Inapoi

 

Intrebare: Despăgubirile acordate de stat pentru terenurile expropriate sunt impozabile din punct de vedere al tva ?

(introdusă la 3 august 2009)

Raspuns  

 

Intrebare: Care este modalitatea de calcul a valorii maxime de 380.000 lei a locuinţei şi a terenului pe care este construită, respectiv dacă aceasta include pe lângă valoarea imobilului şi valoarea oricăror anexe gospodăreşti (garaj) achiziţionate de către cumpărător şi cum se determină suprafaţa de 250 mp, respectiv dacă aceasta include, pe lângă suprafaţa cotei indivize din amprenta la sol şi alte suprafeţe, respectiv cote indivize din restul terenului (terenul pe care sunt construite anexele gospodăreşti, gradină, loc de joaca, spaţii verzi comune etc.)?

 (introdusă la 6 iulie 2009)

Raspuns  

 

 

 

 Intrebare: O persoană fizică a încheiat în decembrie 2007 un ante-contract de vânzare-cumpărare şi contract de construire pentru un bun imobil, iar în august 2008 a încheiat un contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul construit, dată la care i-a fost emisă factura cu preţul total al acestuia, inclusiv taxa aferentă tranzacţiei în cotă de 19%. Tot la acea data i-a fost întocmit procesul verbal de recepţie a lucrărilor “la roşu” şi a plătit 50% din  preţul stabilit, moment în care apartamentul a fost dezmembrat de restul imobilului şi înscris în cartea funciară. Referitor la transmiterea proprietăţii asupra imobilului achiziţionat, potrivit ante-contractului de vânzare-cumpărare „perfectarea în forma autentică a contractului de vânzare-cumpărare va avea loc în momentul în care apartamentul [...] va fi ridicat la roşu, dar nu mai târziu de zece zile de la data la care s-au efectuat toate operaţiunile juridice pentru transferarea dreptului de proprietate [...] respectiv cel târziu la data de 30.07.2008”. Referitor la transmiterea posesiei de fapt, rezultă că aceasta, precum şi transmiterea folosinţei, vor avea loc „la data predării la cheie a apartamentului [...], ocazie cu care se va încheia între părţile semnatare un proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor la cheie şi se va face cel mai târziu la data de 30.12.2008.”   Conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat „[...] cumpărătorul va fi ţinut de obligaţia plăţii tranşelor de preţ până la achitarea integrală a preţului, ce va avea loc la data de intrare în posesie a imobilului după notificarea prealabilă a acestuia [...] astfel încât cumpărătorul să devină proprietarul de plin drept a imobilului cumpărat.” Considerând că nu a putut fi un „proprietar de plin drept” asupra bunului imobil achiziţionat, întrucât nu a deţinut „două dintre cele mei importante atribute ale proprietăţii, respectiv posesia şi folosinţa apartamentului”, se poate aplica, în cazul descris, prevederile art. 140 alin. (21) din Codul fiscal, astfel cum acesta a fost completat prin OUG nr. 200/2008, în vigoare după data de 15.12.2008, având în vedere că  predarea imobilului a avut loc după această dată?  (introdusă la 6 iulie 2009)

Raspuns  

 

 

Intrebare:

Care este baza de impozitare a TVA, în cazul sprijinului financiar acordat producătorilor agricoli, persoane fizice si/sau juridice, crescători de păsări, care livrează pui broiler la abatoare autorizate sanitar-veterinar şi licenţiate, cu o greutate de peste 1,950 kg/cap, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirii funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, cu modificările ulterioare?

(introdusă la 26 iunie 2009)

Raspuns  

 

Intrebare:

O societate care are ca obiect de activitate impresariatul artistic, recrutează persoane cu aptitudini artistice, pe care le instruieşte cu ajutorul unui coregraf, pentru a susţine spectacole coregrafice în ţări din Uniunea Europeană şi în afara acesteia. După pregătire, persoanele recrutate încheie contrcte direct cu partenerii externi din din statele respective, acestea neavand contracte şi cu firma de recrutare. Pentru serviciile prestate, societatea încasează un comision de la partenerii externi. Având în vedere situaţia prezentată, cum se stabileşte locul şi care este regimul TVA pentru prestările de servicii facturate de către firma de recrutare partenerilor externi, înainte şi după data aderării României la uniunea Europeană? (introdusă la 26 iunie 2009)

Raspuns  

 

Intrebare:

Se poate aplica cota redusă de 5% de TVA potrivit cu prevederile art.140 alin.(21) din Codul fiscal, în cazul unor persoane străine (de altă naţionalitate) care intenţionează să achiziţioneze apartamente situate în România?

(introdusă la 26 iunie 2009)

Raspuns  

 

 

Intrebare:

O societate comercială a achiziţionat în 2007 un apartament. În 2009 îl înstrăinează către o persoană fizică. Este acesta o operaţiune supusă taxei pe valoarea adăugată? (introdusa la 23 iunie 2009)

Raspuns  

 

 

Intrebare:

Cesiunea de creanţe este operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată ?    (introdusa la 15 iunie 2009)

Raspuns  

 

 

Intrebare:

Care este regimul taxei pe valoarea adaugata in cazul caselor de amanet (persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA) si care este tratamentul fiscal aplicabil pentru urmatoarele:

            1) incadrarea persoanei impozabile din punct de vedere al exercitarii dreptului de deducere;

            2) aplicarea regimului special pentru bunurile second - hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati de catre casele de amanet;

            3) modul de calcul al taxei pe valoarea adaugata colectate aferenta bunurilor second -hand vandute de casele de amanet in cazul in care se aplica regimul special;

            4) modul de calcul al pro - ratei in cazul caselor de amanet;

            5) emiterea autofacturii de catre casele de amanet;

            6) evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special prevazut la art. 1522 din Codul fiscal?

 (introdusa la 30 martie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O societate a cumparat in aprilie 2005 o hala de productie veche, cu un grad avansat de deterioarare, fara racord la utilitati, si o investitie in curs (fundatie), pentru care la achizitie a fost aplicata taxarea inversa. In anul 2006 societatea a obtinut autorizatie de desfiintare a halei si a fundatiei, iar in 2007 a obtinut autorizatia de construire pe terenul eliberat prin demolare, a 2 imobile cu destinatie spatii comerciale si birouri. Ulterior, organele de inspectie fiscala nu au recunoscut dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei halei si investitiei in curs, argumentand ca aceste bunuri nu au fost niciodata utilizate in vederea realizarii de operatiuni impozabile; Avand in vedere cele de mai sus, se poate acorda dreptul de deducere a TVA aferente achizitiei halei si investitiei in curs - fundatie, care au fost desfiintate ulterior, urmand a se construi pe suprafata de teren eliberata prin demolare 2 cladiri ce vor  fi utilizate in vederea realizarii de operatiuni taxabile? (introdusa la 30 martie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Doua societati ˝A˝ si ˝B˝, in calitate de antrepozite fiscale,  furnizeaza carburant pentru aeronave catre o societate ˝C˝ care, de asemenea, detine autorizatie de antrepozit fiscal. In cadrul inspectiei fiscale partiale privind rambursarea cu control ulterior al taxei pe valoarea adaugata, organele de inspectie au constatat ca in perioada 01.03.2007 – 29.02.2008 cele 2 societati ˝A˝ si ˝B˝ au emis facturi cu TVA catre societatea ˝C˝ pentru carburantul livrat, desi aceasta detinea autorizatie de antrepozit fiscal, implicit fiind si antrepozit de TVA. In aceste conditii, societatea ˝C˝ poate beneficia de drept de deducere a taxei aferente achizitiilor de carburant de la cele doua societati ˝A˝ si ˝B˝ in perioada mentionata? (introdusa la 30 martie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O societate ˝A˝ care are ca obiect principal de activitate cumpararea si vanzarea terenurilor pentru constructii, a realizat in anul 2007 venituri din vanzarea unui teren, vanzarea de actiuni (cotate la bursa) si de titluri de participare in suma totala de 10.786.660 lei, din care:

