NR. 6515760/13.05.2019

                                                             ANUNŢ

 

                              privind valorificarea bunurilor supuse degradării

                                              Anul 2019  luna  mai     ziua   10

 

 

    În temeiul art. 247 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,vă facem cunoscut în ziua de 28 luna MAI anul 2019, ora 11.00, în localitatea Bragadiru, str. Sos.Alexandriei, nr. 271, jud.Ilfov, se va vinde următorul bun supus degradării, proprietate a debitorului S.C. MAREXIM  GROUP  S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Calugareni, Str.Principala, Nr.4, Jud. Giurgiu, cod de identificare fiscala: 6478234  si  Punct  de  lucru  in  localitatea  Vidra,  Str.  Principala,  nr. 57,  judetul  Ilfov, licitatia  I :

 

Denumirea bunurilor supuse degradarii

Cantitate

Pretul de evaluare

(exclusiv TVA) Lei

Pret pornire licitatia I, (exclusiv TVA) Lei

Cota TVA 19%

Compactor  SIMESA, motor HATZ, D- 8399, Nr. 161592210726,  culoare-galben,

1

3.332

3.332

633

 

 

    Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 19%/ neimpozabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

    Îi invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

 

 

 

    Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi prezinte, până la termenul de depunere a ofertelor, respectiv data de 27.05.2019, ora 16.30, următoarele documente:

 

    a) prezentarea sintetică a ofertantului, care va cuprinde: datele de identificare şi datele de contact, inclusiv un număr de fax şi o adresă de e-mail prin care pot fi făcute comunicările;

    b) oferta financiară de cumpărare, care nu poate mai mica decat pretul de pornire;

    c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;

    d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

    e) pentru persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi în România prin intermediul sediilor permanente, copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului sau copie de pe certificatul de înregistrare fiscală eliberat de organul fiscal, după caz;

    f) pentru alte persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

    g) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

    h) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

    i) declaratia pe propria raspundere a participantului ca nu este persoana interpusa a   debitorului.

 

Documentele vor fi depuse îndosariate, toate paginile fiind numerotate, semnate si/sau stampilate, după caz, iar oferta financiara de cumparare va fi indosariata intr-un plic inchis.

 

 Şedinţa de deschidere a ofertelor se va ţine la data de 28.05.2019, ora 11.00, la sediul Serviciului Fiscal Orasenesc Bragadiru, Str. Sos.Alexandriei, nr. 271, Oras Bragadiru, Judetul Ilfov .

 

    Pentru informaţii suplimentare, puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 021.448.13.71.

 

Data afisarii: