Agenţia Naţională de

            Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Braşov

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita     

Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 
Text Box:

 

Str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni

Judeţul Harghita

Tel: 0266 364849

Fax: 0266 364849

e-mail: admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Dosar de executare nr. E-101

Nr 8858 din 23.04.2019

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR MOBILE

   Anul 2019 luna APRILIE ziua 23

                În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 08 luna MAI anul  2019 ora  09 , în localitatea Gheorgheni , str. Carpati, nr. 3, Judetul Harghita , se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile: licitaţia IV

Denumirea bunului mobil

 Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

1.Caricior de atelier cu 6 sertare

2.Pistol pneumatic

3.Extractor CDI

4.Tester CDI

5.Pistol pneumatic

6.Tester acumlator

7.Trusa testare

8.Testare denso

9.Testator auto

10.Bio circle compact

11.Cariucor echipat cu sculemaster

12.Werkstattvagen

13.Laptop

14.Laptop Notebook Asus

15.Dulap mobil 7x201

 

 808 lei

 1000 lei

 975 lei

 950 lei

 1000 lei

   408 lei

2025 lei

 1577 lei

780 lei

1450 lei

2217 lei

2750 lei

 919 lei

  484 lei

 1059 lei

 

19%

                *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

                Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

                Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

                a) oferta de cumpărare;       

                b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul

IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice , AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoraria Miercurea Ciuc;

                c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

                d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

                e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

                f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

                g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …........................................................................

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… … ……………

                Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0266-364849

Data afişării:23.04.2019

Conducătorul organului de executare,                  

Nume şi prenume Szocs Edit                        

                                                                    Semnătura ........................................                                           M.K/4ex/23.04.2019

 

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016 /679