MINISTERUL FINANTELOR  PUBLICE

 

      Agenţia Naţională de

      Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BRASOV

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice HARGHITA

Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni

 

 

 

Str. Carpaţi nr. 3 Gheorgheni, Jud. Harghita

Tel: 0266-362742

Fax: 0266-364849

e-mail: Admin.GHHRCFNX01.HR@anaf.ro

 

 

 

 

 

 

 


Dosar de executare nr JO-256

Nr. 22316 din 15.10.2019

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR MOBILE

   Anul 2019 luna OCTOMBRIE ziua 15

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 07 luna NOIEMBRIE anul  2019 ora  10 , în localitatea Gheorgheni , str. Carpati, nr. 3, Judetul Harghita , se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile ,

 Licitatia II

Denumirea bunului mobil

 Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

1.Cofraj beton

2.GPS

3.Masuta cafea

4.Polizor de banc

5.Tamplarie PVC

6.Toldi seminee cu agent termic

7.Masina de taiat faianta

 

1200 lei

 146  lei

  13  lei

   59 lei

5502 lei

1863 lei

750 lei

 

19%

 

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;    

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ,

 AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoraria Miercurea Ciuc;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: -

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:-

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon0266-364849

Data afişării:15.10.2019

Conducătorul organului de executare,                  

Nume şi prenume Szocs Edit                       

Semnătura ........................................                             

                                                                                                                                 M.K/4ex/15.10.2019

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016 /679