1. Rolul ANAF

              Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost înfiinţată la data de 1 octombrie 2003 în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, prin Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrală. Începând cu ianuarie 2004 a devenit operaţională, dobândind calitatea de instituţie cu personalitate juridică proprie, prin desprinderea direcţiilor cu atribuţii în administrarea veniturilor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

În cadrul ANAF se organizează şi funcţionează, de asemenea, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu atribuţii în aplicarea politicii de administrare fiscală, ANAF îşi desfăşoară activitatea în domeniul administrării veniturilor bugetare, prin intermediul procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu contribuabilii.

Începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, administraţia fiscala română asigură schimburile de informaţii intracomunitare în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată şi accizele, precum şi adaptarea procesului de gestiune, colectare şi control, astfel încât să răspundă cerinţelor administraţiilor fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

2. Misiunea ANAF

A.N.A.F are misiunea de a asigura resursele pentru cheltuielile publice ale societăţii prin colectarea şi de a administra eficace şi eficientă a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum şi de a îmbunătăţi starea relaţională instituţie – contribuabil, contribuabil – instituţie prin care se răspunde noilor cerinţe ale cetăţeanului în dubla sa ipostază de utilizator şi beneficiar.

În acest scop ANAF se bazează pe respectarea a două principii:

-                     egalitatea contribuabililor în faţa impozitului;

-                     eficienţa colectării veniturilor bugetare.

 A.N.A.F îşi îndeplineşte misiunea acţionând în baza a trei orientări prioritare:

încurajarea conformării voluntare pentru prevenirea fraudei fiscale,  prin diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor şi asigurarea unor proceduri simplificate.

combaterea fraudei prin promovarea unui control fiscal de calitate şi orientat mai mult spre sectoarele cu risc ridicat de fraudă;

eficacitate şi eficienţă crescută în activitatea de colectare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru a garanta veniturile bugetare necesare.

3. Viziunea ANAF

            Societatea în care trebuie să opereze administraţiile fiscale se află într-o continuă dinamică.

Pe acest fundal, şi activitatea administraţiei fiscale române se află într-un proces continuu de modernizare şi adaptare la realităţile economice, societatea fiind în aşteptarea unor servicii de înaltă calitate şi operativitate.

Pentru a răspunde acestor cerinţe, ANAF şi-a propus să devină o administraţie fiscală eficientă, informatizată, adaptabilă la schimbările economice şi sociale.

Astfel, orientată spre exterior, ANAF va acţiona în principal, prin furnizarea de servicii de asistenţă a contribuabililor, având ca scop creşterea conformării voluntare la declarare şi plată a contribuabililor astfel încât să crească eficacitatea şi eficienţa administrării şi colectării veniturilor.

Orientată spre interior, ANAF urmăreşte instruirea permanentă a angajaţilor săi pentru a dobândi capacitatea de a pune în practică programe şi acţiuni mai "tehnice" în toate unităţile instituţiei. De asemenea, este preocupată de modernizarea condiţiilor în care angajaţii îşi desfaşoară activitatea profesională. Mobilizarea, administrarea, încurajarea, motivarea şi coordonarea fac parte din activitatea de zi cu zi a personalului din ANAF.

 4.Obiectivele ANAF

Planificarea strategică este instrumentul pe care ANAF îl utilizează pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii tuturor structurilor sale prin stabilirea de obiective ca sistem de monitorizareare a performanţei:

·          realizarea veniturilor bugetului general consolidat din impozite, taxe, contribuţii sociale şi din orice alte sume datorate bugetului de stat, prin îmbunătăţirea continuă a nivelului conformării voluntare a contribuabililor;

·          aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale;

·          prestarea unor servicii de informare şi asistenţă către contribuabili, în scopul înţelegerii şi aplicării corecte a legislaţiei fiscale;

·          creşterea constantă a eficienţei colectării veniturilor bugetare;

·          formarea de resurse umane competente şi motivate;

·          garantarea încrederii contribuabilului în integritatea şi imparţialitatea administraţiei fiscale;

·          prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale;

·          apărarea intereselor fiscale şi financiare ale Uniunii Europene

Toate acestea prin suportul şi dezvoltarea de tehnologii de informare şi comunicare.