Asculta

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 588 din 27 februarie 2008

privind stabilirea categoriilor de obligaţii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poştă, formularele de declaraţii de venit

publicat în Monitorul Oficial nr.  189 din 12 martie 2008

 

    În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 82 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Pentru îndeplinirea obligaţiei de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2007, se aprobă transmiterea prin poştă, de către organul fiscal, către contribuabili - persoane fizice a unui pachet informaţional conţinând următoarele:

    a) 2 exemplare ale formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13;

    b) Ghidul pentru completarea şi depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2007;

    c) scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

    d) plicul "CR", destinat transmiterii declaraţiei de venit de către contribuabili către organul fiscal;

    e) plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informaţional către contribuabili.

    ART. 2

    Modelele şi conţinutul formularelor adaptate pentru trimiterea/primirea prin poştă, precum şi cele ale Ghidului pentru completarea şi depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2007, ale scrisorii semnate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale plicului "CR" destinat transmiterii declaraţiei de venit de către contribuabili şi ale plicului exterior transmis contribuabililor sunt prezentate în anexă.

    ART. 3

    Costurile poştale pentru transmiterile în regim "recomandat", precum şi costurile poştale pentru transmiterile returate sunt suportate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

    Costurile poştale pentru trimiterile sosite cu indicaţia specială "CR" - recomandat, la unităţile fiscale destinatare, de la contribuabili sunt suportate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, din bugetele proprii.

    ART. 4

    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5

    Direcţia de îndrumare şi asistenţă a contribuabililor, Direcţia de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia de buget şi contabilitate internă, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile lor subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                      Ministrul economiei şi finanţelor,

                             Varujan Vosganian

 

    Bucureşti, 27 februarie 2008.                                                                               Nr. 588.

 

    ANEXA 1*)

 

    *) Documentele menţionate la pct. 1 - 5 sunt reproduse în facsimil.

 

    1. formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", cod 14.13.01.13;

    2. Ghidul pentru completarea şi depunerea Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2007;

    3. scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

    4. plicul "CR", destinat transmiterii declaraţiei de venit de către contribuabili;

    5. plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informaţional către contribuabili.

 

                        MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

                        AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

                        Cabinet Preşedinte

====================================================================

 

    Stimate contribuabil,

 

    Obiectivul strategic major al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală constă în transformarea sa într-o administraţie europeană modernă, eficientă, asigurând mediul optim în care contribuabilii să-şi îndeplinească obligaţiile bugetare. În acest sens, Agenţia este preocupată să vă pună la dispoziţie servicii moderne şi uşor de utilizat.

    Unul din serviciile destinate dumneavoastră şi oferit în mod gratuit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este transmiterea/primirea prin poştă a declaraţiilor de venit, astfel încât dumneavoastră să vă puteţi îndeplini într-un mod cât mai simplu obligaţiile de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2007.

    Începând cu acest an, printre alte servicii moderne şi mai rapide puse la dispoziţia dumneavoastră, vor fi sistemul de depunere on-line a declaraţiilor fiscale, ca metodă alternativă la depunerea prin poştă a declaraţiilor fiscale, precum şi posibilitatea de plată prin card a sumelor datorate bugetului de stat, reprezentând impozit pe venit.

    Totodată, în acest an, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală vă va pune la dispoziţie o bază unică de date, cu întrebări şi răspunsuri privind problematica fiscală. În acest fel, veţi fi ajutaţi în declararea veniturilor şi plata impozitelor.

    Sperăm ca, prin utilizarea acestor servicii, dumneavoastră să vă puteţi îndeplini obligaţiile de declarare a veniturilor şi de plată a impozitelor, într-un mod cât mai simplu şi mai rapid, câştigând astfel timp preţios pentru activitatea dumneavoastră.

 

    Vă mulţumesc anticipat pentru contribuţia dumneavoastră la realizarea veniturilor bugetului general consolidat.

 

DANIEL CHIŢOIU

PREŞEDINTE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


 

GHID PENTRU COMPLETAREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2007

 

    Pentru completarea corectă a formularelor, vă rugăm să citiţi cu atenţie îndrumările de mai jos:

 

    AVEŢI OBLIGAŢIA

 

    de a depune Declaraţia privind veniturile realizate dacă, în anul 2007, aţi obţinut venituri din categoria:

    1. Activităţi independente

    2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

    3. Venituri din activităţi agricole impuse în sistem real

    4. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare

    5. Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen

 

    ATENŢIE!

    În cazul în care aţi realizat mai multe categorii de venit din mai multe surse veţi completa, în cadrul aceluiaşi formular, câte un cartuş (ex.: cartuşul 1A - 1B - 1C, cartuşul 2A - 2B - 2C etc.), corespunzător fiecărei surse de venit. Dacă în anul 2007 aţi obţinut venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei, cu excepţia situaţiei în care aţi depus declaraţia privind venitul estimat în luna decembrie 2007 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate.

 

    CUM COMPLETAŢI DECLARAŢIA DE VENIT - FORMULARUL 200

 

    - în situaţia în care, în formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate", datele dv. de identificare sunt completate eronat, vă rugăm să le corectaţi, pentru a corespunde datelor înscrise în documentul dv. de identitate (BI/CI) la momentul depunerii declaraţiei, caz în care, anexaţi copie după actul dv. de identitate.

 

    I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

    Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

    Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - înscrieţi codul numeric personal din documentul dv. de identitate sau numărul de identificare fiscală, (NIF), atribuit de organul fiscal, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

 

    II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT

 

    Cap. A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

    rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 6 şi rd. 7 se completează conform cerinţei.

    rd. 5. Sediul - se completează adresa sediului sau a locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. Dacă realizaţi venituri din activităţi agricole, veţi înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul/terenurile, respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

    rd. 8, rd. 9. Data începerii/încetării activităţii - se completează numai dacă aţi început/încetat activitatea în cursul anului fiscal 2007.

    Dacă sunteţi persoană fizică autorizată care a încetat activitatea în cursul anului 2007, veţi înscrie data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.

 

    Cap. B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL

    1. ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE

    a) dacă aţi realizat venituri din activităţi comerciale, profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real şi aţi desfăşurat activitatea în mod individual, completaţi declaraţia, pe baza datelor din evidenţa contabilă, la rd. 1. Venit brut, rd. 2. Cheltuieli deductibile, rd. 2.1. Cheltuieli deductibile, rd. 3. Venit net, rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă şi rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.

    Precizări: în cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

    Declaraţia se completează pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, astfel:

    - la rd. 1. Venit brut - înscrieţi suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, realizate în anul 2007, din toate sursele.

    - la rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - înscrieţi suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, sau prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală.

    - rd. 2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite - se completează numai dacă aţi stabilit venitul net pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite.

 

    ATENŢIE

    - rd. 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează numai dacă aţi obţinut, în anul 2007, venituri din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, din exercitarea dreptului de suită sau ca remuneraţie compensatorie pentru copia privată, înscriind suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

    b) dacă aţi realizat venituri din activităţi independente desfăşurate într-o formă de asociere, declaraţia se completează astfel:

    b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, completaţi numai rd. 3 (venit net), respectiv rd. 5 (pierdere fiscală/pierdere netă anuală) pe baza datelor de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, (formularul 204).

    b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice, completaţi rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4), rd. 3 şi rd. 3.1 sau rd. 5, după caz.

 

    2. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR

    Declaraţia se completează la rd. 1. Venit brut, rd. 2. Cheltuieli deductibile, rd. 3. Venit net.

    rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completează dacă aţi optat pentru determinarea venitului net în sistem real, conform documentelor contabile.

    rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - se completează dacă aţi optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Înscrieţi suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

    rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală - completaţi numai dacă aţi optat pentru determinarea venitului net/pierdere în sistem real, şi dacă în anul 2007 aţi înregistrat pierderi. Înscrieţi suma reprezentând diferenţa obţinută prin scăderea rd. 1 din rd. 2.

