INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE DEPUNERE A DECLARAŢIILOR ON-LINE

 

C u p r i n s:

 

Scopul acestui manual

Etapele pe scurt

Despre certificatele digitale calificate

Reînnoirea certificatului digital calificat

Revocarea accesului la serviciul de depunere on-line

Descărcarea formularelor de declaraţii fiscale

Completarea formularelor

Depunerea on-line a declaraţiilor fiscale

Ce se întâmplă după transmitere

Vizualizarea declaraţiilor depuse prin internet

Recipisa

 

SCOPUL ACESTUI MANUAL

Aceste instrucţiuni descriu etapele necesare pentru transmiterea prin Internet a declaraţiilor fiscale, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 858/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Se pot depune în acest mod următoarele declaraţii:

1. 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
2. 101 Declaraţie privind impozitul pe profit
3. 102 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale
4. 103 Declaraţie privind accizele
5. 104 Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor
6. 112 Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
7. 120 Decont privind accizele
8. 130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă
9. 200 Declaraţie privind veniturile realizate
10. 205 Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit
11. 300 Decont de taxă pe valoarea adăugată
12. 301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată
13. 390 Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri
14. 394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
15. 710 Declaraţie rectificativă

 

ETAPELE PE SCURT

1. Obţineţi un certificat de semnătură electronică de la o firmă autorizată.
2. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l (dvs. şi furnizorul certificatului) şi transmiteţi-l la ANAF (prin opţiunea înregistrare certificate calificate din modulul Declaraţii electronice).
3. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
4. Prezentaţi documentele necesare la orice unitate fiscală (împuternicirea, act identitate, formularul 150).
5. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal. După acest termen puteţi încerca să utilizaţi serviciul de depunere declaraţii chiar dacă nu aţi primit confirmarea pe mail. Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de e-mail
6. Descărcaţi formularele electronice de pe portalul ANAF.
7. Completaţi formularele de declaraţii.
8. Transmiteţi declaraţiile.
9. Examinaţi starea declaraţiilor transmise.

DESPRE CERTIFICATELE DIGITALE CALIFICATE

Pentru a transmite o Declaraţie fiscală prin Internet trebuie să aplicaţi o semnătură electronică obţinută printr-un certificat digital. Conform OMEF 858/2008, certificatele digitale se obţin de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică. Acest certificat digital este denumit în continuare certificat digital calificat. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe site-ul http://www.mcsi.ro

Cu un singur certificat puteţi semna declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, dacă aveţi împuternicirea lor.

Dacă o firmă (de ex. de contabilitate) care ţine evidenţele fiscale ale unor clienţi, doreşte să folosească mai mulţi angajaţi pentru semnarea electronică a declaraţiilor fiscale, atunci fiecare angajat va avea un certificat digital pe o adresă proprie de e-mail (nu adresa unică a firmei).

Pentru siguranţa transmiterii datelor, trebuie ca certificatul digital calificat deţinut de dvs. să fie confirmat de cel care vi l-a eliberat. Pentru aceasta, descărcaţi următorul document de confirmare de pe portalul ANAF, pagina Asistenţă Contribuabili, modulul Toate formularele cu explicaţii la adresa:
http://www.anaf.ro
Completaţi documentul de confirmare, aplicând semnătura digitală în căsuţa Semnătură utilizator.

Completaţi documentul doar în jumătatea de sus, nu semnaţi şi în locul Autorităţii de Certificare.

 

Trimiteţi acest fişier prin e-mail la firma care v-a eliberat certificatul digital. Aceasta va verifica datele din documentul dvs. şi va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail documentul confirmat.

Cu acest document vă înregistraţi acum la ANAF, astfel: intraţi pe portalul ANAF, meniul Depunere declaraţii, modulul înregistrare certificate calificate  persoane juridice/reprezentant fiscal . Selectaţi (cu butonul Browse) documentul de confirmare, apoi introduceti urmatoarele date:
- codul unic de identificare al contribuabilului (adică agentul economic pentru care veţi transmite declaraţiile fiscale);
- denumirea contribuabilului;
- adresa contribuabilului.

 

Citiţi lista de termeni si condiţii si apoi apăsaţi butonul obţinere formular 150/152
Pe ecran se va afişa formularul 150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat.. Apăsaţi butonul Tipăreşte cererea pentru a obţine un formular pe hârtie.

Dacă aveţi dreptul să depuneţi declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, apăsaţi pe Continuaţi cu înregistrarea unui alt CUI şi procedura se reia ca mai sus. Vă trebuie doar un singur certificat calificat, dar trebuie să aveţi împuternicire de la fiecare contribuabil.

Pregătiţi următoarele documente:

- formularul 150 listat, pe care aveţi semnătura şi ştampila contribuabilului pentru care veţi depune declaraţiile;
- documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;

- documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, sau documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

- documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale); sau, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil.

Apoi prezentaţi aceste documente la orice unitate fiscală (pentru adresele unităților fiscale, apăsaţi AICI). Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere. De regulă, puteţi utiliza serviciul Depunere declaraţii on-line după 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal, chiar dacă nu aţi primit confirmarea prin e-mail, neprimirea acesteia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natură, pentru depunerea declaraţiilor. Recipisa primită în urma depunerii este o confirmare a posibilității tehnice de utilizare a serviciului "Depunere declaraţii". Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de e-mail

Depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate, formular 200

Dacă aveţi certificat digital calificat, dar nu v-aţi înregistrat pe portalul ANAF pentru a obţine dreptul de utilizare a acestui serviciu, şi doriţi să transmiteţi declaraţia 200 privind veniturile realizate de dvs., atunci veţi transmite doar documentul de confirmare, fără formularul  150 Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat.

Dacă aţi obţinut dreptul de utilizare a acestui serviciu în calitate de împuterniciţi ai altor contribuabili,  puteţi transmite direct declaraţia 200 privind veniturile realizate de dvs., fără a mai fi necesară transmiterea documentului de confirmare şi nici a formularului 150.

Dacă aţi obţinut dreptul de utilizare a serviciului pentru declaraţia 200 şi doriţi să transmiteţi şi celelalte formulare, în numele altui contribuabil, veţi depune formularul 150, în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului Depunere declaraţii on-line.

REÎNNOIREA CERTIFICATULUI DIGITAL CALIFICAT

În cazul în care certificatul digital a fost reînnoit, nu mai este necesară depunerea de acte suplimentare.

Descărcaţi documentul de confirmare la adresa: http//:www.anaf.ro.

Completaţi documentul de confirmare, aplicaţi semnătura dvs. digitală şi trimiteţi acest fişier prin e-mail la firma care v-a eliberat certificatul. Aceasta va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail documentul confirmat.

Accesaţi portalul ANAF, pagina Declaraţii electronice, meniul Reînnoire certificate calificate şi transmiteţi documentul de confirmare. Veţi primi un e-mail din partea noastră anunţându-vă că noul număr al certificatului a fost introdus în baza de date a ANAF.

Procedura de faţă se aplică în următoarele situaţii:

- când aţi reînnoit certificatul (după expirarea valabilităţii iniţiale);
- când aţi schimbat furnizorul de certificate calificate, dar datele de înregistrare ale persoanei (adresa de e-mail, nume, prenume, ...) sunt aceleaşi;
- când aţi primit un token nou (în caz de pierdere, reînnoire, deteriorare).

GHID PENTRU REÎNNOIREA CERITIFICATELOR PE PORTALUL ANAF

REVOCAREA ACCESULUI LA SERVICIUL DE DEPUNERE ON-LINE

Pot exista cazuri în care agentul economic care depune declaraţiile on-line doreşte să renunţe la acest serviciu; de exemplu, când persoana împuternicită să aplice semnătura digitală nu mai lucrează pentru aceeaşi firmă. 

 

Revocarea accesului la serviciul de depunere on-line

 

Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formular, modulul "Revocare online - formulare 151/153 din pagina "Declaraţii electronice".

Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte acest Formular. Acesta se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

- actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie;

- documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie;

- împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului.

Atenţie: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.

 

Revocarea accesului la serviciul "Acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal"

 

Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului  se solicită de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line, cu acest Formular, modulul "Revocare online formulare 151/153" din pagina "Declaraţii electronice". Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte acest Formular. Acesta se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

- actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie;

- documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie;

- împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Acces controlat la dosarul fiscal.

Atenţie: prin formularul 153 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul Acces controlat la dosarul fiscal.

 

DESCĂRCAREA FORMULARELOR DE DECLARAŢII FISCALE

Accesaţi adresa de Internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Declaraţii electronice, Descărcare declaraţii: http://www.anaf.ro

Apare ecranul următor:

 

De aici se pot descărca atât formularele de declaraţii, cât şi instrucţiunile de completare ale acestora. Pentru a descărca o Declaraţie,
- faceti click pe numele acesteia
si se deschide pagina  Se va deschide următoarea pagină (în exemplul nostru, am selectat declaraţia 100):

 

In această pagina puneţi cursorul pe formularul dorit, daţi click cu butonul din dreapta al mouse-ului şi selectaţi opţiunea Save Target As ...
Pentru a descărca instrucţiunile de completare (prevederi legale de completare) se procedează la fel.

COMPLETAREA FORMULARELOR

În cele ce urmează veţi găsi explicaţii privind completarea declaraţiilor din punct de vedere informatic. Pentru explicaţii privind natura fiscală a datelor, vă rugăm să descărcaţi instrucţiunile de completare de langă formularul pdf.
Completarea formularelor de declaraţii fiscale se poate face fără a vă conecta la Internet.
Alegeţi fişierul cu declaraţia pe care doriţi s-o completaţi, apoi executaţi un dublu-click pentru a lansa în execuţie programul Adobe Reader, cu care veţi introduce datele în formular.
Navigarea în cadrul unei declaraţii în format PDF se efectuează cu ajutorul tastei Tab sau printr-un click cu mouse-ul în cadrul unei celule (camp). Câmpurile ce au ca valoare un rezultat, calculat din valorile din alte câmpuri, sunt colorate diferit; nu puteţi să le modificaţi pe acestea
.

 


În cadrul unor declaraţii în format PDF se află un buton pentru informaţii (are ? pe el); dacă daţi click, obţineţi ajutor pentru completarea formularului.

 


Dacă doriţi să faceţi o pauză în completarea Declaraţiei, cu păstrarea datelor încărcate pană la acest moment, puteţi salva acest fişier cu comanda: File and Save as ...
După ce aţi completat datele de natură fiscală treceţi la verificarea Declaraţiei: se realizează cu butonul VALIDARE, de la finalul Declaraţiei.
Validarea are ca scop să verifice că s-au completat campurile obligatorii. Ca să vedeţi care campuri sunt obligatorii, apăsaţi butonul Highlight fields; ele vor apare încadrate într-un chenar roşu. De exemplu, la declaraţia 100 se prezintă astfel:

 


Dacă validarea nu a dat mesaje de eroare, declaraţia este pregătită pentru semnarea electronică şi transmitere. Semnarea electronică a Declaraţiei reprezintă un element foarte important pe care vă rugăm să-l trataţi cu atenţie. Din punct de vedere tehnic, semnarea electronică reprezintă o modalitate prin care se certifică şi se protejează confidenţialitatea datelor din formularul PDF completat ; în mod practic, semnarea electronică se realizează prin intermediul certificatului digital instalat pe calculatorul dvs., apăsand zona albastră din campul Semnătură.

 


Pe ecran apare imaginea următoare. Dacă aveţi mai multe certificate digitale, selectaţi semnătura corespunzătoare cu contribuabilul pentru care se întocmeşte declaraţia.


Aplicaţi semnătura, apăsand butonul Sign. Se generează o fereastră de salvare a formularului, cu numele denumirea fisierului descarcat de pe portalul ANAF.

Dacă interveniţi asupra formularului după momentul semnării şi salvaţi, atunci trebuie obligatoriu acţionat din nou butonul de Validare şi reluat procesul semnării. Nu recomandăm modificări repetate asupra unei declaraţii semnate, deoarece dimensiunea formularului creşte, iar transmiterea va dura mai mult. Formularul o dată salvat trebuie transmis întocmai, deoarece orice intervenţie ulterioară chiar şi simpla lui deschidere fără a efectua vreo modificare, conduce la vicierea semnăturii.

DEPUNEREA ON-LINE A DECLARAŢIILOR FISCALE

Intraţi pe portalul e-guvernare.ro.
Se alege sectiunea "depunere declaratii"

Se ajunge pe pagina de autentificare ANAF, unde bifaţi “Certificate Sign In” (pasul 1), apoi apăsaţi butonul “Sign In” (pasul 2).Apare apoi fereastra de autentificare cu certificatul digital pe care-l deţineţi. Confirmaţi cu butonul OK:După introducerea parolei apăsaţi butonul OK:


După confirmarea introducerii parolei veţi fi directionati către pagina de unde alegeţi link-ul de depunere declaraţii:


Cu butonul “Browse” selectaţi declaraţia pe care doriţi să o transmiteţi, după care apăsaţi butonul "Trimite":Ulterior, veţi primi mesajul cu indexul declaraţiei:Puteţi să vă opriţi aici, deoarece declaraţia a fost înregistrată la ANAF. Dar puteţi să mai trimiteţi altă Declaraţie, sau să vedeţi numărul cu care a fost înregistrată Atenţie! Nu lăsaţi transmiterea declaraţiilor pentru ultima clipă. Vă expuneţi riscului unui trafic aglomerat pe portalul ANAF. Există şi riscul de a nu a putea depune declaraţia în termen.

CE SE INTAMPLĂ DUPĂ TRANSMITERE

După transmiterea Declaraţiei prin serviciul de depunere on-line, fişierul se primeşte  în sistemul informatic central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de unde se trimite unităţii fiscale de care aparţine contribuabilul. Organele fiscale competente le analizează, iar fişierele care conţin mesajele de răspuns generate automat la prelucrare se întorc în sistemele informatice ANAF, pentru a fi publicate spre vizualizare.

VIZUALIZAREA DECLARAŢILOR DEPUSE PRIN INTERNET

Accesaţi www.anaf.ro/StareD112 . Introduceţi codul de identificare fiscală pentru care aţi transmis declaraţia şi indexul pe care l-aţi primit la transmitere.!După introducerea acestor date, se afişează toate declaraţiile depuse în ultimele 3 luni.

<RECIPISA

Observaţi că pentru fiecare depunere există asociată o recipisă. Dacă faceţi click pe aceasta, se va deschide un fişier PDF  in care veti gasi informatiile dupa prelucrare.

În partea de jos a paginii, există o semnatură digitală a ANAF, aplicat acestei recipise.

Save target as...) şi observaţi că numele fişierului PDF este numărul de înregistrare al documentului asociat. Aceasta este dovada dvs. că aţi depus respectiva Declaraţie la data specificată în recipisă.