Tabel codificări  tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 întocmite de către entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situaţiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.    Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie si în format electronic sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz.

      Formatul  electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011 si al situaţiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011, generat prin programele de asistenţă, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40, la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.    Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaratia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitătii, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 9.5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.

soft_A

S1002 -Soft J

S1003 -Soft J

S1005 -Soft J

Prevederi legale de completare a situaţiilor financiare
Ghid de depunere a situaţiilor financiare
Schema XSD:S1002
Schema XSD:S1003
Schema XSD:S1005
Structura S1002
Structura S1003
Structura S1005