MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  

         AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA     

 

   

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti              Str.Calea Domnească nr.166 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dambovita               Târgovişte, Dâmboviţa

Serviciul colectare executare silita persoane juridice                 Tel:+0245 617453  / Fax:+0245 210898

                                                                                                       

Numar de operator de date cu caracter personal:20002  

Dosar de executare nr. 11042

Nr.67923 din 12.07.2018  

 

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2018, luna  iulie ,  ziua  30  

 

            În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 30.07.2018, ora 12.00, în localitatea Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 166, jud. Dambovita, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C DACRIS EXPERT CONSTRUCT  S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea Targoviste, str. Magrini, nr. 8A1,  judet Dambovita, cod de identificare fiscală 25883179, licitaţia a-I-a :

Denumirea bunului mobil, descriere sumară

Drepturi reale şi privilegii care grevează bunurile, dacă este cazul

Preţul de evaluare  sau de pornire a  licitaţiei, exclusiv TVA (lei)/buc

Cota TVA / neimpozabil /scutit* 19%

Autoturism  marca BMV, tip X 1drive 18 d , an fabricatie 2014, numar identificare WBAVP71040V207242, serie motor 91109042,capacitatea cilindrica 1995 cmc, culoare negru

-

97.712

18.565

TOTAL

 

97.712

18.565

   

            *) Regimul  si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile, sunt cele prevazute de titlul VII din  Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

           Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

            Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

            Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei,

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

          Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

            Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:

-plata taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei  se va face in contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Targoviste.

            Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru , la camera 310 sau la telefon numărul 0245/616779, int.478; persoană de contact: Mihail Sandu.

            Data afişării: 17.07.2018 

 

 

 Sef Administraţie  Adjunct – Colectare,  

Ec. Popa Gheorghe

 

     Şef Serviciu C.E.S.P.J,                                                                    Executor Fiscal,

          Ec.  Chivu Adrian                                                                         Ec. Mihail Sandu