Logo-RO-FULL-RGB

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

 

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice Braşov

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Str. Revolutie din Decembrie, Nr.  20                                                                                                                                            Miercurea-Ciuc, jud. Harghita                                                                                                                                                                      Tel: 0266/207819

Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Harghita-colectare       Fax: 0266/207821                                                                                                          

                                                                                                                                

 

 

Dosar de executare nr. 9714

Nr. 116486 din 22.04.2019

 

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR MOBILE

Anul 2019  luna Aprilie ziua 22

 

            În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15, luna Mai, anul 2019, ora 10, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revolutiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Nagy Maria cu domiciliul fiscal in localitatea Miercurea Ciuc, str. Bradului, nr. 3, sc. A, ap. 6, jud.Harghita,   licitatia a IV-a.

 

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

Autoturism Ford Ka, HR 03 KID,

nr id WF0BXXWPRB2L41090,

an fabr 2002

Nu e cazul

1.750

 

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

 

 

 

 

 

 

 

            Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

            a) oferta de cumpărare;      

            b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Brasov,Administratia Judeteana a Finantelor Publice Harghita  cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.;

            c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

            d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

            e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

            f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

            g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

            Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0266-207819, int. 2036

 

Data afişării: 24.04.2019