Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1047-S1048-S1049  Situaţii financiare anuale cu aplicarea IFRS pentru instituţii de credit

   În legătură cu situaţiile financiare anuale şi raportările contabile elaborate de BNR la pct 1.6 din Anexa 1 la OMFP 65/22.01.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 69/27.01.2015, sunt cuprinse următoarele prevederi aplicabile instituţiilor de credit:

 ,,1.6. (1) La întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României sunt avute în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, şi prevederile cuprinse în Reglementările contabile aplicabile instituţiilor de credit, respectiv instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Pentru aceste entităţi, termenul de depunere la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale, însoţite de documente prevăzute de lege, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

  (2) Situaţiile financiare întocmite de instituţiile de credit au componentele prevăzute de Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” Acestea sunt declaraţiile S1047 pentru bănci persoane juridice române, S1048 pentru sucursale ale unor instituţii de credit străine şi S1049 pentru organizaţii cooperatiste de credit. „În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a instituţiei de credit, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de instituţia de credit şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

(3) Entităţile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situaţiile financiare anuale”, respectiv declaraţiile S1020, S1021 şi S1022. - publicat în data de 03.02.2015

soft_A

S1047 -Soft J

S1048 -Soft J

S1049 -Soft J

Schema XSD: S1047

  Schema XSD: S1048

  Schema XSD: S1049

Structura S1047

Structura S1048

Structura S1049

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii