Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1023-S1026-S1044 Situaţii financiare anuale întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume: instituţii financiare nebancare (I.F.N.-uri) – declaraţia S1023, sucursale de I.F.N.-uri – declaraţia S1044 şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (F.G.D.B.) – declaraţia S1026. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2012 , generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţin formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările la zi, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9.5 MB a fişierului PDF împreună cu fişierul zip ataşat. Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al situaţiilor financiare care se depun, trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML şi fişierul ZIP ataşate. Pentru calculatoare având sisteme de operare pe 64 biţi (de exemplu unele calculatoare cu Windows 7 sau Windows 8) nu se poate utiliza softul C pentru preluare. Dacă nu sunt disponibile alte programe pentru preluare pe aceste calculatoare, se va face preluarea şi generarea codului XML cu ajutorul softului C pe calculatoare cu sisteme de operare de 32 biţi, apoi codul XML obţinut poate fi copiat pe calculatorul de 64 biţi pentru a se face transmisia cu ajutorul softului J..

1023 soft_C

1026 soft_C

1044 soft_C

S1023 Soft J

S1026 Soft J

S1044 Soft J


Schema XSD:S1023
Schema XSD:S1026
Schema XSD:S1044
StructuraS1023
StructuraS1026
StructuraS1044