Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2020 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Potrivit art. 185 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2019, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40), la care trebuie ataşat şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine documentele cerute de lege (de exemplu: note explicative la situaţiile financiare anuale, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilităţii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă.

S1004 - Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2020 întocmite de către entităţile prevăzute la pct. 1.1. din Anexa 2 la OMF nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru modificarea  şi completarea unor reglementări contabile, respectiv: - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilităţii; - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii; - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European. Entităţile depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie 2020, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2020, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml (care conţine formularele cod 10, cod 20, cod 30 şi cod 40) - publicat în data de 09.02.2021

soft A
actualizat în data de
02.03.2021

soft J - S1002
actualizat în data de
11.02.2021

soft J - S1003
actualizat în data de
11.02.2021

soft J - S1004
actualizat în data de
11.02.2021

soft J - S1005
actualizat în data de
11.02.2021


Schema XSD 1002
actualizat în data de
18.02.2021

Schema XSD 1003
actualizat în data de
10.03.2021

Schema XSD 1004
actualizat în data de
18.02.2021

Schema XSD 1005
actualizat în data de
18.02.2021

Structura
actualizat în data de
11.02.2021

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii