Biroul Asistență pentru contribuabili

 

 

 

Formularul 230 se poate depune pana la 25 mai 2021

 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui informeaza contribuabilii ca data de 25 mai 2021 este termenul pana la care persoanele fizice pot depune, sub sanctiunea decaderii, Formularul 230 ,,Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat ,,  pe veniturile realizate in anul 2020 .

Noul model al formularului 230 si Anexa nr. ... la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat sunt prevazute in Anexa 2 la O.P.A.N.A.F. nr.15/ 07.01.2021.

Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza din Romania  venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din pensii; venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit,  venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa,  venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul se determina in sistem real, venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, in urmatoarele situatii:

a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii , si solicita restituirea acestora;

b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute la art.XI si art. XV din O.U.G. nr.30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-COV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.59/2020, si in O.U.G.nr.120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatilor in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-COV-2, cu modificarile ulterioare.

Formularul 230 se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare si se depune impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Formularul poate fi depus si  prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Formularul poate fi obtinut gratuit , accesand website-ul ANAF, www.anaf.ro, astfel:

a) sectiunea ,,Asistenta contribuabili,, - subsectiunea ,, Declararea obligatiilor fiscale,, rubrica,, Toate formularele cu explicatii,,;

b) formularul PDF inteligent - sectiunea ,, Servicii on line,, subsectiunea ,,Declaratii electronice,, rubrica ,,Descarcare declaratii,,.

c) formularul poate fi obtinut si gratuit de la sediile organelor fiscale;

d) in situatia in care se doreste depunerea formularului 230 prin serviciul Spatiul Privat Virtual, veti accesa website-ul ANAF, sectiunea Depunere declaratie unica si alte formulare SPV.

Informatii suplimentare se pot obtine:

- prin intermediul Formularului de contact existent pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro;

- apeland Serviciul central de asistenta a contribuabilului - Call- Center, la numarul de telefon 031.403.91.60.

 - la sediile unitatilor fiscale, la structurile de asistenta pentru contribuabili.

 

 

 

Biroul Asistență pentru contribuabili