            - 4.298.040 lei din vanzarea terenului, operatiune taxabila cu drept de deducere pentru care au fost aplicate masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal ;

            - 6.488.620 lei din vanzarea de titluri de participare si actiuni, operatiune scutita fara drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal;

            Actiunile au fost achizitionate de catre societatea ˝B˝ (broker) in perioada martie 2006 – august 2007, iar titlurile de participare au fost achizitionate in iulie 2006 (prin cesionare). Societatea ˝A˝ nu a inclus in calculul pro-ratei veniturile obtinute din vanzarea de titluri de participare si actiuni, argumentand ca aceste operatiuni sunt accesorii activitatii principale si indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi excluse din calculul pro-ratei. Organele de control nu au fost de acord cu argumentele societatii si i-au calculat acesteia pro-rata luand in calcul si veniturile obtinute din vanzarea de titluri de participare si actiuni, rezultatul fiind ca societatea nu avea drept de deducere pentru suma de 180.859 lei, TVA dedusa de societate.     Avand in vedere cele de mai sus, se pot include in calculul pro-ratei  veniturilor obtinute de societatea ˝A˝ din vanzarea de titluri de participare si actiuni? (introdusa la 30 martie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Un institut a incheiat in perioada 2005 – 2006 contracte de achizitie publica cu o societate care au avut ca obiect achizitionarea de aparatura de laborator destinata exclusiv cercetarii si dezvoltarii tehnologice. Aceasta aparatura de laborator a fost importata in Romania de catre aceasta societate in regim de scutire, dupa care aceasta societate a livrat bunurile importate institutului, aplicand in continuare regimul de scutire de taxa pe valoarea adaugata. La aceasta societate in cursul anului 2008 s-a efectuat control fiscal, in urma controlului intocmindu-se Dispozita privind masurile stabilite de catre organele de inspectie fiscala prin care, la pct. 2.3.1 se dispune masura corectarii facturilor emise de societate catre institutiile bugetare aflate in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii (universitati, centre si institute de cercetari) motivat de faptul ca s-a constatat incadrarea eronata a livrarilor de bunuri efectuate catre universitati, centre si institute de cercetare, la operatiuni scutite fara drept de deducere aplicandu-se eronat prevederile art. 141 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare aplicabile pana la data de 31 decembrie 2006. Urmare a controlului, societatea a stornat facturile fara TVA emise in perioada 2005 – 2006 si a emis facturi cu TVA pentru livrarile efectuate in perioada respectiva catre Institut. Avand in vedere ca Institutul nu dispune de sumele necesare achitarii taxei pe valoarea adaugata facturate de societate, care este modalitatea de solutionare a acestei spete?   (introdusa la 5 martie 2009)

 Raspuns  

 

 

 

Intrebare:

Se poate aplica TVA pentru livrarile de bunuri ce fac obiectul unui contract, incheiat intre doua societati, pentru care a fost obtinut certificat de scutire de TVA in 2006, dar care nu s-a derulat pana in octombrie 2008? (introdusa la 5 martie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

O societate care, in urma procesarii masei lemnoase (busteni), obtine deseuri lemnoase, rumegus, coaja si livreaza aceste produse catre diversi beneficiari, poate aplica taxarea inverse prevazuta de art. 160 din Codul fiscal si ce tip de aviz de insotire a marfii poate utiliza pentru aceste livrari? (introdusa la 5 martie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil unor prestari de servicii efectuate de o societate din Romania catre partenerul sau din Cipru, persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Cipru?  (introdusa la 5 martie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA in cazul unei societati care a deţinut în proprietate un imobil ce a fost retrocedat, conform unei deciziei a Curţii de Apel şi pentru care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a fost obligată la plata către societate a unei despăgubiri?

 (introdusa la 23 februarie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

O societate din Italia, persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Italia, a incheiat in decembrie 2006 un contract cu o societate din Romania, persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, al carui obiect il constituie livrarea de bunuri cu instalare de catre sau in numele lui societatii din Italia (bunurile nu devin imobile dupa instalare). Prin contract se prevede ca societatea din Italia efectueaza servicii de instalare, configurare si testare in legatura cu bunurile livrate, precum si activitati de design, project management, inspectii la fata locului, ca activitati pregatitoare pentru livrarea cu instalare si activitati de testare si de training ulterioare instalarii. Societatea din Italia este inregistrata in scopuri de TVA in Romania din anul 2002, printr-un reprezentant fiscal (o societate romana). Totodata, societatea din Italia considera ca serviciile prestate catre societatea din Romania in legatura cu bunurile instalate fac parte integranta din operatiunea de livrare de bunuri cu instalare si trebuie supuse aceluiasi tratament din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata. Avand in vedere cele de mai sus, care este regimului taxei pe valoarea adaugata aplicabil in cazul unor livrari de bunuri cu instalare si a unor servicii de instalare, configurare, testare, prestate in legatura cu livrarea de bunuri?

 (introdusa la 23 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O societate a beneficiat, in cursul anului 2004, de  certificate de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, pentru utilaje, in baza prevederilor art. 157 din Codul fiscal si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1219/2004. In anul 2007, societatea a vandut o parte din aceste utilaje, colectand TVA in momentul vanzarii. In anul 2008, in urma unui control efectuat de catre Directia Generala a Vamilor, s-a stabilit TVA de plata si majorari de intarziere, pe motiv ca societatea avea obligatia sa notifice Vama ca intentioneaza sa vanda utilajele si sa achite taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor utilaje. Urmare celor mentionate, societatea are obligatia achitarii taxei pe valoarea adaugata pentru importurile care au beneficiat de exonerare de la plata in vama a TVA?

 (introdusa la 23 februarie 2009)

 Raspuns  

 

 

 

Intrebare:

In anul 2006 ANRS a incheiat cu Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Contractul economic privind Programul de acumulare apa grea aferent anului 2006, in urma caruia s-au constituit stocuri r.s. si stocuri produse petroliere minime de siguranta nationala. In acest context, care este regimul fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata aferent acumularii de apa grea in anul 2006, conform prevederilor OUG nr. 45/2001, Hotararii Guvernului nr. 1812/2005 si Legii nr. 320/2004?

 (introdusa la 23 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O societate A încheie un contract cu o societate B, societate care este acţionar majoritar la societatea A. Obiectul acestui contract îl constituie acordarea de împrumuturi, pentru care societatea B calculează dobânzi şi trimestrial emite societăţii A factură pentru dobânda calculată. În acest context, care este tratamentul din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată aplicabil dobânzilor aferente împrumutului acordat si care este tratamentul aplicabil comisionului perceput de casele de amanet pentru serviciile realizate?

 (introdusa la 23 februarie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Un imobil  (cu terenul pe care e construit) construit în anul 1920 este achiziţionat în anul 2005 de către o societate, achiziţie la care se aplică măsurile de simplificare, iar în anul 2008 se vinde în regim de scutire de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal. În cazul vânzării în anul 2008 a imobilului achiziţionat de societate în anul 2005, se aplică scutirea de taxă conform art. 141 alin. (2) lit. f) şi conform art. 149 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, iar taxa pe valoarea adăugată dedusă iniţial se ajustează?

 (introdusa la 23 februarie 2009)

 Raspuns  

 

 

 

Intrebare:

O societate, in cadrul activitatii sale, intalneste situatii in care la momentul receptiei bunurilor constata diferente in plus sau in minus intre cantitatea de bunuri receptionata si cantitatea de bunuri inscrisa pe factura primita de la furnizor. De asemenea, exista multe situatii in care furnizorii societatii livreaza produse care nu corespund din punct de vedere calitativ si prin urmare trebuie returnate. In plus, societatea returneaza furnizorilor sai produsele care nu au putut fi vandute din cauza cererii reduse pe piata a acestor produse sau al caracterului sezonier al acestora.             In situatiile descrise mai sus, societatea se confrunta cu foarte multe cazuri in care furnizorii emit facturi de corectare (cu minus) aferente bunurilor returnate si a diferentelor cantitative si de pret constatate cu intarziere, sau chiar omit emiterea acestor facturi. In acest context, pentru imbunatatirea fluxurilor de trezorerie, precum si din ratiuni practice si comerciale, poate societatea sa emita facturi cu semnul minus sau cu semnul plus dupa caz, in numele si in contul furnizorilor, pentru retururile de bunuri efectuate, diferentele cantitative constatate si de asemenea pentru valoarea diferentelor de pret intre pretul din comanda/contract si cel din factura? Care este modul de raportare al acestor facturi?

 (introdusa la 23 februarie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Scoala Superioara de Aviatie Civila, in calitate de institutie publica in subordinea Ministerului Transporturilor, avand finantare atat din fonduri proprii, cat si alocatii de la bugetul de stat, realizeaza pregatirea de specialitate a personalului pentru prestarea activitatilor aeronautice civile, precum si pregatirea periodica, specializarea si pregatirea profesionala a personalului aeronautic in functie, precum si alte operatiuni aeriene civile, cu respectarea prevederilor legale specifice. Incepand cu anul 2004 institutia a devenit platitoare de TVA, odata cu inregistrarea veniturilor comerciale constand in transport aerian. Deoarece institutia a considerat ca nu poate fi delimitata activitatea economica de activitatea pe care o desfasoara in calitate de institutie publica, aceasta a dedus TVA  aferenta tuturor achizitiilor efectuate, inclusiv pentru cheltuielile de capital finantate de la bugetul de stat, si a colectat taxa doar pentru veniturile purtatoare de TVA. La sfarsitul anului, Scoala Superioara de Aviatie Civila a calculat pro-rata si deducerea a ramas conform pro-ratei, iar cu diferenta de TVA nedeductibila a fost majorata valoarea mijloacelor fixe, sau a fost trecuta pe cheltuieli. La finalul anului, dupa ce au fost inregistrate in contabilitate aceste operatiuni, a mai ramas TVA de recuperat de la bugetul de stat, suma care se regaseste in soldul contului 4424. Avand in vedere cele de mai sus, care este modul de colectare si de deducere al TVA de catre Scoala Superioara de Aviatie Civila?

 (introdusa la 23 februarie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Cine este persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata in situatia prevazuta la art. 133 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, si care este modul de facturare al serviciilor de inchiriere autoturisme de agentia de turism catre clienti, in conditiile in care clientul are sediul in afara Comunitatii?

 (introdusa la 16 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O agentie de turism inregistrata in scopuri de TVA in Romania achizitioneaza servicii de inchiriere autoturisme de la o firma din afara Uniunii Europene, pe care le vinde catre un client, persoana fizica sau persoana juridica neimpozabila inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in Romania. Firma din afara Uniunii Europene are un punct fix de lucru in Uniunea Europeana, de unde inchiriaza efectiv masinile. In acest context, care este modalitatea de facturare a prestarii serviciului de rent a car de agentia de turism mai sus amintita catre clientul din Romania?

 (introdusa la 16 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O agentie de turism inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in Romania achizitioneaza servicii de inchiriere autoturisme de la o firma din Turcia, pe care le vinde catre un client român, persoana fizica sau juridica inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Locul utilizarii efective a masinii inchiriate de catre client este  in Turcia. In acest context, care este modalitatea de facturare a prestarii serviciului de rent a car de agentia de turism catre clientul din Romania, tinand cont de faptul ca mijlocul de transport este efectiv utilizat pe teritoriul Turciei?

 (introdusa la 16 februarie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

O agentie de turism inregistrata in Romania in scopuri de tva achizitioneaza servicii de "rent a car" de la o firma din Austria, pe care le vinde catre un client român, persoana fizica sau juridica inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in Romania. In acest context, care este modalitatea de facturare a prestarii serviciului de "rent a car" de firma din Romania catre clientul din Romania?

 (introdusa la 16 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este o instituţie publică care realizeaza si activitati care intra in sfera taxei pe valoarea adaugata, cum ar fi livrarile de bunuri si prestarile de servicii utilizand munca detiunutilor. In momentul achizitiilor, ANP nu cunoaste destinatia acestora, respectiv daca vor fi destinate realizarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata sau de operatiuni care nu dau drept de deducere. Avand in vedere cele de mai sus: Care este regimul TVA aplicabil activitatilor desfasurate de unitatile sistemului penitenciar si care este modalitatea de deducere a acestui TVA? Esten ecesara solicitarea unui cod de inregistrare in scopuri de TVA distinct fata de codul de inregistrare fiscala si intocmirea de evidente distincte pentru operatiunile care intra si pentru cele care nu intra in sfera TVA ?

 (introdusa la 16 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil unor prestari de servicii constand in organizarea unui spectacol in Italia, efectuate de un prestator roman, persoana impozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania, in favoarea unei institutii?

(introdusa la 16 februarie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Se colecteaza TVA pentru sumele incasate din organizarea examenelor de primire in avocatura? (introdusa la 13 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Cum se poate deduce TVA aferenta unor facturi emise in anul 2005, pentru lucrari efectuate in anul 2004? (introdusa la 13 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O societate intentioneaza sa realizeze un import de aur sub forma de lingouri si plachete avand urmatoarele caracteristici: puritate de cel putin 99,5%; plachete si lingouri cu greutate de peste 1 gram.  Societatea detine autorizatie pentru derularea tranzactiilor cu metale pretioase, emisa de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, iar autoritatile vamale refuza aplicarea scutirii de TVA, invocand lipsa detaliilor procedurale cu privire la modalitatea de aplicare a scutirii. Avand in vedere cele de mai sus, care sunt normele sau procedurile de aplicare pentru aplicarea scutirii de TVA pentru importul de aur investit?

 (introdusa la 13 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

In baza carui cod vamal se poate efectua un import de aur de investitii in regim de scutire de la plata TVA?  (introdusa la 13 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Care sunt conditiile care trebuie indeplinite de facturile trimise exclusiv prin e-mail? (introdusa la 11 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O persoana contracteaza in anul 2008 un apartament care va fi finalizat in cursul anului 2009. In anul 2008 persoana a achitat un avans, iar in 2009 va achita diferenta si va intra in posesia apartamentului. Apartamentul indeplineste conditiile prevazute de OUG 200/2008 pentru a se incadra la cota redusa a TVA de 5%. Avansul achitat de beneficiar a fost facturat de catre furnizor cu TVA de 19%, cota in vigoare la momentul platii avansului (anterior datei de 15 decembrie 2008, conform art.III data la care intra in vigoare OUG200/2008). Avand in vedere cele de mai sus, care va fi regimul de facturare a apartamentului in momentul in care vor fi indeplinite toate formalitatile legale pentru transferul dreptului de proprietate a apartamentului, respectiv daca se va factura cu 5% doar diferenta dintre contravaloarea acestuia si avansul incasat sau se va factura intreaga contravaloare apartamentului (inclusiv avansul achitat in 2008) cu 5%. (introdusa la 11 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Se incadreaza, la operatiuni scutite de TVA cu drept de deducere conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, exportul de energie electrica, respectiv, care este tratamentului fiscal din punct de vedere al TVA pentru livrarile de energie electrica catre clienti din Serbia si care sunt informatiile ce trebuie cuprinse in factura ? (introdusa la 11 februarie 2009)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil unor livrari de bunuri efectuate intre doua antrepozite fiscale?  (introdusa la 11 februarie 2009)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Se aplica prevederile art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 18 alin (1) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, pentru  subventiile acordate producatorilor agricoli din sectorul vegetal (motorina utilizata pentru  lucrarile mecanice de infiintare a culturilor agricole in anul 2008) conform Hotararii Guvernului nr. 277/2008? (introdusa la 12 noiembrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

O companie de apa dintr-un municipiu, in calitate de operator in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa, exploateaza, in baza unui contract de concesiune, bunuri din domeniul public (sisteme de alimentare cu apa si canalizare) apartinand Consiliului Local. Pentru realizarea unor obiective de investitii, compania utilizeaza atat surse proprii, cat si surse atrase (finantari externe nerambursabile, subventii de la bugetul de stat si/sau local, imprumuturi bancare). Investitiile se refera  la bunuri de natura patrimoniului public si constau fie in realizarea unor obiective noi (bunuri de capital), fie in modernizarea celor existente, concesionate de companie de la consiliul local. La finalizarea investitiilor, acestea intra in proprietatea autoritatilor locale si, concomitent, se transmit, in concesiune, companiei de apa, in vederea desfasurarii de activitati economice.         

            Prin HCL 417/2007 s-a aprobat Contractul de concesionare a serviciului de alimentare cu apa si de canal, prin care se transmite concesionarului (companiei de apa),  dreptul exclusiv si obligatia de a presta serviciile publice de alimentare cu apa, de canalizare si de epurare, precum si de a exploata, intretine, reabilita, moderniza si extinde sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare, necesare pentru prestarea acestor servicii. Pentru utilizarea infrastructurii de apa si canalizare (proprietate publica) compania de apa datoreaza taxa de concesiune, potrivit contractului incheiat cu autoritatea locala.

            Din punct de vedere al investitiilor, situatia se prezinta astfel:

            a) in cazul investitiilor in infrastructura de apa-canal, finantate din surse private (surse proprii sau surse atrase sub forma de imprumuturi acordate companiei de apa), investitia este inregistrata ca imobilizare proprie, predarea investitiei catre autoritatile publice are loc la finalizarea contractului de concesiune, contra unei despagubiri.

            b) in cazul investitiilor in infrastructura de apa-canal, finantate din surse publice (alocatii bugetare), companiile de apa achita TVA din surse proprii si exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru realizarea acestor investitii. Bunurile intra in proprietatea autoritatilor locale si, concomitent,  se transfera in concesiune companiei de apa, in vederea desfasurarii de activitati economice, respectiv exploatarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare, conform contractului de concesiune.

            In contextul celor de mai sus, compania de apa poate deduce taxa pe valoarea adaugata, aferenta achizitiilor destinate investitiilor efectuate din alocatii bugetare si fonduri nerambursabile, acordate de Uniunea Europeana ?

            Care este tratamentul fiscal, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, al transferului catre autoritatile locale al bunurilor realizate din alocatii bugetare si fonduri nerambursabile primite de la Uniunea Europeana, in conditiile in care realizarea acestor investitii se deruleaza prin societati comerciale inregistrate in scopuri de TVA? (introdusa la 12 noiembrie 2008)

 

 Raspuns  

 

Intrebare:

O societate, in calitate de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania, cumpara bunuri de la o societate cu sediul in Islanda. Societatea din Islanda achizitioneaza aceste bunuri de la o societate care este inregistrata in scopuri de TVA in Danemarca. Bunurile sunt transportate direct de la societatea din Danemarca la societatea din Romania fara sa paraseasca spatiul comunitar. Pe parcursul transportului din Danemarca in Romania bunurile sunt insotite de o nota de livrare intocmita de societatea din Danemarca. Societatea din Danemarca factureaza societatii din Islanda contravaloarea bunurilor si a transportului efectuat, iar societatea din Islanda factureaza contravaloarea bunurilor si a transportului efectuat catre  societatea din Romania. Care este regimul din punct de vedere al TVA pentru aceasta operatiune? (introdusa la 12 noiembrie 2008)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O societate  din Romania, inregistrata in scopuri de TVA, executa lucrari asupra bunurilor mobile corporale (subansamble pentru telefoane mobile) pentru o societate din Luxemburg (prin reprezentantul fiscal in Romania). Produsele finite sunt facturate de compania din Luxemburg prin reprezentantul sau fiscal, catre o companie din Italia, dar acestea sunt expediate in final in tari din  Comunitate si din afara Comunitatii Europene. Prestarile de servicii sunt facturate de catre compania din Romania care executa lucrari asupra bunurilor, in functie de destinatia produselor, astfel:

            1. pentru produsele finite care sunt transportate de catre clientul din Italia in tari din Comunitate, prestarile de servicii sunt facturate catre compania din Luxemburg, care furnizeaza un cod de inregistrare TVA emis de autoritatile fiscale din Luxemburg.

            2. pentru produsele finite care sunt transportate de catre clientul din Italia in tari din afara Comunitatii, prestarile de servicii sunt facturate catre compania din Luxemburg , care furnizeaza un cod de inregistrare TVA emis de autoritatile fiscale din Elvetia.

            In acest context, care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA aferent operatiunilor de lucrari asupra bunurilor mobile corporale efectuate de compania din Romania si facturate catre compania din Luxemburg ? (introdusa la 12 noiembrie 2008)

 Raspuns  

 

 

 

Intrebare:

O societate  din Luxemburg se inregistreaza in scopuri de TVA printr-un reprezentant fiscal din Romania, o persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA. Societatea din Luxemburg, prin reprezentantul sau fiscal, efectueaza achizitii de materii prime de la diversi furnizori din Romania, pe care le da spre prelucrare la societatea care îi este si reprezentant fiscal, iar produsele finite rezultate in urma prelucrarii sunt predate la reprezentantul fiscal.             Produsele finite sunt facturate de compania din Luxemburg prin reprezentantul sau fiscal, catre o companie din Italia, dar acestea sunt expediate in final in state din afara Uniunii Europene, respectiv in China si Arabia Saudita. In acest context, care este regimul fiscal din punct de vedere al TVA aferent operatiunilor desfasurate de catre societatea din Luxemburg, prin reprezentantul sau fiscal ? (introdusa la 12 noiembrie 2008)

 Raspuns  

 

Intrebare:

O societate comerciala are ca obiect principal de activitate leasing-ul financiar, majoritatea contractelor fiind incheiate cu clienti persoane fizice, iar bunurile care fac obiectul acestor contracte sunt bunuri mobile de folosinta indelungata cum ar fi: frigidere, calculatoare, televizoare, cafetiere, etc. O parte din bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar, nu se regasesc in Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificarea mijloacelor fixe, astfel incat nu se poate verifica daca perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului. In aceste conditii, sunt legale contractele de leasing care au ca obiect exclusiv bunuri care nu indeplinesc conditiile de active imobilizate? (introdusa la 12 noiembrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Care sunt precizarile privind obligatia de inregistrare in scopuri de TVA in Romania si a colectarii TVA, in cazul livrarii mai multor apartamente dintr-un imobil finalizat in 2008 si a terenului aferent detinut in coproprietate de catre soti?

(introdusa la data de 31 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Care sunt elementele obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda documentul de transport pentru a fi acceptat ca document justificativ pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrarea intracomunitara?

(introdusa la data de 31 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Care este tratamentul fiscal aplicabil din punct de vedere al TVA in cazul unor prestari de servicii constand in reparatii ale unui mijloc de transport, efectuate in Romania  de catre o persoana impozabila romana, al caror beneficiar este o persoana impozabila din Uniunea Europeana, neinregistrata in scopuri de TVA in Romania? Ppoate beneficia de rambursarea TVA achitata in Romania pentru astfel de servicii, societatea din Uniune, in conditiile in care factura de prestari servicii nu contine toate elementele prevazute la art. 155 alin.(5) din Codul fiscal ?

(introdusa la data de 31 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

 

Intrebare:

Persoanelor impozabile, care livreaza motorina catre producatorii agricoli, beneficiari ai masurilor prevazute de HG 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata în perioada august - decembrie 2008 în vederea utilizarii în agricultura, li se include în baza de impozitare a TVA sprijinul financiar acordat producatorilor agricoli, constând în diferenta dintre acciza redusa si cea standard, respectiv 0,65 lei/litru?

(introdusa la data de 28 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

O societate din Anglia a încheiat un contract de asociere cu o societate din Republica Ceha. Cele doua societati, împreuna cu Asociatia Nationala pentru Resurse Minerale, au încheiat un contract pentru explorare si exploatare petroliera. In vederea realizarii obiectului contractului, societatea din Anglia a înfiintat în România o societate cu raspundere limitata, iar societatea din Republica Ceha a înfiintat o sucursala româna, ambele înregistrate în România în scopuri de TVA. Ulterior, partile contractante au încheiat un act aditional la contractul de asociere, în baza caruia cheltuielile efectuate cu exploatarea si supervizarea sunt alocate între parti în functie de zona de exploatare. În conformitate cu actul aditional la contractul de asociere, cota de participare a partilor la concesiune este de 33,33% pentru societatea din Anglia si 67,67% pentru societatea din Republica Ceha, iar cheltuielile generale, inclusiv cheltuielile suportate cu extinderea, continuarea, abandonul partial sau total al activitatii, sunt alocate între parti în functie de cota de participare la concesiune.  În baza actului aditional la contractul de asociere, S.R.L.-ul este operatorul ambelor zone. Evidenta contabila a operatiunilor este realizata de S.R.L. si facturile primite pentru costurile contractului de asociere sunt emise de subcontractori pe numele S.R.L.-ului. În prezent S.R.L.-ul este în faza de investitii si înregistreaza cheltuieli de exploatare si supervizare de la furnizori români care factureaza contravaloarea serviciilor prestate prin aplicarea cotei standard de taxa pe valoarea adaugata de 19%. În acest context, S.R.L.-ul beneficiaza de dreptul de deducere al taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor efectuate de la subcontractorii români si daca pentru alocarea costurilor, de la S.R.L. catre sucursala ceha,  facute pe baza cotelor de participare detinute în contractul de asociere, are obligatia colectariiTVA? 

(introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

O societate a achizitionat in anul 2004 un teren din proprietatea privata a unui municipiu X, pretul de achizitie incluzand si TVA. Conditia prevazuta in contractul de vanzare-cumparare incheiat intre societate si Consiliul Local al Municipiului X, a fost ca beneficiarul livrarii sa realizeze un “Centru de perfectionare preuniversitara”, cu accent pe formarea medicilor, in special in domeniul implantologiei. Societatea a dedus TVA aferenta terenului si a depus decont de TVA cu optiune de rambursare. Organele de specialitate din cadrul Activitatii de control fiscal au respins solicitarea in noiembrie 2004. Ulterior, atat Tribunalul , cat si Curtea de Apel au emis decizii in favoarea societatii, respectiv ca aceasta avea dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei terenului. In perioada iulie 2007 – iunie 2008 societatea deduce TVA aferenta investitiilor efectuate pe terenul achizitionat in vederea construirii unui imobil cu detinatia de “Centru de diagnostic, tratament si perfectionare medicala”. Ulterior, organele fiscale au considerat ca societatea a dedus eronat TVA, intrucat cladirea este destinata unor activitati scutite fara drept de deducere (servicii medicale, formare profesionara a adultilor) si au dispus respingerea la rambursare a TVA. Societatea a contestat aceasta decizie, sustinand ca serviciile medicale si formarea profesionala a adultilor nu vor fi prestate de catre aceasta, societatea neavand inscrise in obiectul de activitate astfel de activitati. Intentia societatii este de a inchiria imobilul altor prestatori de servicii de natura celor mentionate, iar dovada acestei intentii o reprezinta ofertele lansate catre unitatile de profil, precum si scrisorile prin care astfel de unitati si-au aratat interesul de a inchiria spatii in imobilul respectiv. Totodata, societatea invoca prevederile art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora orice persoana poate opta pentru taxarea operatiunilor de inchiriere, situatie in care are drept de deducere a taxei aferente investitiilor; Pana in prezent societatea nu si-a exercitat posibilitatea de optiune. Opinia Serviciului solutionare contestatii din cadrul Directiei generale a finatelor publice  este ca societatea nu beneficiaza de dreptul de deducere a TVA, intrucat nu poate face dovada ca achizitiile pentru care si-a exercitat dreptul de deducere sunt destinate exclusiv realizarii de operatiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, avand posibilitatea ca, in cazul in care va decide sa desfasoare ulterior operatiuni taxabile, sa procedeze la ajustarea taxei pe valoarea adaugata in favoarea sa, in conditiile legii. Avand in vedere situatia prezentata, societatea poate deduce TVA aferenta achizitiilor efectuate pentru realizarea imobilului destinat a fi inchiriat ?

 (introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

O societate care are ca obiect de activitate consultanta financiar bancara deruleaza contracte in domeniul intermedierilor financiare intre banci si potentiali clienti, activitatea constand in analiza ofertelor bancilor partenere, intocmirea documentatiei necesare obtinerii unui credit la bancile partenere, negocierea taxelor si comisioanelor aferente creditului, depunerea dosarului la banca si informarea clientului cu privire la stadiul evaluarii dosarului de credit de catre banca. Se aplica TVA la serviciile derulate de societate cu bancile partenere?

 (introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Care este procedura de anulare a inregistrarii societatii in scopuri de taxa pe valoare adaugata?

 (introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Se pot refactura lucrarile de constructii-montaj cuTVA stabilita ca diferenta de catre organele de control prin decizia de impunere si se poate deduce aceasta de catre beneficiarul lucrarilor, corectandu-se decontul de TVA dupa efectuarea verificarii fiscale?

(introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

Cand este exigibila taxa pe valoare adaugata din facturile de avans emise inainte de data incasarii avansului? (introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

O societate are incheiat un contract pentru executare de  lucrari instalatii in valoare de 200.000 Euro. Conform contractului beneficiarul a achitat un avans de 17%, respectiv 34.000 Euro, facturat la cursul de 3,6767 lei/euro. La sfarsitul lunii (probabil iulie 2008) prestatorul a intocmit situatie pentru lucrari executate, in valoare de 21.693,45 euro. Aceste situatii au fost facturate in data de  1 august 2008, data la care cursul de schimb era 3,5366 lei/euro. Prestatorul a intocmit factura conform art. 139^1 din Codul fiscal pentru 21.693,45 euro, din care a stornat 3.687,89 euro reprezintand 17% din valoarea situatiei de lucrari considerata incasata in avans. Conform datelor de mai sus, prestatorul  a intocmit corect factura situatiei de lucrari ?

(introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

 

Intrebare:

Din ce se constituie cifra de afaceri, care serveste drept plafon de scutire a taxei, pentru persoanele impozabile care incep activitatea economica in decursul unui an calendaristic ?

(introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Donatiile in bani pentru ajutorarea persoanelor sinistrate, inclusiv cele facute telefonic in cadrul teledonurilor sunt scutite de TVA ?

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

O societate din Romania inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, a facturat, in perioada aprilie-iunie 2008, livrari de bunuri (confectii textile) catre o societate din Uniunea Europeana, in baza contractului incheiat cu aceasta. Conform facturilor emise de catre societatea romana, conditia de livrare este FCA (Free Carrier), destinatia bunurilor fiind societati cu sediul in afara Comunitatii Europene. Formalitatile de export au fost efectuate de catre societatea romana, aceasta fiind inscrisa la rubrica „Exportator” din Documentul insotitor de export, eliberat de vama. La rubrica „Destinatar” au fost inscrise societati din afara Comunitatii Europene. Transportul bunurilor in afara Comunitatii a fost in sarcina societatii din Uniunea Europeana . In documentele de transport (CMR), la rubrica „Expeditor” este inscrisa o alta societate cu sediul in Romania, iar la rubrica „Destinatar” figureaza o societate cu sediul in alt stat membru decat cel al beneficiarului bunurilor. Furnizorul din Romania nu detine documente din care sa reiasa cine a efectuat transportul in afara Comunitatii.         In contextul celor mentionate mai sus, se solicita precizari privind scutirea de TVA aferenta livrarilor de bunuri facturate de catre societatea din Romania catre beneficiarul din Uniunea Europeana, transportate in afara Comunitatii de catre cumparatorul stabilit in Comunitate sau de alta persoana in contul sau. Poate beneficia de rambursarea TVA  beneficiarul din Uniunea Europena?

(introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

In cazul in care o persoana impozabila a atins sau depasit plafonul de scutire si nu a solicitat inregistrarea in scopuri de TVA in termenul prevazut in lege, aceasta trebuie sa plateasca taxa avand in vedere TVA colectata din care scade TVA deductibila aferenta perioadei cand ar fi trebuit sa solicite inregistrarea, sau numai TVA colectata, fara a se da dreptul la deducerea taxei pentru perioada respectiva?

(introdusa la data de 27 octombrie 2008)

 Raspuns  

 

 

Intrebare:

In declaratia 394 (Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national) se trec si bonurile cu TVA emise de casele de marcat electronice? Care este termenul de depunere a acestei declaratii ? (introdusa la data de: 4 septembrie 2008)

 Raspuns  

 

Intrebare:

Se incadreaza operatiunile de vanzare – cumparare de terenuri agricole, in prevederile art.141 alin.(2) lit.f) din Codul fiscal?

(introdusa la data de: 16 iulie 2008)

 Raspuns  

 

 Intrebare:

Care este cota de TVA ce se aplica in cazul achizitionarii, de catre o societate, din spatiul comunitar de reviste de colectie, stiintifice si educationale, insotite de un DVD si respectiv de o piesa de sah-accesoriu al jocului de sah, prezentate intr-un ambalaj comun sigilat si avand un pret unic tiparit pe revista?

(introdusa la data de: 14 iulie 2008)

 Raspuns  

 

 Intrebare:

Care sunt precizarile privind taxarea si impozitarea operatiunii de achizitie de masini din Germania?

(introdusa la data de: 14 iulie 2008)

 Raspuns

  

 Intrebare:

Care este regimul TVA in vanzarea de masini si utilaje second-hand, achizitionate prin licitatie din Olanda si vandute tot in Olanda prin intermediul organizatorului de licitatie?

(introdusa la data de: 14 iulie 2008)

 Raspuns  

 

 Intrebare:

O societate a achizitionat in anul 2005 o cladire in regim normal de TVA, a dedus integral taxa achitata pentru achizitia respectiva si, ulterior, a inchiriat 40% din cladire, optand pentru taxarea operatiunii, iar in anul 2008 doreste sa vanda cladirea, care este regimul TVA la vanzarea in regim de scutire de TVA a 60% din cladire si 40% in regim normal de taxare?

(introdusa la data de: 11 iulie 2008)

 Raspuns  

 

 Intrebare:

Se aplica TVA la livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil?

(introdusa la data de: 11 iulie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Care este regimul taxei pe valoarea adaugata aplicabil serviciilor de cazare, masa si tratament prestate de persoane impozabile care isi desfasoara activitatea in statiuni balneoclimaterice?

(introdusa la data de: 9 iunie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Cum se aplica taxa pe valoarea adaugata in cazul operatiunilor imobiliare constand in vanzari de cladiri si terenuri?

(introdusa la data de: 4 iunie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Am achizitionat, ca persoana fizica, o cladire cu mai multe apartamente pe care am reamenajat-o in vederea instrainarii. Apartamentele le instrainez catre diversi cumparatori. Se percepe TVA la vanzarea acestor apartamente?

(introdusa la data de: 18 aprilie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Se colecteaza TVA la vânzarea unor apartamente ale unei societati, care au fost construite înainte de 1995 si care au fost inchiriate salariatilor acesteia?

(introdusa la data de: 8 aprilie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Este obligată sa se înregistreze în scopuri de TVA o persoană fizica autorizată care desfăsoară activitate în baza unor contracte/convenrii civile de cercetare medicală?

(introdusa la data de: 8 aprilie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Se aplica TVA in cazul partajarii unui imobil intre doi soti?

(introdusa la data de: 1 aprilie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Cum se aplica TVA in situatia in care o persoana juridica romana platitoare de TVA tine cursuri de instruire pentru personalul unor firme din statele membre UE?

(introdusa la data de: 24 martie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata asupra valorii unor servicii furnizate de un agent economic, cum se determina locul prestarii serviciilor?

(introdusa la data de: 07 martie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Cum se aplica dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata platita in alt stat membru al Uniunii Europene decat România, pentru importul de mijloace de transport efectuat în acel stat membru? Care este modalitatea de recuperare a acesteia?

(introdusa la data de: 20 februarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

In ce conditii se restituie sumele negative de TVA cu optiune de rambursare?

(introdusa la data de: 15 februarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Cu ce documente specifice se justifică transportul efectuat cu mijloace proprii de transport, autoturisme sau alte mijloace de transport auto sub o greutate de 3,5 tone, ale furnizorului sau beneficiarului, în cazul livrărilor sau achiziţiilor intracomunitare ?

(introdusa la data de: 31 ianuarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Dobânzile sau comisionele încasate de către casele de amanet pentru împrumuturile acordate sunt operaţiuni scutite de TVA?

(introdusa la data de: 31 ianuarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Este posibilă scoaterea din evidentă ca persoană impozabilă în scopuri de TVA, în situatia în care aceasta a bifat din greseală căsuta corespunzătoare taxei pe valoarea adaugată în formularul 010 „Declaratie de înregistrare/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entităti fără personalitate juridică”?

(introdusa la data de: 31 ianuarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

La societătile a căror principal obiect de activitate este leasingul financiar, se iau sau nu în considerare următoarele tipuri de venituri: veniturile din dobânzi la contractele de leasing, veniturile obţinute din penalizările facturate conform contractelor de leasing si veniturile provenite din despăgubiri încasate de la societătile de asigurări?

(introdusa la data de: 31 ianuarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Care este procedura de verificare a valabilitătii codului de înregistrare în scopuri de TVA si a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA?

(introdusa la data de: 31 ianuarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Cum se mai facturează lucrările de constructii montaj în 2008, cu tva 19% sau cu taxare inversă?

(introdusa la data de: 31 ianuarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Cum se calculeaza cifra de afaceri, pentru a se sti daca se atinge plafonul de scutire TVA, in cazul unei persoane fizice autorizate, care plateste impozitul pe baza normelor de venit si care nu este platitoare de TVA?

(introdusa la data de: 21 ianuarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Cum se calculeaza cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de scutire (35000 euro), prevazuta la art.152 din Codul Fiscal, in cazul persoanelor fizice autorizate, care obtin venituri din activitati independente?

(introdusa la data de 16 ianuarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

O societate a realizat în antrepriză, prin reabilitarea unui bloc de locuinţe, un anumit număr de apartamente. Apartamentele în cauză au fost vândute în rate în baza contractelor de vânzare-cumpărare, încheiate la notar public pe perioade cuprinse între 5 si 10 ani, în care s-a încheiat scadenţar lunar pentru diferenţa neachitată. Pentru avansurile încasate, au fost întocmite lunar facturi fiscale, calculându-se si virându-se TVA aferent. Pentru ratele stabilite prin scadenţar se vor emite facturi fiscale. Este corectă calcularea si virarea taxei pe valoarea adaugată?

(introdusa la data de: 10 ianuarie 2008)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Dobanzile sau comisionele incasate de catre casele de amanet pentru imprumuturile acordate sunt operatiuni scutite de TVA?

(introdusa la data de: 19 decembrie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

O persoană fizică este plătitoare de TVA dacă în luna februarie a anului 2007 a vândut niste apartamente dintr-un imobil nou construit, în conditiile în care stadiul de executie a lucrărilor în momentul vânzării nu cuprinde finisajele interioare?

(introdusa la data de: 7 decembrie 2007)

 Raspuns

 

 

 Intrebare:

Se aplica taxa pe valoarea adaugata la facturile emise de catre o societate din Romania pentru efectuarea unor operatiuni de prestari servicii catre o firma din Comunitate?

(introdusa la data de: 7 noiembrie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Potrivit art.77 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, contravaloarea produselor sau serviciilor achizitionate de la unitati protejate autorizate, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, reprezinta valoarea (pretul) inclusiv TVA-ul, sau valoarea acestora fara TVA?

(introdusa la data de: 24 octombrie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Care sunt conditiile pentru aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructii-montaj prevazute la art.160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal?

(introdusa la data de: 4 octombrie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Care este baza de calcul a TVA in cazul comisionului perceput pentru acordarea creditelor de catre o societate comerciala, precum si in cazul sumei obtinute din vanzarea bunurilor amanetate care nu au fost ridicate de clienti?

(introdusa la data de: 2 octombrie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Care sunt reglementarile fiscale cu privire la emiterea facturilor incepand cu 01.01.2007 cu TVA sau fara TVA, avand inscris „taxare inversa” pentru livrarea unei constructii?

(introdusa la data de: 1 octombrie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Poate beneficia de scutirea de la plata taxei pe valoare adaugata o societate comerciala care a transportat lingouri de aur din Romania in Italia pe baza unei facturi (invoice)?

(introdusa la data de: 18 septembrie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Care este regimul TVA pentru bunurile acordate in mod gratuit sub forma de mostre (medicamente ) de catre un furnizor extern?

(introdusa la data de: 16 august 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Care este baza de calcul a taxei pe valoarea adaugata in cazul comisionului perceput pentru acordarea creditelor de catre o societate comerciala? Dar in cazul sumei obtinute din vanzarea bunurilor amanetate care nu au fost ridicate de clienti?

(introdusa la data de: 31 iulie 2007)

 Raspuns

 

 

Intrebare:

Se include în baza de impozitare a TVA taxa pentru serviciile de reclama si publicitate datorata potrivit art. 270 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare?

(introdusa la data de: 16 iulie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata activitatile de efectuare a analizelor medicale de catre o societate comerciala?

(introdusa la data de: 10 iulie 2007)

 Raspuns

 

:Intrebare:

Se pot obtine lamuriri privind formularul 394 Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (OANAF 702/2007

(introdusa la data de: 28 iunie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Operatiunile de arendare, concesionare, inchiriere si leasing de bunuri imobile sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata?

(introdusa la data de: 7 iunie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Poate fi suspendata plata obligatiilor fiscale accesorii aferente TVA in conditiile in care sunt in imposibilitatea achitarii acestora la termenul scadent datorita popririlor infiintate de organul de executare silita?

(introdusa la data de: 6 iunie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Este permisa ajustarea taxei pe valoare adaugata in cazul scoaterii din evidenta a creantelor neincasate?

(introdusa la data de: 6 iunie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Prin OUG nr. 22/2007 de modificare a Codului fiscal, pentru perioada 15 aprilie 2007 - 31 decembrie 2008 se reintroduce pentru platitorii de TVA, in cazul importului de bunuri, obligatia de plata efectiva a taxei pe valoarea adaugata la organele vamale. Exceptie fac importurile de bunuri pentru care s-au obtinut certificate de amanare la plata. Va rog sa ne precizati daca, in conformitate cu prevederile art.144, lit. a, punctul 8 din Codul Fiscal, plasarea de produse accizabile in antrepozitul fiscal (definit potrivit art. 4 lit. b. din Directiva 92/12/CEE si a prevederilor referitoare la conditiile de autorizare ca antrepozitar autorizat din Codul Fiscal) este considerata ca fiind scutita de taxa pe valoarea adaugata, fiind asimilata unei plasari in regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata? Cand va deveni exigibila TVA aferente bunurilor plasate in antrepozitul fiscal?

(introdusa la data de: 5 iunie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

O societate comerciala are ca obiect principal de activitate constructiile edilitare, retele apa, canalizare, termoficare, gaze, reabilitare drumuri, si se incadreaza in art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la taxarea inversa. Avand in vedere ca societatea plateste TVA-ul aferent achizitiilor de materiale, dar factureaza aplicand taxarea inversa, in fiecare luna se cumuleaza TVA de recuperat ce depaseste valoarea de 5000 RON. Se poate compensa valoarea TVA-ului de recuperat cu sumele constituite si datorate ca impozit pe profit ? Ce demersuri trebuiesc facute in vederea realizarii compensarii?

(introdusa la data de: 5 iunie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Societatea la care lucrez confectioneaza si monteaza tamplarie PVC si aluminiu cu geam termoizolator. Codul CAEN al obiectului principal de activitate este 2812 si mai indeplineste conditiile de functionare pentru activitatile incadrate in clasele 2523, 4542, 4544, 7420. Apar urmatoarele intrebari: Pentru partea de montare a tamplariei trebuie aplicate masurile de simplificare (taxare inversa), in cazul in care se factureaza catre persoana platitoare de TVA? Ne incadram in "lucrari de constructii montaj" pentru partea de montaj? Daca da, voi intocmi cate 2 facturi, una pentru tamplarie ca produs finit si una pentru montaj, cu mentiunea taxare inversa? Pe factura cu aceasta mentiune se calculeaza si se trece TVA? Stiu ca se face inregistrarea concomitenta 4426=4427 in jurnale, dar eu voi incasa de la client suma cu TVA, sau mai putin cu TVA-ul aferent? Pentru lucrarile efectuate catre persoane fizice, pot factura obisnuit, cu TVA, ca si "tamplarie cu geam termoizolator, conform contract"? Daca am incasat si facturat avans de la client pentru confectionare si montare de tamplarie, in momentul facturarii lucrarii, pot storna avansul, ca si pana inainte de aderare, cu "-"? Am citit in legislatie ca se face stornare obisnuita, dar, din alte surse mai mult sau mai putin oficiale, am aflat ca voi face o referire pe factura finala legata de avansul facturat, si nu ca voi storna efectiv, prin facturare cu "-". Cum procedez cu stornare de avans pentru montare, in cazul in care se aplica taxarea inversa?

(introdusa la data de: 5 iunie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Care este regimul de TVA aplicat serviciilor de turism în anumite situatii?

(introdusa la data de: 5 iunie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Persoanele impozabile, care depasesc în cursul unui an fiscal plafonul de scutire al taxei pe valoare adaugata, sunt obligate sa solicite inregistrarea ca platitori de taxa in regim normal?

(introdusa la data de: 24 mai 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Care este modul de aplicare a taxei pe valoare adaugata pentru permisele de calatorie acordate, in mod gratuit, salariatilor si membrilor de familie ai acestora?

(introdusa la data de: 24 mai 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

O firma in Anglia expediaza bunuri unei societati din Romania, spre prelucrare . Aceasta subcontracteaza partial lucrarile de prelucrare unei alte firme din Romania. Cum se aplica TVA in acest caz?

(introdusa la data de: 07 februarie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Poate fi considerata o societate comerciala ca neavând obligatii fiscale, în conditiile în care în certificatul de atestare fiscala se consemneaza ca suma de primit ca rambursare de TVA este superioara obligatiilor fiscale?

(introdusa la data de: 04 ianuarie 2007)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Sunt deductibile cheltuielile cu achizitiile de bunuri inainte de primirea codului de identificare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata?

(introdusa la data de: 20 septembrie 2006)

 Raspuns

 

 Intrebare:

O societate comerciala care are ca obiect de activitate vanzare de produse agroalimentare in sistem engross, poate sa efectueze vanzari catre propii angajati fara folosirea unei case de marcat electronice fiscale?

(introdusa la data de: 14 septembrie 2006)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Bonul fiscal emis de aparatele de marcat fiscale folosite in taximetrie, bonul fiscal care insoteste documentul de plata cu cardul al societatilor comerciale si bonul fiscal cu valoare de pana la 100 ron neinsotit de factura fiscala, fac obiectul deductibilitatii cheltuielilor in contabilitate si implicit a taxei pe valoare adaugata?

(introdusa la data de: 12 septembrie 2006)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Sunt scutite de la plata TVA aparatura de laborator produsa de o societate comerciala si livrata unitatilor de invatamant?

(introdusa la data de: 07 septembrie 2006)

 Raspuns

 

 Intrebare:

Este necesara inlocuirea memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale in situatia in care o societate se reorganizeaza in societate cooperativa mestesugareasca, conform prevederilor Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei?

introdusa la data de: 10 aprilie 2006

 Raspuns

 

 Intrebare:

Sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata prestarile de servicii efectuate de “Serviciul Public de Paza al Obiectivelor de interes judetean” din subordinea Consiliilor judetene?

(introdusa la data de: 07 aprilie 2006)

 Raspuns