Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA

S1018-S1019 Situaţii financiare anuale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare (A.S.F. – S.I.I.F.), conform Instrucţiunii nr. 1/11.03.2014 „pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de catre entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul C.N.V.M. nr. 30/2007”, publicată împreună cu anexele în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 195/20.03.2014. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale pentru anul 2013, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40, la care mai trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.
Atenţie ! Pentru obţinerea fişierului PDF al situaţiei financiare anuale care se depune, trebuie urmate aceste etape:
1. Se generează fişierul xml prin aplicaţii informatice proprii sau prin utilizarea softului A.
2. Se utilizează softul J pentru generarea fişierului PDF cu fişierul XML ataşat.
3. Se ataşează şi fişierul ZIP, în condiţiile şi cu conţinutul specificate mai sus. - actualizat in data de 02.06.2014

S1018-1019 Soft_A

S1018-Soft J

S1019-Soft J


Schema XSD: S1018
Schema XSD: S1019
Structura S1018
Structura S1019