Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1024 - Situaţii financiare anuale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, conform NORMEI Nr. 1 / 2013,publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118/01.03.2013. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 , generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţin formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezolutie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
Atenţie: Pentru obţinerea fişierului PDF al situaţiilor financiare care se depune, trebuie urmate două etape: 1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului C. 2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML şi fişierul ZIP ataşate. Pentru calculatoare având sisteme de operare pe 64 biţi (de exemplu unele calculatoare cu Windows 7 sau Windows 8) nu se poate utiliza softul C pentru preluare. Dacă nu sunt disponibile alte programe pentru preluare pe aceste calculatoare, se va face preluarea şi generarea codului XML cu ajutorul softului C pe calculatoare cu sisteme de operare de 32 biţi, apoi codul XML obţinut poate fi copiat pe calculatorul de 64 biţi pentru a se face transmisia cu ajutorul softului J.

 1024-soft_C

S1024-Soft JSchema XSD:S1024

Structura S1024