Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1030 - Situaţii financiare anuale consolidate La art. 185 alin. (1) - (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010, se prevăd următoarele: "(1) în condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. (2) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societătii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmând a fi aplicate în mod corespunzător. Totodată, potrivit art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) sş art. 36 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările sş completările ulterioare, o societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale pentru propria activitate, cât sş situaţii financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă. Acestea cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, precum şi celelalte componente, respectiv informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, şi note explicative la situaţiile financiare anuale consolidate. Conform art. 185 alin. (2) şi alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, modificată sş completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 şi art. 31 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările sş completările ulterioare, situaţiile financiare anuale consolidate depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt însoţite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit şi de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute de legea contabilităţii. Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat ca în termen de 15 zile de la data aprobării acestora să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare. Conform reglementărilor contabile aplicabile, entităţile care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situaţii fie potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, fie în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), după caz. în vederea depunerii situaţiilor financiare anuale consolidate în format hârtie sş în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, se foloseste programul de asistentă pus la dispozitie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fisier de tip PDF, având atasat un fisier xml, care conţine datele de identificare a societăţii-mamă sş ale entităţilor care sunt cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate precum sş un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va conţine situaţiile financiare anuale consolidate sş documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă - publicat în data de 05.03.2019

soft A

S1030 -Soft J

Schema XSD: S1030

Structura S1030

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii