Ascultă

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ultima actualizare : Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 28 iunie 2016

Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016,
ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 159 din 11 martie 2016

precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal
emise până la data de 15 iulie 2016

Textul este actualizat prin mijloace informatice și nu reprezintă o republicare.
Acest text a fost realizat în colaborare cu AJFP Dâmbovița.TITLUL I - Dispoziții generale

TITLUL II - Impozitul pe profit

TITLUL III - Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

TITLUL IV - Impozitul pe venit

TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii

TITLUL VI - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

TITLUL VII - Taxa pe valoarea adăugată

TITLUL VIII - Accize și alte taxe speciale

TITLUL IX - Impozite și taxe locale

TITLUL X - Impozitul pe construcții

TITLUL XI - Dispoziții finale

TITLUL I - Dispoziții generale

CAPITOLUL I - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal (art. 1, 2)

CAPITOLUL II - Aplicarea și modficarea Codului fiscal (art. 3 - 6)

CAPITOLUL III - Definiții (art. 7, 8)

CAPITOLUL IV - Reguli de aplicare generală (art. 9 - 12)


TITLUL II - Impozitul pe profit

CAPITOLUL I - Dispoziții generale (art. 13 - 18)

CAPITOLUL II - Calculul rezultatului fiscal (art. 19 - 35)

CAPITOLUL III - Aspecte fiscale internaționale (art. 36 - 40)

CAPITOLUL IV - Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale (art. 41, 42)

CAPITOLUL V - Impozitul pe dividende (art. 43)

CAPITOLUL VI - Dispoziții tranzitorii (art. 44 - 46)


TITLUL III - Impozitul pe venitul microîntreprinderilor (art. 47 - 57)


TITLUL IV - Impozitul pe venit

CAPITOLUL I - Dispoziții generale (art. 58 - 66)

CAPITOLUL II - Venituri din activități independente (art. 67 - 75)

CAPITOLUL III - Venituri din salarii și asimilate salariilor (art. 76 - 82)

CAPITOLUL IV - Venituri din cedarea folosinței bunurilor (art. 83 - 90)

CAPITOLUL V - Venituri din investiții (art. 91 - 98)

CAPITOLUL VI - Venituri din pensii (art. 99 - 102)

CAPITOLUL VII - Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură (art. 103 - 107)

CAPITOLUL VIII - Venituri din premii și din jocuri de noroc (art. 108 - 110)

CAPITOLUL IX - Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (art. 111 - 113)

CAPITOLUL X - Venituri din alte surse (art. 114 - 117)

CAPITOLUL XI - Venitul net anual impozabil (art. 118 - 123)

CAPITOLUL XII - Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridic (art. 124, 125)

CAPITOLUL XIII - Aspecte fiscale internaționale (art. 126 - 131)

CAPITOLUL XIV - Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă (art. 132)

CAPITOLUL XV - Dispoziții tranzitorii și finale (art. 133, 134)


TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii

CAPITOLUL I - Dispoziții generale (art. 135)

CAPITOLUL II - Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 136 - 152)

CAPITOLUL III - Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (art. 153 - 183)

CAPITOLUL IV - Contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj (art. 184 - 191)

CAPITOLUL V - Contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (art. 192 - 200)

CAPITOLUL VI - Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (art. 201 - 208)

CAPITOLUL VII - Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare (art. 209 - 215)

CAPITOLUL VIII - Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau din activități independente, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru (art. 216 - 220)


TITLUL VI - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

CAPITOLUL I - Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți (art. 221 - 232)

CAPITOLUL II - Asocieri/Entități care desfășoară activitate/obține venituri în/din România (art. 233, 234)

CAPITOLUL III - Impozitul pe reprezentanțe (art. 235 - 237)

CAPITOLUL IV - Modul de impozitare a veniturilor din economii obținute din România de persoane fizice rezidente în state membre și aplicarea schimbului de informații în legătură cu această categorie de venituri (art. 238 - 254)

CAPITOLUL V - Redevențe și dobânzi la întreprinderi asociate (art. 255 - 264)


TITLUL VII - Taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL I - Definiții (art. 265 - 267)

CAPITOLUL II - Operațiuni impozabile (art. 268)

CAPITOLUL III - Persoane impozabile (art. 269)

CAPITOLUL IV - Operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei (art. 270 - 274)

CAPITOLUL V - Locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei (art. 275 - 279)

CAPITOLUL VI - Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată (art. 280 - 285)

CAPITOLUL VII - Baza de impozitare (art. 286 - 290)

CAPITOLUL VIII - Cotele de taxă (art. 291)

CAPITOLUL IX - Operațiuni scutite de taxă (art. 292 - 296)

CAPITOLUL X - Regimul deducerilor (art. 297 - 306)