Asculta

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  nr. 1338/2008 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale, publicat în Monitorul Oficial, nr. 706 din 17 octombrie 2008

 

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă Procedura privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

   Art. 3. - Direcţia de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, celelalte direcţii (generale) de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

 

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 30 septembrie 2008.

   

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către

organele fiscale

 

 

CAPITOLUL I

Structurile de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor

 

   Art. 1. - (1) Activitatea de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor în domeniul fiscal este coordonată astfel:

   a) la nivel central, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, prin Direcţia de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor;

   b) la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, de direcţiile generale ale finanţelor publice, denumite în continuare DGFP, judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin serviciile/birourile de asistenţă a contribuabililor.

   (2) Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor în domeniul fiscal se asigură de către următoarele structuri:

   a) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, denumită în continuare DGAMC, prin serviciul de asistenţă pentru mari contribuabili;

   b) DGFP judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin serviciile/ birourile de asistenţă a contribuabililor;

   c) administraţiile finanţelor publice, denumite în continuare AFP, municipale/orăşeneşti/comunale şi AFP ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin serviciile/birourile/compartimentele de asistenţă a contribuabililor sau serviciile/birourile/ compartimentele cu atribuţii în domeniul asistenţei, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, după caz;

   d) AFP pentru contribuabili mijlocii, prin birourile/ compartimentele de asistenţă a contribuabililor;

   e) Centrul de asistenţă a contribuabililor.

 

CAPITOLUL II

Sfera de cuprindere a activităţii de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor

 

   Art. 2. -

(1) Îndrumarea şi asistenţa contribuabililor constau în furnizarea de informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care aceştia trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale.

   (2) Sfera activităţii de îndrumare şi asistenţă cuprinde impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare administrate de ANAF.

   (3) Îndrumarea şi asistenţa oferite contribuabililor nu includ furnizarea de informaţii care se încadrează în una dintre categoriile următoare:

   a) informaţii solicitate în perioada în care contribuabilul este supus inspecţiei fiscale şi în legătură cu aceasta;

   b) informaţii în legătură cu soluţionarea unor problematici care fac obiectul unor contestaţii formulate împotriva actelor administrative fiscale;

   c) informaţii prin care se sugerează sau se prezintă modalităţi de optimizare a sarcinii fiscale;

   d) informaţii care nu intră în sfera de competenţă a ANAF;

   e) informaţii care contravin principiului secretului fiscal;

   f) informaţii în legătură cu reclamaţiile privind încălcarea prevederilor codurilor de conduită de către personalul angajat în cadrul unităţilor fiscale;

   g) informaţiile de interes public solicitate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

   h) alte informaţii a căror furnizare este interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii generale

 

   Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de asistenţă, contribuabilii se pot adresa cu cereri organelor fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) sau d), după caz, în conformitate cu prezenta procedură.

   (2) Cererile care fac obiectul prezentei proceduri, transmise eronat de contribuabili direct structurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) sau alin. (2) lit. b), vor fi retransmise organelor fiscale subordonate acestora, în vederea formulării răspunsului.

   (3) Totodată, contribuabilii vor fi înştiinţaţi în mod corespunzător.

   Art. 4. - Serviciile/birourile/compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) şi d) vor analiza cererile contribuabililor şi în situaţia în care răspunsul la problematica fiscală solicitată există în baza de date cu întrebări şi răspunsuri a ANAF îl vor comunica contribuabililor.

   Art. 5. - În situaţia în care răspunsul la problematica fiscală solicitată nu există în baza de date cu întrebări şi răspunsuri a ANAF, dar se regăseşte în mod explicit în reglementările legale, serviciile/birourile/compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) şi d) vor formula răspunsul şi îl vor comunica contribuabilului.

   Art. 6. - (1) În alte situaţii decât cele prevăzute la art. 4 şi 5, serviciile/birourile/compartimentele respective vor transmite pe cale ierarhică, spre analiză şi soluţionare, cererile primite de la contribuabili.

   (2) După soluţionarea cererilor potrivit prevederilor alin. (1), răspunsurile în legătură cu acestea vor fi comunicate, pe cale ierarhică, structurilor solicitante.

   (3) Serviciile/birourile/compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) şi d) vor comunica contribuabililor răspunsurile solicitate.

   Art. 7. - (1) Asistenţa privind contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare administrate de ANAF se acordă conform prevederilor art. 4 şi 5.

   (2) În celelalte situaţii decât cele menţionate la alin. (1), asistenţa se acordă pe baza punctelor de vedere solicitate instituţiilor care au elaborat reglementările specifice domeniilor respective, după caz.

   Art. 8. - Soluţionarea cererilor contribuabililor se realizează cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

   Art. 9. - (1) În situaţia în care contribuabilii consideră că răspunsurile primite de la structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) nu rezolvă problematica solicitată, aceştia se pot adresa structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), anexând copia întrebării şi a răspunsului primit. În caz contrar, li se va solicita completarea cererilor în mod corespunzător.

   (2) Structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) vor formula şi vor transmite răspunsul contribuabililor.

   (3) Dacă contribuabilii consideră că răspunsurile primite de la structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) nu rezolvă problematica solicitată, atunci aceştia se pot adresa structurii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), anexând copia întrebării şi a răspunsului primit. În caz contrar, li se va solicita completarea cererilor în mod corespunzător.

   (4) Structura prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) va formula şi va transmite răspunsul contribuabilului, pe baza punctului de vedere al direcţiilor de specialitate, după caz, precum şi structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2).

   Art. 10. - Structurile prevăzute la art. 1 vor lua măsuri pentru instruirea şi informarea corespunzătoare a personalului în legătură cu conţinutul soluţiilor şi răspunsurilor, în vederea aplicării unitare a acestora.

   Art. 11. - Structurile de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să dispună măsuri în vederea eficientizării activităţii de asistenţă a contribuabililor, potrivit dispoziţiilor conducerii ANAF.

   Art. 12. - Direcţia de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor va lua măsuri de mediatizare a problematicii fiscale, prin intermediul bazei de date cu întrebări şi răspunsuri a ANAF şi/sau al portalului ANAF, precum şi prin alte modalităţi adecvate de difuzare în presa scrisă şi audiovizuală, cu respectarea confidenţialităţii datelor în domeniul impozitelor şi taxelor.

 

CAPITOLUL IV

Modalităţi de îndrumare şi acordare a asistenţei

 

   1. Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul unităţii fiscale

 

   Art. 13. - Îndrumarea şi asistenţa acordate direct la sediul unităţii fiscale se realizează la serviciile/birourile/ compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2), după caz, care au competenţă de administrare conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

 

   2. Îndrumarea şi asistenţa acordate în scris

 

   Art. 14.(1) Cererile formulate de către contribuabili în vederea acordării asistenţei în scris vor include în mod obligatoriu următoarele date de identificare: numele şi prenumele sau denumirea societăţii, domiciliul fiscal, precum şi codul de identificare fiscală.

   (2) Cererile contribuabililor vor fi semnate de către aceştia sau de reprezentanţii legali ai acestora.

   Art. 15. - Serviciile/birourile/compartimentele prevăzute la art. 1 alin. (2) pot solicita contribuabililor informaţii, explicaţii, precum şi documentele necesare formulării de răspunsuri la solicitările acestora.

   Art. 16. - (1) Toate adresele privind problematica fiscală primite de structura prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a) de la diferite autorităţi publice centrale sau locale (Guvern, Parlament, consilii locale etc.), sindicate sau patronate, prin care se solicită soluţionarea problematicii fiscale ridicate de contribuabili, vor fi transmise, în vederea soluţionării, structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b), după caz.

   (2) După soluţionare, structurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) sau b) vor transmite structurii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) copia răspunsului către contribuabil în vederea informării corespunzătoare a autorităţii solicitante.

 

   3. Îndrumarea şi asistenţa acordate prin e-mail

 

   Art. 17. - Structurile care coordonează activitatea de îndrumare şi asistenţă prevăzută la art. 1 alin. (1) sunt obligate să mediatizeze adresele de e-mail de la care se acordă asistenţa, prin mijloace adecvate de difuzare în presa scrisă şi audiovizuală, inclusiv pe site-ul propriu şi pe portalul ANAF.

   Art. 18. - În cazul în care structura căreia contribuabilul trebuie să i se adreseze, în conformitate cu prevederile art. 3, nu are la dispoziţie acest mijloc de comunicare, contribuabilul se poate adresa structurii ierarhic superioare, urmând a primi răspuns direct de la aceasta.

   Art. 19. - (1) Pentru a beneficia de asistenţă prin e-mail, contribuabilii vor formula solicitarea în mod clar şi concis şi vor include datele de identificare prevăzute la art. 14 alin. (1).

   (2) În situaţia în care mesajul nu respectă condiţiile menţionate la alin. (1), contribuabilii vor fi înştiinţaţi în aceeaşi zi despre necesitatea reformulării acestuia.

 

 

   4. Îndrumarea şi asistenţa prin telefon

 

   Art. 20. - Pentru a beneficia de asistenţă prin telefon, contribuabilii se pot adresa, prin intermediul liniilor telefonice alocate în acest scop, astfel:

   a) Centrului de asistenţă a contribuabililor;

   b) serviciilor/birourilor/compartimentelor de îndrumare şi asistenţă prevăzute la art. 1 alin. (2), după caz.

   Art. 21. - Liniile telefonice alocate asistenţei contribuabililor vor fi mediatizate prin toate mijloacele disponibile.

   Art. 22. - În cazul în care în timpul convorbirii telefonice se constată că problematica fiscală solicitată prezintă un grad ridicat de complexitate şi dificultate, contribuabilul este îndrumat către celelalte modalităţi de acordare a asistenţei, potrivit prevederilor prezentului capitol.