Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2015 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul, ministrului finanţelor publice nr. 123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 81/04.02.2016. Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015 , generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40), la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

S1004 - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2015 întocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/28.01.2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, respectiv: - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilităţii; - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii; - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie 2015, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2015, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40). - publicat în data de 15.02.2016 - actualizat în data de 17.02.2016

soft A
actualizat în data de 17.02.2021

soft J - S1002
actualizat în data de 26.05.2016

soft J - S1003
publicat în data de 24.02.2016

soft J - S1004
actualizat în data de 26.05.2016

soft J - S1005
publicat în data de 30.05.2016

Schema XSD: S1002
publicat în data de 24.02.2016

Schema XSD: S1003
publicat în data de 24.02.2016

Schema XSD: S1004
publicat în data de 24.02.2016

Schema XSD: S1005
publicat în data de 24.02.2016

Structura S1002 - S1004
publicat în data de 24.02.2016

Structura S1003
publicat în data de 24.02.2016

Structura S1005
publicat în data de 24.02.2016

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii