Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice Iaşi

Administraţia  Judeteană a Finanţelor Publice Vaslui

 

 
Text Box: Ministerul Finanţelor Publice

                                                                                                                 

Str.Stefan cel Mare, nr.56,Vaslui

Tel:  0235  316141, 0235 314143

Fax: 0235 317067

e-mail:

admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro                     

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

Calendarul obligaţiilor  fiscale  pentru luna februarie 2018

 

- Depunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate Formular 604. Se completează pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri. Reglementare: Legea 227/2015 art. 180 alin. (1)
OPANAF 3743/2015
– termenul de depunere este de 15  zile de la data de când nu se mai realizează venituri.

- Depunerea Cererii de stopare a obligațiilor de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal - Formularul 605. Se depune de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, care au optat pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) și care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuției este suportată din alte surse.Termenul de depunere este de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul.Reglementare:Legea nr.227/2015,art.180 si OPANAF 2731/2016.

- Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România,,. Se depune de persoana fizică sosită în România care are o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.Termenul de depunere este de: 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenta in Romania. Reglementare: Legea nr.227/2015, art.230 si OPANAF nr.1099/2015.

-  Depunerea formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea în România,,. Se depune de persoana fizică rezidenta în România precum si persoana fizica nerezidenta care pleaca din tara pe o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.Termenul de depunere este cu  30 de zile inaintea plecarii din Romania. Reglementare: Legea nr.227/2015, art.230 si OPANAF nr.1099/2015.

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Declaratia de înregistrare se completează la înfiinţare, iar declaraţia de menţiuni se completeaza când se modifică datele declarate anterior Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor. Reglementare: art. 82 alin. (6), art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala; - termenul depunere este de 30 zile de la data înfiinţării/data eliberării actului legal de funcţionare/data începerii activităţii/data obţinerii primului venit/data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial.

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se completează de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor. Reglementare: art. 82 alin. (6), art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala; - termenul depunere este de 30 zile de la data înfiinţării/data eliberării actului legal de funcţionare/data începerii activităţii/data obţinerii primului venit/data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial.

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070.Se completează  de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfăşoară activităţi sub o formă de asociere.Reglementare: art. 82 alin. (6), art.88 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala; - termenul de depunere este de 30 zile de la data înfiinţării/data eliberării actului legal de funcţionare/data începerii activităţii/data obţinerii primului venit/data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial.

Până la data de  07 februarie 2018, inclusiv:

- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se completează de către contribuabilii înregistrati în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România fiind obligaţi să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: Legea nr.227/2015, art.322, OPANAF nr. 1.165/2009.

 

Până la data de 12  februarie 2018, inclusiv

-Depunerea declaraţiilor: Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010; - Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. - Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Aceste declaraţii se depun de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Reglementare: Legea nr.227/2015, art.310, alin (7), OPANAF 3698/2015.

 

- Depunerea formularului "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.-Reglementare: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d), OPANAF nr.3698/2016.

 

Până la data de 15 februarie 2018, inclusiv

 

- Depunerea situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/ alte tutunuri de fumat în luna…., anul……Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Se depune de antrepozitarii autorizaţi/destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Reglementare:Legea nr.227/2015, art.354, alin.(8), HG nr.1/2016,titlul VIII, pct.13, alin.(1).

- Depunerea situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna…. anul…. Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Se depune de antrepozitarii autorizaţi/destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Reglementare:Legea nr.227/2015, art.354, alin.(8), HG nr.1/2016,titlul VIII, pct.13, alin.(1).

- Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/ utilizările de produse accizabile, livrările de produse finite rezultate în luna… anul….pentru luna precedentă, anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice). Reglementare:Legea nr.227/2015, art.394 şi art.398, HG nr.1/2016,titlul VIII, pct.63 şi 97 alin.(1).

- Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/ utilizările de produse accizabile, livrările de produse finite rezultate în luna… anul….pentru luna precedentă, anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (alcool etilic şi produse alcoolice). Reglementare:Legea nr.227/2015, art.397, HG nr.1/2016,titlul VIII, pct.85.

- Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Se depune de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile. Reglementare:Legea nr.227/2015, art.375, alin.(1)HG nr.1/2016,titlul VIII, pct.46, alin.(2).

- Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Se depune de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Reglementare:Legea nr.227/2015, art.367, alin.(1), lit.l, HG nr.1/2016,titlul VIII, pct.39 alin.(2).

- Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din  normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Reglementare:Legea nr.227/2015, art.367 alin(1) lit.l, HG nr.1/2016,titlul VIII, pct.39, alin.(2).

- Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere pentru luna precedentă – de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Reglementare:Legea nr.227/2015, art.367 alin(1) lit.l, HG nr.1/2016, titlul VIII, pct.39, alin.(2).

 - Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Reglementare:Legea nr.227/2015, art.367 alin(1) lit.l, HG nr.1/2016 pct.39 alin.(2).

- Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice pentru luna precedentă – de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Reglementare:Legea nr.227/2015, art.367 alin(1) lit.l, HG nr.1/2016 pct.39 alin.(2).

- Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Reglementare:Legea nr.227/2015, art.367 alin(1) lit.l, HG nr.1/2016 pct.39 alin.(2).

 

Până la data de 26 februarie 2018, inclusiv:

 

- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă de către plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse.Reglementare: Legea nr.227/2015, art.72, alin.(3),art.73, alin.(1) şi (4), art.110, alin.(6),art.115,alin.(3),art.224 alin.(5) şi (6).

- Depunerea Notificarii privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Au această obligaţie persoanele impozabile înregistrate conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem. Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013;

- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 587/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent - Formularul 101-  de către:Organizațiile nonprofitşi contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură. Reglementare: Legea nr.227/2015 art.41 alin.(5) lit.a)OPANAF 3386/2016,Legea 227/2015 art.41 alin.(5) lit.b).

- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna/trimestrul precedent, formular 112. Reglementare:     Legea nr.227/2015, art.147 alin.(1) , OMFP1024/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

- Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii precedente, formular 224. Reglementare: Legea nr.227/2015, art.82, alin.(2), OPANAF nr. 3622/2015;

- Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente perioadei precedente, formular 300. Reglementare: art. 323, alin.(1)din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 588/2016.

- Depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.Reglementare: art. 324, alin.(2) din Legea nr.227/2015; OPANAF nr. 592/2016;

- Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent -Formularul 306 . Se  completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015. Reglementare:OPANAF 2037/2016.

 

- Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată formular 307. Se completează de către :

-  persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;

 - persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, denumite în continuare norme metodologice

- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care: - nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal; - trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice. Reglementare:OPANAF nr.793/2016.

 

- Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e),g) sau lit.h) din Codul Fiscal, formular 311, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 795/2016;

- Depunerea Declaraţiei recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna precedenta, formular 390 VIES. De către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art.316 sau 317 din Legea 227/2015. Reglementare:art. 325 din  Codul Fiscal; OPANAF nr. 591/2016;

- Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare.- Au această obligaţie  organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Reglementare : OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

 

Până la data de 28 februarie 2018, inclusiv:

 

-  Depunerea Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe, formular 108 ,de catre persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanță în România. Reglementare: Legea 227/2015 art.237 alin.(2)OMFP 3391/2017.

 

- Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent - Formularul 205. Au obligaţia completării formularului plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse. Organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/ societățile de administrare a investițiilor/ societățile de investiții autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
a. câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
b. venituri din jocuri de noroc la distanță şi festivaluri de poker.

 Reglementare:Legea 227/2015,art. 132 alin. (2), OPANAF 3695/2016.

 

- Depunerea Declarației informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate pentru plățile făcute în anul precedent - Formularul 400. Au obligaţia depunerii formularului, plătitorii de venituri din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate. Reglementare: Legea 227/2015. art.231OMEF 564/2007.

- Depunere Declarației informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România pentru anul precedent - Formularul 402 Au obligaţia depunerii formularului, plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, denumiți în continuare entități raportoare, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații. Reglementare:OPANAF 2727/2015.

 

- Depunerea Declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent - Formularul 403, Au obligaţia depunerii formularului asigurătorii, definiți conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare. Reglementare: OPANAF 2727/2015.

 

- Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți -Formularul 207-de către plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii şi plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum şi pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Reglementare- OPANAF 3695/2016.

 

- Depunerea Declaraţiei informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în perioada precedentă de către plătitorii de TVA. Se completează şi se depune de către: a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.316 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi care sunt obligate la plata taxei conform art.307, alin.(1),(2), (6) şi (7) din Codul Fiscal, pentru opraţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) şi taxabile cu cota prevăzută de Codul Fiscal ; b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.316 din Codul Fiscal care realizează în România achiziţii de bunuri sau servicii. Reglementare OPANAF nr.3769/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

  

 

- Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul Fiscal – ( Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal) de către beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii). Reglementare: Legea nr.227/2015, art.395, HG nr.1/2016, titlul VIII, pct.75, alin.(5).

 

 

Biroul Asistenta pentru contribuabili