Asculta

 

 

Anexă

 

 

PROCEDURA

 

privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane

fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanţa Guvernului

nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

 cu modificările şi completările ulterioare

 

                     

 

A.   Dispoziţii generale privind procedura de declarare a stării de insolvabilitate

 

1.     Prezenta procedură de declarare a stării de insolvabilitate este aplicabilă persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile legale în această materie.

2.     Creanţele fiscale pentru care se analizează posibilitatea declarării stării de insolvabilitate sunt reprezentate atât de obligaţiile fiscale principale, cât şi de obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora.

3.     În situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor legale în materie, debitorul în cauză va fi declarat insolvabil în baza unui proces-verbal întocmit de organul de executare competent, vizat de compartimentul juridic de la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti, respectiv al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili şi aprobat de directorul executiv adjunct cu atribuţii în domeniul administrării veniturilor bugetare.

4.     Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul se păstrează la dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori, iar celălalt se transmite debitorului declarat insolvabil.

5.     Procedura de declarare a stării de insolvabilitate se aplică în fiecare din situaţiile prevăzute la art. 172 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, atât în cazul debitorilor ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, cât şi în cazul debitorilor care nu au venituri ori bunuri urmăribile.

6.     Pe perioada în care un debitor ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată este declarat insolvabil, măsurile de executare silită nu vor fi întrerupte.

7.     Pentru obligaţiile fiscale principale înregistrate de debitorii insolvabili ale căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, se datorează obligaţii fiscale accesorii, până la data stingerii acestora, inclusiv.

8.     Creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile se scot din evidenţa curentă şi sunt trecute într-o evidenţă separată, iar aplicarea măsurilor de executare silită se întrerupe.

9.     Pentru obligaţiile fiscale principale înregistrate de debitorii insolvabili care nu au venituri sau bunuri urmăribile se datorează obligaţii fiscale accesorii până la data trecerii acestora în evidenţa separată, în conformitate cu prevederile art. 116 alin.(2) lit. aą) din Codul de procedură fiscală.

10.            Creanţele fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili pentru care se continuă executarea silită, aflate în evidenţa curentă şi creanţele fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili pentru care executarea silită se întrerupe, aflate în evidenţa separată, vor fi scăzute din aceste evidenţe la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

11.            Creanţele fiscale înregistrate de debitorii – persoane juridice vor fi scăzute din evidenţa curentă, respectiv din evidenţa separată, după caz, după data la care respectiva persoană juridică a fost radiată din Registrul Comerţului, în baza încheierii de radiere a judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului.

12.            Creanţele fiscale înregistrate de debitorii – persoane fizice declaraţi insolvabili vor fi scăzute din evidenţa separată inclusiv în cursul perioadei de prescripţie, după data la care respectiva persoană fizică a decedat sau a fost declarată dispărută ori decedată prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti, iar pentru aceasta nu există moştenitori care au acceptat succesiunea.

13.            Scăderea creanţelor fiscale înregistrate de debitori, din evidenţa curentă sau din evidenţa separată, după caz, va fi făcută, în condiţiile legii, în baza unui proces-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale şi a borderoului de adăugare-scădere anexat acestuia. Procesul-verbal de scădere din evidenţă va fi întocmit de organul de executare competent, vizat de compartimentul juridic din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a municipiului Bucureşti, respectiv al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, după caz, fiind aprobat de directorul executiv adjunct cu atribuţii în domeniul administrării veniturilor bugetare.

14.            După data declarării stării de insolvabilitate a unui debitor – persoană fizică sau juridică, în situaţia în care organul de executare constată îndeplinite condiţiile legale în materia atragerii răspunderii solidare, va face demersurile legale ce se impun, în conformitate cu prevederile art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală.

 

 

B.   Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, persoane fizice sau juridice, ale căror venituri sau bunuri au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată.

 

                   15. În scopul declarării stării de insolvabilitate a debitorilor – persoane fizice sau juridice, ale căror venituri sau bunuri au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, organele de executare au următoarele obligaţii:

 

    15.1.  Să verifice situaţia patrimonială a debitorilor – persoane juridice, sub aspectul cuantificării valorii însumate a bunurilor şi veniturilor acestora, prin solicitarea, consultarea şi analizarea, la sediul debitorului, respectiv la punctele de lucru, după caz, a datelor înscrise în situaţiile financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, din ultima balanţă contabilă încheiată de societatea debitoare, precum şi cercetarea la faţa locului a bunurilor deţinute de aceştia, avându-se în vedere următoarele:

                 15.1.1. valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în

          proprietatea debitoarei;

                 15.1.2. valoarea însumată a tuturor veniturilor de natură comercială,

          fiscală sau provenite din dobânzi bancare aferente unor depozite

          băneşti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen;

                 15.1.3. valoarea determinată, pe baza cotaţiilor bursiere la zi, a titlurilor

          de participaţie (acţiuni, obligaţiuni);   

                 15.1.4. valoarea însumată a creanţelor de natură comercială, a cambiilor,

          biletelor la ordin sau a creanţelor de natură fiscală (sume de

          rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul – persoană

          juridică le are de recuperat; 

                 15.1.5. valoarea însumată a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă din

                              fişierul conturilor bancare. 