    În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

    În situaţia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    3. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE

    a) dacă aţi realizat venituri din activităţi agricole determinate în sistem real şi aţi desfăşurat activitatea în mod individual, cap. B al declaraţiei se completează atât la rd. venit brut cât şi la rd. cheltuieli, respectiv venitul net sau pierderea realizată.

    b) dacă aţi realizat venituri din activităţi agricole desfăşurate într-o formă de asociere, între persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice, declaraţia se completează numai la rd. 3 venit net, respectiv rd. 5 pierdere fiscală/pierdere netă anuală cu sumele înscrise în tabelul de la cap. V din Declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică, (formularul 204), corespunzătoare numelui dv.

    Declaraţia se completează pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

    În cazul în care în raza teritorială a aceleiaşi localităţi se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaraţie.

    4. CÂŞTIGURI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE

    Declaraţia se depune dacă aţi obţinut câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi aveţi obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, conform legii, în funcţie de perioada deţinerii.

    Declaraţia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau la rd. 5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.

 

    ATENŢIE!

    Dacă în anul 2007 aţi realizat câştiguri/pierderi din tranzacţionarea titlurilor de valoare, veţi evidenţia, în Declaraţie, în mod distinct, câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai mult de 365 de zile, precum şi câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare deţinute mai puţin de 305 de zile, inclusiv.

    La declaraţie anexaţi documente justificative privind tranzacţiile efectuate, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierderea declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, pentru anul fiscal 2007.

 

    5. CÂŞTIGURI DIN OPERAŢIUNI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN

    Declaraţia se depune dacă aţi obţinut câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

    Declaraţia se completează la rd. 4 Câştig net anual sau la rd. 5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală.

    La declaraţie anexaţi documente justificative privind tranzacţiile efectuate, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, din care să rezulte câştigul/pierderea declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată, pentru anul fiscal 2007.

 

    Cap. C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

    Se completează la rd. 1, rd. 2. Venit net/Pierdere fiscală, dacă aţi realizat în anul fiscal 2007 venituri din activităţi independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislaţiei specifice.

 

    III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NET ANUAL

 

    Se completează conform cerinţei şi numai dacă aţi efectuat, în cursul anului fiscal 2007, cheltuieli cu burse private, conform legii şi solicitaţi restituirea acestora şi/sau optaţi pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pe fiecare sursă şi categorie de venit, pentru susţinerea unei singure entităţi nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii sau unei unităţi de cult.

 

    NOTĂ:

    Dacă aţi realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, şi nu aveţi obligaţia depunerii declaraţiei, dar aţi efectuat în cursul anului fiscal 2007, cheltuieli cu burse private şi solicitaţi restituirea acestora şi/sau optaţi pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit sau unei unităţi de cult, puteţi completa capitolul I, II, 1A, precum şi capitolul III din formularul 200.

    Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaraţia se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

    Suma - se completează cu suma solicitată a fi virată în contul entităţii nonprofit/unităţii de cult. În situaţia în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu veţi completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

    Cont bancar (IBAN) - înscrieţi codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult (vă rugăm să vă asiguraţi de corectitudinea acestuia).

 

    IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

 

    Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declararea veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal al contribuabilului, completând datele de identificare a acestuia.

 

    IMPORTANT!

    1. Vă recomandăm să utilizaţi plicul primit pentru transmiterea prin poştă a declaraţiei de venit, iar depunerea acestuia la oficiile poştale să se facă în zilele lucrătoare, altfel taxele poştale suplimentare vor fi suportate de dv., întrucât C.N. Poşta Română percepe tarife poştale majorate pentru depunerile efectuate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale.

    2. Dacă aveţi nelămuriri referitoare la modul de completare a formularelor de Declaraţie, vă puteţi adresa organului fiscal de domiciliu, puteţi solicita informaţii la telefonul 0314.039.160 sau puteţi accesa pagina de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul Asistenţă contribuabili, subdomeniul Formulare care au ataşate şi instrucţiunile de completare.


 

 ______________________________________________________________________________

|                                                       _____________________  |

| EXPEDITOR:                                           |         C.R.        | |

| ....................................                 |     POŞTA ROMÂNĂ    | |

| ....................................                 |    Nr. 103/DO/001   | |

| ....................................                 | Valabil 2007 - 2009 | |

| ....................................                 |     SE TAXEAZĂ LA   | |

| ....................................                 |      DESTINAŢIE     | |

| ....................................                 |_____________________| |

| R ................                    _____________________________________  |

|                                      |                                     | |

|                                      |                                     | |

|                                      |                                     | |

|          AGENŢIA NAŢIONALĂ DE        |                                     | |

|          ADMINISTRARE FISCALĂ        |                                     | |

|                                      |                                     | |

|           Impozitul pe venit         |_____________________________________| |

|______________________________________________________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                                                       _____________________  |

| EXPEDITOR: AGENŢIA NAŢIONALĂ                         |         T.P.        | |

|            DE ADMINISTRARE FISCALĂ                   |    POŞTA ROMÂNĂ     | |

| Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti,           |   Nr. 103/DO/4000   | |

| cod poştal 050741                                    | Valabil 2007 - 2009 | |

|                                                      |    Bucureşti 83     | |

|  _________________________________________           |_____________________| |

| |                                         |                                  |

| |                                         |                                  |

| |                                         |                                  |

| |                                         |                                  |

| |                                         |                                  |

| |                                         |                                  |

| |_________________________________________|                                  |

|                                                                              |

|                                                        AGENŢIA NAŢIONALĂ DE  |

|                                                        ADMINISTRARE FISCALĂ  |

|                                                                              |

|                                                         Impozitul pe venit   |

|______________________________________________________________________________|


 

 ____________________

|Agenţia Naţională de|                 DECLARAŢIE                           200

|Administrare Fiscală|        PRIVIND VENITURILE REALIZATE

|____________________|

 _                                       _ _ _ _

| | Declaraţie rectificativă       Anul |2|0|0|7|

|_|                                     |_|_|_|_|

Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative

 

 ______________________________________________________________________________

|                  I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                  |

|______________________________________________________________________________|

 

                          Iniţiala            Cod numeric personal/

  Nume     R/006593/B6    tatălui             Număr de identificare fiscală

 ________________________________              _________________________

| DRAGOMIRESCU            |  N.  |            |1 2 9 0 8 2 3 4 0 5 0 3 8|

|_________________________|______|            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

  Prenume

 ________________________________

| OCTAVIAN-ŞTEFAN                |

|________________________________|

 

  Strada                     Nr.               Banca

 ________________________________              ________________________________

| Cetatea de Baltă        |  99  |            | B.C.W. Sector 6                |

|_________________________|______|            |________________________________|

 

  Bl. Sc. Et.  Ap.  Judeţ/Sector

 ________________________________              Cont bancar (IBAN)

| 7  | F | 4 | 60 | Sector 6     |             ________________________________

|____|___|___|____|______________|            | RO00 RMCW 0000 0000 0000 0000  |

                                              |________________________________|

  Localitate           Cod poştal

 ________________________________

| MUNICIPIUL BUCUREŞTI |  60973  |

|______________________|_________|

 

  Telefon:          Fax:

 _______________   ______________             _________________________________

| 021 909 90 90 | | 021 909 90 91|   E-mail: | octavian.dragomirescu@qwert.com |

|_______________| |______________|           |_________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|     II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT     |

|                   1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ                   |

|______________________________________________________________________________|

 

    1. Natura veniturilor:                             Câştiguri din transferul

                                                       titlurilor de valoare:

 _                          _                           _

|_| Venituri comerciale    |_| Venituri din cedarea    |_| deţinute mai mult de

                               folosinţei bunurilor        365 de zile

 _                          _                           _

|_| Venituri din profesii  |_| Venituri din            |_| deţinute mai puţin de

    libere                     activităţi agricole         365 de zile, inclusiv

 _                          _

|_| Venituri din drepturi  |_| Câştiguri din

    de proprietate             operaţiuni de vânzare-

    intelectuală               cumpărare de valută la

                               termen, pe bază de

                               contract

 

