Ascultă

 

1. FORMULARE FISCALE NOI/MODIFICATE CU 1 IANUARIE 2016

010 012 013 014 015 016 017 020 030 040 050 060
061 070 087 088 089 091 093 094 095 097 098 099
100 101 120 160 161 162 180 200 201 204 205 207
208 209 220 221 222 223 224 230 250 251 253 254
256 257 260 300 301 306 307 311 318 319 390 392A
392B 393 394 401 402 403 600 603 604 605 606 607
650 710 Fără număr


2. FORMULARE FISCALE ORDONATE DUPĂ NUMĂR

010 011 012 013 014 020 030 040 050 060 070 080
088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 104 106 112 120 122 130 150 151 152 153
160 170 171 172 180 200 201 204 205 208 209 220
221 222 223 224 225 230 250 251 253 254 256 260
300 301 306 307 311 313 318 319 321 390 392A 392B
393 394 399 400 401 500 501 502 503 504 505 506
507 508 600 601 602 610 620 630 650 710 Document confirmare Fără număr


FORMULARE FISCALE ÎN LIMBA ENGLEZĂ/FISCAL FORMS IN ENGLISH
FORMULARE FISCALE NOI/MODIFICATE CU 1 IANUARIE 2016


010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 511/2017) Formular . Se completează și se depune de către persoanele juridice române, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române și reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Durată de completare: 9 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.


012 Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit (OPANAF 726/2016). Formular . Se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se renunță la opțiunea de aplicare a acestui sistem.


013 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (OPANAF 3140/2016). Formular . Anexă la formularul 013 . Se completează și se depune de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente. Declarația se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României. Declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Durată de completare: 8 minute. Motivul colectării informației: pentru administrarea fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.


014 Notificare privind modificarea anului fiscal (OPANAF 3495/2015) Formular . Se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal și se depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării acestora, după caz. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute; un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată, un exemplar se păstrează de către contribuabil.


015 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 511/2017) Formular . Se completează și se depune și de către contribuabili nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar, care se înregistrează în scopuri de TVA direct, în temeiul dispozițiilor art.316 alin.(4) sau (6) din Codul fiscal, sau prin reprezentant fiscal. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Durată de completare: 11 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuabililor nerezidenți alții decât persoanele fizice care nu au sediu permanent în România.


016 Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 3249/2016) Formular . Se completează și se depune, la termenele prevăzute în legile speciale, de către contribuabilii persoane juridice care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale. Durată de completare: 10 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.


017 Declarație de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/adiționale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF 2994/2016). Formular . Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum și persoanele juridice străine care desfășoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat au obligația să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcții, de montaj, activităților de supraveghere, activităților de consultanță, de asistență tehnică și a oricăror altor servicii prestate în România care genereazș venituri impozabile, prin depunerea acestei declarații la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege. Durată de completare: 5 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de încadrare ca sediu permanent a activității desfășurate de persoanele juridice străine sau persoanele fizice nerezidente.


020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 3249/2016) Formular . Se completează și se depune de către persoanele fizice române și străine, care dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Declarația de înregistrare se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Durată de completare: 8 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice române și străine care dețin cod numeric personal.


030 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice care nu dețin cod numeric personal (OPANAF 3698/2015 modificat prin OPANAF 511/2017) Formular . Se depune de către persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, altele decât persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Durată de completare: 9 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a persoanelor fizice care nu dețin cod numeric personal.


040 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru instituții publice (OPANAF 3698/2015) Formular .


050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3698/2015) Formular .


060 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare (OPANAF 3698/2015) Formular .


061 Declarație privind sediile secundare (OPANAF 3698/2015) Formular .


070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (OPANAF 3698/2015) Formular .


087 Notificare privind aplicarea / încetarea aplicării regimului special pentru agricultori (OPANAF 3698/2016). Formular . Se completează și se depune de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care realizează activități de producție agricolă sau servicii agricole și care nu realizează alte activități economice sau realizează și alte activități economice a căror cifră de afaceri anuală este inferioară plafonului de scutire pentru aplicarea regimului special sau pentru încetarea aplicării regimului special pentru agricultori. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate pentru identificarea agricultorilor care notifică organul fiscal în vederea aplicării regimului special pentru agricultori sau în vederea încetării aplicării acestui regim.


088 Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA (OPANAF 3841/2015, OPANAF 2048/2016, ABROGAT prin OPANAF 210/2017). Formular . Se depune de către persoanele impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art. 316 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 58 din Codul de procedură fiscală, în situația în care prezintă risc fiscal, în urma selecției efectuate în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltate la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop. ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31.01.2017.


089 Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal (OPANAF 3628/2015) Formular . Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), stabilite în România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licență pentru activitatea traderului de energie electrică, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, și a căror activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie a anului calendaristic sau în perioada din luna decembrie în care au deținut licența, în situația persoanelor impozabile care obțin licența de furnizare a energiei electrice în perioada 1 - 31 decembrie, după caz.


091 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii (OPANAF 631/2016) Formular .
Se depune de către:
A) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;
B) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;
C) persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;
D) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, dacă nu este înregistrată și nu este obligată să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 317 din Codul fiscal, în cazul în care realizează achiziții intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal.


093 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (OPANAF 631/2016) Formular . Se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condițiile prevăzute la art. 316 alin. (2) din Codul fiscal.


094 Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 631/2016) Formular . Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.


095 Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 727/2016) Formular . Se completează de persoanele care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari și de persoanele înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari care solicită radierea din acest registru. Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent această cerere odată cu formularul (098) "Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal" sau, după caz, cu declarațiile de înregistrare fiscală/de mențiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal.


097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (OPANAF 1503/2016) Formular . Persoanele impozabile înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care realizează o cifră de afaceri, determinată conform art. 282 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, care depășește plafonul de 2.250.000 lei, au obligația, potrivit art. 324 alin. (14) din Codul fiscal să depună această notificare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depășit plafonul.


098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 631/2016) Formular . Se completează și se depune de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.


099 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016) Formular . Se completează și se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 316 alin. (11) lit. a) - e) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat (OPANAF 587/2016, OPANAF 1053/2016, OPANAF 869/2017) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat.  Se folosesc programele respective, puse la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice.  Program.  Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare. Ceilalți contribuabili  depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii. Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.


101 Declarație privind impozitul pe profit (OPANAF 3250/2015, OPANAF 3386/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează și se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program. Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare . Durată de completare: 9 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la definitivarea și plata impozitului pe profit.


120 Decont privind accizele (OPANAF 3386/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează și se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize. Decontul privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la accizele datorate pentru anul de raportare, pe produse și grupe de produse.


160 Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (OPANAF 962/2016) Formular .


161 Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu (OPANAF 962/2016) Formular .


162 Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu (OPANAF 889/2016) Formular . Se emite de compartimentul de specialitate al organului fiscal în baza Referatului privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 889/2016, prin care se propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.


180 Notă de certificare (OPANAF 3635/2015) Formular .


200 Declarație privind veniturile realizate din România (OPANAF 3695/2016) Formular . Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente, cedarea folosinței bunurilor cu excepția veniturilor din arendă, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, jocuri de noroc, alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației. Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță: prin intermediul serviciului Spațiu Privat Virtual sau utilizând serviciul de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro. Program. Durată de completare: 7 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.


201 Declarație privind veniturile realizate din străinătate (OPANAF 3695/2016) Formular . Se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și de către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art.59 alin.(2) din Codul fiscal care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi: venituri din profesii liberale, venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, alte venituri din investiții, venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din pensii din străinătate în vederea stabilirii contribuției anuale de asigurări sociale de sănătate, datorată în România. Program. Durată de completare: 3 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.


204 Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale (OPANAF 3695/2016) Formular . Se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, din activități agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice.


205 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (OPANAF 3695/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, pentru venituri din: dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii, jocuri de noroc cu impunere finală, alte surse. Declarația se depune și de organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit : a) câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; b) venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro. Program. Durată de completare: 9 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, pe baza informațiilor declarate de plătitorii de venit.


207 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți (OPANAF 3695/2016) Formular . Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează și se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Declarația se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Program. Durată de completare: 11 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare administrării impozitelor, taxelor și contribuțiilor, pe baza informațiilor declarate de plătitorii de venit.


208 Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016) Formular . Formularul este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Declarația se completează și se depune de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și plății impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și se completează cu ajutorul programului de asistență, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul www.e-guvernare.ro. Program.


209 Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016) Formular . Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit, conform legii, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, în cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire.


220 Declarație privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 3622/2015) Formular .


221 Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit (OPANAF 3622/2015) Formular .


222 Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate (OPANAF 3622/2015) Formular .


223 Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale (OPANAF 3622/2015) Formular .


224 Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România (OPANAF 3622/2015) Formular .


230 Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (OPANAF 3695/2016) Formular . Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii în cazul în care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, și solicită restituirea acestora, sau în cazul în care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Program. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare direcționării sumei reprezentând Până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru restituirea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice cu bursele private.


250 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OPANAF 3695/2016) Decizie . Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, jocuri de noroc, primesc această decizie. Se utilizează și la stabilirea diferențelor de impozit anual de regularizat, adică stabilește suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informațiile din Declarația de venit depusă de contribuabil și cu datele administrației fiscale.


251 Decizie de impunere anuală pentru veniturile vealizate din străinătate de persoanele fizice (OPANAF 3695/2016) Decizie . În baza declarației contribuabilului român privind veniturile obținute din străinătate, și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită. Veniturile avute în vedere sunt cele din activități comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobînzi, câștiguri la jocurile de noroc. Se ia în considerare impozitul plătit în străinătate (credit fiscal).


253 Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016) Formular . Se emite de către organul fiscal competent pe baza datelor declarate de contribuabili în Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (formular 209) sau pe baza propriilor date.


254 Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016) Formular . Se emite de către organul fiscal competent în vederea stabilirii impozitului datorat în cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia.


256 Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (OPANAF 3622/2015, OPANAF 1110/2016) Formular . Se întocmește de către organul fiscal central competent pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil realizat de persoanele fizice.


257 Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (OPANAF 3622/2015, OPANAF 1110/2016) Formular . Se întocmește de către organul fiscal central competent pentru anularea deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice.


260 Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale (OPANAF 3622/2015) Formular . În baza declarației contribuabilului și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește valoarea plăților anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.


300 Decont de taxă pe valoarea adăugată (OPANAF 591/2017) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare


301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată (OPANAF 592/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se completează de către contribuabilii menționați în instrucțiunile de completare, după caz. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare


306 Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF 2037/2016) Formular . Prin această cerere, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul:
- semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
- anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.


307 Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 793/2016) Formular . Se completeză și se depune de către :
- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;
- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, denumite în continuare norme metodologice;
- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care: - nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal; - trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum și la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.


311 Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OPANAF 795/2016) Formular . Se depune, după cum urmează:
- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal;
- potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
- potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
- potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.


318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 2810/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene. Program. Durată de completare: 20 de minute. Motivul colectării informației: Informațiile furnizate de persoanele impozabile în România sunt puse la dispoziția autorităților fiscale din alte state membre care soluționează cererea de rambursare.


319 Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 2810/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 300 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. Program. Durată de completare: 2 minute. Motivul colectării informației: Informațiile furnizate de persoanele impozabile în România sunt puse la dispoziția autorităților fiscale din alte state membre, în vederea rectificării sumei solicitate la rambursare sau a sumei deja rambursate, ca urmare a stabilirii pro-ratei definitive.


390 Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (OPANAF 591/2016, OPANAF 592/2017). Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se depune lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal, numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru:
a) livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
b) livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
c) prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
d) achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă;
e) achizițiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligația plății taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană;
f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin.(8) lit. c) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă.
Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală - Program.
Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare.


392A Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 522/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic și va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat. Program.


392B Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 522/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune în situația în care persoanele impozabile nu au desfășurat în anul de referință livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării și/sau achiziții efectuate din țară. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic, însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat. Program.


393 Declarație informativă privind veniturile obținute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ... (OPANAF 522/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane. Se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic, însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat. Program.


394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (OPANAF 3769/2015 modificat prin OPANAF 1105/2016 și OPANAF 2264/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Declarația se completează și se depune de către:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) și taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal;
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziții de bunuri sau servicii. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România, sau se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoțit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat și ștampilat, conform legii. Prevederile OPANAF 3769/2015 se aplică începând cu operațiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul național. Program.


401 Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României (OMFP nr. 4031/2015) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se depune de către organele fiscale locale. Se completează pe baza datelor și informațiilor cuprinse în declarațiile de impunere depuse, potrivit legii, de rezidenții din alte state membre ale Uniunii Europene, referitoare la bunurile imobile deținute de aceștia în România. Termen: 10 aprilie an curent, pentru anul anterior. Program.


402 Declarație informativă privind privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România (OPANAF 2727/2015) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se depune anual de către plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.  Program.


403 Declarație informativă privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României (OPANAF 2727/2015) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se depune anual de către asigurătorii definiți conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare. Termen: ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.  Program.


600 Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii (OPANAF 3655/2015, OPANAF 3696/2016) Formular . Se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, prevăzute la art. 148 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte și care îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecțiilor prevăzute la art. 69 depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.
Nu au obligația depunerii declarației persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari.
Declarația se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Program. Durată de completare: 7 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice.


603 Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 3697/727/2016). Formular . Se depune la organul fiscal competent de către persoanele care obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, și care dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală și maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României. Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.


604 Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal (OPANAF 2731/2016) Formular . Se depune la organul fiscal competent de către persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.


605 Cerere de stopare a obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal (OPANAF 2731/2016) Formular . Se depune la organul fiscal competent de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au optat pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) și care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuției este suportată din alte surse, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.


606 Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OPANAF 2731/2016) Formular . Se emite de către organul fiscal competent urmare depunerii formularelor 604 - Declarație pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal sau 605 - Cerere de stopare a obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.


607 Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal (OPANAF 2731/2016) Formular . Se emite de către organul fiscal competent urmare depunerii declarației pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.


650 Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor pe anul ... (OPANAF 3622/2015) Formular . Se întocmește de organul fiscal.


710 Declarație rectificativă (OPANAF 587/2016) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și reținute de către aceștia de la asigurați. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Program. Obligațiile de plată la bugetul de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 3 la OPANAF 587/2016. Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările și completă rile ulterioare, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare. Ceilalți contribuabili  depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii.
FORMULARE FISCALE FĂRĂ NUMĂR DE IDENTIFICARE NOI/MODIFICATE CU 1 IANUARIE 2016


Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit (OPANAF 3396/2016). Formular . Se completează de către persoanele fizice și se depune la organul fiscal competent în vederea obținerii adeverinței de venit. Durată de completare: 2 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare la identificarea persoanei fizice care solicită eliberarea adeverinței de venit, anul fiscal la care se referă veniturile, precum și scopul eliberării documentului.


Adeverință de venit (OPANAF 3396/2016). Formular . Se eliberează de organul fiscal central competent, potrivit legii, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului "Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit". Formularul "Adeverință de venit" reprezintă documentul prin care se atestă veniturile realizate de persoanele fizice, în cursul unui an fiscal, existente în evidența fiscală, constituită pe baza declarațiilor depuse de acestea și/sau de terți (plătitori de venituri, intermediari etc), care au obligații declarative, potrivit legii.


Protocol de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen (OMFP 2632/2016). Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune de autoritățile/instituțiile publice care doresc să utilizeze sistemul informatic PatrimVen.


Cerere de numire sau revocare administrator de interoperabilitate (OMFP 2632/2016). Formular . Se depune de autoritățile/instituțiile publice în cazul înrolării și revocării administratorului de interoperabilitate pentru accesul la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen.


Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014 - 2020 (Ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice nr. 698/1425/2016). Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii/partenerii de finanțare din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020 au obligația depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, după caz, a declarației pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare. Program.


Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare (Ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice nr. 698/1425/2016). Formular . Se emite de organul fiscal competent pentru certificarea declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014 - 2020.


Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România / Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania (OMFP 1099/2016). Formular . Are obligația completării acestui formular persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.


Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România / Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania (OMFP 1099/2016). Formular . Are obligația completării acestui formular persoana fizică rezidentă în România, precum și persoana fizică nerezidentă care a avut obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.


Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și ..., de către persoana fizică sosită în România și care are o ședere mai mare de 183 de zile / Notification regarding the fulfillment of the residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 59 on the Fiscal Code or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ... by individuals arrives in Romania and which stay for more than 183 days (OMFP 1099/2016). Formular . Se emite de organul fiscal central competent în urma înregistrării Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România.


Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri, încheiată între România și ..., de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile / Notification regarding the fulfillment of the residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 59 on the Fiscal Code or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and by individuals leaving Romania and which are going to stay abroad for more than 183 days (OMFP 1099/2016). Formular . Se emite de organul fiscal central competent în urma înregistrării Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România.


Titlu executoriu (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Somație (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii, reprezentând penalități de nedeclarare (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Adresă de înștiințare privind înființarea popririi (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Notificare privind obligațiile fiscale restante (OPANAF 967/2017). Formular. Se utilizează în domeniul colectării creanțelor fiscale. Acest model de formular este emis și tipărit prin intermediul Unității de imprimare rapidă.


Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie privind compensarea obligațiilor fiscale (OPANAF 63/2017). Formular.


Cerere de restituire a creanțelor fiscale/bugetar (OPANAF 63/2017). Formular.


Notă privind restituirea/rambursarea unor sume (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget (OPANAF 63/2017). Formular.


Înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale (OPANAF 63/2017). Formular.


Borderou de adăugare/scădere a obligațiilor fiscale (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind calculul dobânzilor acordate contribuabilului (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a popririi asigurătorii a sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Titlu executoriu (OPANAF 63/2017). Formular.


Somație (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind comunicarea somației (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înștiințare privind înființarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii sau altor sume care nu au fost stabilite în titlul executoriu (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de înștiințare privind înființarea popririi (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim de consignație (OPANAF 63/2017). Formular.


Anunț privind vânzarea bunurilor mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Înștiințare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație (OPANAF 63/2017). Formular.


Cerere de participare la licitație și oferta de cumpărare (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind diferența de preț și/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitație urmare a neplății prețului de către adjudecatar (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executare silită (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorități sau instituții publice (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 63/2017). Formular.


Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 63/2017). Formular.


Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și a înștiințării de plată (OPANAF 63/2017). Formular.


Referat privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale (OPANAF 3696/2016). Formular . Se întocmește de organul fiscal pe baza formularului 220 și a documentelor prezentate în cazul solicitărilor de recalculare a plăților anticipate cu titlu de impozit, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții de asigurări sociale.


Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale (OPANAF 2921/2016). Formular . Se utilizează în procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.


Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale (OPANAF 2921/2016). Formular . Se utilizează în procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii.


Notificare pentru nedepunerea formularului 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit" (OPANAF 2902/2016). Formular . În cazul în care persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere la sfârșitul unui an fiscal nu au depus formularul 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit", organul fiscal va proceda la notificarea acestora.


Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (OPANAF 2809/2016). Formular . Se întocmește de către compartimentul de specialitate pe baza referatului de analiză, în care se consemnează rezultatul analizei efectuate în vederea soluționării cererii de rambursare.


Decizie privind stabilirea diferențelor de taxă pe valoarea adăugată rambursată în condițiile art. 302 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OPANAF 2809/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate dacă cererea de rambursare depusă înainte de rectificarea sumei TVA a fost deja soluționată (suma TVA a fost rambursată) și, ca urmare a rectificării sumei rambursate, rezultă o sumă de rambursat mai mică decât suma deja rambursată.


Evidența cererilor de rambursare a TVA (OPANAF 2809/2016). Formular . Compartimentul de specialitate înregistrează cererile completate în Registrul de evidență a cererilor de rambursare, organizat electronic.


Cerere de informații suplimentare / Cerere de alte informații suplimentare (OPANAF 2809/2016). Formular . În cazul în care compartimentul de specialitate consideră că persoana impozabilă nestabilită în România, stabilită în alt stat membru al Uniunii Europene nu furnizează toate informațiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare de TVA în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronică, informații suplimentare de la solicitant.


Cerere de informații suplimentare / Cerere de alte informații suplimentare (OPANAF 2809/2016). Formular . În cazul în care compartimentul de specialitate consideră că persoana impozabilă nestabilită în România, stabilită în alt stat membru al Uniunii Europene nu furnizează toate informațiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare de TVA în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere, pe cale electronică, informații suplimentare de la autoritățile competente din statul membru în care este stabilit solicitantul.


Cerere de informații suplimentare / Cerere de alte informații suplimentare (OPANAF 2809/2016). Formular . În cazul în care compartimentul de specialitate consideră că persoana impozabilă nestabilită în România, stabilită în alt stat membru al Uniunii Europene nu furnizează toate informațiile relevante pentru a lua o decizie privind cererea de rambursare de TVA în totalitatea ei sau privind o parte a acesteia, poate cere informații suplimentare de la o altă sursă decât solicitantul sau o autoritatea competentă din statul membru în care acesta este stabilit.


Referat pentru analiză documentară (OPANAF 2809/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare, solicitantul a fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, propunându-se respingerea rambursării TVA.


Decizie de aprobare a evidenței operative (OPANAF 2759/2016) . Formular . Se utilizează în procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României.


Cerere de înregistrare a depozitului(elor) utilizat(e) la depozitarea mărfurilor într-o zonă liberă (OPANAF 2759/2016) . Formular . Se utilizează în procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României.


Cerere de aprobare pentru efectuarea de construcții în zona liberă (OPANAF 2759/2016) . Formular . Se utilizează în procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României.


Aprobare de construire în zona liberă ... (OPANAF 2759/2016) . Formular . Se utilizează în procedurile vamale aplicabile în zonele libere situate pe teritoriul vamal al României.


Cerere pentru acordarea autorizației de import cu scutire de taxe vamale pentru materiale educaționale, științifice și culturale; instrumente și aparate științifice - art. 43 - 50 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului și art. 2 - 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1225/2011 al Comisiei (OPANAF 2554/2016). Formular . Organizațiile sau instituțiile interesate depun cererile de autorizare la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială își au sediul, semnate de reprezentantul legal.


Decizia de autorizare de import cu scutire de taxe vamale (OPANAF 2554/2016). Formular . În urma analizării cererii și a documentelor însoțitoare, în situația în care condițiile legale sunt îndeplinite și solicitantul nu înregistrează obligații fiscale și vamale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, comisiile constituite la nivelul direcțiilor generale regionale emit decizia de autorizare.


Referat justificativ al dispunerii măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent și stă la baza emiterii Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii.


Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent, când există pericolul ca debitorul sau persoanele care răspund în solidar cu acesta, să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.


Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent care a instituit măsurile asigurătorii și stă la baza emiterii Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.


Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent care a instituit măsurile asigurătorii, când există motive de prelungire a valabilității acestora, în situația în care nu au fost sesizate organele de urmărire penală, pe numele debitorului sau a persoanelor care răspund în solidar cu acesta, după caz, nu a fost emis și comunicat titlul de creanță sau decizia de atragere a răspunderii solidare.


Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular . Se întocmește de organul fiscal competent și stă la baza emiterii Deciziei de ridicare a măsurilor asigurătorii.


Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii (OPANAF 2546/2016). Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent care a dispus măsura asigurătorie.


Cerere de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2003 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 1154/2016) Formular .


Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanțele judecătorești prin hotărâri definitive, altele decât cele stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015 (OPANAF 1154/2016) Formular .


Referat privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive (OPANAF 1154/2016) Formular .


Decizie de soluționare a cererii privind restituirea sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive (OPANAF 1154/2016) Formular .


Proces-verbal privind actualizarea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule cu indicele prețurilor de consum, precum și calculul dobânzilor până la data plății integrale (OPANAF 1154/2016) Formular .


Graficul tranșelor anuale aprobate la restituire (OPANAF 1154/2016) Formular .


Borderou privind programarea plății sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive (OPANAF 1154/2016) Formular .


Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale (OPANAF 1154/2016) Formular .


Notă privind restituirea unor sume (OPANAF 1154/2016) Formular .


Decizie de respingere a cererii de restituire (OPANAF 1154/2016) Formular .


Evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire (OPANAF 1154/2016) Formular .


Cerere de eliberare a adeverinței prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului (OPANAF 1154/2016) Formular .


Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului (OPANAF 1154/2016) Formular .


Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane juridice rezidente în România (OMFP 583/2016) Formular . Se utilizează de către persoanele juridice rezidente în România pentru solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri.


Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane juridice rezidente în România (OMFP 583/2016) Formular . Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 583/2016) Formular . Se utilizează de către persoanele fizice rezidente în România pentru solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri.


Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 583/2016) Formular . Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (OMFP 583/2016) Formular . Se utilizează de către persoanele fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă pentru solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri.


Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (OMFP 583/2016) Formular . Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ........., pentru persoane rezidente în România (OMFP 583/2016) Formular . Se utilizează de către persoanele rezidente în România pentru solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri.


Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane rezidente în România (OMFP 583/2016) Formular . Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 583/2016) Formular . Se utilizează de către persoanele juridice străine pentru solicitarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România.


Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 583/2016) Formular . Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 583/2016) Formular . Se utilizează de către persoanele fizice nerezidente pentru solicitarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România.


Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 583/2016) Formular . Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (OMFP 583/2016) Formular . Se utilizează de către persoanele juridice nerezidente pentru solicitarea certificatului privind atestarea privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat.


Certificat privind atestarea desfășurării activității în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (OMFP 583/2016) Formular . Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, urmare cererii de mai sus.


Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobânzi și redevențe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene (OMFP 583/2016) Formular . Declarația se completează pentru a se obține exceptarea de la impozitare a plăților de dobânzi și redevențe ce provin din România, cu condiția ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevențelor să fie o societate rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene.


Declarație pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene (OMFP 583/2016) Formular . Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene sunt scutite de impozit dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întrunește cumulativ condițiile indicate în formular.


Referat de analiză pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (OPANAF 2037/2016) Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate umare depunerii de către contribuabil a cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (formularul 306). Prin acest referat se propune aprobarea sau respingerea cererii.


Decizie privind perioada fiscală pentru taxa pe valoarea adăugată (OPANAF 2037/2016). Formular . Se emite de compartimentul de specialitate în baza referatului de analiză pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.


Borderou privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei de ..., reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016). Formular .


Situația centralizată a sumelor care urmează a fi virate unităților administrativ-teritoriale în contul 21.A.03.18.00 - Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016). Formular .


ACORD al contribuabilului pentru depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală de către o altă persoană (OPANAF 3654/2015) Formular .


Certificat de atestare fiscală (OPANAF 3654/2015) Formular . Se eliberează de organul fiscal central ca urmare a solicitării contribuabilului.


Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală (OPANAF 3654/2015) Formular .


Certificat de obligații bugetare (OPANAF 3654/2015) Formular . Se eliberează de organul fiscal ca urmare a solicitării unei instituții publice implicate în procesul de privatizare.


Declarație de patrimoniu și venituri (OPANAF 3704/2015). Formular / Formular editabil. Persoana fizică supusă verificării situației fiscale personale are obligația de a depune o declarație de patrimoniu și venituri la solicitarea organului fiscal. În situația în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declarația se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului; în situația în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declarația se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.


Proces-Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 3602/2015) Formular . Este utilizat de personalul cu atribuții de control împuternicit de ANAF. Formularele sunt înseriate și numerotate.


Decizie privind respingerea solicitării de corectare a erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată (OPANAF 3604/2015) Formular . Se eliberează de organul fiscal ca urmare a solicitării de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată.


Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (OPANAF 3698/2015) Formular .


Certificat de înregistrare fiscală (OPANAF 3698/2015). Formular .


Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal (OPANAF 3845/2015). Formular . Se emite de organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit domiciliul fiscal, urmare a depunerii formularului 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului" de către acesta.


Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3845/2015). Formular . Se emite de organul fiscal în cazul în care contribuabilul căruia i-a fost transmisă notificarea privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal nu s-a prezentat la sediul organului fiscal pentru lămurirea situației.


Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3845/2015). Formular . Se transmite de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal.


Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului (OPANAF 3845/2015). Formular . Se transmite de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal.


Decizie de declarare în inactivitate (OPANAF 3846/2015). Formular .


Decizie de reactivare (OPANAF 3846/2015). Formular .


Decizie de îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3846/2015). Formular .


Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3846/2015). Formular .


Notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 3846/2015). Formular .


Notificare privind neconcordanțe între documentele furnizate și evidența fiscală (OPANAF 3846/2015). Formular .


Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit.b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecție fiscală (OPANAF 3846/2015). Formular .


Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit.b) sau c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcția generală antifraudă fiscală (OPANAF 3846/2015). Formular .


Înștiințare privind constatarea situațiilor prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. d) - g) din Codul de procedură fiscală, de către organele de inspecție fiscală (OPANAF 3846/2015). Formular .


Decizie privind înscrierea/respingerea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 727/2016). Formular .


Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 727/2016). Formular .


Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 727/2016). Formular .


Fișa de calcul al standardului individual negativ (OPANAF 3699/2015). Formular .


Evidența deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare (OPANAF 3699/2015). Formular .


Fișa indicatorilor de inspecție fiscală (OPANAF 3699/2015). Formular .


Fișa de analiză de risc (OPANAF 3699/2015). Formular .


Referat pentru analiză documentară (OPANAF 3699/2015). Formular .


Referat privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de marii contribuabili (OPANAF 3699/2015). Formular .


Referat privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii (OPANAF 3699/2015). Formular .


Referat privind regimul special pentru exportatori (OPANAF 3699/2015). Formular .


Referat privind analiza Decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare depus de exportatori (OPANAF 3699/2015). Formular .


Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale (OPANAF 3706/2015). Formular . Reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor inspecțiilor fiscale atât la persoane juridice, cât și la persoane fizice, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale (OPANAF 3707/2015). Formular . Reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor inspecțiilor fiscale atât la persoane juridice, cât și la persoane fizice, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


Decizie de impunere provizorie privind obligațiile fiscale principale (OPANAF 3708/2015). Formular . Se emite la cererea contribuabilului/plătitorului verificat, persoană fizică sau juridică, în scopul plății obligațiilor fiscale principale suplimentare aferente unei perioade, pentru unul sau mai multe tipuri de obligații fiscale verificate, stabilite de organele de inspecție, anterior întocmirii raportului de inspecție fiscală și emiterii în baza constatărilor înscrise în acesta a actului administrativ fiscal.


Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice (OPANAF 3709/2015). Formular . Reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală pentru stabilirea obligațiilor fiscale suplimentare principale aferente diferențelor de baze de impozitare constatate, precum și pentru soluționarea cu inspecție fiscală anticipată a decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opțiune de rambursare, în situația în care suma aprobată la rambursare diferă de cea solicitată.


Raportul de inspecție fiscală întocmit la persoane juridice (OPANAF 3710/2015). Formular . Raportul de inspecție fiscală se întocmește de echipa de inspecție fiscală pentru consemnarea constatărilor cu privire la stabilirea situației de fapt fiscale și a consecințelor fiscale, indiferent dacă se modifică sau nu baza de impozitare și/sau se stabilesc sau nu diferențe de obligații fiscale principale în cadrul unei inspecții fiscale generale sau parțiale la persoane juridice.


Aviz de inspecție fiscală (OPANAF 3711/2015). Formular . Reprezintă documentul prin care organele de inspecție fiscală înștiințează contribuabilul/ pătitorul în legătură cu inspecția fiscală care urmează să se efectueze la acesta.


Ordin de serviciu nr... (OPANAF 3711/2015). Formular . Reprezintă documentul prin care organele de inspecție fiscală sunt împuternicite să efectueze inspecție fiscală generală/parțială/control inopinat/control încrucișat/constatare la fața locului la contribuabilul/plătitorul nominalizat.


Notă explicativă (OPANAF 3711/2015). Formular . Reprezintă documentul prin care organele de inspecție fiscală, pot solicita explicații scrise, reprezentantului legal sau împuternicitului contribuabilului/plătitorului sau altor persoane, care să contribuie la clarificarea/stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influența inspecția fiscală. Solicitarea de explicații scrise se va face în timpul inspecției fiscale/controlului inopinat/incrucișat/constatării la fața locului, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clarificarea și definitivarea constatărilor privind situația fiscală a contribuabililor.


Invitație (OPANAF 3711/2015). Formular . Reprezintă documentul prin care un contribuabil este solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecție fiscală în vederea efectuării/ stabilirii condițiilor de efectuare a unei acțiuni în conformitate cu prevederile art. 56, 64, 65, 113, 134 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de porcedură fiscală.


Proces-verbal (OPANAF 3711/2015). Formular . Procesul-verbal reprezintă actul de control care se întocmește de către organele de inspecție fiscală în cazul efectuării, în condițiile legii, a unei constatări la fața locului precum și în cazul controlului inopinat/încrucișat, potrivit prevederilor art. 65 și ale art. 135 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sau pentru consemnarea unor fapte, în timpul inspecției fiscale, care pot întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, potrivit prevederilor art.132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Procesul- verbal se întocmește și în cazul în care contribuabilul/ plătitorul nu ține sau nu prezintă organului de inspecție fiscală registrul unic de control, pentru consemnarea datei de începere a inspecției fiscale, conform prevederilor art.123 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și se înregistrează la registratura contribuabilului/ plătitorului, după caz. Procesul verbal se poate încheia și în alte situații prevăzute de lege, inclusiv pe durata efectuării unei inspecții fiscale.


Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri (OPANAF 3711/2015). Formular . Se completează de către organele de inspecție fiscală, în cadrul unei acțiuni de inspecție fiscală/control inopinat/încrucușat/constatare la fața locului cu ocazia ridicării/restituirii de documente, acte, înscrisuri, registre și documente financiar-contabile, în original sau copii ale acestor documente.


Proces-verbal de sigilare/desigilare (OPANAF 3711/2015). Formular . Se întocmește de către organele de inspecție fiscală în cadrul unei inspecții fiscale/control inopinat/încrucișat/constatare la fața locului, în situațiile în care există indicii că în locurile de producție, depozitare, comercializare se găsesc bunuri sau produse a căror proveniență nu este legală sau a căror fabricație este interzisă de lege sau se produce fără autorizație, iar acțiunea de inspecție fiscală/control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată în ziua lucrătoare următoare, în vederea conservării probelor constatate.


Declarație (OPANAF 3711/2015). Formular . Se întocmește și semnează de către administratorul sau împuternicitul legal al societății, la finalizarea inspecției fiscale, în baza prevederilor art. 118 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


Proces-verbal de prelevare probe (OPANAF 3711/2015). Formular . Reprezintă documentul prin care organele de inspecție fiscală sunt împuternicite să preleveze probe de banderole sau timbre și să consemneze toate informațiile legate de acestea. Se completează de echipa de inspecție fiscală cu ocazia acțiunilor de control.


Somație (OPANAF 3711/2015). Formular . Reprezintă documentul prin care un contribuabil este somat să se prezinte la sediul organului de inspecție fiscală în vederea efectuării unei acțiuni în conformitate cu prevederile art. 56, 64, 65, 113, 134 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de porcedură fiscală. Se întocmește în cazurile când contribuabilul/plătitorul nu a dat curs invitației organului de inspecție fiscală/control pentru efectuarea inspecției fiscale/ controlul inopinat/încrucișat/constatarea la fața locului sau refuză să pună la dispoziția organelor de inspecție fiscală documentele și înscrisurile necesare efectuării/ continuării acțiunii de inspecției fiscale/controlul inopinat/încrucișat/constatarea la fața locului și există indicii rezonabile conform cărora contribuabilul/plătitorul refuză nejustificat să prezinte documentele legale și bunurile din patrimoniu necesare pentru stabilirea situației fiscale de fapt, în scopul împedicării verificărilor fiscale. Se întocmește de către echipa desemnată pentru efectuarea inspecției fiscale/ controlul inopinat/încrucișat/constatarea la fața locului.


Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate (OPANAF 3737/2015). Formular . Reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală pentru ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii unei persoane române afiliate participante la o tranzacție, alta decât cea la care a fost efectuată o inspecție fiscală.


Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri (OPANAF 3743/2015). Formular .


Decizie de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri (OPANAF 3743/2015). Formular .


Decizie de impunere privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane fizice (OPANAF 3771/2015). Formular . Este actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea impozitului pe venit și/sau a contribuțiilor sociale, aferente diferențelor bazelor de impozitare, datorate de persoana fizică în calitatea sa de contribuabil la sistemul public de pensii și la cel de asigurări sociale de sănătate. Se va completa la încheierea unei inspecții fiscale generale sau parțiale, ca urmare a constatării de diferențe de baze de impozitare stabilite suplimentar, pentru impozitul pe venit și/sau contribuțiile sociale aferente, înscrise în Raportul de inspecție fiscală.


Decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane fizice (OPANAF 3771/2015). Formular . Se completează la încheierea unei inspecții fiscale generale sau parțiale, ca urmare a stabilirii de obligații fiscale suplimentare principale aferente diferențelor de baze de impozitare (cu excepția impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoana fizică în calitatea sa de contribuabil la sistemul public de pensii și la cel de asigurări sociale de sănătate), constatate și înscrise în raportul de inspecție fiscală, întocmit la încheierea acesteia.


Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane fizice (OPANAF 3772/2015). Formular . Se întocmește de echipa de inspecție fiscală pentru consemnarea constatărilor cu privire la stabilirea situației de fapt fiscale și a consecințelor fiscale, indiferent dacă se modifică sau nu baza de impozitare și/sau se stabilesc sau nu obligații fiscale principale în cadrul unei inspecții fiscale generale sau parțiale efectuate la contribuabili/plătitori persoane fizice.


Dispoziție privind măsurile stabilite de organele de inspecție fiscală (OPANAF 3833/2015). Formular . Este actul administrativ emis de organele de inspecție fiscală, în aplicarea prevederilor legale, privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite. Nu cuprinde măsuri referitoare la sumele pe care contribuabilii/plătitorii le datorează bugetului general consolidat al statului. Formularul se întocmește în timpul sau ca urmare a finalizării unei inspecții fiscale generale sau parțiale, a unui control inopinat sau a unei constatări la fața locului, în cazul în care organele de inspecție fiscală stabilesc măsuri în sarcina contribuabilului/plătitorului.


Proces-verbal (OPANAF 3838/2015). Formular . Reprezintă actul de control bilateral care se întocmește de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului operativ și inopinat, pentru constatarea unor situații faptice și documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum și pentru constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal și pentru stabilirea implicațiilor fiscale ale acestora.


Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri (OPANAF 3838/2015). Formular . Se completează de către inspectorii antifraudă cu ocazia ridicării/restituirii de înscrisuri, indiferent de mediul în care sunt stocate, în condițiile legii.


Proces-verbal de sigilare/desigilare (OPANAF 3838/2015). Formular . Se întocmește de către inspectorii antifraudă când există indicii conform cărora în locurile de producție, depozitare, comercializare sau pe timpul transportului se găsesc bunuri sau produse a căror proveniență nu este legală sau a căror fabricație este interzisă de lege sau se produc fără autorizație, iar acțiunea de control nu poate fi finalizată, urmând a fi continuată ulterior, când există posibilitatea ca documentele, înscrisurile, bunurile necesare efectuării controlului să fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al acestora în vederea ridicării/reținerii acestora, în activitățile de monitorizare a transporturilor de bunuri și în alte cazuri în care se impune sigilarea, în condițiile legii.


Invitație (OPANAF 3838/2015). Formular . Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat și îi sunt solicitate lămuriri/înscrisuri de către inspectorii antifraudă, la sediul acestora, în situațiile în care se impune efectuarea/continuarea controlului ori controlul nu a putut fi efectuat la sediul social, domiciliul fiscal sau un sediu secundar al contribuabilului și nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.


Notă explicativă (OPANAF 3838/2015). Formular . Este documentul prin care inspectorii antifraudă solicită explicații scrise reprezentantului contribuabilului, oricărui angajat al acestuia sau oricărei persoane implicate în săvârșirea faptelor constatate, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influența constatările sau pentru clarificarea unor cauze și/sau împrejurări.


Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.310 din Codul fiscal (OPANAF 631/2016). Formular .


Decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de respingere a cererii de ... (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016). Formular . Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Situație privind indicatorii orientativi și alte informații (OPANAF 90/2016). Formular . Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Referat (OPANAF 90/2016). Formular . Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie prin care se ia act de retragerea cererii ... (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Certificat de atestare fiscală (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Proces-Verbal de punere de acord (OPANAF 90/2016). Formular . Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Referat "A" (OPANAF 90/2016). Formular . Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Acord de principiu (OPANAF 90/2016). Formular . Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Înștiințare privind stabilirea valorii garanției în vederea înlocuirii sau redimensionării acesteia (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Referat "B" (OPANAF 90/2016). Formular . Se întocmește de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și/sau penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de anulare a penalităților de întârziere amânate la plată (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de reducere a penalităților de nedeclarare amânate la plată (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de menținere a valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de menținere a valabilității amânării la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Înștiințare de plată (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de desființare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de desființare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Înștiințare privind diminuarea sumelor eșalonate la plată (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Înștiințare privind diminuarea sumelor amânate la plată (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de anulare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Decizie de anulare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare (OPANAF 90/2016). Formular . Se emite de către organele fiscale competente în administrarea obligațiilor fiscale ce fac obiectul înlesnirilor la plată.


Evidența cererilor de stabilire a sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016). Formular .


Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016). Formular . Se depune la organul fiscal competent de către persoanele fizice sau juridice care solicită stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu.


Cerere privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 370/2016). Formular . Se completează pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing. Se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoțită de formularul editat.


Referat privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016). Formular . Se emite de compartimentul de specialitate, pe baza documentelor depuse de contribuabil și a elementelor prevăzute de OUG 9/2013 și de normele metodologice.


Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016). Formular . Este întocmită de compartimentul de specialitate pe baza referatului privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule.


Decizie privind stabilirea diferențelor de sume reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 370/2016). Formular .


Document de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliți în Uniunea Europeană (OMFP 101/2016). Formular .


Cerere de autorizare a magazinelor pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Uniunea Europeană, precum și pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări (OMFP 101/2016). Formular . Se depune de societățile care solicită acordarea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Uniunea Europeană.


Autorizație (OMFP 101/2016). Formular . Prin această autorizație, organele fiscale competente acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliți în Uniunea Europeană, precum și pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări magazinelor pentru vânzarea de bunuri, urmare depunerii cererii de mai sus.


Decizie de reverificare (OPANAF 825/2016). Formular . Este actul administrativ care are ca obiect dispunerea reverificării unei anumite perioade, în baza art. 128 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de către conducătorul structurii de inspecție fiscală, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora. Se completează în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza unor informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale inopinate/controale încrucișate desfășurate la alți contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organele de inspecție, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare.


Referat privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu (OPANAF 889/2016) Formular . Referatul privind soluționarea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu prin care se propune aprobarea sau respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu și în baza căruia se emite Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu.


Notificare privind încetarea regimului de declarare derogatoriu (OPANAF 889/2016) Formular . Se comuică contribuabilului/plătitorului în situația în care, în perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neîndeplinirea condițiilor și contribuabilul/plătitorul va reintra în regimul normal de declarare.


Referat privind impunerea din oficiu (OPANAF 962/2016) Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate al organului fiscal, consemnându-se elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și rezultatul constatărilor efectuate în scopul stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor.


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 1094/2016) Formular . Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege. Se întocmește în 3 exemplare de agentul constatator.


ANEXĂ la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice (OMFP 94/2016). Formular .


ANEXĂ la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice (OMFP 94/2016). Formular .


ANEXĂ la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice (OMFP 94/2016). Formular .


ANEXĂ la Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (OMFP 94/2016). Formular .


Solicitare de verificare ulterioară a dovezilor de origine și a certificatelor A.TR. (OPANAF 1190/2016). Formular . Verificarea ulterioară a dovezilor de origine care acoperă mărfuri importate în România se solicită de structurile de specialitate din Direcția Generală a Vămilor, de direcțiile regionale vamale sau de birourile vamale atunci când există dubii rezonabile sau prin sondaj. În acest scop, dovada de origine se transmite la Direcția Generală a Vămilor, în vederea retransmiterii acesteia spre verificare administrațiilor competente.


Cerere de eliberare a autorizației de "exportator autorizat" (OPANAF 1191/2016). Formular . Se depune exportatorii care solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea declarației de origine, a declarației pe factură sau a declarației pe factură EUR-MED, depun la direcția regională vamală în a cărei rază teritorială de competență se află sediul lor principal, în vederea autorizării.


Autorizație (OPANAF 1191/2016). Formular . Direcția regională vamală analizează cererea de eliberare a autorizației de "exportator autorizat" depusă și eliberează autorizația de "exportator autorizat".


Notificare privind emiterea deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind IOO (OPANAF 1192/2016). Formular . În cazul în care Direcția Generală a Vămilor decide să acorde o perioadă de utilizare prelungită a unei decizii privind IOO care a fost revocată sau care a încetat să mai fie valabilă, notifică titularului o nouă decizie de utilizare prelungită a deciziei privind IOO.


Notificare privind emiterea deciziei de utilizare prelungită a deciziei privind ITO (OPANAF 1193/2016). Formular . În cazul în care Direcția Generală a Vămilor decide să acorde o perioadă de utilizare prelungită a unei decizii privind ITO care a fost revocată sau care a încetat să mai fie valabilă, notifică titularului o nouă decizie de utilizare prelungită a deciziei privind ITO.


Notificare de reexport (OPANAF 1196/2016). Formular . Se utilizează în situațiile în care mărfurile neunionale sunt reexportate direct dintr-o zonă liberă sau dintr-un depozit temporar și pentru care nu se depune o declarație de reexport sau o declarație sumară de ieșire, conform art. 274 din Codul vamal al Uniunii Europene.


Lista de verificare (OPANAF 1486/2016). Formular . Se utilizează de echipa de audit în cazul solicitărilor de acordare a statutului de operator economic autorizat (AEO).


Planul de audit (OPANAF 1486/2016). Formular . Se utilizează de echipa de audit în cazul solicitărilor de acordare a statutului de operator economic autorizat (AEO).


Raportul de audit (OPANAF 1486/2016). Formular . Se întomește de echipa de audit în cazul solicitărilor de acordare a statutului de operator economic autorizat (AEO).


Registrul de evidență a autorizațiilor AEO (OPANAF 1486/2016). Formular .


Referat (OPANAF 1503/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate, propunându-se, pentru toți contribuabilii selectați, radierea din oficiu, a înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.


Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 1503/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate în cazul radierii din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.


Înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 1503/2016). Formular . Pentru persoanele impozabile scoase, la cerere, din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate întocmește și comunică Înștiințarea privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.


Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 1503/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate, la cererea persoanei impozabile sau din oficiu, când se constată că persoana impozabilă a fost radiată din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, ca urmare a unei erori, ori persoana impozabilă a fost radiată din registru cu altă dată decât cea corectă.


Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat (OPANAF 1510/2016). Formular . Se depune de către contribuabilii ce doresc autorizarea activității de comercializare a tutunului brut și/sau a tutunului parțial prelucrat. Se depune la biroul vamal de interior/biroul vamal de frontieră în raza căruia își are sediul social contribuabilul solicitant ori, după caz, la Serviciul autorizări din cadrul Direcției Generale a Vămilor, pentru operatorii economici mari contribuabili.


Autorizație de operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat (OPANAF 1510/2016). Formular . Se emite de autoritatea vamală teritorială în cazul aprobării cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat.


Evidența cererilor de restituire a TVA (OPANAF 1559/2016). Formular . Compartimentul cu atribuții în domeniul soluționării cererilor de restituire a TVA înregistrează aceste cereri într-o evidență specială.


Referat pentru analiză documentară (OPANAF 1559/2016). Formular . Se întocmește de departamentul de specialitate, urmare analizei cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată și a documentației depuse de solicitant.


Decizie de restituire a taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 1559/2016). Formular . Se întocmește pe baza constatărilor cuprinse în Referatul pentru analiză documentară.


Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice (OPANAF 1849/2016, OPANAF 2329/2016). Formular . Se depune de operatorii economici care doresc înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice, pentru fiecare depozit angro.


Cerere de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice (OPANAF 1849/2106). Formular . Se depune de operatorii economici care doresc înregistrarea activității de distribuție și comercializare în sistem en detail de produse energetice, pentru fiecare unitate de comercializare.


Atestat de înregistrare nr.../... pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice cu depozitare (OPANAF 1849/2016, OPANAF 2329/2016). Formular . Se emite de autoritatea competentă în cazul în care cererea de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice este eprobată.


Atestat de înregistrare nr.../... pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice fără depozitare (OPANAF 1849/2016, OPANAF 2329/2016). Formular . Se emite de autoritatea competentă în cazul în care cererea de înregistrare/mențiuni a activității de distribuție și comercializare în sistem angro, cu sau fără depozitare, de produse energetice este eprobată.


Atestat de înregistrare nr.../... pentru comercializare în sistem en detail de produse energetice (OPANAF 1849/2016). Formular . Se emite de autoritatea competentă în cazul în care cererea de înregistrare/mențiuni a activității de comercializare în sistem en detail de produse energetice este eprobată.


Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale (OPANAF 1863/2016). Formular . Se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantațiilor ori a rodului viilor, plantațiilor pomicole, de hamei și de arbuști fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor și familiilor de albine. În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează și certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale (îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și epizootii ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute).


Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor (OPANAF 1863/2016). Formular . Se întocmește de comisia formată dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un delegat din partea Administrației Naționale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice teritoriale din cadrul ANAF, după constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale.


Cerere privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit (OPANAF 1863/2016). Formular . Se depune la organul fiscal central competent de către persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică pentru a solicita reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit.


Referat privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit (OPANAF 1863/2016). Formular . Se întomește de organul fiscal, urmare primirii cererii privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit și a analizei documentelor prezentate.


Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit (OPANAF 1863/2016). Formular . Se întomește de organul fiscal, în situația în care, urmare primirii cererii privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit și a analizei documentelor prezentate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile, și anume, pierderea nu afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale sau din animalele deținute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale.


Declarație–angajament (OPANAF 1887/2016). Formular . Se anexează la cererea scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa 12 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, pentru obținerea autorizației de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate.


Notificare de prezentare/informare de încărcare (OPANAF 1887/2016). Formular . În cazul în care sistemul informatic vamal al autorității vamale sau al titularului autorizației nu funcționează, notificarea de prezentare se transmite biroului vamal prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal.


Proces–verbal (OPANAF 1887/2016). Formular . Sigiliile vamale se predau pe baza procesului–verbal de predare–primire.


Cerere de solicitare a autorizației pentru emiterea titlurilor de garanție izolată (OPANAF 1889/2016). Formular–model . Cererea de solicitare a autorizației pentru emiterea titlurilor de garanție izolată se întocmește în scris de către operatorul economic și conține informațiile din acest model.


Autorizație pentru emiterea titlurilor de garanție izolată nr. ROANV003 .../data ... (OPANAF 1889/2016). Formular–model . Se eliberează de către Direcția Generală a Vămilor, după constituirea garanției de către operatorul economic.


Cerere de solicitare a autorizației de utilizare a garanției globale/exonerării de garanție (OPANAF 1889/2016). Formular–model . Cererea de autorizare pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție se întocmește în scris de către operatorul economic și conține informațiile din acest model.


Situația operațiunilor de tranzit unional/comun efectuate în cele 12 luni precedente și Situația operațiunilor de tranzit unional/comun estimate a fi efectuate, prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. h) și i) din Normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanție izolată, utilizarea garanției globale și a exonerării de garanție în cadrul regimului de tranzit unional/comun, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.889/2016 (OPANAF 1889/2016). Formular . Însoțește cererea de solicitare a autorizației de utilizare a garanției globale/exonerării de garanție.


Informații și documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 84 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, în vederea respectării criteriilor stabilite la art. 95 alin. (2) din Codul vamal al Uniunii privind solvabilitatea financiară și nivelul ridicat de control al operațiunilor și fluxului mărfurilor (OPANAF 1889/2016). Formular . Însoțește cererea de solicitare a autorizației de utilizare a garanției globale/exonerării de garanție.


Autorizație pentru utilizarea garanției globale/exonerării de garanție în tranzitul unional/comun nr. ROCGUANV003 .../data ... (OPANAF 1889/2016). Formular . Se eliberează de către Direcția Generală a Vămilor cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii.


Model de scrisoare de informare a titularului regimului (OPANAF 1893/2016). Formular .


TC 21 – Cerere de control ulterior (OPANAF 1893/2016). Formular . Dacă biroul centralizator are suspiciuni în ceea ce privește autenticitatea dovezilor prezentate de titularul regimului sau corectitudinea datelor înscrise în acestea, inițiază controlul ulterior al acestora adresând această cerere biroului de destinație.


TC 20 – Aviz de cercetare (OPANAF 1893/2016). Formular . În cazul în care titularul regimului nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit biroul de plecare declanșează procedura de cercetare transmițând biroului de destinație avizul de cercetare.


TC21A – Cerere de control ulterior (OPANAF 1893/2016). Formular . Atunci când compania aeriană nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit, biroul de plecare solicită biroului centralizator declanșarea procedurii de cercetare.


Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii (OPANAF 1929/2016). Formular . Se întocmește de către organul de control/organul de executare, după caz, și stă la baza emiterii Deciziei de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.


Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii (OPANAF 1929/2016). Formular . Se întocmește de către organul de control/organul de executare, după caz, în cazuri excepționale, când s-a constatat existența unor motive ce conduc la prelungirea termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii.


Notificare pentru soluționarea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016). Formular . Se întocmește de către compartimentul de specialitate în cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau documentația anexată este incompletă ori incorectă, în vederea notificării contribuabilului.


Referat privind soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată depuse în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016). Formular . În cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și documentația prevăzută de lege sunt corecte și complete, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor și analizei prevăzute de procedură, întocmește referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare.


Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016). Formular . Se emite de către compartimentul de specialitate în în baza referatului privind soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată depuse în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prin care se propune respingerea cererii de înregistrare.


Decizie privind respingerea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2011/2016). Formular . Se emite de către compartimentul de specialitate în în baza referatului privind soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată depuse în temeiul art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare prin care se propune înregistrarea în scopuri de TVA.


Referat (OPANAF 2012/2016). Formular . Compartimentul de specialitate întocmește referatul cu propunerile de înregistrare din oficiu sau anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA.


Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2012/2016). Formular . Când se constată că o persoană impozabilă îndeplinește condițiile pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (6) ori art. 317 alin. (1), după caz, din Codul fiscal, și nu a solicitat înregistrarea, organul fiscal notifică respectiva persoană în vederea înregistrării în scopuri de TVA.


Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2012/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, în baza datelor deținute, în cazul în care contribuabilul nu se prezintă în urma notificării privind înregistrarea din oficiu.


Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 2012/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate.


Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 2012/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA ca urmare a unei erori sau din eroare a fost anulată, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile.


Registrul simplificat de evidență pentru bunurile transportate prin servicii de curierat rapid (OPANAF 2066/2016). Formular . Trimiterile care intră sau ies din România, transportate prin serviciile de curierat rapid și care sunt supuse formalităților vamale se înscriu de către autoritatea vamală în Registrul simplificat de evidență pentru bunurile transportate prin servicii de curierat rapid.


Declarație vamală – curierat rapid (OPANAF 2066/2016). Formular . Se întocmește pentru trimiterile destinate persoanelor fizice ce au fiecare valoarea mai mare de 10 euro, inclusiv pe lot și pe declarant, și pentru trimiterile destinate persoanelor, altele decât persoanele fizice, ce au fiecare valoarea cuprinsă între 10 euro și 150 euro, inclusiv pe lot și pe declarant.


Borderou centralizator privind declarațiile vamale – curierat rapid (OPANAF 2066/2016). Formular . Se întocmește zilnic de biroul vamal, pentru toate declarațiile vamale – curierat rapid depuse în ziua respectivă în cadrul procesului de vămuire.


Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 2313/2016). Formular . Formularul are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.


Cerere privind desființarea Deciziei de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri (OPANAF 2731/2016). Formular . Persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal și care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 112/2016, au depus formularul "Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate" și cărora li s-a comunicat "Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri" pot depune la organul fiscal competent această cerere în vederea desființării deciziei. Durată de completare: 2 minute. Motivul colectării informației: Informațiile sunt utilizate în procesul de administrare a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal.


Registrul contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF 2994/2016). Formular . Organul fiscal central competent organizează evidența contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, într-un Registru al contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, care se conduce informatizat.


Cerere privind grupul fiscal unic (OPANAF 3006/2016). Formular . Se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. Formularul de cerere se completează și pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal. Durată de completare: 6 minute. Motivul colectării informației: verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru implementarea grupului fiscal unic, precum și pentru administrarea fiscală a persoanelor impozabile care formează grupul fiscal unic.


Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic (OPANAF 3006/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate în cazul în care se propune respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic.


Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic (OPANAF 3006/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate în cazul în care se stabilesc modificări în cadrul unui grup fiscal unic.


Înștiințare privind schimbarea competenței de administrare, în cazul grupului fiscal unic (OPANAF 3006/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate, pentru fiecare membru al grupului fiscal.


Evidența grupurilor fiscale unice (OPANAF 3006/2016). Formular .


Notificare pentru soluționarea "Cererii privind grupul fiscal unic" (OPANAF 3006/2016). Formular . Se întocmește pentru a notifica persoana impozabilă desemnată ca reprezentant al grupului în cazul în care cererea sau documentația anexată sunt incomplete.


Referat privind soluționarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 3006/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate urmare depunerii cererii privind grupul fiscal unic.


Referat privind modificările survenite după implementarea grupului fiscal unic, notificate de către reprezentantul grupului sau constatate de organul fiscal, potrivit pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 3006/2016). Formular . Se întocmește de compartimentul de specialitate urmare depunerii cererii privind grupul fiscal unic (cerere de modificare).


Cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular . Prin această cerere persoanele care dispun de săli sau alte spații, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunți și botezuri, pentru operațiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligațiilor lor fiscale aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit prin lege.


Situația încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni pentru contribuabilul ... (OMFP 1265/2016). Formular . În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situația încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puțin de 2 evenimente.


Decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular . Se emite de către organul fiscal central competent în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit prin lege.


Decizie de respingere a cererii a plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular . Se emite de către organul fiscal central competent în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit prin lege sau când nu sunt depuse documentele necesare.


Decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular . Se emite de către organul fiscal central competent în cazul în care organizatorul depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar.


Decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular . Dacă organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal și depune cerere în acest sens, organul fiscal central competent emite această decizie în cazul în care cererea este admisă.


Decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar (OMFP 1265/2016). Formular . Dacă organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal și depune cerere în acest sens, organul fiscal central competent emite această decizie în cazul în care nu se admite cererea.


ANEXĂ la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal - Declarație informativă privind impozitul reținut pentru veniturile cu regim de reținere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal - Notificare privind opțiunea de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal - Notificare privind anularea opțiunii de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 3 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal - Notificare privind opțiunea de taxare a operațiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII din Codul fiscal - Declarație-angajament - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria mică fabrică de bere/mică distilerie - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 3 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 5 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere privind înregistrarea operatorului economic autorizat pentru producție/achiziții intracomunitare/import/furnizare de: cărbune/lignit/cocs gaz natural/energie electrică - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 6 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 7 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pentru înregistrarea micilor producători de vinuri liniștite - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 8 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producător - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 9 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producător - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 10 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere pentru acordarea autorizației de antrepozit fiscal - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 11 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație privind media ponderată pentru produsul ... - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 12 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 13 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 14 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 15 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 16 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 17 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașia privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 18 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere de autorizare - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 19 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situație centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 20 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere privind acordarea autorizației de importator autorizat/expeditor înregistrat - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 21 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situație centralizatoare privind livrările de produse accizabile - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 22 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pe propria răspundere privind utilizarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (1) din Codul fiscal care nu se regăsesc la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal, în unul dintre scopurile exceptate de la regimul de accizare prevăzute la art. 394 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) și e) din Codul fiscal și/sau utilizarea alcoolului etilic denaturat în unul dintre scopurile pentru care se acordă scutire indirectă de la plata accizelor prevăzute la art. 397 alin. (1) din Codul fiscal - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 221 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Declarație pe propria răspundere privind utilizarea produselor energetice prevăzute la art. 355 alin. (2) din Codul fiscal care nu se regăsesc la art. 355 alin. (3) din Codul fiscal, în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 23 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Notificare privind utilizarea produselor energetice și energiei electrice în exceptare de la regimul de accizare potrivit art. 394 din Codul fiscal/în regim de scutire de la plata accizelor potrivit art. 399 din Codul fiscal - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 24 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere privind acordarea autorizației de utilizator final - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 25 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Autorizație de utilizator final - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 26 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Situașie centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular


ANEXA 27 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere de restituire a accizei în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 28 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Certificat de scutire de accize - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 29 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 30 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Jurnal privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 31 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigație - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 32 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Jurnal privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru navigație - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 33 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Document administrativ de însoțire - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 34 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Document administrativ de însoțire în procedură alternativă - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 35 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Raport de primire - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 36 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Raport de export - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 37 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Document de însoțire pentru circulația intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 38 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere privind acordarea autorizaŧiei de reprezentant fiscal - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 39 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere de restituire a accizelor în cazul vânzării la distanță - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 40 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Machetele timbrelor și banderolelor - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 41 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Nota de comandă pentru timbre/banderole - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 42 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Evidența achiziționării, utilizării, deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 43 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Evidența marcajelor deteriorate - (HG 1/2016). Formular


ANEXA 44 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - Cerere pentru înregistrarea operatorilor economici comercianți de marcatori și coloranți prevăzuți la art. 426 și 429 din Codul fiscal (HG 1/2016, HG 47/2016). Formular .


ANEXA 45 la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal - (HG 1/2016, HG 159/2016). Formular .


FORMULARE FISCALE ORDONATE DUPĂ NUMĂR

010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică (OMFP 35/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor. Se completează în două exemplare.

 

011 Declarație de înregistrare ca plătitor al contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (OPANAF 3261/2011; abrogat prin OPANAF 3698/2015) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. Se depune de deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor (persoane juridice române și reprezentanții legali ai persoanelor juridice străine). Se completează în două exemplare, originalul depunîndu-se la unitatea fiscală. Termen de depunere: 30 de zile de la data intrării în vigoare a OG 77/2011, adică  31 octombrie 2011.

 

012 Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit (OPANAF 3853/2013 ) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se utilizează de către contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, pentru efectuarea opțiunii de aplicare a sistemului anual de declarare și plată a impozitului pe profit, respectiv, pentru renunțarea la această opțiune.

 

013 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente (OPANAF 3851/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, iar declarația de mențiuni se completează ori de cîte ori se modifică datele declarate anterior.

 

014 Notificare privind modificarea anului fiscal  (OPANAF 3854/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute; un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată, un exemplar se păstrează de către contribuabil.

 

020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române (OMFP 35/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de persoanele fizice, altele decît cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor. Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poștă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit: organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

 

030 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice străine (OMFP 35/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de persoanele fizice străine, altele decît cele care desfășoară în mod independent activități economice autorizate, sau exercită profesii libere. Se completează în două exemplare.

 

040 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituțiile publice (OMFP 262/207) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de instituții publice, în două exemplare. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

 

050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (OMFP 35/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Cererea se depune în cazul în care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, ori în cazul în care contribuabilul își schimbă domiciliul fiscal declarat anterior. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal și va fi însoțită de documente care să facă dovada deținerii sau ocupării legale a spațiului pentru noul domiciliu fiscal. Se completează într-un singur exemplar.

 

060 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare (OMFP 2296/2007) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care au obligații de plată. Se întocmește în două exemplare.

 

070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (OMFP 250/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere. Declarația se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poștă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit:organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declarației de mențiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

 

080 Declarație de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006) Formular . Se completează de asocierile și alte entități fără personalitate juridică. începînd cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii menționați, înregistrați la 1 septembrie 2006, au obligația să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conținînd adresa noului domiciliu fiscal. Prezentarea acestei declarații trebuie să fie însoțită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală emis anterior și de actele doveditoare ale informațiilor cuprinse în această declarație. Se întocmește în două exemplare; se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

 

088 Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA (OPANAF 1966/2015) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se depune, însoțit de formularul 098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, la organele fiscale competente, de către societățile care sunt înființate în baza Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal. Formularul se depune în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare în registrul comerțului. Se completează și se depune de către societățile înființate în baza Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.153 alin.(1) lit.b) și c) sau alin.(91) din Codul fiscal, odată cu declarația de mențiuni (formular 010) sau odată cu Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (formular 099), după caz. Se completează și se depune de către persoanele impozabile, societăți, înființate în baza Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art.153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art.52 din Codul de procedură fiscală, în situații cum ar fi: a) schimbarea sediului social; b) schimbarea administratorilor și/sau a asociaților.


089 Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal  (OPANAF 410/2015) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stabilite în România, conform art.125^1 alin.(2) din Codul fiscal, care dețin o licență valabilă de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și a căror activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică o reprezintă revînzarea acesteia și consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie - noiembrie a anului calendaristic, sau în perioada din luna decembrie în care au deținut licența, în situația persoanelor impozabile care obțin licența de furnizare a energiei electrice în perioada 1 -31 decembrie, după caz.

090 Declarație de înregistrare fiscală / Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți stabiliți în spațiul comunitar care se înregistrează direct (OPANAF 7/2010; abrogat prin OPANAF 3698/2015) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. Contribuabilii nerezidenți, stabiliți în spațiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, au obligația de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenți din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București. Formularul se depune direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată, și va fi însoțit de o copie autentificată a certificatului de înregistrare eliberat de autoritatea fiscală din țara în care este stabilit contribuabilul. Copia certificatului de înregistrare va fi însoțită de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați. Declarația nu se completează de către contribuabilii nerezidenți care au desemnat un reprezentant fiscal și nici de către persoanele impozabile care au un sediu fix în România.

 

091 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA / Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare (OPANAF 7/2010) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se depune de către:1) persoana impozabilă care are sediul activității în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 153^1 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2), care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției, dacă valoarea depășește plafonul  în anul calendaristic în care are loc achiziția ; 2)  persoana impozabilă care are sediul activității în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 153, care nu este deja înregistrată conform art. 153 ^1 alin. (1) lit. a) sau c) ori art. 153^1 alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului; 3) persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 153  și care nu este deja înregistrată conform art. 153^1 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2), dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor; 4) persoana impozabilă care are sediul activității în România, dacă nu este înregistrată și nu este obligată să se înregistreze conform art. 153, și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 153^1, în cazul în care realizează achiziții intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). Declarația se completează în două exemplare: un exemplar, însoțit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum și de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

 

092 Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România (OPANAF 1165/2009) Formular . Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute.

 

093 Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (OPANAF 7/2010) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA în condițiile prevăzute la art. 153 alin. (2). Formularul se depune la organul fiscal competent și se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat și ștampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

 

094 Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 7/2010) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din  Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor. Formularul se depune la organul fiscal competent și se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar, semnat și ștampilat, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată; un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

 

095 Cerere de înregistrare în / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 1180/2012) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. în vederea înscrierii (radierii) în Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie să depună o serie de documente prevăzute în ordinul menționat, printre care și acest formular. Cererea se soluționează în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării la organul fiscal.

 

096 Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal (OPANAF 1768/2012; abrogat prin OPANAF 631/2016) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 19 februarie 2016. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucît nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs pînă la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal. Se depune la organul fiscal competent, în raza căruia este arondat contribuabilul.

 

097 Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (OPANAF 3884/2013). Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal, care au obligația să notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condițiile prevăzute de art. 1563 alin.(11) și alin.(12) din Codul fiscal.

 

098 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (OPANAF 1965/2015)Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se depune de către societățile comerciale care se înființează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societății comerciale pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. Program.

099 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  (OPANAF 18/2015). Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se depune de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (9) lit. a) - e) și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1). Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau de altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori prin poștă cu confirmare de primire. Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat (OPANAF  4024/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat.  Se folosesc programele respective, puse la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice.  Program. .  Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare Ceilalți contribuabili  depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hîrtie, semnat și ștampilat conform legii.

101 Declarație privind impozitul pe profit (OPANAF 4024/2014) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează anual de către plătitorii de impozit pe profit. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hîrtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  Program. .  Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare

 

104 Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor (OPANAF 123/2014) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune de către persoanele juridice, constituite între contribuabilii prevăzuți la art. 13 lit. c) și e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii. Declarația cuprinde informații privind asociații persoane juridice străine și/sau persoane fizice. Se folosește programul pus la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice. Se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hîrtie, semnat și ștampilat conform legii.  Program.  

 

106 Declarație informativă privind dividendele cuvenite acționarilor (OPANAF 1292/2014). Formular   Instrucțiuni de completare . Se depune de către societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende acționarilor. Se depune anual, pînă la data de 25 a lunii următoare aprobării repartiției profitului. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hîrtie, semnat și ștampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  Program.
 

 

112 Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vîrstnice și al ministrului sănătății nr. 1977/2757/1580/2013). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic Formular . Se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora. Se completează cu programul pus la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice.  Program.

 

120 Decont privind accizele (OPANAF 123/2014) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de către producătorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune în format electronic cu ajutorul programului pus la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice.  Program. . Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare

 

122 Declarație privind accizele aferente diferențelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv (OMFP 110/2007; OMFP 532/2007; abrogat prin OMFP 1098/2016) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 12 iulie 2016. Declarația se depune de către antrepozitarul autorizat, în cazul neprimirii exemplarului 3 al documentului administrativ de însoțire de la antrepozitul fiscal primitor, în situația livrărilor de produse accizabile în regim suspensiv, în maximum 5 zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare de la data expedierii produsului accizabil. Program.

 

130 Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă (OPANAF 123/2014) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către producătorii interni de țiței. Se depune în format electronic, cu ajutorul programului pus la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice. Program.   Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare

 

150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OMFP 847/2009) Formular . Se utilizează pentru obținerea dreptului de acces la serviciul de depunere on line a declarațiilor fiscale. Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează, se transmite electronic și se listează prin funcționalitățile puse la dispoziție de serviciul "Depunere declarații on-line". Aceasta cerere va fi  însoțită de: documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original și în copie; documentul, în original și în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului; documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil; (acest document se depune în situația în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat). Documentele se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se obține în urma procedurii explicate în instrucțiunile aferente depunerii on-line. Document

Documentul de confirmare a certificatului digital calificat se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant și confirmat prin semnătura electronică a autorității de certificare. Document de confirmare - actualizat în data de 11.03.2015

 

151 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declarații on-line (OMEF 847/2009). Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formular, modulul "Revocare online - formulare 151/153" din pagina "Declarații electronice". Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut, se folosește acest Formular . Acesta se depune în format hîrtie, semnat și ștampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul își are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: - actul de autorizare a funcționării contribuabilului, în original și copie; - documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original și copie; - împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului. Atenție: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.

 

152 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat (OPANAF 230/2013) Formular . Se utilizează pentru obținerea dreptului de acces la dosarul fiscal al contribuabilului. Listați, semnați și ștampilați cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formularul 152). Privind împuternicirea de la contribuabil: în situația în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original și copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărîrea Adunării Generale a Acționarilor sau Statutul societății comerciale). Prezentați documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 152). Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 152, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

 

153 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informațiile cuprinse în dosarul fiscal (OPANAF 230/2013). Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului  se solicită de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line, cu acest Formular, modulul "Revocare online - formulare 151/153" din pagina "Declarații electronice". Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut, se folosește acest Formular . Acesta se depune în format hîrtie, semnat și ștampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul își are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: - actul de autorizare a funcționării contribuabilului, în original și copie; - documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original și copie; - împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Acces controlat la dosarul fiscal. Atenție: prin formularul 153 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul Acces controlat la dosarul fiscal.

 

160 Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (OPANAF 3392/2011). Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind impunerea din oficiu, în care se consemnează elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și rezultatul constatărilor efectuate. Referatul se avizează de șeful compartimentului de specialitate și se aprobă de conducătorul organului fiscal, după care se emite această decizie.


170 Declarație-inventar privind contribuțiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 și neachitate (OPANAF 3395/2011) Formular . Se depune de către plătitorii de contribuții, prevăzuți la art.9 alin. (7) din OUG.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. Formularul se utilizează pentru declararea contribuției prevăzute la art. 363^1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, aflată în sold la data de 1 octombrie 2011 și neachitată pînă la data depunerii declarației-inventar, în conformitate cu prevederile art. 9 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011.Termen de depunere: 25 noiembrie 2011. Se completează prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Economiei și Finanțelor. Program.   Formularul editat, semnat și ștampilat conform legii, va fi însoțit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).

 

171 Declarație privind contribuțiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 și trimestrul III al anului 2011 (OMFP 1151/2012) Formular . Se utilizează pentru declararea contribuției  ("taxa claw-back") prevăzute la art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Formularul se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 17/2012, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 24 august 2012.

 

172 Declarație-inventar privind redevențele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 și neachitate (OPANAF 3/2013) Formular . Se depune de către plătitorii de redevență, prevăzuți la art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului, după ce acesta a fost avizat de Agenția Domeniilor Statului.

 

180 Notă de certificare (OMFP 1620/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se întocmește de către consultanții fiscali, înscriși ca membri activi în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declarațiilor fiscale.  Nota de certificare se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe serverul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță (programul este în curs de realizare). Program.

 

200 Declarație privind veniturile realizate din România (OPANAF 3883/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: - Activități independente; - Cedarea folosinței bunurilor; - Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real; - Piscicultură; - Silvicultură; - Transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise; - Operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decît cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program.

 

201 Declarație privind veniturile realizate din străinătate (OPANAF  3883/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România și persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art.40 alin.(2) din Codul fiscal, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activități comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobînzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, cîștiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma cîștigurilor din operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare, alte venituri din investiții, venituri din pensii, precum și alte venituri impozabile potrivit Titlului III din  Codul fiscal. Se completează de mînă, în două exemplare, din care unul rămîne la contribuabil. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Nu se declară veniturile din salariile obținute în străinătate.

 

204 Declarație anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică (OPANAF 3883/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează și se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice și persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente, inclusiv din activități adiacente, din activități agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real. Declarația nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.  Se completează de mînă, în două exemplare, din care unul rămîne la contribuabil. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

 

205 Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și cîștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit (OPANAF 3883/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, conform Titlului III din  Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Declarația se completează și se depune și de către intermediari, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alți plătitori de venit, după caz, pentru cîștiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program.

 

208 Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 3763/2013) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de către notarii publici care au obligația calculării, încasării și virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.  Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență, care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro  Program.  

 

209 Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (OPANAF 3763/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de către persoanele fizice care realizează venituri supuse impozitului pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, în situația în care transferul dreptului de proprietate asupra construcțiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decît cea notarială, conform legii. Dacă se realizează venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzacții, atunci se depune cîte o declarație pentru fiecare tranzacție. Se completează de mînă, în două exemplare, din care unul rămîne la contribuabil. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

 

220 Declarație privind venitul estimat/norma de venit (OPANAF 184/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din: activități independente; cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă; activități agricole impuse în sistem real; silvicultură și piscicultură. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor și cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum și pentru recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii. Declarația se depune și de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit. Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Declarația se depune în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro Program.

 

221 Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit (OPANAF 530/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activități agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b)  exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Declarația se depune astfel: 1. în situația în care activitatea se desfășoară în mod individual, declarația se completează în două exemplare: - originalul se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia. 2 în situația în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică: eclarația se completează în două exemplare: - originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidență fiscală; - copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

 

222 Declarație informativă privind începerea / încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii din străinătate (OPANAF 52/2012) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea persoanele fizice, care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii din străinătate. în categoria persoanelor care au obligația să depună declarația informativă sunt cuprinse: reprezentanțele din România ale unor firme, asociații, fundații sau organizații cu sediul în străinătate, organizații și organisme internaționale care funcționează în România etc. Declarația se depune ori de cîte ori apar modificări de natura începerii / încetării activității în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Pentru fiecare contribuabil care obține venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfășurată în România, se completează și se depune cîte o declarație.  Se completează de mînă, în două exemplare, din care unul rămîne la contribuabil. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată.

 

223 Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței fiscale (OPANAF 184/2013) Formular. ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente-comerciale și profesii libere, inclusiv din activități adiacente, venituri din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilității în partidă simplă, precum și venituri din silvicultură și piscicultură. Declarația se depune și în cazul persoanelor fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii. în cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente. Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit, venitului net anual din activități independente. Asocierile în cadrul cărora se obțin venituri de natura celor mai sus menționate, din mai multe surse, depun cîte o declarație estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit. Declarația se completează și se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, înscriind cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute în formular. Declarația se depune în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

224 Declarație privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România  (OPANAF 530/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și ale posturilor consulare acreditate în România.Se depune lunar, pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul. Se depune la: a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

 

225 Declarație privind stabilirea impozitului reprezentînd plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe cîștigul net anual impozabil pentru cîștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise (OPANAF 2600/2010) Formular . Se utilizează pentru declararea cîștigurilor sau pierderilor nete determinate la sfîrșitul fiecărui trimestru și a impozitului reprezentînd plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe cîștigul net anual impozabil, pentru cîștigurile menționate anterior. Atenție: acest formular este păstrat în această pagină numai pentru situația cînd se rectifică informațiile dintr-o declarație 225 anterioară. începînd cu 1 ianuarie 2013, pentru aceste cîștiguri se utilizează formularul 200.

 

230 Cerere privind destinația sumei reprezentînd pînă la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor (OPANAF 4018/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în următoarele situații : - au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările și completările ulterioare și solicită restituirea acestora; - optează pentru virarea unei sume reprezentînd pînă la 2% din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice. Formularul se depune în format hîrtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Program.

 

250 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (OPANAF 1672/2014) Decizie . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, primesc această decizie. Se utilizează și la stabilirea diferențelor de impozit anual de regularizat, adică stabilește suma care mai trebuie plătită sau care trebuie restituită de fisc, în conformitate cu informațiile din Declarația de venit depusă de contribuabil și cu datele administrației fiscale.

 

251 Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice (OPANAF 1672/2014) Decizie . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. în baza declarației contribuabilului român privind veniturile obținute din străinătate, și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește suma care mai trebuie plătită sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc. Veniturile avute în vedere sunt cele din activități comerciale, din profesii libere, din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din transferul titlurilor de valoare, din dividende, dobînzi, cîștiguri la jocurile de noroc. Se ia în considerare impozitul plătit în străinătate (credit fiscal).

 

253 Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 și MJ 1889/C) Decizie . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. În baza declarației contribuabilului privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie, care stabilește suma care trebuie plătită ca impozit pe aceste venituri sau, dimpotrivă, care trebuie restituită de fisc.

 

254 Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun MEF 1706/2008 și MJ 1889/C) Decizie . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. În cazul în care notarul public constată erori sau omisiuni în calcularea și încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, el comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial această situație. Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial transmite documentația organului fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. Acesta stabilește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal datorat de persoana fizică, calculează diferența de impozit datorat și emite această decizie.

 

256 Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (OMFP 2030/2013 ) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se utilizează pentru evidențierea obligațiilor de plată stabilite din oficiu repartizate pe termenele de plată prevăzute de lege, în cazul impunerilor din oficiu efectuate în cursul anului de realizare a veniturilor. Se întocmește de organul fiscal.

 

260 Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (OPANAF 1672/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. În baza declarației contribuabilului și pe baza propriilor date, fiscul trimite această decizie care stabilește valoarea plăților anticipate din impozit. Veniturile avute în vedere sunt estimate fie în sistem real, fie pe baza normelor de venit.

 

300 Decont de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF  1790/2012) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Program.   . Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare

 

301 Decont special de taxa pe valoarea adăugată (OPANAF  30/2011) FormularAcest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de către contribuabilii menționați în instrucțiunile de completare, după caz. Se întocmește în două exemplare, semnate și ștampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare

 

306 Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (OPANAF  6/2010) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență fiscală este înregistrată, poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decît luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, în condițiile prevăzute de pct. 80 alin. (2)-(3) din normele metodologice. Cererea se depune pînă la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opțiunea.

 

307 Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 2223/2013) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se completează și se depune de către: se depune de către: a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA  și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului; c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă; d) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, și care: - nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte; - trebuie să efectueze regularizările/ajustările legale  pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.
 

311 Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul  fiscal (OPANAF 632/2015) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se depune, după cum urmează:
- potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1^1) și (1^3) din Codul fiscal; - potrivit art.156^3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 80^1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (1^1) și (1^3) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită; - potrivit art.156^3 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 134^2 alin. (3) − (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; - potrivit art. 156^3 alin. (10^1) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art.134^2 alin. (3) − (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.
 

313 Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității (OPANAF  225/2014) Formular . Cererea de rambursare se depune de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității, pentru rambursarea taxei facturată de alte persoane impozabile și achitată de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum și a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minimum trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic. Program.

 

318 Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal (OPANAF 59/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Cererea se depune de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum și a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.  Cererea se depune pînă cel tîrziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.  Cererea se completează în format electronic și se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.  Formatul electronic al cererii se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de ANAF. Program.

 

319 Declarație de ajustare a pro-ratei potrivit dispozițiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 49 alin. (8) din normele metodologice (OPANAF 59/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Declarația se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare, pro-rata de deducere se modifică, ca urmare a calculului pro-ratei definitive conform art. 147 alin. (8) din Codul fiscal, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată. Cererea se completează în format electronic și se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală.  Formatul electronic al cererii se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de ANAF. Program.  Se întocmește de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

 

321 Cerere de restituire de accize (OMEF 420/2007) Formular . Se depune de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă.

 

390 VIES Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (OPANAF 3162/2011) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziții sau prestări de servicii în țările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operațiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.
Instrucțiuni de utilizare

 

392A Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 93/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art.153 din Codul fiscal și a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la acea dată este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune  dacă persoanele impozabile nu au desfășurat livrări de bunuri și prestări de servicii în anul de referință, în interiorul țării. Se depune la organul fiscal competent, pînă la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic și va fi însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat. Program.

 

392B Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ... (OPANAF 93/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. Se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referință, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art.153 din  Codul fiscal și a căror cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzînd veniturile obținute din vînzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. Nu se depune în situația în care persoanele impozabile nu au desfășurat în anul de referință livrări de bunuri și prestări de servicii în interiorul țării și/sau achiziții efectuate din țară. Se depune la organul fiscal competent, pînă la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune, în format electronic, însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.   Program.

 

393 Declarație informativă privind veniturile obținute din vînzarea de bilete pentru transportul rutier internațional de persoane, cu locul de plecare din România în anul ... (OPANAF 93/2014) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art.153 din Codul fiscal, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internațional de persoane. Se depune la organul fiscal competent, pînă la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare. Se depune în format electronic, însoțit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat.  Program.

 

394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național (OPANAF 3806/2013 ) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Declarația se completează și se depune de către: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal și care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) și (7), pentru operațiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) și taxabile cu cota prevăzută de lege; b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege. Se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România. Declarația se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoțit de anexa nr. 1 la ordin, în format hîrtie (doar prima pagină), semnat și ștampilat, conform legii.  Declarația se completează/validează cu ajutorul programului de asistență, care poate fi descărcat de pe portalul ANAF. Conform art. 1 din OPANAF nr. 4019/2014, termenul prevăzut la punctul 1 literele a) și b) din instrucțiunile de depunere și completare a formularului 394, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.Program.

 

399 VAT Return (Declaratie speciala de TVA) Mini One Stop Shop (art. 152 4 alin. 7 din Codul Fiscal) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic. In termen de 20 de zile de la sfîrșitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declarație specială de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune în perioada fiscală de raportare. Program.

 

400 Declarație informativă privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate (OMEF 564/2007) Formular . Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se depune de către unitățile administrativ-teritoriale, . Termen: 28/29 februarie curent, pentru plățile făcute în anul precedent. Se aplică pentru veniturile din dobînzi realizate începînd din 1 ianuarie 2007. Program.

 

401 Declarație informativă privind proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene (OMFP 876/2015) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se depune de către unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, de subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Se completează pe baza datelor și informațiilor cuprinse în formularele depuse de rezidenți din alte state membre ale Uniunii Europene care dețin proprietatea asupra bunurilor imobile în România. Termen: 10 aprilie an curent, pentru anul anterior.  Program.

500 Fișa de înscriere în cazierul fiscal (OPANAF 2594/2015, OPANAF 2070/2016) Formular . Datele se completează de organele cu atribuții de control sau de compartimentele juridice respective.

 

501 Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal (OPANAF 2594/2015, OPANAF 2070/2016) Formular . Se utilizează la actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor.

 

502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal (OPANAF 2594/2015, OPANAF 2070/2016) Formular . Se utilizează la eliberarea unui certificat de cazier fiscal. Se întocmește într-un exemplar de contribuabil.

 

503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal (OPANAF 2594/2015, OPANAF 2070/2016) Formular . Se folosește la rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal. Se completează într-un exemplar de contribuabil.

 

504 Certificat de cazier fiscal (OPANAF 2594/2015, OPANAF 2070/2016)  Formular . Se utilizează numai în scopul în care a fost eliberat. Se întocmește in două exemplare de organul fiscal.

 

505 Fișa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul (OPANAF 2594/2015, OPANAF 2070/2016) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

506 Fișa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OPANAF 2594/2015, OPANAF 2070/2016) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

507 Fișa de actualizare a înscrierilor  în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul (OPANAF 2594/2015, OPANAF 2070/2016) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

508 Fișa de actualizare a înscrierilor  în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală (OPANAF 2594/2015, OPANAF 2070/2016) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

600 Declarație privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (OPANAF 874/2012) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Declarația se depune de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz, respectiv: a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membrii întreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice; d) persoanele care realizează venituri din profesii libere; e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.

 

601 Cerere de încetare a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale (OPANAF 1714/2012) Formular . Se depune de contribuabilii care nu se mai încadrează în niciuna dintre situațiile următoare: (a) întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; b) membri ai întreprinderii familiale; c) persoane cu statut de persoană fizică autorizată să desfășoare activități economice; d) persoane care realizează venituri din profesii libere; e) persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă, sau se află în situațiile prevăzute la art.6 alin.(1) pct. I lit.a) - c), pct.II, III și V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari.


602 Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor (OMFP 2963/2015) Formular . Se depune de persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor și se încadrează în una din următoarele situații:
- sunt persoane fizice, indiferent de cetățenie și de domiciliul stabil sau reședință, care dețin o asigurare socială de săn& #259;tate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligația de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituția competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;
- sunt persoane fizice, indiferent de cetățenie, care au domiciliul ori reședința într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale și care nu beneficiază de prelungirea dreptului de ședere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.


610 Decizie de impunere privind obligații de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale pentru anul ... ; (OPANAF 891/2012) Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent.

 

620 Decizie de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru anul ...  (OPANAF 891/2012) Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent.

 

630 Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate (OPANAF 1672/2014) Formular . Se întocmește de către organul fiscal competent.

 

650 Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor (OPANAF 1672/2014). Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Se întocmește de organul fiscal.

 

710 Declarație rectificativă (OPANAF 1340/2009) Formular . ATENȚIE! Acest formular a fost valabil până la 31 decembrie 2015. În cazul în care căutați noul formular, dați click AICI. Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic.  Se utilizează pentru corectarea impozitelor/taxelor declarate la bugetul de stat, stabilite de către plătitori prin autoimpunere sau cu regim de reținere la sursă, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și reținute de către aceștia de la asigurați. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Obligațiile de plată la bugetul de stat sunt cuprinse în Nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 17 la OPANAF 101/2008, cu modificările și completările ulterioare. Conform OPANAF 2520/2010, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii,  precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare / Program.  

 

FORMULARE FISCALE FĂRĂ NUMĂR DE IDENTIFICARE


Cerere de restituire a unor sume reprezentînd taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit și pentru care nu există obligația de declarare (OMFP 528/2015) Formular .

Cerere de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale (OMFP 417/2015) Formular .

Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 18/2015). Formular . Se întocmește de organul fiscal, în urma analizei cererii de înregistrare cod 099.
 

Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 18/2015). Formular . Se întocmește de organul fiscal, în urma analizei cererii de înregistrare  cod 099.
 

Decizie privind înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA.  (OPANAF 19/2015)  Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

Decizie privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 19/2015)  Formular .  Se întocmește de organul fiscal.
 

Cerere de eliberare a certificatului de atestare a plății accizelor, în cazul vehiculelor/armelor achiziționate intracomunitar (OPANAF 2280/2014). Formular . Această cerere se formulează pentru obținerea certificatului  care se utilizează de către contribuabilii persoane fizice în scopul efectuării primei înmatriculări în România a vehiculelor achiziționate intracomunitar sau înscrierii armei în documentul care atestă dreptul de deținere a armei sau, după caz, de port și de folosință a armei, prevăzute la art. 207 lit. h), i) și j)  Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și se prezintă la Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau la Direcția arme, explozivi și substanțe periculoase, după caz.
 

Cerere de anulare a obligațiilor fiscale (OPANAF 1731/2014). Formular . Se depune de operatorii economici din industria de apărare, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2014.

 

Cerere de restituire a sumelor prevăzute prin hotărîri judecătorești avînd ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobînzile calculate pînă la data plății integrale și cheltuielile de judecată, precum și alte sume stabilite de instanțele judecătorești (OMFP 741/2014). Formular . Cererea se  depune la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  La cererea  se anexează: a) hotărîrea judecătorească executorie, în copie legalizată; b) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie. Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire. Data la care a luat naștere dreptul la restituire este data hotărîrii judecătorești executorii.

 

Declarație de patrimoniu și de venituri (OMFP 1504/2013) Formular editabil . Persoana fizică supusă verificării fiscale are obligația de a depune o declarație de patrimoniu și venituri la solicitarea organului fiscal. în situația în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declarația se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului; în situația în care solicitarea are loc pe perioada verificării, declarația se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.

 

Decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală pentru persoane fizice care desfășoară activități independente, în mod individual și/sau într-o formă de asociere (OMFP 1022_2013) Formular . Se completează de organul fiscal.

 

Decizie de impunere privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecția fiscală pentru persoane fizice care desfășoară activități independente în mod individual și/sau într-o formă de asociere (OPANAF 1022/2013) Formular . Se completează de organul fiscal.

 

Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată și alte obligații fiscale stabilite de inspecția fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activități economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 1023/2013) Formular . Se completează de organul fiscal.
 

Decizie de impunere pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, la persoane fizice (OPANAF 1023/2013) Formular . Se completează de organul fiscal.
 

Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecția fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activități economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 1023/2013) Formular . Se completează de organul fiscal.
 

Decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală pentru persoane juridice (OPANAF 1021/2013) Formular . Se completează de organul fiscal.

 

Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecției fiscale   (OPANAF 1024/2013) Formular . Se completează de organul fiscal.

 

Cerere privind grupul fiscal unic (OPANAF 607/2013) Formular . Persoanele impozabile care optează să fie tratate drept grup fiscal unic trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanții legali ai tuturor membrilor grupului, potrivit acestui formular.

 

Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală (OMFP 393/2013) Formular . Prin depunerea acestei cereri de către contribuabil, organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale eliberează certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri (în vigoare din 1 mai 2013).

 

înștiințare de restituire a unor sume reprezentînd diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărîri definitive și irevocabile (OMFP 407/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanțele judecătorești prin hotărîri definitive și irevocabile (OMFP 407/2013) Formular . Contribuabilul care, în baza unei hotărîri definitive și irevocabile a instanței judecătorești competente, are dreptul la restituirea sumelor reprezentînd taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbru de mediu pentru autovehicule, a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe, precum și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, această cerere.

 

Evidența cererilor de restituire și a sumelor aprobate la restituire reprezentînd diferențe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărîri definitive și irevocabile (OMFP 407/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

Cerere de eliberare a adeverinței prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului (OMFP 407/2013) Formular . în vederea eliberării adeverinței de mai jos,  contribuabilul va depune la organul fiscal competent această cerere,  însoțită de copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, precum și copia documentului de plată, după caz.

 

Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului (OMFP 407/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

Referat privind determinarea diferenței de sume plătite sau a valorii reziduale a timbrului, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărîri definitive și irevocabile (OMFP 407/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

înștiințare (OPANAF 339/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

înștiințare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

înștiințare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare (OPANAF 339/2013) Formular . Se întocmește de organul fiscal

 

Declarație pe proprie răspundere (HG 88/2013) Formular . în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) din HG 88/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ajustarea sumei de timbru se face pe baza declarației pe propria răspundere a persoanei care solicită una dintre operațiunile prevăzute la art. 4 din ordonanța de urgență, că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decît rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.

 

Cerere de restituire (HG 88/2013) Formular . Sumele prevăzute la art. 12 din OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie, la cererea contribuabilului, în cazul în care nu s-a dispus de către instanțe restituirea acestora. Pentru restituirea sumelor, contribuabilul va depune această cerere la organul fiscal competent. El este organul fiscal la care persoana juridică este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, iar, în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal.

 

Cerere privind stabilirea sumei reprezentînd timbrul de mediu pentru autovehicule (OPANAF 296/2013) Formular . Persoana fizică sau juridică, care solicită stabilirea sumei reprezentînd timbrul de mediu, depune la organul fiscal competent această cerere, însoțită de documentele prevăzute de art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 și de art. 3 din  Normele metodologice aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 88/2013, în copie și original.

 

Cerere privind stabilirea sumei reprezentînd timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing (OPANAF 296/2013) Formular . Cererea privind autovehiculele în leasing se depune la organul fiscal competent în format electronic, însoțită de formularul editat.

 

Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie (OPANAF 1985/2012) Formular . Contribuabilul care deține calitatea de fiduciar depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent, această declarație, însoțită de contractul de fiducie, în original și copie. Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de fiduciar. Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de fiducie cu originalul și restituie fiduciarului originalul. în cazul în care fiduciarul depune declarația prin poștă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoțită de o copie legalizată de pe contractul de fiducie. Modificarea și încetarea contractului de fiducie se înregistrează, de fiduciar, la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declarației avînd bifată căsuța "Modificare" sau "încetare", după caz, din formular, însoțită de documentele justificative.
 

Declarație de înregistrare a contractelor de locațiune (OPANAF 1985/2012) Formular . Pentru înregistrarea contractului de locațiune, locatorul depune această declarație, însoțită de contractul de locațiune, în original și copie. Declarația se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de locator. Organul fiscal certifică conformitatea copiei contractului de locațiune cu originalul și restituie locatorului originalul. în cazul în care locatorul depune declarația  prin poștă, cu confirmare de primire, aceasta va fi însoțită de o copie legalizată de pe contractul de locațiune. Modificarea și încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate, de locator, la organul fiscal competent, prin depunerea declarației avînd bifată căsuța "Modificare" sau "încetare", după caz, din formular, însoțită de documentele justificative.
 

Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal (OPANAF 1768/2012) Formular . Se întocmește de organul fiscal.

 

Declarație de înregistrare a contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României, inițiale/adiționale (conexe), încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (OPANAF 1400/2012) Formular . Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum și sediile permanente din România aparținînd persoanelor juridice străine au obligația să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcții, de montaj, activităților de supraveghere, activităților de consultanță, de asistență tehnică și a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabile. Declarația se depune pentru fiecare contract sau document care justifică prestările efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricăror documente prevăzute de lege.

 

Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) lit.b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare", cod 14.13.02.60/î.c.a. (OPANAF 1436/2012) Formular . Organul fiscal, după efectuarea verificărilor și analizei prevăzute de procedura legală,  întocmește - dacă este cazul -  această decizie avînd bifată căsuța corespunzătoare temeiului legal.

 

Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) lit.b) - d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare", cod 14.13.02.60/î.c.r., (OPANAF 1436/2012) Formular . Organul fiscal, după efectuarea verificărilor și analizei prevăzute de procedura legală,  întocmește - dacă este cazul - această decizie avînd bifată căsuța corespunzătoare motivului de respingere.

 

Referat privind soluționarea cererii de înregistrare în scopuri de TVA depuse în temeiul art. 153 alin.(91) lit.b)-d) din Codul fiscal (OPANAF 1436/2012) Formular . Compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor și analizei prevăzute de procedura legală,  întocmește - dacă este cazul -  acest referat prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare.

 

Notificare pentru soluționarea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin.(91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 1436/2012) Formular . Dacă cererea  de înregistrate în scopuri de TVA sau documentația anexată sunt incomplete ori incorecte, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării. Notificarea cuprinde și erorile constatate.

 

Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești (OPANAF 1303/2012) Formular . Se întocmește de compartimentul cu atribuții de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere și arhivare; de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hîrtie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).

 

Adresă de înștiințare privind înființarea popririi asupra disponibilităților bănești (OPANAF 1303/2012) Formular . Se întocmește de compartimentul cu atribuții de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere și arhivare;  de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hîrtie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).

 

Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești  (OPANAF 1303/2012) Formular . Se întocmește de compartimentul cu atribuții de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere și arhivare;  de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hîrtie. (Formularul este inclus aici doar pentru informare).

 

Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (OPANAF 1100/2012)Formular . La solicitarea contribuabilului de a fi înregistrat în scopuri de TVA conform prevederilor menționate, organul fiscal emite decizia de față, prin care aprobă sau respinge solicitarea.

 

Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012) Formular . La primirea acestei notificări, contribuabilul trebuie să se prezinte la sediul unității fiscale, în termen de 15 zile și să depună declarația de mențiuni în vederea înregistrării în scopuri de TVA sau declarația de înregistrare potrivit art. 153^1 din Codul fiscal. în caz de neprezentare, organul fiscal emite decizia de mai jos.

 

Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012) Formular . Potrivit informațiilor și documentelor existente la organul fiscal, contribuabilul respectiv are obligația: a) să se înregistreze în scopuri de TVA potrivit dispozițiilor art.153 din Codul fiscal, sau b) să se înregistreze în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispozițiilor art.153^1 din Codul fiscal. Dacă înregistrarea nu a avut loc, organul fiscal emite această decizie privind înregistrarea din oficiu. De asemenea, dacă contribuabilul este reactivat prin decizia organului fiscal sau prin înscrierea în Registrul comerțului a mențiunii privind încetarea situației de inactivitate temporară, se emite această decizie.

 

Decizie privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012) Formular . Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează: a) de la data declarării ca inactiv; b) de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului; c) de la data comuncării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situația în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art.2 alin.(2) lit.a) din OG 75/2001; d) de la data de 1 august sau 1 februarie, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA și care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA; e) de la data de 1 februarie sau 1 august, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA și care, în deconturile aferente celor 6 luni sau celor 2 trimestre, după caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

 

Decizie pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012) Formular . Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desființează: a) Decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, precum și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cu efect pentru viitor și pentru trecut; b) Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, cu efect pentru viitor și pentru trecut.

 

Notificare privind înregistrarea fiscală din oficiu (OPANAF 714/2012) Formular . în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări, contribuabilul trebuie să se prezinte la sediul unității fiscale pentru a depune declarația de înregistrare fiscală sau pentru a prezenta documente din care să rezulte că nu are obligația înregistrării fiscale.

 

Decizie privind înregistrarea fiscală din oficiu (OPANAF 714/2012) Formular . în cazul în care contribuabilul nu dă curs notificării de mai sus, organul fiscal va proceda la înregistrarea fiscală din oficiu.

 

Fișa capacității de cazare (OPANAF 52/2012). Se depune de către contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, avînd o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere, inclusiv. Se anexează la declarația 220 "Declarație privind venitul estimat/norma de venit". Formular

 

Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on the arrival in Romania (OMFP 74/2012) Formular . Au obligația completării formularului persoanele fizice care sosesc în România și au o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

 

Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România Set of questions for determining the fiscal residence of the individual when leaving Romania OMFP 74/2012) Formular . Au obligația completării persoanele fizice rezidente în România, precum și persoanele fizice nerezidente, care au avut obligația completării formularului prevăzut la art. 1, lit.a), care pleacă din țara noastră și care vor avea o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic.

 

NOTIFICARE privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și art. 40 alin.(2) - (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau a Convenției de evitare a dublei impuneri încheiată între România și ..., de către persoanele fizice care sosesc în România și care vor avea o ședere mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and Article 40 para (2) - (6) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and ..., by individuals arriving in Romania and which are going to stay for more than 183 days (OMFP 74/2012) Formular . Se completează, se semnează și se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal, potrivit legii.

 

NOTIFICARE privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 și art. 40 alin. (2) - (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau a Convenției de evitare a dublei impuneri încheiată între România și ..., de către persoanele fizice care pleacă din România și care vor avea o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile NOTIFICATION regarding the fulfillment of the fiscal residence conditions according to the provisions of Article 7 and  Article 40 para. (2) - (7) of the Law no. 571/2003 on the Fiscal Code with subsequent amendments and completions or the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and by individuals leaving Romania and which are going to stay abroad for more than 183 days Formular . Se completează, se semnează și se eliberează de către autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoana fizică își are domiciliul fiscal, potrivit legii.

 

DECLARAȚIE privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale (Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2690/2015) Formular . Solicitantul finanțării din instrumente structurale are obligația depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, odată cu cererea de finanțare, a declarației pe propria răspundere privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor eligibile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale, declarînd astfel că pentru achizițiile din cadrul proiectului propus spre finanțare taxa pe valoare adăugată este nedeductibilă.
 

DECLARAȚIE privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanțat din instrumente structurale (Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2690/2015) Formular    Beneficiarii de finanțare din instrumente structurale au obligația depunerii la autoritatea de management sau la organismul intermediar, odată cu cererea de rambursare, a declarației pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanțat din instrumente structurale.

 

Decizie de desființare a deciziei de impunere din oficiu (OPANAF 3392/2011). în cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declarația fiscală privind obligațiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desființează, decizia de desființare comunicîndu-se acestuia. Formular

 

Referat privind impunerea din oficiu (OPANAF 3392/2011). Organul fiscal întocmește referatul de față, consemnînd elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și rezultatul constatărilor efectuate în acest scop. Formular

 

Decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OMFP 2677/2011). După analizarea îndeplinirii condițiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul menționat), organul fiscal emite această decizie. în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzutela alin. (1) lit. a)—c), organul fiscal îndrumă contribuabilii înprivința drepturilor și obligațiilor ce le revin în cursul procedurii de acordare a înlesnirilor la plată. Formular

 

Decizie de amînare la plată a penalităților de întîrziere (OMFP 2677/2011). După analizarea îndeplinirii condițiilor legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul menționat), organul fiscal emite această decizie. Formular

 

Decizie de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Dacă nu sunt  îndeplinite condițiile legale ca urmare a cererii depuse de contribuabil (conform art. 3 din Procedura din ordinul menționat), organul fiscal emite această decizie. Formular

 

Situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OMFP 2677/2011). Documentul se depune de contribuabil împreună cu cererea de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (conform art. 3 din Procedura din ordinul menționat). Formular

 

Certificat de atestare fiscală  (OMFP 2677/2011).  Se eliberează  de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale în conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării. Formular

 

Certificat de atestare fiscală pentru contribuabilii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii  (OMFP 2677/2011).  Se eliberează  de organul fiscal, din oficiu, pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale în conformitate cu prevederile OUG 29/2011, ca urmare a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale depuse de contribuabil. Se poate utiliza 90 de zile de la data eliberării. Formular

 

Proces-Verbal de punere de acord  (OMFP 2677/2011).  Se întocmește  de organul fiscal, după clarificarea neconcordanțelor dintre sumele solicitate de către contribuabil în cerere și cele înscrise în certificatul de atestare fiscală. Formular

 

Referat "A". (OMFP 2677/2011).  După verificarea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Procedura din ordinul menționat, organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală, întocmește acest referat. Formular

 

Referat "B". (OMFP 2677/2011). în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență, organul fiscalîntocmește referatul "B" și emite decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, precum și decizia de amînare la plată a penalităților de întîrziere. Formular

 

Acord de principiu (OMFP 2677/2011). Concomitent cu referatul "A", organul fiscal întocmește acordul de principiu sau, după caz, decizia de respingere a cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale. Formular

 

Decizie de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OMFP 2677/2011). în situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și decizia de anulare a penalităților de întîrziere amînate la plată. Formular

 

Decizie de anulare a penalităților de întîrziere amînate la plată  (OMFP 2677/2011). în situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile prevăzute la art. 10 alin .(1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de finalizare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și decizia de anulare a penalităților de întîrziere amînate la plată. Formular

 

Decizie de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale (OMFP 2677/2011). în  cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și decizia de pierdere a valabilității amînării la plată a penalităților de întîrziere. Formular

 

Decizie de pierdere a valabilității amînării la plată a penalităților de întîrziere (OMFP 2677/2011). în  cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din OUG 29/2011, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și decizia de pierdere a valabilității amînării la plată a penalităților de întîrziere. Formular

 

Decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale (OMFP 2677/2011). în situația în care ulterior emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/deciziei de amînare la plată a penalităților de întîrziere se constată erori în conținutula acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, precum și în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eșalonare la plată, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/deciziei de amînare la plată a penalităților de întîrziere. Formular

 

Decizie de modificare a deciziei de amînare la plată a penalităților de întîrziere (OMFP 2677/2011). în situația în care ulterior emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/deciziei de amînare la plată a penalităților de întîrziere se constată erori în conținutula acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, precum și în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eșalonare la plată, potrivit prevederilor art. 17 alin.(5) din OUG 29/2011, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/deciziei de amînare la plată a penalităților de întîrziere. Formular

 

Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentînd penalități (OMFP 2677/2011). Penalitatea prevăzută la art. 12 din OUG 29/2011 se comunică contribuabilului prin această decizie. Formular

 

Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781alin. (1) lit. b)/ lit. c) din Codul de procedură fiscală /de reactivare /de îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de declarare în inactivitate (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de reactivare (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de anulare a deciziei de declarare în inactivitate (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale (OPANAF 3578/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Notificare privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Notificare privind neconcordanțe între documentele furnizate și evidența fiscală (OPANAF 3347/2011). Se emite de organul fiscal. Formular

 

Decizie de reducere a penalităților de întîrziere (OPANAF 3253/2011). După analiza cererii contribuabilului și a îndeplinirii condițiilor prevăzute în OMFP 2604/2011, organul fiscal eliberează această decizie. Formular

 

Decizie de anulare a penalităților de întîrziere (OPANAF 3253/2011). După analiza cererii contribuabilului și a îndeplinirii condițiilor prevăzute în OMFP 2604/2011, organul fiscal eliberează această decizie. Formular

 

Certificat (OPANAF 3193/2011). Se eliberează de organul fiscal. Pentru a solicita eliberarea Certificatului, din care rezultă că nu se datorează TVA în România, persoanele prevăzute la pct. 6 din cap. I din OPANAF 3193/2011 trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent, prin poștă sau direct la compartimentul de specialitate. Cererea va fi însoțită de documentul de achiziție din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care să rezulte data primei înmatriculări, de dovada schimbării reședinței în situația transferului mijlocului de transport nou dintr-un stat membru în România și, după caz, de orice alte documente din care rezultă că nu se datorează TVA în România pentru respectiva achiziție.Cererea de eliberare a Certificatului se poate depune odată cu cererea de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule. Formular

 

Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 3193/2011). Se întocmește de organul fiscal. Se utiliezează la: a) atestarea plății TVA de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au efectuat achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora; b) atestarea plății TVA de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu au obligația săse înregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 din Codulfiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 153^1din Codul fiscal, care au efectuat achiziții intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, în sensul art. 125^1alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, în scopul înmatriculării acestora. Formular

 

Declarație privind opțiunea  pentru depunerea lunară a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate". (OPANAF 3154/2011). Se completează de către plătitorii de venituri din salarii care au obligația depunerii trimestriale a declarației 112, dar care optează pentru depunerea lunară a acesteia. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ... pentru persoane juridice române (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and ...  for Romanian legal persons. Se utilizează la solicitarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea convenției/acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane juridice române. Se întocmește într-un exemplar de persoana juridică rezidentă solicitantă. Formular

 

Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ..., pentru persoane juridice române(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and ... for Romanian legal persons. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ... pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and ... for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat, potrivit legii. Formular

 

Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ... pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and ... for individuals resident in Romania. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ... pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and ...  for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice care desfășoară activitate independentă. Formular  

Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ... pentru persoane fizice rezidente în România care desfășoară activitate independentă(OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and ... for individuals resident in Romania. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ... pentru persoane rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and ... for persons resident in Romania. Fiecare contribuabil, partener al asocierii fără personalitate juridică, va solicita organului fiscal în a cărui evidență este înregistrat, eliberarea certificatului de rezidență fiscală. Formular

 

Certificat de rezidență fiscală privind aplicarea Convenției / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România și ... pentru persoane rezidente în România (OMFP 724/2011) Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and ... for persons resident in Romania. Certificatul se eliberează de către organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons . Pentru a se elibera certificatul, se anexează la cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului și a plății impozitului datorat de persoana juridică străină, solicitate de organele fiscale (de exemplu: facturi, contracte, dispoziții de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor și alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele juridice străine), iar în situația în care s-au aplicat prevederile convenției de evitare a dublei impuneri se va anexa și copia certificatului de rezidență fiscală al persoanei juridice străine, tradus și legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea este depusă de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa și împuternicirea dată acesteia de către persoana juridică străină. Formular

 

Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons Certificatul se eliberează de către organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat, sau de către organul fiscal unde plătitorul de venit este înregistrat în cazul impozitelor reținute prin stopaj la sursă, respectiv de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent, după caz. Formular

 

Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat sau la organul fiscal unde este înregistrat plătitorul de venit în cazul impozitelor reținute prin stopaj la sursă, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent, după caz. Se anexează copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului și a plății impozitului datorat de persoana fizică nerezidentă (de exemplu: facturi, contracte, dispoziții de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor, state de plată și alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele fizice nerezidente), iar în situația în care s-au aplicat prevederile convenției de evitare a dublei impuneri se va anexa și copia certificatului de rezidență fiscală al persoanei fizice nerezidente, tradus și legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea este depusă de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa și împuternicirea dată acesteia de către persoana fizică nerezidentă. Formular

 

Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals. Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent. Formular

 

Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activității desfășurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexează documentele menționate în precizările din formular. Formular

 

Certificat privind atestarea activității desfășurate în România de către sediul permanent al unei persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment of a foreign legal person. Se anexează documentele menționate în precizările din formular.Certificatul se completează și se eliberează de către organul fiscal competent, ca urmare a cererii de mai sus. Formular

 

DECLARAȚIE pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dobînzi și redevențe efectuate de o întreprindere rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb sau către un sediu permanent situat în alt stat membru Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb. (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of interest and royalty payments made by a resident company or a permanent establishment located in Romania to an associated company resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Declarația este completată pentru a se obține exceptarea de la orice impozitare asupra plăților de dobînzi și redevențe ce provin din România, cu condiția ca beneficiarul efectiv al dobînzilor sau redevențelor să fie o întreprindere rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau Asociației Europene a Liberului Schimb sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb Formular

 

DECLARAȚIE pentru exceptarea de la impunere în România a plăților de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb (OMFP 724/2011) STATEMENT for tax exemption in Romania of dividends paid by a Romanian legal person or by a legal person with the head office located in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union or European Free Trade Association Member State or to a permanent establishment of a company from a European Union or European Free Trade Association Member State located in another European Union or European Free Trade Association Member State. Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înființată potrivit legislației europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb situat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întrunește condițiile indicate în formular. Formular

 

Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional  (OMFP 120/2011). în vederea efectuării plății taxei pe valoarea adăugată, persoanele impozabile nestabilite în România și scutite, în condițiile legii, de obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, vor depune la registratura organului fiscal teritorial în raza căruia a avut loc operațiunea taxabilă, sau prin poștă, pînă cel tîrziu în ultima zi a lunii în care s-au efectuat livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional.  Formular

 

Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional (OMFP 120/2011). Se completează de către organul fiscal competent, potrivit datelor înscrise în cererea de mai sus. Formular

 

Referat justificativ al măsurilor asigurătorii (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi și sechestrului asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, cînd există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitînd sau îngreunînd în mod considerabil colectarea creanțelor fiscale. Formular

 

Decizie de instituire a măsurilor asigurători (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi și sechestrului asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, cînd există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitînd sau îngreunînd în mod considerabil colectarea creanțelor fiscale. Formular

 

Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi și sechestrului asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, cînd există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitînd sau îngreunînd în mod considerabil colectarea creanțelor fiscale. Formular

 

Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi și sechestrului asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, cînd există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitînd sau îngreunînd în mod considerabil colectarea creanțelor fiscale. Formular

 

Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți (OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi și sechestrului asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, cînd există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitînd sau îngreunînd în mod considerabil colectarea creanțelor fiscale. Formular

 

Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale în cadrul procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii, sub forma popririi și sechestrului asupra bunurilor mobile și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, cînd există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniul, periclitînd sau îngreunînd în mod considerabil colectarea creanțelor fiscale. Formular

 

Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale. Măsurile asigurătorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedură fiscală se ridică, prin decizie motivată, de către creditorii fiscali, cînd au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanției prevăzute la art. 127, după caz. Formular

 

Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii(OPANAF 2605/2010). Se utilizează de organele fiscale. Măsurile asigurătorii instituite potrivit art. 129 din Codul de procedură fiscală se ridică, prin decizie motivată, de către creditorii fiscali, cînd au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanției prevăzute la art. 127, după caz. Formular

 

Cerere de certificare / restituire a sumelor plătite în plus față de obligația legală ori a sumelor plătite în vederea realizării unei prestații care nu a mai fost efectuată (OMFP 2465/2010). Restituirea o fac autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat. Solicitanții depun această cerere la autoritatea sau instituția publică ce a încasat suma. Formular

 

Dispoziție de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). în conformitate cu rezultatele verificărilor cererii de restituire, autoritatea sau instituția publică va emite, în termen de 15 zile, această dispoziție. Formular

 

înștiințare de restituire a unor sume aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Documentul este folosit de trezoreria statului la care este arondată autoritatea sau instituția publică, transmițîndu-l în sistem electronic unității trezoreriei statului la care este arondat solicitantul. Formular

 

Cerere de restituire a unor sume virate eronat la bugetul de stat (OMFP 2465/2010). Sumele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin OMFP 3156/2009 virate eronat la bugetul de stat de către instituțiile/autoritățile publice se restituie la cererea acestora, întocmindu-se acest document. Formular

 

Anunț privind valorificarea bunurilor perisabile supuse degradării (OMFP 2389/2010). Comisia fiscală de valorificare a acestor bunuri sechestrate efectuează publicitatea necesară prin publicarea acestui anunț pe portalul ANAF. Formular

 

Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării (OMFP 2389/2010). Este întocmit de Comisia fiscală de valorificare. Formular

 

Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării (OMFP 2389/2010). După finalizarea procedurii de valorificare, Comisia de valorificare emite Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării, care constituie titlu de proprietate. Formular

 

Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și de eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social (OPANAF 205/2012). Cererea se depune de către titularul dreptului de folosință și este însoțită de actele prevăzute în ordinul menționat. Se depune la organul fiscal în a cărei rază teritorială se află situat spațiul și se soluționează în 5 zile. Formular .

 

Adeverință privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus și eliberează această cerere. Formular

 

Certificat pentru spațiul cu destinație de sediu social (OPANAF 205/2012) Organul fiscal verifică datele înscrise în cererea de mai sus și eliberează acest certificat. Formular

 

Decizie privind înscrierea în / respingerea din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Din analiza informațiilor privind încadrarea contribuabilului la condițiile prevăzute la art. 158^2 alin. 8 din Codul fiscal, organul fiscal întocmește decizia corespunzătoare și o comunică la contribuabil. în cazul respingerii, se poate formula contestație în termen de 30 zile de la data comunicării. Formular

 

Decizie privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari (OPANAF 2101/2010). Pentru radiere din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul depune formularul 095 Cerere de înregistrare în / radiere din Registrul operatorilor intracomunitari. Decizia se întocmește în termen de o zi de la înregistrarea cererii și se comunică la contribuabil. De la data radierii, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operațiunile intracomunitare prevăzute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal. Formular

 

Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari(OPANAF 1180/2012). Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii care îndeplinesc condițiile prevăzute în decizie. Decizia se comunică contribuabilului, care poate face contestație. Formular

 

Notificare privind modificarea listei asociaților și/sau administratorilor (OPANAF 2101/2010). Dacă organul fiscal constată, în urma informațiilor primite de la ONRC, modificări ale asociaților sau administratorilor, îl va notifica pe contribuabil cu privire la obligația de depunere a cazierului juridicar și, după caz, a documentelor doveditoare. Formular

 

Borderou privind distribuirea către unitățile administrativ-teritoriale a sumei de ..., reprezentînd impozit pe venitul din transferurile proprietăților imobiliare din patrimoniul personal aferent lunii ... (OMFP  1935/2010). Borderoul  se depune, de către notarii publici,  împreună cu Declarația 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" la organul fiscal competent. Formular

 

Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA (OPANAF 700/2012) în vederea anulării înregistrării în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 alin. (9) teza a doua din Codul fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București selectează, din baza de date pusă la dispoziție de Oficiul Național al  Registrului Comerțului, contribuabilii din sfera de administrare pentru care a fost înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară. Pe baza referatului aprobat de către conducătorul organului fiscal competent, compartimentul de specialitate întocmește decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA. Formular

 

Cerere de aplicare a regimului special de rambursare a TVA pentru anul fiscal ... (OMFP 263/2010). Cererea se depune de către exportatorii care beneficiază de regimul special privind soluționarea solicitărilor de rambursare și care îndeplinesc prevederile lit. A pct. 1.3 din Procedura soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aprobată prin ordinul menționat. Formular

 

Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată  (OMFP 2017/2011). Compartimentul de analiză de risc al unității fiscale, după analizarea solicitării de rambursare, emite, după caz, această decizie. Formular

 

Decizie privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori (OMFP 263/2010). Dacă se constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile prevăzute la lit. A pct. 1.3 din Procedura soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aprobată prin ordinul menționat, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicării regimului special și întocmește proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori. Formular

 

Decizie privind încheierea procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare pentru contribuabilii declarați inactivi fiscal(OMFP 263/2010). Compartimentul învestit cu soluționarea decontului la momentul declarării inactivității fiscale întocmește un referat prin care propune încheierea procedurii.Compartimentul de specialitate emite o decizie prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de soluționare a decontului aflat în curs de soluționare la data declarării inactivității fiscale. Formular

 

înștiințare privind soluționarea cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular

 

Notificare privind prezentarea de documente în vederea soluționării cererii de rambursare a TVA pentru exportatori (OMFP 263/2010). Se trimite contribuabilului de organele fiscale. Formular

 

Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității (OPANAF 5/2010). Pe baza constatărilor cuprinse în referatul de analiză și,după caz, în procesul-verbal întocmit ca urmare a cercetării la fața locului, compartimentul de specialitate întocmește această decizie. Formular

 

Referat pentru analiză documentară (OPANAF 5/2010). Compartimentul de specialitate analizează documentația depusă în situația unei cereri de rambursare TVA, verificînd respectarea condițiilor impuse pentru rambursare. Rezultatul analizei se consemnează într-un referat pentru analiza documentară. Este vorba despre cereri de rambursare TVA către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Uniunii Europene, potrivit dispozițiilor art. 147 ^2 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 50 din normele metodologice. Formular

 

Decizie privind stabilirea diferențelor de TVA (OPANAF 4/2010). Dacă cererea de rambursare depusă înainte de rectificarea sumei TVA a fost deja soluționată (suma TVA a fost rambursată) și ca urmare a rectificării sumei rambursate rezultă o sumă de rambursat mai mică decît suma deja rambursată, compartimentul de specialitate întocmește proiectul Deciziei privind stabilirea diferențelor de TVA rambursată în condițiile art. 147^ 2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, prin care se stabilește diferența de plată dintre taxa deja rambursată și taxa calculată ca urmare a aplicării pro-ratei definitive. Formular

 

Decizie de rambursare a TVA (OPANAF 4/2010) Pe baza referatului de analiză documentară se întocmește proiectul Deciziei de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene, propus spre aprobare directorului coordonator. Formular

 

Referat de analiză documentară (OPANAF 4/2010). în cazul în care pe parcursul perioadei de rambursare solicitantul a fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește acest referat. Formular

 

Cerere de informații suplimentare (OPANAF 4/2010). în cazul în care compartimentul de specialitate TVA consideră că nu are toate informațiile relevante pentru a lua o decizie  privind cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, acesta poate cere, pe cale electronică, informații suplimentare, în special de la solicitant, dar și de la autoritățile competente din statul membru de stabilire. Formular 1 / Formular 2 / Formular 3

 

Registru de evidență a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (OPANAF 4/2010). Se utilizează de organele fiscale. Formular

 

Declarație privind prețurile maxime de vînzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete (HG 1620/2009). Prețurile maxime de vînzare cu amănuntul pentru țigarete se stabilesc de antrepozitarul autorizat pentru producție, de antrepozitarul autorizat pentru depozitare pentru țigaretele achiziționate, cu excepția celor pentru care prețurile se declară de producătorul intern, de operatorul înregistrat/destinatarul înregistrat sau de importatorul de astfel de produse și se notifică la autoritatea fiscală centrală - direcția cu atribuții în elaborarea legislației în domeniul accizelor. înregistrarea se face pe baza acestei declarații. Ea se întocmește în 3 exemplare. Declarația va fi depusă la autoritatea fiscală centrală cu minimum două zile înainte de data practicării acestor prețuri. Formular

 

Declarație pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu (HG 1620/2009). Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu țuică și rachiuri au obligația de a depune în acest sens, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui în care se produc, o declarație la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își au domiciliul. Formular (anexa nr. 3.1)

 

Cerere privind înregistrarea operatorului economic autorizat pentru producție/achiziții intracomunitare/import/ furnizare de: cărbune/lignit/cocs/gaz natural/energie electrică (HG 1620/2009). înregistrarea operatorilor economici autorizați în domeniul menționat se face la autoritatea vamală centrală. Formular

 

Cerere privind acordarea autorizației de utilizator final . (HG 1620/2009). Pentru produsele energetice de natura celor prevăzute la art. 206^16 alin. (2) din Codul fiscal nu se datorează accize atunci cînd sunt livrate operatorilor economici care dețin autorizații de utilizator final pentru utilizarea produselor respective în unul dintre scopurile prevăzute la art. 206^20 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) și e) din Codul fiscal. Autorizațiile de utilizator final se eliberează de autoritatea vamală teritorială, la cererea scrisă a operatorilor economici. Formular

 

Autorizație de utilizator final (HG 1620/2009). în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii autoritatea vamală teritorială eliberează autorizația de utilizator final, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Formular

 

Situație centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate (HG 1620/2009). Deținătorii de autorizații de utilizator final au obligația de a transmite autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, trimestrial, pînă la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situație privind achiziția și utilizarea produselor energetice, care va cuprinde informații, după caz, cu privire la: furnizorul de produse energetice, cantitatea de produse achiziționată, cantitatea utilizată și stocul de produse energetice la sfîrșitul perioadei de raportare. Formular

 

Declarație privind producția de vinuri liniștite realizată și comercializată în calitate de mic producător (HG 1620/2009). Micii producători de vinuri liniștite au obligația ca în fiecare an să depună semestrial, pînă la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autoritatea vamală teritorială, o declarație privind cantitatea de vinuri liniștite produsă, precum și cantitățile de vinuri comercializate în perioada de raportare. Formular (anexa nr. 37)

 

Declarație privind achizițiile/livrările intracomunitare de vinuri liniștite efectuate în calitate de mic producător (HG 1620/2009). Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum și destinatarul din România prevăzut la alin. (25) au obligația ca semestrial, pînă la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, să prezinte autorității vamale teritoriale o situație centralizatoare. Formular (anexa nr. 36)

 

Cerere pentru acordarea autorizației de antrepozit fiscal (HG 1620/2009). Un antrepozit fiscal poate funcționa numai pe baza autorizației valabile emise de autoritatea competentă. în vederea obținerii autorizației, persoana care intenționează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă. Pentru a obține  autorizația, antrepozitarul autorizat propus trebuie să depună cerere la autoritatea vamală teritorială. De asemenea, pentru obținerea autorizației, instituțiile care gestionează rezerva de stat și rezerva de mobilizare vor depune această cerere la autoritatea fiscală centrală. Formular

 

Cerere de autorizare ca destinatar autorizat (HG 1620/2009). Destinatarul înregistrat de produse accizabile poate să-și desfășoare activitatea în baza autorizației valabile emisă de autoritatea competentă. în vederea obținerii autorizației, persoana care intenționează să fie destinatar înregistrat trebuie să depună o cerere la autoritatea vamală teritorială. Formular

 

Document administrativ de însoțire (HG 1620/2009) - Formular

 

Document administrativ de însoțire în procedură alternativă HG 1620/2009). în situația în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul poate începe deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize numai după înștiințarea autorității vamale centrale (responsabilă pentru sistemul informatizat și corespondența cu autoritățile competente din statele membre) prin transmiterea copiei pe suport hîrtie a documentului care va însoți deplasarea produselor. Formular

 

Raport de primire (HG 1620/2009). Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se consideră încheiată pentru expeditor în baza raportului de primire înaintat de destinatar sau, după caz, în baza raportului de export înaintat de autoritatea competentă a locului de export, prin intermediul sistemului informatizat. Formular

 

Raport de export (HG 1620/2009). în situațiile prevăzute la art. 206^30 alin. (2) lit. a) pct. 3 din Codul Fiscal și, după caz, la art. 206^30 alin. (2) lit. b), autoritățile competente din statul membru al UE de export întocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de ieșire, prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul Comunității. Autoritățile competente din statul membru de expediție înaintează raportul de export expeditorului. Formular

 

Cerere de restituire a accizelor (HG 1620/2009). Comerciantul expeditor care dorește să solicite restituirea accizelor pentru produsele ce urmează a fi expediate pentru consum într-un alt  stat membru trebuie să depună la autoritatea fiscală teritorială unde este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, cu cel puțin 48 de ore înainte de expedierea produselor, o cerere de restituire, și să facă dovada că pentru acele produse accizele au fost plătite. Formular

 

Document de însoțire pentru circulația intracomunitară a produselor accizabile deja eliberate pentru consum (HG 1620/2009). Documentul de însoțire se utilizează în cazul deplasării produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România către un destinatar dintr-un stat membru în scop comercial. Formular

 

Cerere privind acordarea autorizației de reprezentant fiscal.(HG 1620/2009). Pentru produsele accizabile eliberate pentru consum într-un stat membru și destinate ulterior vînzării unei persoane din România care nu desfășoară o activitate economică independentă, vînzătorul din acel stat membru sau reprezentantul său fiscal stabilit în România trebuie să se înregistreze și să garanteze plata accizelor la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își are domiciliul persoana care primește produsele accizabile. Reprezentantul fiscal trebuie să fie stabilit în România și să fie autorizat de către autoritatea vamală teritorială. Formular

 

Cerere de restituire a accizelor în cazul vînzării la distanță (HG 1620/2009). Vînzătorul va depune la autoritatea fiscală teritorială în raza căreia își are sediul o cerere de restituire, menționînd livrările efectuate în cadrul vînzării la distanță, pentru care s-au plătit accizele pe teritoriul statelor membre de destinație, pe parcursul unui trimestru. Formular

 

Situație centralizatoare privind privind achizițiile și livrările de produse accizabile (HG 1620/2009). Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali vor depune lunar la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își au sediul social situația centralizatoare a achizițiilor și livrărilor de produse accizabile, pînă la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situația. Formular

 

Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase (HG 1620/2009). Lunar, pînă la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizați pentru producție și pentru depozitare sunt obligați să transmită on-line la autoritatea vamală teritorială o situație, care să conțină informații cu privire la produsele accizabile. Formular

 

Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul  (HG 44/2004 )  Formular (anexa 31^1) Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat sunt obligați să prezinte lunar, odată cu situația utilizării marcajelor, situația produselor eliberate pentru consum de astfel de produse în luna de raportare.

 

Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ...  (HG 44/2004 ) Formular (anexa 31^2)  Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat sunt obligați să prezinte lunar, odată cu situația utilizării marcajelor, situația produselor eliberate pentru consum de astfel de produse în luna de raportare.

 

Situație centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ... pentru luna precedentă    Formular (anexa nr. 35)  Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final (alcool etilic, produse alcoolice și produse energetice) au obligația de a transmite on-line autorității vamale teritoriale emitente a autorizației, lunar, pînă la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, această situație .

 

Situație centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă (HG 44/2004)  Formular (anexa nr. 47). Lunar, destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali vor depune on-line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își au sediul social această situație, pînă la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă.

 

Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție pentru luna precedentă  (HG 44/2004)  Formular (anexa nr. 48.1- 48.5). Antrepozitarii autorizați pentru depozitare sunt obligați să depună la autoritatea competentă o situație, care să conțină informații cu privire la stocul de produse finite la începutul perioadei de raportare, achizițiile și livrările de produse finite în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite la sfîrșitul perioadei de raportare.
 

Situație privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă  (HG 44/2004)  Formular (anexa nr. 49). Antrepozitarii autorizați pentru depozitare sunt obligați să depună la autoritatea competentă o situație, care să conțină informații cu privire la stocul de produse finite la începutul perioadei de raportare, achizițiile și livrările de produse finite în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite la sfîrșitul perioadei de raportare.
 

Situația privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precedentă   (HG 44/2004)  Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat au obligația de a transmite autorității vamale teritoriale, lunar, pînă la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situație privind livrările de produse accizabile.

 

Cerere de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51 la Titlul 6 din Codul Fiscal)  în vederea restituirii sumelor reprezentînd accizele, importatorul va depune pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, următoarele documente: a) cererea de restituire de accize; b) copia facturilor de livrare către beneficiarul scutirii, în care este înscrisă mențiunea "scutit de accize"; c) dovada plății accizelor în vamă; d) copia certificatului de scutire, aferent fiecărei operațiuni.
 

Certificat scutire de accize (HG 1620/2009). în vederea restituirii sumelor reprezentînd accizele, importatorul va depune cererea de restituire de accize pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială la care este înregistrat. Formular

 

Cerere de restituire a accizei în baza prevederilor art. 206^56 din Codul fiscal (HG 1620/2009). în vederea restituirii sumelor reprezentînd accizele, beneficiarii scutirilor de la plata accizelor prevăzuți la art. 206^56 alin. (1) din Codul fiscal (importatori) vor depune o cerere pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială. Formular

 

Jurnal privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație/navigație (HG 768/2010). Formular (anexa 52.1)Formular (anexa 52.2) . Formular (anexa 53.1)Formular (anexa 53.2) . Zilnic antrepozitele fiscale de producție sau de depozitare vor înscrie toate cantitățile de combustibil livrate cu destinația utilizării exclusive pentru aeronave,  respectiv nave, în jurnale speciale întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 52.1. Jurnalele se vor întocmi pentru fiecare lună calendaristică  și vor fi transmise on-line pînă la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei de raportare autorității vamale teritoriale în cazul în care combustibilul pentru aviație este facturat de un antrepozit fiscal de produse energetice către un intermediar care administrează contracte cu companii aeriene și care emite, la rîndul lui, facturi către acestea, după alimentarea aeronavelor în aceleași condiții cu cele prevăzute la alin. (15), fără a avea loc un transfer fizic al produsului de la antrepozitul fiscal către intermediar, deplasarea combustibilului pentru aviație de la antrepozitul fiscal de depozitare către aeronave va fi însoțită de avizul de însoțire. Dovada care stă la baza acordării scutirii pentru cantitatea cu care a fost alimentată aeronava o reprezintă certificatul de livrare semnat de comandantul aeronavei sau de reprezentantul companiei aeriene a cărei aeronavă a fost alimentată. Certificatul de livrare se întocmește de către antrepozitul fiscal care a efectuat alimentarea aeronavei. Primul antrepozit fiscal va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 52.1. Antrepozitul fiscal care face alimentarea aeronavei va întocmi jurnalul prevăzut în anexa nr. 53.1.

 

Cerere privind acordarea autorizației de importator/expeditor înregistrat (HG 1620/2009). Operatorul economic care intenționează să importe produsele accizabile prevăzute la art. 206^61 Codul Fiscal trebuie să depună o cerere pentru obținerea autorizației de importator. Formular

 

Notă de comandă pentru timbre/banderole (HG 1620/2009). Pentru fiecare solicitare de marcaje, antrepozitarul autorizat pentru producție sau depozitare, destinatarul înregistrat și importatorul autorizat depun nota de comandă la autoritățile vamale teritoriale. Formular

 

Evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării sunt obligați să prezinte lunar, pînă la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorității vamale teritoriale situația privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea. în cazul banderolelor, această situație se va întocmi pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor și caracteristicilor inscripționate pe acestea. Formular

 

Evidența marcajelor deteriorate și distruse (HG 1620/2009). Antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării vor ține o evidență distinctă a marcajelor distruse. Formular

 

Marcaje deteriorate (HG 1620/2009). Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfîrșitul fiecărei zile pe un formular special. Formular

 

Raport de inspecție fiscală încheiat la persoanele fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se întocmește de echipa de inspecție fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspecții fiscale la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activități economice nedeclarate organelor fiscale. Formular

 

Raport de inspecție fiscală pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, încheiat la persoane fizice (OPANAF 1415/2009) Raportul se întocmește de echipa de inspecție fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspecții fiscale anticipate la persoane fizice, pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare. Formular

 

Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecția fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activități economice nedeclarate organelor fiscale (OPANAF 2117/2011) Decizia se completează la finalizarea unei inspecții fiscale, ca urmare a stabilirii de obligații privind impozitul pe venit în sarcina unor persoane fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au desfășurat activități economice supuse impozitării. Formular

 

Decizie de impunere pentru soluționarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare (OPANAF 2117/2011) Decizia cuprinde taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de organele de inspecție fiscală împreună cu accesoriile aferente acesteia, înscrise în Raportul de inspecție fiscală încheiat la  persoane fizice pentru soluționarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opțiune de rambursare. Formular

 

Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată și alte obligații fiscale stabilite de inspecția fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activități economice nedeclarate organelor fiscale.(OPANAF 2117/2011) Decizia reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecție fiscală la finalizarea inspecției fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adăugată și a altor obligații fiscale (cu excepția impozitului pe venit) la persoana fizică sau asocierile de persoane fizice neînregistrate la organele fiscale. Cuprinde taxa pe valoarea adăugată și alte obligații fiscale suplimentare împreună cu accesoriile aferente acestora, înscrise în "Raportul de inspecție fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activități economice nedeclarate organelor fiscale". Formular

 

Titlu executoriu - (OPANAF 1438/2009) Se utilizează în baza art.141 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Formular

 

Somație - (OPANAF 1438/2009) Se utilizează în baza art.145 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Formular

 

Notificare privind nedepunerea declarației de mențiuni în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România (OPANAF 1165/2009). Se utilizează de organele fiscale. Formular

 

Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare taxabile în România (OPANAF 1165/2009) Dacă contribuabilul nu a depus declarația de mențiuni 092, în urma notificării de mai sus, organul fiscal emite această decizie. Formular

 

Proces-Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (OPANAF 834/2009) Este utilizat de personalul cu atribuții de control împuternicit de ANAF.  Formularele sunt înseriate și numerotate. Formular

 

Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport (OPANAF 3193/2011) Servește la atestarea plății TVA de către persoanele care au efectuat achiziții intracomunitare de mijloace de transport, în scopul înmatriculării acestora în România. Se întocmește de organul fiscal competent. Formular

 

Declarație privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distillate pe perioada (OPANAF 903/2009) Formular Programul de lucru constituie declarație făcută pe propria răspundere a antrepozitarului. Se depune cu 15 zile înainte la Direcția de autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor.

 

Extrasul situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute, potrivit legii (OMFP 62/2009) Aceste organizații au obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Se aplică începînd cu situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar 2008. Formular

 

Jurnal pentru vînzări, Jurnal pentru cumpărări, Registrul nontransferurilor de bunuri, Registrul bunurilor mobile corporale primite în scopul expertizării sau efectuării de lucrări asupra acestora (OMEF 1372/2008) Documentele prevăzute în OMEF 1372/2008 privind organizarea evidenței în scopul TVA, nu sunt formulare tipizate. Fiecare persoană impozabilă poate să-și stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată și taxa deductibilă, conform specificului propriu de activitate. Aici sunt modelele orientative ale jurnalelor și registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal. Documentele se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic. Formular

 

Jurnal pentru cumpărări - cu TVA la încasare, Jurnal pentru vînzări - cu TVA la încasare (Pct. 79 alin. (7) din Normele de aplicare ale art. 156 din Codul fiscal, valabil în 2013): documentele prevăzute la alin. (2) - (6) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finanțelor Publice. Fiecare persoană impozabilă poate să își stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată și taxa deductibilă conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conțină informațiile minimale stabilite la alin. (2) - (6) și să asigure întocmirea decontului de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal. Aici prezentăm modelele orientative:  Model Jurnal pentru cumpărări (forma actuală și forma TVA la încasare) - format xls Model Jurnal vînzări TVA la încasare - format xls
 

Declarație privind subvențiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate și nerestituite în termenul legal Formular . Formularul se depune de către operatorii economici care au beneficiat de subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și nu au regularizat și restituit aceste sume la bugetul de stat pînă la data de 31 ianuarie a anului următor. Se depune în format hîrtie, semnat și ștampilat, conform legii, la organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați operatorii economici, precum și la instituția publică de la care au fost primite subvențiile sau transferurile respective. Se completează cu ajutorul programului de asistență, cu codificarea informației prin cod de bare. Program.

 

Declarație specială privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale (Ordin comun MMFES 26/2008 și MSP 112/2008). Se depune de către contribuabilii nerezidenți la sediul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București. Formular

 

Declarație fiscală privind înființarea sau desființarea unei reprezentanțe în cursul anului fiscal (OMFP 460/2004) Se completează de persoana juridică din străinătate care a deschis, respectiv a desființat o reprezentanță în România. Se completează de mînă sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămîne la contribuabil. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Formular

 

Declarație anuală privind impozitul pe reprezentanțe (OMFP 460/2004) Se completează de persoana juridică din străinătate care are o reprezentanță în România. Se completează de mînă sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămîne la contribuabil. Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată. Formular

 

Declarație privind sediile secundare (OMFP 1329/2004) Declarația se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care le înființează. Se întocmește în două exemplare. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare. Formular

 

Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA (OMFP 262/2007). începînd cu 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA are prefixul "RO", urmat de codul de identificare fiscală. Administrația Finanțelor Publice va transmite noul certificat prin poștă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată. Pentru contribuabilii plătitori de TVA înscriși în evidența specială, organul fiscal competent va solicita prezența contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situației fiscale. Formular

 

Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OMFP 2235/2006) Formular . Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se utilizează de către persoanele juridice și fizice pentru achitarea obligațiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, etc., pentru achitarea în contul instituțiilor publice a sumelor reprezentînd contravaloarea serviciilor prestate sau a bunurilor livrate, precum și pentru transferul în conturile proprii al sumelor încasate în conturi deschise la Trezoreria Statului. Detalii complete găsiți în formularul de față. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Economiei și Finanțelor. Program.

 

Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OMFP 1801/2011) Formular . Acest Ordin de plată pentru Trezoreria Statului se utilizează de către persoanele  fizice care efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Program.

 

Adeverință de venit și Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit (OPANAF 193/2009) Formular . Formularul reprezintă documentul prin care se atestă faptul că o persoană fizică figurează în evidenta fiscală, constituită pe baza declaratiilor depuse, cu venituri realizate/estimate privind un an fiscal. Se eliberează de organul fiscal competent, la solicitarea persoanelor fizice, pe baza formularului Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit .

 

Certificat de înregistrare fiscală (OMFP 262/2007) Se utilizează la atestarea înregistrării ca plătitor de impozite și contribuții. Se eliberează de organul fiscal. Formular

 

Certificat de obligații bugetare (OMFP 752/2006) - Organul fiscal, la solicitarea instituției publice implicate în procesul de privatizare, are obligația de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligațiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri, în următoarele situații: a) pentru completarea doc umentației necesare procesului de privatizare; b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante; c) pentru alte situații prevăzute de lege. Formular

 

Declarație informativă privind impozitul reținut și plătit pentru veniturile cu regim  de reținere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți (HG 50/2012 art. 1, cap. D, pct. 10). Plătitorii de venituri depun această declarație la autoritatea fiscală competentă pînă în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul. Formular

 

Decizie de restituire a accizelor (OMEF 420/2007). Se eliberează de organul fiscal ca urmare a cererii formular 321 și a verificărilor efectuate. Formular

 

Decizie de impunere anuală privind venitul din activități agricole - impunere pe norme de venit (OMFP 411/2006). Pe baza Declarației speciale privind veniturile din activități agricole - impunere pe norme de venit pe anul ... se stabilește impozitul pe veniturile din activități agricole. Se ține cont de plățile efectuate în prealabil, de opțiunea sponsorizării unei organizații non-profit și de cheltuielile cu bursa privată. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil, sau de restituit de administrația financiară. Activitățile agricole avute în vedere sunt de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc. Formular

 

Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal (OMEF 330/2007). Pe baza Declarației privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pe anul ..., organul fiscal stabilește impozitul pentru veniturile astfel obținute. Pot rezulta sume de plătit în plus de contribuabil, sau de restituit de administrația financiară. Formular

 

Decizie de impunere pentru plăti anticipate privind venitul din activități independente (OMFP 160/2004). Pe baza Declarației privind veniturile estimate din activități independente, a Declarației speciale privind veniturile din activități independente pe anul, sau a Raportului de inspecție fiscală, organul fiscal stabilește plățile anticipate cu titlu de impozit. Acestea se fac în tranșe trimestriale. Formular

 

Decizie de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004). Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. în baza Cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, organul fiscal eliberează Decizia privind noul domiciliu fiscal. Formular

 

Decizie privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal (Ordin ANAF 526/2004). Modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului este inițiată de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare a unui nou domiciliu fiscal. Contribuabilul este notificat de către organul fiscal pentru a fi ascultat cu privire la faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei de modificare din oficiu a domiciliului fiscal. Formular

 

înștiințare - (OPANAF 1752/2008) reprezintă documentul prin care organul fiscal cu atribuții de cercetare la fața locului înștiințează contribuabilul deținător al terenurilor, încăperilor și a altor incinte despre cercetarea care urmează să se efectueze la acesta. Formular

 

înștiințare privind obligația de înregistrare fiscală sau de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006). începînd cu data de 1 ianuarie 2007, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală. Contribuabilii înregistrați la data de 1 septembrie 2006 au obligația să solicite modificarea domiciliului fiscal, în vederea eliberării certificatului de înregistrare conținînd adresa noului domiciliu fiscal. Pînă la data de 30 septembrie 2006, administrațiile finanțelor publice înștiințează toți contribuabilii care își au domiciliul fiscal în raza lor teritorială de competență asupra acestei obligații. Formular

 

Notificare privind domiciliul fiscal al contribuabilului (Ordin ANAF 526/2004/). Acest document este transmis contribuabilului cînd organul fiscal modifică din oficiu domiciliul fiscal al contribuabilului (vezi mai sus). Formular

 

Notificare privind modul de completare a formularelor 070 și 080 (OMFP 1346/2006). La primirea declarației de înregistrare fiscală/declarației de mențiuni, organul fiscal competent verifică modul de completare a acesteia și actele doveditoare ale informațiilor. Dacă, în urma verificărilor efectuate, se constată neconcordanțe, organul fiscal competent va solicita prezența contribuabilului la sediul său, în vederea clarificării situației fiscale, prin transmiterea unei notificări. Formular

 

Cerere de modificare a informațiilor referitoare la obligațiile restante la bugetul de stat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (OMFP 551/2003). Formular .  Debitorul va face dovada achitării integrale a obligațiilor restante la bugetul de stat organului fiscal teritorial unde este înregistrat ca plătitor de impozite și taxe, prin completarea unei cereri de modificare a informațiilor referitoare la obligațiile restante la bugetul de stat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Cererea cuprinde și informațiile referitoare la sucursale și/sau punctele sale de lucru și are anexate copii de pe ordinele de plată. Data achitării este data ultimului ordin de plată efectuată în contul obligațiilor restante.