Anexa nr.2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 200 "Declaraţie

privind veniturile realizate”

Cod 14.13.01.13

 

            1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură provenind din:

 

1.1 Activităţi independente:

            -activităţi  comerciale - fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente;

            -profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;

            -drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea;

Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă naştere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice şi persoane juridice cu statut de microintreprindere potrivit titlului IV din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

 

1.2 Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completeaza declaratia pentru fiecare sursă de venit.

În cazul cedării folosinţei bunurilor deţinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            1.3 Activităţi agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă:

            - venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea;

            Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea  în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Contribuabilii depun câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

            În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaraţie.

            Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

 

            1.4 Câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare:

            Declaratia se depune de contribuabilii care, in anul de raportare, au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/ pierderii nete anuale, potrivit legii.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, evidenţiază distinct, în declaraţie, câştigul net anual/pierderea neta anuala din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigul net anual/pierderea neta anuala din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.  

În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispoziţiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

1.5  Castiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Declaratia se depune de contribuabilii care, in anul de raportare, au realizat castiguri din operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare si au obligatia stabilirii câştigului net anual/ pierderii nete anuale, potrivit legii.

În cazul câştigurilor din operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, la completarea formularului, se au în vedere dispoziţiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

           

 2. Declaraţia privind veniturile realizate se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.

            Termen de depunere:

            - anual, la termenul prevazut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modifarile si completarile ulterioare;

            - ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în formular în acest scop.

            Declaraţia se completează în două exemplare:

            - originalul se depune la:

                        a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

                        b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se realizează, în întregime sau cu preponderenţă, cifra de afaceri, pentru persoanele fizice nerezidente care desfaşoară activităţi pe teritoriul României printr-un sediu permanent;            

                  c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;

 

- copia se păstrează de către contribuabil.

            Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

            Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

 

I. Date de identificare ale contribuabilului

            Adresa -  se înscrie adresa domiciliului fiscal.

            Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Ministerul Economiei si Finanţelor, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

            Banca, Cod bancar(IBAN) se inscrie denumirea bancii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

 

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT

 

A. Date privind activitatea desfăşurată

            rd.1. Natura veniturilor - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, câştiguri din transferul titlurilor de valoare (în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor de valoare, deţinute mai mult de 365 de zile sau deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv) sau castiguri din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, dupa caz.

rd.2. Determinarea venitului net - se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.   

            rd.3. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului  de desfăşurare a activităţii:  individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.

rd.4. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.

            rd.5. Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.

            Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ - teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

            rd.6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosinţa - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosinţă este cedată. De exemplu:

            a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafaţa totală, din care închiriată;

            b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria şasiului;

            c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

            Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

            rd.7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum şi denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfăşoară activităţi în baza unui contract de agent se înscriu numărul şi data contractului.           

            Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

            Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor completează rubrica după cum urmează:

          - se elimină din text cuvântul “închiriere” sau “arendare”, în funcţie de natura contractului încheiat între părţi;

            - se înscrie numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi, precum şi data înregistrării acestuia.

            rd.8,9.Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

            Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului, înscriu data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.

            Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.

Rubricile de la rd. 8 şi 9 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

 

B. Venit net/CâşTIG NET

1.Venituri din activităţi independente: activităţi  comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală.

            a) ACTIVITATE DESFăşURATă în mod INDIVIDUAL

            a.1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi comerciale şi/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real.

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.

            rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

            rd.2. Cheltuieli deductibile – se preia suma de la rd.2.1.

            rd.2.1. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

            rd.3. Venit net  - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă -  se înscrie partea din venitul net aferent activităţilor independente pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă, inclusiv veniturile obţinute dintr-o asociere cu o persoană juridică.

            rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere neta anuala - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd.1 din rd.2.

 

a.2) In cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de normă de venit.

Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit.

            rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

 

            a.3) În cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală.

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă de către contibuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit de către contibuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

            rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

            La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit şi contribuţiile obligatorii, reţinute de plătitorii de venit.

            rd.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma de la rd.2.1 sau rd. 2.3 sau suma rezultată din însumarea cheltuielilor de la rd.2.2 şi rd. 2.4, după caz.

             rd.2.1. Cheltuieli deductibile  - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile totale efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii plătite.

             rd.2.2. Cheltuieli forfetare  - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală sau cu suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de  40 % la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, după caz.

             rd.2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează în cazul:

            - veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise  prin succesiune;

            - veniturilor din exercitarea dreptului de suită;

            - veniturilor reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată.

            Se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

            rd.2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite - se completează numai de contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuţiile sociale  obligatorii plătite.

            rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd.1 se scade rd.2.

            rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere neta anuala - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscala în sistem real, şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile efective şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd.1 din rd.2.

 

            b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ASOCIERE 

        b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, se completează numai rd.3 şi rd.5 de la Cap.II, lit.B din declaraţie, după cum urmează:

            rd.3. Venit net - se preia suma înscrisă în col.5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

            rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere neta anuala - se preia suma înscrisă în col.7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la capitolul V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

 

            b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice.

 

Se completează  rd.1, rd.2 (cu rd. 2.4), rd.3 si rd. 3.1 sau rd.5, după caz, după cum urmează:

            rd.1. Venit brut - se  înscrie suma reprezentând profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă naştere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col.5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică. Persoanele fizice care obţin profituri dintr-o activitate desfăşurată în asociere cu o persoană juridică română - microîntreprindere, care nu dă naştere unei persoane juridice, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit din asociere venitului brut din activităţi independente. Venitul net se determină prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice.

            rd.2. Cheltuieli deductibile – se preia suma de la rd.2.4.

            rd.2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite - se înscrie suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite de asociaţii persoane fizice.

            rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd.1 şi suma înscrisă la rd.2.

            rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă - se preia suma de la rd.3.

            rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere neta anuala - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

 

 

2.VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR

Declaraţia se completează pe baza contractului încheiat între părţi de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidenţa contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

 rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentand chiria/arenda prevăzuta în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorat cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În situaţia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, conform  Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

            În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinţei bunului, pe baza datelor din evidenţa contabilă.           

rd.2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma de la rd.2.1 sau suma de la rd.2.2,  după caz.

            rd.2.1. Cheltuieli deductibile  - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

 rd.2.2. Cheltuieli forfetare  - se completează de contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd.1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

            rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd.1 şi datele înscrise la rd. 2.

rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere neta anuala - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real, şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile efective şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd.1 din rd.2.

 

3. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ

a)     ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ În mod INDIVIDUAL

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul veniturilor în natură încasate în anul de raportare de către contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole în mod individual.

            rd.2. Cheltuieli deductibile – se preia suma de la rd.2.1.

            rd.2.1 Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

            rd.3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

            rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere neta anuala - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd.1 din rd.2.

 

 

b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ASOCIERE 

        b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, se vor completa numai rd.3 sau rd.5 de la Cap.II, lit.B din declaraţie, dupa caz, după cum urmează:

            rd.3. Venit net - în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col.5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la Cap.V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

            rd.5. Pierdere fiscală/Pierdere neta anuala - în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col.7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut de la Cap.V din Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului.

 

            4. cÂŞtiguri din transferul titlurilor de valoare

            Se completează de contribuabilii care au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/ pierderii nete anuale, potrivit legii.

 

            Se completează rd.4 sau rd.5, după caz, după cum urmează:

rd.4 Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual stabilit, ca diferenţă pozitivă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, distinct, în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor de valoare (deţinute mai mult de 365 de zile sau deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv). Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare evidenţiază distinct, în declaraţie, câştigul net anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum si câştigul net anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.

 

rd.5 Pierdere fiscală/Pierdere neta anuala - se înscrie pierderea neta anuala stabilită ca diferenţă negativă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, separat, în funcţie de perioada de deţinere a titlurilor de valoare (deţinute mai mult de 365 de zile sau deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv).Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare evidenţiază distinct, în declaraţie,  pierderea neta anuala din transferul dreptului de proprietate asupra  titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi pierderea neta anuala din transferul dreptului de proprietate asupra  titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 365 de zile, inclusiv.

            Pierderea anuala din transferul dreptului de proprietate asupra  titlurilor de valoare nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

 

La declaraţie se anexează documente justificative, eliberate de intermediari sau platitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate din care să rezulte câştigul/pierderea declarate, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata pentru anul fiscal de raportare.

 

 

 

5. CASTIGURI DIN OPERATIUNI DE VANZARE – CUMPARARE DE VALUTA LA TERMEN, PE BAZA DE CONTRACT

 

Se completează de contribuabilii care, in anul de raportare, au realizat castiguri din operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare si au obligatia stabilirii câştigului net anual/ pierderii nete anuale, potrivit legii.

 

            Se completează rd.4 sau rd.5, după caz, după cum urmează:

rd.4 Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual stabilit, ca diferenţă pozitivă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.

 

rd.5 Pierdere fiscală/Pierdere neta anuala - se înscrie pierderea neta anuala stabilită ca diferenţă negativă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.

Pierderea anuala rezultata din operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, nu se reporteaza, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

 

La declaraţie se anexează documente justificative, eliberate de intermediari sau platitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate din care să rezulte câştigul/pierderea declarate, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata pentru anul fiscal de raportare.

 

 C. Venit scutit la platA impozitului pe venit

            Se completează de către contribuabilii care realizează în anul fiscal de raportare venituri din activităţi independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislaţiei specifice.

            rd.1. Venit net/Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând venitul net sau pierderea fiscală realizate din activităţi independente desfăşurate în perioada de scutire.

           

III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CASTIGUL NET ANUAL

Se completează de către contribuabilii care au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult, potrivit art.84 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Notă : Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activitati agricole, impuşi pe bază de normă de venit, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private  şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unitati de cult, completează formularul conform instrucţiunilor.

1. Bursa privată: căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private,

Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.

Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

 

2. Sustinerea unei entitati nonprofi/unitati de cult - căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pentru sustinerea unei entităţi nonprofit sau unitati de cult, conform art.84 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit/unitatii de cult

În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica ‘’Suma’’, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofi/unitate de cult - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unitatii de cult

            Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unitatatii de cult - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entităţii nonprofit/unitatii de cult pentru care se  solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN)- se completează codul IBAN al contului bancar al  entităţii nonprofit/unitatii de cult.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma platită pentru bursa privată depaşeşte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

       

            IV. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

            Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

            Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

            Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.