Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1030 - Situaţii financiare anuale consolidate La art. 185 alin. (1) - (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2010, se prevăd următoarele: "(1) În conditiile prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. (2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societătii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, prevederile alin. (1) urmând a fi aplicate în mod corespunzător." Totodată, potrivit art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) si art. 36 alin. (5) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, o societate-mamă trebuie să întocmească atât situatii financiare anuale pentru propria activitate, cât si situatii financiare anuale consolidate, în conditiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile. Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exercitiului financiar al societătii-mamă. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, precum şi celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, şi note explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Conform art. 185 alin. (2) şi alin. (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2010 şi art. 31 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, situatiile financiare anuale consolidate depuse la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt însotite de raportul consolidat al administratorilor, raportul de audit şi de o declaratie scrisă a persoanelor prevăzute de legea contabilitătii. Consiliul de administratie, respectiv directoratul societătii-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat ca în termen de 15 zile de la data aprobării acestora să depună la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare. Conform reglementărilor contabile aplicabile, entitătile care au obligatia să întocmească situatii financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situatii fie potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitătilor Economice Europene, fie în baza Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS), după caz. în vederea depunerii situatiilor financiare anuale consolidate în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, se foloseste programul de asistentă pus la dispozitie gratuit de către Ministerul Finantelor Publice pe site-ul ANAF, prin care se generează un fisier de tip PDF, având atasat un fisier xml, care contine datele de identificare a societătii-mamă si ale entitătilor care sunt cuprinse în situatiile financiare anuale consolidate precum si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va contine situatiile financiare anuale consolidate si documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezolutie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.- publicat în data de 15.02.2016

soft A
publicat în data de 15.02.2016

S1030 -Soft J

Schema XSD: S1030

Structura S1030

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii