MINISTERUL FINANTELOR  PUBLICE

 

      Agenţia Naţională de

      Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BRASOV

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice HARGHITA

Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni

Nr.inreg. ANSPDCP 20008

 

 

Str. Carpaţi nr. 3 Gheorgheni, Jud. Harghita

Tel: 0266-362742

Fax: 0266-364849

e-mail: Admin.GHHRCFNX01.HR@anaf.ro

 

 

 

 

 

 

 

 


Dosar de executare nr. 20

Nr. 4882 din 11.03.2020

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR IMOBILE

                                                     Anul 2020 luna MARTIE ziua 12

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 09 luna APRILIE ora 10 anul 2020 , în localitatea Gheorgheni, str. Carpati, nr. 3, Judetul Harghita, se  vor  vinde  la licitaţie, următoarele bunuri imobile, licitaţia III :

  b1) teren extravilan faneata , 1000mp, cota 1/1 ,nr topo 3284, situat în localitatea Gheorgheni, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 1.080 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5

DGRFP BV,AJFP HR,SFO GHEORGHENI,str. Carpati Nr 3

Statul Roman prin Ministrul Finantelor Publice,Serviciul Fiscal Orasenesc Gheorgheni

            *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%)

            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare; 

            b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul

IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ,

 AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoraria Miercurea Ciuc;

            c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

            d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

            e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

            f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

            g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …..................................................................................................................................

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………………………..

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266-364849

Data afişării: 12.03.2020

         Conducătorul organului de executare,                  

              Nume şi prenume Szocs Edit                             

                                         Semnătura .......................................                                    

                                                                                                                                                                                                                     M.K/4ex/12.03.2020                                                                      

 

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016 /679