Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1019 - Situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2018, întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, respectiv traderii şi consultanţii de investiţii, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 1/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, precum şi pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale pentru anul 2017, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care mai trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de legislația aplicabilă, în vigoare (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, raportul administratorilor; raportul de audit; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale), scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. - publicat în data de 05.03.2019

soft A

Soft J

Schema XSD

Structura

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii