Dosar de executare nr. 5493

Nr. 30421 din 12.06.2018

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR MOBILE

Anul 2018, luna IUNIE, ziua 26

 

                În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 26, luna IUNIE, anul 2018, ora 12, în localitatea Moinesti, str. Zorilor, bl. B1, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SOC CONSTRUCT SRL, licitatia a III-a.

 

Denumirea bunului mobil

 Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează

bunurile, dacă este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei ,exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

FIAT 250 CCMFC, an fabricatie 2011, culoare alb, serie sasiu ZFA25000001858404, nr. inmatr. BC11SOC) nr km. 380.000, Cilindree 2278/88cp,

 

Nu sunt.

 

 

8.500 lei

 

-

                *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO65TREZ06156702XXX013202, beneficiar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, cod de identificare fiscală 4278523, deschis la Tezoreria Bacau.

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: depozitarea bunurilor cu repectarea normelor legale.

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: raportul de evaluare a bunurilor mobile se poate consulta la sediul Serviciului Fiscal Oresenesc Moinesti.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0234 – 364774.

Data afişării: 12.06.2018

 

            Conducătorul organului de executare:                      

                           Valeriu Gaman