 

      15.2.  Să verifice situaţia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea                debitorului persoană juridică, precum şi valoarea acestora prin solicitări de informaţii de la unitatea administrativ – teritorială (primărie), biroul de Carte Funciară, precum şi, după caz, de la instituţii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român, etc.).

 

      15.3. Să verifice situaţia bunurilor de orice fel care se află în proprietatea                debitorului persoană fizică, precum şi valoarea acestora prin:

                       15.3.1.  solicitări de informaţii de la unitatea administrativ – teritorială

                                (primărie), biroul de Carte Funciară, precum şi, după caz, de la                 instituţii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român, etc.);

                15.3.2. cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situaţia materială a acesteia, precum şi la alte unităţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfăşurat activitatea profesională sau lucrativă remunerată, în alte locuri despre care s-au cules informaţii în legătură cu existenţa bunurilor debitorului persoană fizică, după caz;

                     15.3.3.  solicitări de informaţii, de la organele sau persoanele abilitate, cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat dispărut ori decedat;

                      15.3.4. solicitări de informaţii, de la societăţile bancare cu privire la existenţa unor conturi de disponibilităţi băneşti deţinute de debitorul decedat sau declarat dispărut ori decedat;

 

        15.4.  Să procedeze la compararea valorii însumate a bunurilor şi veniturilor debitorului – persoană fizică sau juridică, cu totalul obligaţiilor fiscale principale şi accesorii datorate de acesta şi neachitate la data comparării.

 

                  16. După analiza datelor şi informaţiilor menţionate la pct. B.15., organele de executare competente, în funcţie de situaţia în care se încadrează, vor proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

 

 

C.   Procedura de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, persoane fizice sau juridice, care nu au venituri sau bunuri urmăribile.

 

                   17. În scopul declarării în stare de insolvabilitate a debitorilor - persoane fizice sau juridice care nu au venituri sau bunuri urmăribile, care îndeplinesc condiţiile legale, organele de executare au următoarele obligaţii:

 

    17.1.  Să verifice situaţia juridică a debitorului - persoană juridică prin solicitarea de informaţii de la Oficiul Registrului Comerţului sau de la alte instituţii competente, după caz, urmărind eventualele menţiuni înscrise în Certificatul constatator referitoare la dizolvare, lichidare sau radiere.

 

   17.2. Să verifice domiciliul fiscal, sediul social şi/sau sediul secundar, după caz, al

             debitorilor – persoane fizice sau juridice, care urmează a fi declaraţi în stare de insolvabilitate, prin:     

17.2.1. solicitări de informaţii de la organele abilitate, iar în cazul în care

          acesta nu este găsit, să se facă menţiunea « nu este găsit la adresă »;

                17.2.2. deplasarea la domiciliul  şi/sau sediul secundar cunoscute;

17.2.3. solicitări de informaţii de la:

a)  organele de poliţie referitoare la domiciliul/reşedinţa, după caz, a administratorilor, asociaţilor/acţionarilor persoanei juridice debitoare;

b) organele de poliţie referitoare la domiciliul/reşedinţa, a persoanei fizice debitoare;

c)  organul fiscal în a cărui rază teritorială se află ori s-au aflat sediile principale sau secundare, după caz.

 

    17.3. Să verifice existenţa bunurilor de orice fel care se află în proprietatea              debitorului persoană fizică sau juridică, precum şi a veniturilor acestuia, prin:

                        17.3.1. examinarea datelor cuprinse în situaţiile financiar-contabile anuale

                                  sau semestriale, precum şi în ultima balanţă contabilă încheiată de

                                  societatea debitoare;         

                   17.3.2. consultarea fişierului conturilor bancare;

                   17.3.3. verificarea înregistrărilor în arhiva electronică de garanţii reale

                                  mobiliare;

                17.3.4. solicitări de informaţii de la unitatea administrativ – teritorială

                                (primărie), biroul de Carte Funciară, precum şi, după caz, de la                 instituţii care gestionează registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul Auto Român, Registrul Naval Român, etc.);

                17.3.5. cercetări şi constatări la domiciliul fiscal şi/sau sediul secundar, precum şi în alte locuri despre care s-au cules informaţii în legătură cu existenţa bunurilor debitorului persoană juridică sau fizică, după caz.

 

18. După culegerea datelor şi informaţiilor menţionate la pct. C.17, organele de executare competente, în funcţie de situaţia în care se încadrează, vor proceda la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

 

    18.1. Existenţa documentaţiei prevăzută mai sus nu are caracter limitativ şi stă la

              baza aplicării prevederilor art.172 din Codul de procedură fiscală.

   

    18.2. Toată documentaţia se îndosariază şi se păstrează la dosarul de executare

             silită a debitorului în cauză, care rămâne la organul de executare.

 

                   19. Verificarea situaţiei debitorului care nu are bunuri sau venituri urmăribile declarat în stare de insolvabilitate se va face de către organele de executare, cel puţin o dată pe an, fiind reluate, investigaţiile prevăzute la lit. B din prezenta procedură, ori de câte ori este necesar, conform prevederilor legale.

 

      19.1.  În situaţia în care se constată dobândirea, de către debitorul declarat insolvabil, a unor bunuri sau venituri urmăribile, organul de executare va proceda, în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, la trecerea creanţelor respectivului debitor – persoană fizică sau juridică, din evidenţa separată în cea curentă şi la începerea / reluarea măsurilor de executare silită.

 

      19.2. După trecerea creanţelor debitorului declarat insolvabil din evidenţa separată în cea curentă, pe perioada de timp în care acestea rămân în evidenţa curentă, sunt aplicabile prevederile punctului 7 din secţiunea A a prezentei proceduri.

 

           19.3.  Trecerea creanţelor din evidenţa separată în evidenţa curentă se face, de către organul de executare competent, prin întocmirea unui proces-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

 

      19.4. După valorificarea prin executare silită a bunurilor sau veniturilor identificate, creanţele fiscale rămase nestinse la plată vor fi trecute, din nou, în evidenţa separată destinată debitorilor declaraţi insolvabili care nu deţin bunuri sau venituri urmăribile. În acest scop, organul fiscal competent va proceda, prin analogie, în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 19.3.

 

 

D.   Procedura de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale 

 

20.             Din evidenţa organului fiscal se scad obligaţiile fiscale restante        înregistrate de debitori, în următoarele situaţii:

a)     la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere  executarea silită;

b)    pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate dispărute ori decedate prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti;

c)     pentru debitorii persoane juridice radiate din Registrul Comerţului.

 

                      21.  În situaţia în care organul de executare constată îndeplinirea uneia dintre condiţiile în care pot fi scăzute din evidenţă creanţe înregistrate de un debitor, va proceda la întocmirea unui proces-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 3 la prezenta procedură.

 

                      22.  Scăderea din evidenţă a obligaţiilor fiscale înregistrate, persoană juridică radiată din Registrul Comerţului, se face numai în baza încheierii de radiere a judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului.

 

                      23.  Scăderea din evidenţă a obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul persoană fizică decedată sau declarată dispărută ori decedată, se face numai în baza certificatului de deces ori a hotărârii judecătoreşti prin care acesta a fost declarat dispărută ori decedată.

 

                      24.  Documentele prevăzute la punctele 22 şi 23 se anexează, în copie, procesului-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale, alături de borderoul de adăugare-scădere a creanţelor.

 

 

E. Dispoziţii finale de aplicare

 

                      25.  Întocmirea şi verificarea documentaţiei necesară declarării stării de insolvabilitate se efectuează de către organul fiscal competent, compartimentul cu atribuţii de executare silită, în conformitate cu prevederile art. 31 din Codul de procedură fiscală, în administrarea debitorului respectiv - persoană fizică sau juridică.

 

 26.  După finalizarea analizei de caz se procedează, în termen de 5 zile lucrătoare, la întocmirea procesului-verbal de declarare a stării de insolvabilitate a debitorului persoană fizică sau juridică.

 

 27.  Organul fiscal competent, compartimentul cu atribuţii de executare silită, va lua măsurile necesare referitoare la întreruperea executării silite, calculul obligaţiilor fiscale accesorii şi scăderea obligaţiilor fiscale din evidenţă,  prevăzute de art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prezenta procedură, de fiecare dată când se constată o modificare a situaţiei debitorilor declaraţi insolvabili sau a obligaţiilor fiscale restante înregistrate de aceştia.

 

28.  Procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate a debitorului  persoană fizică sau juridică, procesul-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi procesul-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil sunt aprobate de directorul executiv adjunct cu atribuţii în domeniul administrării veniturilor bugetare din cadrul organului fiscal emitent sau al organului ierarhic superior, după caz, fiind păstrate la dosarul de executare silită a debitorului insolvabil.

 

29. În cazul debitorilor care nu au venituri sau bunuri urmăribile declaraţi în stare de insolvabilitate, prin bifarea opţiunii speciale în procesul-verbal de constatare a stării de insolvabilitate, conducătorul organului fiscal competent va dispune trecerea ei în evidenţa separată.

 

30. Trecerea în evidenţa separată a creanţelor debitorilor declaraţi insolvabili, în conformitate cu prezenta procedură, are ca obiect evidenţierea distinctă a acestor arierate, care vor fi scoase din masa globală a arieratelor fiscale.