Dosar de executare nr. 20838

Nr. 101010 din 08.01.2018


ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR MOBILE

Anul 2018 luna ianuarie ziua 8


În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29.01.2018, ora 14, în localitatea Bacău, str. Dumbrava Roșie, nr. 1-3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terței persoane AQUA FITNESS CLUB SRL Bacău, CUI 282571102, primul termen.


Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Prețul de evaluare sau

de pornire al licitației 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)


  1. Banda alergare JOG NOW 700 (10 bucăți)

14055


19
*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO65TREZ0615067XXX013202, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publica Bacău, cod de identificare fiscală 42785234, deschis la Trezoreria mun. Bacău;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;

h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: bunurile se află în custodia AQUA FITNESS CLUB SRL – incintă Central Plaza Bacău, str. Erou Ciprian Pintea, nr. 29, mun. Bacău.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0234/510015, int. 256


Data afișării: 08.01.2018
Conducătorul organului de executare,

Nume și prenume Bădioiu Dragoș

Semnătura .............................................

L.S._____________________________________________

1 Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act

2 Se va menționa numele și prenumele/denumirea debitorului/terței persoane

3 Se va menționa pentru prima licitație prețul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va menționa pretul de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitație și cu 50% pentru următoarele licitații

4 Se va menționa codul de identificare fiscală al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice pe seama căreia este deschis contul

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

1. Denumire: Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

2. Format: A4/t1.

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește: în mai multe exemplare de către organul de executare silită.

6. Circulă: câte 1 exemplar la sediul organului de executare silită, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul și domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.