Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale.
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1041 - Situaţii financiare anuale individuale la 31 decembrie 2012 întocmite de către entităţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute la pct. 1.3 din Anexa nr. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 40/15.01.2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

    Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2012, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

    Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale individuale generat prin programul de asistentă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a societăţii la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine componentele: situaţiile financiare anuale individuale la 31decembrie 2012 şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de societăţile comerciale şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care sǎ permitǎ încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

soft_A

Soft J

Ghid de depunere a situaţiilor financiare
Schema XSD: S1041
Structura S1041