Asculta

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3424 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor norme şi instrucţiuni aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice,

publicat  în Monitorul Oficial  nr. 795 din 27 noiembrie 2008

 

    În baza prevederilor art. 142 alin. (1) lit. d), art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi (3), art. 144, art. 1441, art. 157 alin. (4) şi ale art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Normele de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.218/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "b) livrările de bunuri efectuate în locaţiile prevăzute la alin. (1), atât timp cât bunurile se află încă în regim de antrepozit de TVA, conform art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Produsele accizabile rezultate în urma producţiei în antrepozitele fiscale definite la art. 163 lit. c) din Codul fiscal sunt bunuri aflate în regim de antrepozit de TVA;

    c) prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c) şi la art. 1441 din Codul fiscal, care sunt aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau care sunt efectuate în locaţiile enumerate la lit. a) pentru bunurile aflate încă într-un astfel de regim, conform art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal."

    2. La articolul 2 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(3) Plasarea în regimul de antrepozit de TVA prevăzut la alin. (1) lit. b) se limitează la bunurile cu următoarele coduri tarifare:".

    3. La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(5) În cazul prestărilor de servicii prevăzute la alin. (2) lit. c) care sunt efectuate în locaţiile prevăzute la alin. (1), scutirea de taxă se limitează la serviciile enumerate în anexa 2 la norme, în condiţiile în care nu conduc la reîncadrarea sub un alt cod tarifar cu 8 cifre, cu excepţiile prevăzute în cadrul anexei 2 la norme."

    4. La anexa 1 la norme, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "3. Toate operaţiunile efectuate asupra bunurilor aflate în acest regim sunt scutite definitiv de la plata taxei, cu excepţia operaţiunilor efectuate către ultimul cumpărător care beneficiază numai de scutire provizorie."

    5. La anexa 1 la norme, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "11. Impozitarea cu TVA, fără a afecta o posibilă scutire, se poate efectua numai pentru operaţiunile anterioare, care erau provizoriu scutite de taxă. Aceste operaţiuni pot fi: livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achiziţia intracomunitară sau importul de bunuri. În situaţia în care la scoaterea bunurilor din regim fără existenţa unei tranzacţii comerciale nu se pot determina operaţiunile care au fost provizoriu scutite de taxă, regularizarea se face prin impozitarea cu TVA a bunurilor scoase din regimul de antrepozit de TVA, deşi scoaterea bunurilor din regim fără existenţa unei tranzacţii comerciale nu constituie în sine o operaţiune în sfera TVA. Regularizarea TVA se realizează prin plata taxei conform pct. 35 - 38."

    6. La anexa 1 la norme, punctele 35 - 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "35. În cazul bunurilor importate, plasate în antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, care părăsesc regimul fără vreo livrare ulterioară în cadrul regimului şi fără existenţa vreunei tranzacţii comerciale, se impune regularizarea taxei pentru importul efectuat. Persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal va regulariza taxa conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.

    36. În situaţia în care se impune regularizarea taxei pe valoarea adăugată pentru alte operaţiuni decât importul de bunuri, persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal trebuie să înscrie taxa datorată ca taxă colectată în decontul de TVA aferent perioadei în care taxa devine exigibilă, conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.

    37. În situaţia în care la scoaterea bunurilor din regim fără existenţa unei tranzacţii comerciale nu se pot determina operaţiunile care au fost provizoriu scutite de taxă, regularizarea se face prin impozitarea cu TVA a bunurilor scoase din regimul de antrepozit de TVA, deşi scoaterea bunurilor din regim fără existenţa unei tranzacţii comerciale nu constituie în sine o operaţiune în sfera TVA. Persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal va regulariza taxa conform prevederilor art. 157 alin. (2) din Codul fiscal.

    38. Taxa prevăzută la pct. 35 - 37 este deductibilă în limitele şi condiţiile fixate la art. 145 - 1471 din Codul fiscal."

    7. La anexa 1 la norme, după punctul 62 se introduce un nou punct, punctul 621, cu următorul cuprins:

    "621. Prin excepţie de la prevederile pct. 39 - 62 referitoare la evidenţele care trebuie ţinute, în cazul regimului de antrepozit de TVA prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din norme, sunt valabile evidenţele întocmite conform legislaţiei care reglementează accizele."

    8. La anexa 1 la norme punctul 64, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "64. Pentru livrările de bunuri ce rămân în regimul de antrepozit de TVA ce pot fi scutite de taxă conform art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, factura emisă de furnizorul de bunuri trebuie să conţină, în plus faţă de elementele menţionate în art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, următoarele elemente specifice:".

    9. Anexa 2 la norme se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II

    Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) şi art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.220/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.037 din 28 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 1

    (1) În sensul titlurilor II şi III din prezentul ordin:

    1. <<ţară terţă>> înseamnă orice ţară care nu este stat membru al Uniunii Europene. În baza Acordului fiscal dintre Franţa şi Principatul Monaco din 18 mai 1963 şi a Acordului de prietenie şi bună vecinătate dintre Italia şi Republica San Marino din 31 martie 1939, Monaco nu este considerat ţară terţă, iar San Marino nu este considerat ţară terţă în ceea ce priveşte accizele;

    2. <<teritoriu în care nu se aplică reglementările comunitare privind TVA sau accizele ori ambele>> înseamnă teritoriul, altul decât teritoriul unei ţări terţe, în care Directiva 2006/112/CE sau 92/12/CEE ori ambele nu se aplică. În baza Acordului dintre Guvernul Regatului Unit şi cel al Insulei Man privind taxele vamale, accizele şi alte aspecte conexe din 15 octombrie 1979, Insula Man nu este considerată teritoriu terţ;

    3. <<călători care folosesc transportul aerian>> şi <<călători care folosesc transportul maritim>> înseamnă orice pasageri care efectuează călătorii aeriene sau maritime diferite de călătoriile turistice private de agrement cu avionul sau de călătoriile turistice private de agrement pe mare;

    4. <<călătorie turistică privată de agrement cu avionul>> şi <<călătorie turistică privată de agrement pe mare>> înseamnă folosirea unui avion sau a unei nave maritime de către proprietarul acestuia (acesteia) ori de către persoana fizică sau juridică beneficiară a acestuia (acesteia) în temeiul unui contract de închiriere sau al oricărei alte modalităţi, pentru alte scopuri decât cele comerciale şi, în special, altele decât cele de transport de persoane ori bunuri sau prestare de servicii cu titlu oneros ori altele decât cele pentru nevoile autorităţilor publice.

    (2) Dispoziţiile titlurilor II şi III ale prezentului ordin, referitoare la tratamentul fiscal aplicabil importurilor de bunuri din <<ţările terţe>>, produc efecte identice şi în cazul importurilor de bunuri din <<teritoriile în care nu se aplică reglementările comunitare privind TVA sau accizele ori ambele>>, aşa cum sunt definite acestea la pct. 2 al alin. (1)."

    2. Articolele 3 - 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "ART. 3

    (1) Bunurile conţinute în bagajul personal al călătorilor din ţările terţe, altele decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1) - (8), sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată şi de accize la import dacă bunurile respective nu au caracter comercial şi valoarea totală a acestora nu depăşeşte 300 euro de persoană.

    (2) În cazul călătorilor care folosesc transportul aerian şi al celor care folosesc transportul maritim, pragul financiar prevăzut la alin. (1) este de 430 euro.

    (3) În scopul aplicării scutirilor prevăzute la alin. (1) şi (2), valoarea unui articol individual nu poate fi defalcată.

    (4) Valoarea bagajelor personale ale călătorului, care sunt importate temporar sau sunt reimportate ca urmare a exportului lor temporar, precum şi valoarea medicamentelor necesare călătorului pentru nevoile sale personale nu sunt luate în considerare în sensul aplicării scutirilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

    (5) În sensul aplicării scutirilor prevăzute de prezentul titlu, bagajele personale reprezintă toate bagajele pe care călătorul le poate prezenta la sosire autorităţilor vamale, precum şi bagajele pe care acesta le prezintă mai târziu aceloraşi autorităţi, sub rezerva dovezii că aceste bagaje au fost înregistrate la compania responsabilă pentru transport ca bagaje însoţite, în momentul plecării călătorului. Combustibilul diferit de cel menţionat la art. 5 alin. (8) nu se consideră bagaj personal.

    (6) În cazul în care o călătorie implică tranzitarea teritoriului unei ţări terţe sau începe în teritoriul definit la art. 1 alin. (1) pct. 2, dispoziţiile prezentului titlu se aplică în situaţia în care călătorul nu poate să justifice că bunurile transportate în bagajul său au fost dobândite în conformitate cu normele generale privind taxarea pe piaţa naţională a unui stat membru şi nu pot beneficia de restituirea taxei pe valoarea adăugată sau a accizelor.

    (7) Survolarea fără aterizare nu va fi considerată tranzit.

    ART. 4

    (1) În sensul aplicării scutirilor prevăzute de prezentul titlu, sunt considerate importuri cu caracter necomercial importurile de bunuri care îndeplinesc următoarele condiţii:

    a) au loc în mod ocazional;

    b) constau exclusiv în bunuri pentru uzul personal sau familial al călătorului ori în bunuri cu destinaţia de cadouri.

    (2) Natura sau cantitatea acestor bunuri nu trebuie să indice faptul că sunt importate în scopuri comerciale.

    ART. 5

    (1) Sunt scutite de TVA şi de accize importurile următoarelor tipuri de produse din tutun, în următoarele limite cantitative:

    a) 40 de ţigarete;

    b) 100 de cigarillos (ţigări de foi) de maximum 3 grame fiecare;

    c) 50 de trabucuri;

    d) 250 de grame de tutun de fumat.

    (2) Fiecare dintre cantităţile menţionate la alin. (1) reprezintă, în sensul alin. (3), 100% din totalul admis pentru produsele din tutun.

    (3) În cazul oricărui călător, scutirea poate fi aplicată pentru oricare combinaţie de produse din tutun, cu condiţia ca totalul procentelor utilizate din cantităţile individuale permise să nu depăşească 100%.

    (4) Sunt scutite de TVA şi de accize alcoolul şi băuturile alcoolice, altele decât vinurile liniştite şi berea, în următoarele limite cantitative:

    a) un total de 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice cu o concentraţie alcoolică de peste 22% în volum sau alcool etilic nedenaturat de 80% în volum şi peste;

    b) un total de 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o concentraţie alcoolică mai mică de 22% în volum.

    (5) Fiecare dintre cantităţile menţionate la alin. (4) reprezintă, în sensul alin. (6), 100% din totalul admis pentru alcool şi băuturi alcoolice.

    (6) În cazul oricărui călător, scutirea poate fi aplicată pentru oricare combinaţie de tipuri de alcool şi băuturi alcoolice menţionate la alin. (4), cu condiţia ca totalul procentelor utilizate din cantităţile individuale permise să nu depăşească 100%.

    (7) Este scutit de TVA şi de accize un total de 4 litri de vinuri liniştite şi 16 litri de bere.

    (8) Sunt scutite de TVA şi de accize, în cazul oricărui mijloc de transport cu motor, carburantul conţinut în rezervorul standard şi o cantitate de carburant de până la 10 litri conţinută într-un rezervor portabil.

    (9) Scutirile prevăzute la alin. (1) - (7) nu se aplică în cazul călătorilor cu vârsta sub 17 ani.

    ART. 6

    (1) Valorile bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) - (8) nu vor fi luate în considerare în scopul aplicării scutirilor prevăzute la art. 3.

    (2) Nu se datorează taxa pe valoarea adăugată şi accizele în cazul importurilor de bunuri conţinute în bagajul personal al călătorilor, dacă suma totală a acestor taxe care ar trebui percepute nu depăşeşte 10 euro."

    3. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 571, cu următorul cuprins:

    "ART. 571

    Scutirea prevăzută la art. 56 se acordă numai organizaţiilor care prin documentaţia depusă pentru solicitarea scutirii fac dovada dezastrelor care au afectat teritoriul României, ca urmarea cărora acestea vor importa bunuri."

