Serviciul Fiscal Oresenesc Moinesti in temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25 luna ianuarie, anul 2018, ora 14, în localitatea Moinesti, str. Zorilor, bl. B1, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC TRANSCLOD SRL, licitația a doua.

       -  Incarcator frontal –Ifron ( fara serie). Pret de evaluare si pornire licitatie diminuat cu 25 %,  6.615 lei exclusiv TVA;

 - Semiremorca Schwarzmueller(an fabr. 2001, serie sasiu W091623381HS09488, culoare principala rosu, nr. inmatr. BC83CLD.) Pret de evaluare si pornire licitatie diminuat cu 25%, 9.396 lei exclusiv TVA.

 

            *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

            Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

            a) oferta de cumpărare;    

            b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO65TREZ06156702XXX013202, beneficiar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, cod de identificare fiscală 4278523, deschis la Tezoreria Bacau.

            c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

            d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

            e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

            f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

            g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;

h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

 

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: depozitarea bunurilor cu repectarea normelor legale.

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: raportul de evaluare a bunurilor mobile se poate consulta la sediul Serviciului Fiscal Oresenesc Moinesti.

            Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0234 – 364774.