    2. Determinarea venitului net:

 _                _                            _

|_| Sistem real  |_| Cote forfetare de        |_| Normă de venit

                     cheltuieli

 _                _                            _

|_| Individual   |_| Asociere între persoane  |_| Asociere între persoane fizice

                     fizice                       şi persoane juridice române

 

    3. Forma de organizare:

                                                                      _ _ _ _

    4. Obiectul principal de activitate ................... Cod CAEN |_|_|_|_|

    5. Sediul ................................................................

    6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa

    ..........................................................................

    7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. ........... Data ..../..../.... Organul emitent ..............................

    8. Data începerii activităţii ..../..../....

    9. Data încetării activităţii ..../..../....

 ______________________________________________________________________________

|                   1B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL                   | - lei - |

|____________________________________________________________________|_________|

| 1. Venit brut                                                      |         |

|____________________________________________________________________|_________|

| 2. Cheltuieli deductibile:                                         |         |

| (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4., după caz):         |         |

|____________________________________________________________________|_________|

|    2.1. Cheltuieli deductibile                                     |         |

|____________________________________________________________________|_________|

|    2.2. Cheltuieli forfetare                                       |         |

|____________________________________________________________________|_________|

|    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă           |         |

|____________________________________________________________________|_________|

|    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite                    |         |

|____________________________________________________________________|_________|

| 3.  Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:                            |         |

|____________________________________________________________________|_________|

|    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la    |         |

|    sursă                                                           |         |

|____________________________________________________________________|_________|

| 4. Câştig net anual                                                |         |

|____________________________________________________________________|_________|

| 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală           |         |

|____________________________________________________________________|_________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                1C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT                |

|______________________________________________________________________________|

 

               ____________________                         ___________________

 1. Venit net |____________________|   2. Pierdere fiscală |___________________|

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                             __________________________________

    Vă rugăm să introduceţi declaraţia      | Destinatar:                      |

    în plic astfel încât datele din         | ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE |

    chenarul alăturat  ------------------>  | SECTOR 6                         |

    să fie vizibile în fereastra plicului:  | Str. Popa Tatu nr.: 7            |

                                            | Sector 1, MUNICIPIUL BUCUREŞTI   |

    Număr de operator de date cu            | Cod poştal: 010801               |

    caracter personal - 1067                | Oficiul poştal: BUCUREŞTI 1      |

    Cod 14.13.01.13                         |__________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Natura veniturilor                            Câştiguri din transferul    |

|                                                  titlurilor de valoare:      |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri comerciale   |_| Venituri din cedarea  |_| deţinute mai mult de |

|                               folosinţei bunurilor      365 de zile          |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri din          |_| Venituri din          |_| deţinute mai puţin de|

|     profesii libere           activităţi agricole       365 de zile, inclusiv|

|  _                         _                                                 |

| |_| Venituri din drepturi |_| Câştiguri din                                  |

|     de proprietate            operaţiuni de                                  |

|     intelectuală              vânzare-cumpărare de                           |

|                               valută la termen, pe                           |

|                               bază de contract                               |

| 2. Determinarea venitului net:                                               |

|  _                _                                _                         |

| |_| Sistem real  |_| Cote forfetare de cheltuieli |_| Normă de venit         |

|  _                _                                _                         |

| |_| Individual   |_| Asociere între persoane      |_| Asociere între persoane|

|                      fizice                           fizice şi persoane     |

|                                                       juridice române        |

| 3. Forma de organizare:                                             _ _ _ _  |

| 4. Obiectul principal de activitate ..................... Cod CAEN |_|_|_|_| |

| 5. Sediul .................................................................. |

| 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa       |

| ............................................................................ |

| 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare       |

| Nr. ............. Data ....../....../....... Organul emitent ............... |

| 8. Data începerii activităţii ..../..../....                                 |

| 9. Data încetării activităţii ..../..../....                                 |

|______________________________________________________________________________|

|                   2B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL                   | - lei - |

|____________________________________________________________________|_________|

|  __________________________________________________________________________  |

| | 1. Venit brut                                            |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 2. Cheltuieli deductibile:                               |               | |

| | (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4.,          |               | |

| | după caz):                                               |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.1. Cheltuieli deductibile                           |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.2. Cheltuieli forfetare                             |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite          |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:                   |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de      |               | |

| |    reţinere la sursă                                     |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 4. Câştig net anual                                      |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

|                                                                              |

|                2C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT                |

|                 _________________                         _________________  |

|   1. Venit net |_________________|   2. Pierdere fiscală |_________________| |

|______________________________________________________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   3A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Natura veniturilor                            Câştiguri din transferul    |

|                                                  titlurilor de valoare:      |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri comerciale   |_| Venituri din cedarea  |_| deţinute mai mult de |

|                               folosinţei bunurilor      365 de zile          |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri din          |_| Venituri din          |_| deţinute mai puţin de|

|     profesii libere           activităţi agricole       365 de zile, inclusiv|

|  _                         _                                                 |

| |_| Venituri din drepturi |_| Câştiguri din                                  |

|     de proprietate            operaţiuni de                                  |

|     intelectuală              vânzare-cumpărare de                           |

|                               valută la termen, pe                           |

|                               bază de contract                               |

| 2. Determinarea venitului net:                                               |

|  _                _                                _                         |

| |_| Sistem real  |_| Cote forfetare de cheltuieli |_| Normă de venit         |

|  _                _                                _                         |

| |_| Individual   |_| Asociere între persoane      |_| Asociere între persoane|

|                      fizice                           fizice şi persoane     |

|                                                       juridice române        |

| 3. Forma de organizare:                                             _ _ _ _  |

| 4. Obiectul principal de activitate ..................... Cod CAEN |_|_|_|_| |

| 5. Sediul .................................................................. |

| 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa       |

| ............................................................................ |

| 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare       |

| Nr. ............. Data ....../....../....... Organul emitent ............... |

| 8. Data începerii activităţii ..../..../....                                 |

| 9. Data încetării activităţii ..../..../....                                 |

|______________________________________________________________________________|

|                   3B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL                   | - lei - |

|____________________________________________________________________|_________|

|  __________________________________________________________________________  |

| | 1. Venit brut                                            |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 2. Cheltuieli deductibile:                               |               | |

| | (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4.,          |               | |

| | după caz):                                               |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.1. Cheltuieli deductibile                           |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.2. Cheltuieli forfetare                             |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite          |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:                   |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de      |               | |

| |    reţinere la sursă                                     |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 4. Câştig net anual                                      |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

|                                                                              |

|                3C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT                |

|               __________________                         __________________  |

| 1. Venit net |__________________|   2. Pierdere fiscală |__________________| |

|______________________________________________________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   4A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Natura veniturilor                            Câştiguri din transferul    |

|                                                  titlurilor de valoare:      |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri comerciale   |_| Venituri din cedarea  |_| deţinute mai mult de |

|                               folosinţei bunurilor      365 de zile          |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri din          |_| Venituri din          |_| deţinute mai puţin de|

|     profesii libere           activităţi agricole       365 de zile, inclusiv|

|  _                         _                                                 |

| |_| Venituri din drepturi |_| Câştiguri din                                  |

|     de proprietate            operaţiuni de                                  |

|     intelectuală              vânzare-cumpărare de                           |

|                               valută la termen, pe                           |

|                               bază de contract                               |

| 2. Determinarea venitului net:                                               |

|  _                _                                _                         |

| |_| Sistem real  |_| Cote forfetare de cheltuieli |_| Normă de venit         |

|  _                _                                _                         |

| |_| Individual   |_| Asociere între persoane      |_| Asociere între persoane|

|                      fizice                           fizice şi persoane     |

|                                                       juridice române        |

| 3. Forma de organizare:                                             _ _ _ _  |

| 4. Obiectul principal de activitate ..................... Cod CAEN |_|_|_|_| |

| 5. Sediul .................................................................. |

| 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa       |

| ............................................................................ |

| 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare       |

| Nr. ............. Data ....../....../....... Organul emitent ............... |

| 8. Data începerii activităţii ..../..../....                                 |

| 9. Data încetării activităţii ..../..../....                                 |

|______________________________________________________________________________|

|                   4B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL                   | - lei - |

