MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 
 


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita

Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc

Biroul Colectare si Executare Silita

Nr. Inreg. ANSPDCP 20008

 

Str. Morii nr. 5

Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita

Tel: 0266-217558,

Fax: 0266-218362

e-mail: admin.OSHRAFMX01.

HR@ mfinante.ro

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                              

 

           

 

Dosar de executare nr.43/M/12

Nr         din

                                                     ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

                                                              BUNURILOR MOBILE

                                                    Anul 2020 luna IANUARIE  ziua 15

            În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 12, luna FEBRUARIE, anul 2020, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, prin a prima licitaţie.

 

Denumirea bunului mobil

 Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

Remorca ANNSSEMS PSX30000407

NU  ESTE CAZUL

10.000 LEI

19%

Remorca HUMBAUR HT2004-1

NU ESTE CAZUL

3.120 LEI

19%

Autoutilitar VW LT 35

NU ESTE CAZUL

16.800  LEI

19%

 

   *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

            Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

            a) oferta de cumpărare;

            b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA

            c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

           d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

            e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

            f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

            g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …...............................................................................................................................

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………

            Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0266 – 217558.

Data afişării: 15.01.2020