|____________________________________________________________________|_________|

|  __________________________________________________________________________  |

| | 1. Venit brut                                            |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 2. Cheltuieli deductibile:                               |               | |

| | (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4.,          |               | |

| | după caz):                                               |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.1. Cheltuieli deductibile                           |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.2. Cheltuieli forfetare                             |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite          |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:                   |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de      |               | |

| |    reţinere la sursă                                     |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 4. Câştig net anual                                      |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

|                                                                              |

|                4C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT                |

|                __________________                         _________________  |

|  1. Venit net |__________________|   2. Pierdere fiscală |_________________| |

|______________________________________________________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   5A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Natura veniturilor                            Câştiguri din transferul    |

|                                                  titlurilor de valoare:      |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri comerciale   |_| Venituri din cedarea  |_| deţinute mai mult de |

|                               folosinţei bunurilor      365 de zile          |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri din          |_| Venituri din          |_| deţinute mai puţin de|

|     profesii libere           activităţi agricole       365 de zile, inclusiv|

|  _                         _                                                 |

| |_| Venituri din drepturi |_| Câştiguri din                                  |

|     de proprietate            operaţiuni de                                  |

|     intelectuală              vânzare-cumpărare de                           |

|                               valută la termen, pe                           |

|                               bază de contract                               |

| 2. Determinarea venitului net:                                               |

|  _                _                                _                         |

| |_| Sistem real  |_| Cote forfetare de cheltuieli |_| Normă de venit         |

|  _                _                                _                         |

| |_| Individual   |_| Asociere între persoane      |_| Asociere între persoane|

|                      fizice                           fizice şi persoane     |

|                                                       juridice române        |

| 3. Forma de organizare:                                             _ _ _ _  |

| 4. Obiectul principal de activitate ..................... Cod CAEN |_|_|_|_| |

| 5. Sediul .................................................................. |

| 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa       |

| ............................................................................ |

| 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare       |

| Nr. ............. Data ....../....../....... Organul emitent ............... |

| 8. Data începerii activităţii ..../..../....                                 |

| 9. Data încetării activităţii ..../..../....                                 |

|______________________________________________________________________________|

|                   5B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL                   | - lei - |

|____________________________________________________________________|_________|

|  __________________________________________________________________________  |

| | 1. Venit brut                                            |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 2. Cheltuieli deductibile:                               |               | |

| | (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4.,          |               | |

| | după caz):                                               |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.1. Cheltuieli deductibile                           |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.2. Cheltuieli forfetare                             |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite          |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:                   |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de      |               | |

| |    reţinere la sursă                                     |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 4. Câştig net anual                                      |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

|                                                                              |

|                5C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT                |

|                __________________                         _________________  |

|  1. Venit net |__________________|   2. Pierdere fiscală |_________________| |

|______________________________________________________________________________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   6A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ                   |

|______________________________________________________________________________|

| 1. Natura veniturilor                            Câştiguri din transferul    |

|                                                  titlurilor de valoare:      |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri comerciale   |_| Venituri din cedarea  |_| deţinute mai mult de |

|                               folosinţei bunurilor      365 de zile          |

|  _                         _                         _                       |

| |_| Venituri din          |_| Venituri din          |_| deţinute mai puţin de|

|     profesii libere           activităţi agricole       365 de zile, inclusiv|

|  _                         _                                                 |

| |_| Venituri din drepturi |_| Câştiguri din                                  |

|     de proprietate            operaţiuni de                                  |

|     intelectuală              vânzare-cumpărare de                           |

|                               valută la termen, pe                           |

|                               bază de contract                               |

| 2. Determinarea venitului net:                                               |

|  _                _                                _                         |

| |_| Sistem real  |_| Cote forfetare de cheltuieli |_| Normă de venit         |

|  _                _                                _                         |

| |_| Individual   |_| Asociere între persoane      |_| Asociere între persoane|

|                      fizice                           fizice şi persoane     |

|                                                       juridice române        |

| 3. Forma de organizare:                                             _ _ _ _  |

| 4. Obiectul principal de activitate ..................... Cod CAEN |_|_|_|_| |

| 5. Sediul .................................................................. |

| 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa       |

| ............................................................................ |

| 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare       |

| Nr. ............. Data ....../....../....... Organul emitent ............... |

| 8. Data începerii activităţii ..../..../....                                 |

| 9. Data încetării activităţii ..../..../....                                 |

|______________________________________________________________________________|

|                   6B. VENIT NET/CÂŞTIG NET ANUAL                   | - lei - |

|  __________________________________________________________________|_________|

| | 1. Venit brut                                            |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 2. Cheltuieli deductibile:                               |               | |

| | (rd. 2.1. sau rd. 2.3. sau rd. 2.2. + rd. 2.4.,          |               | |

| | după caz):                                               |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.1. Cheltuieli deductibile                           |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.2. Cheltuieli forfetare                             |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    2.4. Contribuţii sociale obligatorii plătite          |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) din care:                   |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| |    3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de      |               | |

| |    reţinere la sursă                                     |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 4. Câştig net anual                                      |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

| | 5. Pierdere fiscală (rd. 2 - rd. 1)/Pierdere netă anuală |               | |

| |__________________________________________________________|_______________| |

|                                                                              |

|                6C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT                |

|                __________________                         _________________  |

|  1. Venit net |__________________|   2. Pierdere fiscală |_________________| |

|______________________________________________________________________________|

|       | III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE       |

|       |      VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂŞTIGUL NET ANUAL                  |

|_______|______________________________________________________________________|

|  _                                                                           |

| |_| Bursă privată                  Documente de plată nr./data               |

|                      __________     _______________________________________  |

|  Contract nr./data  |__________|   |                                       | |

|                      __________    |                                       | |

|  Suma plătită (lei) |__________|   |_______________________________________| |

|  _                                                                           |

| |_| Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult                       |

|                 ______________________________________                       |

|     Suma (lei) |______________________________________|                      |

|                                                                              |

| Denumire entitate    Cod de identificare fiscală al  Cont bancar (IBAN)      |

| nonprofit/unitate    entităţii nonprofit/unităţii                            |

| de cult              de cult                                                 |

|  _______________     _____________________________    _____________________  |

| |_______________|   |_____________________________|  |_____________________| |

|______________________________________________________________________________|

|       |      IV. DATE DE IDENTIFICAREA REPREZENTANTULUI FISCAL               |

|_______|______________________________________________________________________|

| Nume, prenume/Denumire               Cod de identificare fiscală             |

|  _____________________________   __   ______________________________________ |

| |                             | |  | |                                      ||

| |_____________________________| |__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||

|                                                                              |

| Judeţ/Sector           Localitate           Strada                       Nr. |

|  ____________________   __________________   _______________________________ |

| |____________________| |__________________| |____________________________|__||

|                                                                              |

| Bl.  Sc. Ap.  Cod poştal Telefon        Fax            E-mail                |

|  ___________   ________   ____________   ____________   ____________________ |

| |___|___|___| |________| |____________| |____________| |____________________||

|                                                                              |

| Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele    |

| înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.                         |

|                                                                              |

| Semnătură contribuabil    Data     Semnătură reprezentant fiscal    Data     |

|  ____________________   _________   ___________________________   _________  |

| |                    | |_________| |                           | |_________| |

| |____________________|             |___________________________|             |

|______________________________________________________________________________|

 

   Loc rezervat organului fiscal       Nr. înregistrare             Data

                                     ____________________         _________

                                    |____________________|       |_________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                                  Tipărit la C.N. "Imprimeria Naţională" S.A. |

|______________________________________________________________________________|