    4. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 63

    Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată la import se acordă, la prezentarea de către persoanele în cauză a unor dovezi satisfăcătoare pentru autorităţile vamale, cu condiţia ca operaţiunile implicate să nu aibă caracter comercial, pentru:

    a) decoraţiile conferite de guvernul unei ţări terţe persoanelor al căror loc obişnuit de rezidenţă este în România;

    b) cupele, medaliile şi articole similare de natură simbolică conferite într-o ţară terţă persoanelor al căror loc obişnuit de rezidenţă este în România, în semn de apreciere a activităţilor desfăşurate de aceste persoane în domenii de activitate cum ar fi: arta, ştiinţa, sportul sau serviciile publice ori pentru recunoaşterea meritelor acestor persoane în cadrul unor evenimente speciale, importate personal de acestea;

    c) cupele, medaliile şi alte articole similare de natură simbolică oferite gratuit de autorităţi sau persoane stabilite într-o ţară terţă, care urmează să fie oferite pe teritoriul României în aceleaşi scopuri ca şi cele menţionate la lit. b);

    d) premiile, trofeele şi suvenirurile de natură simbolică şi de valoare limitată destinate distribuirii gratuite la reuniuni de afaceri sau la alte evenimente internaţionale similare unor persoane a căror rezidenţă normală se află într-o ţară terţă; natura, valoarea unitară sau alte caracteristici ale acestora trebuie să indice faptul că nu sunt destinate unor scopuri comerciale."

    5. La articolul 81 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "c) exportate în afara Comunităţii, în împrejurări justificate corespunzător."

    6. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 86

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import următoarele bunuri:

    a) documentele trimise gratuit serviciilor publice ale României;

    b) publicaţiile guvernelor străine şi publicaţiile organismelor oficiale internaţionale, destinate distribuirii gratuite;

    c) buletinele de vot pentru alegeri organizate de organisme stabilite în ţări terţe;

    d) obiectele destinate să servească drept dovezi sau în scopuri similare instanţelor judecătoreşti ori altor agenţii oficiale ale României;

    e) specimene de semnături şi circulare privind semnăturile trimise în cadrul schimburilor de informaţii dintre serviciile publice sau instituţiile de credit;

    f) materiale oficiale editate trimise Băncii Naţionale a României;

    g) rapoarte, declaraţii, note, prospecte, formulare de cerere şi alte documente întocmite de către societăţi având sediul într-o ţară terţă şi destinate titularilor sau deţinătorilor titlurilor emise de aceste societăţi;

    h) mijloace de înregistrare, respectiv cartele perforate, înregistrări audio, microfilme etc., folosite pentru transmiterea gratuită a informaţiilor destinatarilor, în măsura în care această scutire nu dă naştere unor abuzuri sau unor distorsiuni majore ale concurenţei;

    i) dosare, arhive, formulare sau alte documente care urmează a fi utilizate în cadrul unor întâlniri, şedinţe, conferinţe ori congrese internaţionale, precum şi rapoartele acestor reuniuni;

    j) planuri, schiţe tehnice, desene, descrieri sau alte documente similare importate în vederea obţinerii ori întocmirii comenzilor în ţări terţe sau a participării la o competiţie ţinută pe teritoriul României;

    k) documente care urmează a fi utilizate în cadrul examinărilor efectuate în România de către instituţii stabilite în ţări terţe;

    l) formulare care urmează a fi utilizate ca documente oficiale în traficul internaţional de vehicule sau de bunuri, în cadrul convenţiilor internaţionale;

    m) formulare, tichete, bilete şi documente similare trimise de transportatori sau de întreprinzători din industria hotelieră stabiliţi în ţări terţe către agenţiile de turism stabilite în România;

    n) formulare, tichete, facturi de transport, scrisori de trăsură şi alte documente comerciale sau de birou care au fost folosite;

    o) formulare oficiale emise de autorităţi naţionale sau internaţionale şi materiale editate în conformitate cu standardele internaţionale, trimise pentru a fi distribuite de asociaţii din ţări terţe către asociaţiile omoloage stabilite în România;

    p) fotografii, diapozitive şi clişee pentru fotografii cu sau fără titlu, trimise agenţiilor de presă sau editurilor de ziare ori reviste;

    q) articolele menţionate în anexa la prezentele norme, produse de Organizaţia Naţiunilor Unite sau de una dintre agenţiile specializate ale acesteia, indiferent de scopul în care vor fi utilizate;

    r) articolele de colecţie şi operele de artă cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural, care nu sunt destinate vânzării şi care sunt importate de muzee, galerii sau alte instituţii aprobate de autorităţile competente ale României, în vederea scutirii de taxe vamale la import. Scutirea se acordă numai cu condiţia ca articolele în cauză să fie importate gratuit sau, dacă sunt importate cu titlu oneros, să nu fie livrate de o persoană impozabilă;

    s) publicaţiile oficiale tipărite sub autoritatea ţării terţe exportatoare, a instituţiilor internaţionale, a autorităţilor regionale sau locale şi a organismelor de drept public înfiinţate în acea ţară terţă şi materialele tipărite, distribuite cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European sau cu ocazia alegerilor naţionale din ţara de origine, materialele tipărite de către organizaţii politice externe recunoscute oficial ca atare în statele membre, în măsura în care aceste publicaţii şi materiale au fost supuse taxei în ţara terţă exportatoare şi nu au beneficiat de scutirea de taxă la export."

    7. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 92

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import bunurile importate de către organizaţii desemnate în acest scop de Guvernul României, în vederea utilizării pentru construcţia, întreţinerea sau decorarea cimitirelor, mormintelor victimelor de război, precum şi a monumentelor ridicate în memoria victimelor de război din ţări terţe, care sunt înmormântate pe teritoriul României."

    8. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 93

    Sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import următoarele:

    a) sicriele conţinând corpuri neînsufleţite şi urnele funerare conţinând cenuşa persoanelor decedate, precum şi florile, coroanele funerare şi alte obiecte ornamentale care le însoţesc în mod obişnuit;

    b) florile, coroanele şi alte obiecte ornamentale aduse de persoanele care au reşedinţa într-o ţară terţă şi care participă la funerarii sau vin pentru a decora morminte aflate pe teritoriul României, cu condiţia ca aceste importuri să nu reflecte în niciun mod, nici prin natura, nici prin cantitatea lor, un caracter comercial."

    9. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 95

    Echivalentul euro în moneda naţională care se utilizează în scopul aplicării prevederilor prezentului ordin se stabileşte anual. Cursurile aplicabile sunt cele obţinute în prima zi lucrătoare din octombrie. Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se aplică de la data de 1 ianuarie a anului următor."

    10. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 97

    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe, ale Directivei 2006/79/CEE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de la plata taxelor a importurilor de loturi mici de bunuri cu caracter necomercial din ţări terţe şi ale Directivei 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determină domeniul articolului 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată la importul final al anumitor mărfuri, cu modificările şi completările ulterioare."

    ART. III

    Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

    "b) transportator este orice persoană impozabilă care facturează în nume propriu un serviciu de transport;".

    2. La articolul 2 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

    "c) documente din care să rezulte că transportul este realizat de furnizor sau în numele său, cum sunt: documentul de transport, comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare."

    3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    "ART. 3

    (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte prin care persoana obligată să transporte bunurile în afara Comunităţii este cumpărătorul nestabilit în România sau altă persoană în contul său."

    4. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    "(2) Scutirea de taxă pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (1) se justifică de furnizorul care realizează livrarea cu documentele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) şi cu documente din care să rezulte că transportul este realizat de client sau în numele său, cum sunt: documentul de transport, comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare."

    5. La articolul 4 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

    "d) documentele din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate sau sunt plasate în unul dintre regimurile menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal."

    6. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

    "(4) Se consideră documente specifice de transport, în funcţie de tipul transportului:

    a) în cazul transportului auto: Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), copie de pe carnetul TIR şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit vamal comunitar T1;

    b) în cazul transportului feroviar: scrisoarea de trăsură, documentul de transport internaţional pe căile ferate, care să poarte ştampila staţiei de expediţie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme ieşirea mărfii din ţară, şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit vamal comunitar T1;

    c) în cazul transportului multimodal cale ferată-naval: scrisoarea de trăsură şi foaia de conosament şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit vamal comunitar T1;

    d) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transportă gazul natural, pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal: documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit vamal comunitar T1."

    7. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    "ART. 5

    (1) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru prestările de servicii de transport direct legate de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, în funcţie de tipul transportului, se justifică de transportator sau de casele de expediţie astfel:

    a) în cazul transportului auto, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediţie ori cu furnizorul din străinătate, Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), copie de pe carnetul TIR şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit vamal comunitar T1;

    b) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transportă gazul natural, care sunt prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediţie ori cu furnizorul, documentul emis de transportator cuprinzând date referitoare la bunurile transportate, şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit vamal comunitar T1;

    c) în cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum şi în cazul transporturilor combinate, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediţie ori cu furnizorul din străinătate, documentul specific de transport cuprinzând date referitoare la bunurile transportate şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit vamal comunitar T1;

    d) în cazul transportului feroviar, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediţie ori cu furnizorul sau comenzile acestora, scrisoarea de trăsură sau copia acesteia, pentru casele de expediţie, documentul de transport internaţional pe căile ferate, care să poarte ştampila staţiei de expediţie, sau copia acestuia, pentru casele de expediţie, documentul de transmitere a vagonului de la calea ferată vecină, care să confirme pentru transportator intrarea mărfii în ţară, şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit vamal comunitar T1;

    e) în cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continuă cu transportul pe cale ferată până la primul loc de destinaţie, care figurează pe documentul de transport care însoţeşte bunurile la intrarea în ţară, cu următoarele documente: pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele menţionate la lit. c), iar pentru partea de transport intern efectuat pe căile ferate, cu contractul încheiat cu persoana care angajează transportul sau comanda acesteia, în care să fie specificat locul de destinaţie al mărfurilor importate, scrisoarea de trăsură din care să rezulte că bunurile transportate provin din import şi, după caz, copie de pe documentul de tranzit vamal comunitar T1."

    8. La articolul 7 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

    "a) licenţa de transport, după caz;".

    9. La articolul 7 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

    "d) diagrama biletelor de călătorie sau, după caz, facturile, în cazul curselor ocazionale;".

    10. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivă va avea următorul cuprins:

    "(3) Scutirea de taxă prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, pentru transportul internaţional aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane, se justifică de către transportatori cu:".

    11. La articolul 8 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

    "f) navlosirea, leasingul şi închirierea navelor. Prin navlosire se înţelege contractul prin care navlosantul pune la dispoziţia navlositorului pentru transport o navă, părţi din ea sau o încăpere a ei;".

    12. La articolul 8 alineatul (2), litera h) va avea următorul cuprins:

    "h) serviciile asigurate pentru nevoile directe ale pasagerilor şi echipajului şi/sau încărcăturii transportate de nave, incluzând:

    1. asistenţa necesară pasagerilor şi echipajului asigurată în contul armatorului cu ocazia transportului maritim, cum ar fi întocmirea documentelor de călătorie, servicii de cazare şi alimentaţie asigurate pasagerilor, în cazul în care aceste servicii trebuie asigurate prin contractul de transport;

    2. serviciile aferente bunurilor transportate de nave, cum ar fi serviciile necesare pentru manipularea, protejarea şi conservarea bunurilor transportate, inclusiv serviciile specialiştilor în daune sau pentru protejarea apelor şi zonelor înconjurătoare, pentru prevenirea poluării ori contaminării acestor ape şi zone."

    13. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

    "ART. 9

    (1) În sensul art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, se aplică scutirea de taxă în cazul companiilor aeriene care în principal realizează transport internaţional de persoane şi/sau de mărfuri efectuat cu aeronave, pentru următoarele operaţiuni:".

    14. La articolul 9 alineatul (3), litera h) va avea următorul cuprins:

    "h) servicii asigurate pentru nevoile directe ale pasagerilor şi echipajului şi/sau ale încărcăturii transportate de aeronave, inclusiv:

    1. asistenţa necesară pasagerilor şi echipajului asigurată pe seama operatorului aerian cu ocazia transportului aerian, cum ar fi întocmirea documentelor de călătorie şi cazarea, masa şi băutura asigurate pasagerilor, în cazul în care aceste servicii trebuie asigurate în baza contractului de transport;

    2. serviciile referitoare la bunurile transportate de aeronave, cum ar fi serviciile necesare pentru manipularea, protejarea şi conservarea bunurilor transportate, inclusiv serviciile asigurate de specialiştii în <<daune>> sau pentru protejarea mediului înconjurător, respectiv pentru prevenirea poluării ori contaminării acestor zone."

    15. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

    "(5) În cazul companiilor aeriene care nu sunt stabilite în România, în scopul aplicării scutirilor se va considera că activitatea acestora constă întotdeauna în principal în transportul internaţional de persoane şi/sau de mărfuri efectuat cu plată. În cazul companiilor aeriene stabilite în România, Direcţia generală aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor va emite un certificat care atestă faptul că activitatea acestora constă în principal în transportul internaţional de persoane şi/sau de mărfuri efectuat cu plată, care va fi transmis în copie furnizorilor/prestatorilor, ca document justificativ pentru aplicarea scutirii. Certificatul va fi eliberat la solicitarea companiilor aeriene după cum urmează:

    a) în cazul în care certificatul este solicitat în anul curent pentru anul următor, va fi avută în vedere activitatea desfăşurată în anul solicitării şi certificatul va fi valabil de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului calendaristic următor;

    b) în situaţia în care certificatul nu a fost solicitat în anul curent pentru anul următor, va fi avută în vedere activitatea desfăşurată în anul precedent şi certificatul va fi valabil de la data emiterii până la data de 31 decembrie a anului în care a fost eliberat;

    c) în cazul companiilor aeriene nou-înfiinţate, certificatul va fi eliberat în anul înfiinţării pe baza planului de afaceri prezentat Direcţiei generale aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor şi va fi valabil de la data emiterii până la data de 31 decembrie a anului în care a fost eliberat."

    ART. IV

    Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 500/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2007, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    "ART. 1

    (1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiaşi articol, în perioada 15 aprilie 2007 - 31 decembrie 2011 inclusiv nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au obţinut certificat de amânare de la plată."

    2. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

    "c) au realizat în anul calendaristic precedent importuri din teritorii şi state terţe, astfel cum sunt definite la art. 1252 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puţin 150 milioane lei. În această valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate."

    ART. V

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. VI

    Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009, cu excepţia art. II, care va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2008.

 

                    p. Ministrul economiei şi finanţelor,

                              Cătălin Doica,

                             secretar de stat

 

 

    ANEXA 1

    (Anexa 2 la norme)

 

SERVICII SCUTITE DE TVA

efectuate în antrepozitul de TVA

 

    1. Ventilarea, sortarea, uscarea, desprăfuirea, operaţiuni simple de curăţare, reparaţii ale ambalajului, reparaţii de bază ale defectelor apărute în timpul transportului sau antrepozitării, în măsura în care este vorba de operaţiuni simple, aplicarea sau îndepărtarea protecţiei utilizate în scopul transportării

    2. Reconstituirea mărfurilor după transport

    3. Inventarierea, prelevarea de mostre, trierea, cernerea, filtrarea mecanică şi cântărirea bunurilor

    4. Eliminarea componentelor avariate sau poluate

    5. Conservarea prin pasteurizare, sterilizare, iradiere sau adăugarea de agenţi de conservare

    6. Tratarea împotriva paraziţilor

    7. Tratarea antirugină

    8. Tratarea:

    - prin creşterea temperaturii, fără alte tratări complementare sau procese de distilare;

    - prin scăderea temperaturii, chiar dacă aceasta conduce la o reîncadrare sub un alt cod tarifar cu 8 cifre

    9. Tratarea electrostatică, îndreptarea sau călcarea textilelor

    10. Tratarea constă în:

    - îndepărtarea tulpinelor şi codiţelor şi/sau a sâmburilor fructelor, tăierea şi felierea fructelor uscate sau a legumelor, rehidratarea fructelor;

    - deshidratarea fructelor, chiar dacă aceasta conduce la reîncadrarea sub un alt cod tarifar cu 8 cifre.

    11. Desalinarea, curăţarea şi cruponarea pieilor

    12. Montarea bunurilor ori adăugarea sau înlocuirea pieselor accesorii, în măsura în care această operaţiune este relativ limitată sau este destinată conformării la normele tehnice şi nu modifică natura sau performanţele bunurilor originale. Această operaţiune poate conduce la reîncadrarea sub un alt cod tarifar cu 8 cifre pentru bunurile adăugate ca accesorii sau utilizate ca înlocuitori

    13. Diluarea sau concentrarea fluidelor, fără tratare complementară sau vreun proces de distilare, chiar dacă aceasta conduce la reîncadrarea sub un alt cod tarifar cu 8 cifre

    14. Amestecarea bunurilor de acelaşi tip, de calităţi diferite, în scopul obţinerii unei calităţi constante sau a unei calităţi solicitate de client, fără a schimba natura bunurilor respective

    15. Separarea sau tăierea la o anumită dimensiune a bunurilor, dacă este vorba numai de operaţiuni simple

    16. Ambalarea, dezambalarea, schimbarea ambalajului, decantarea şi transferarea în alte recipiente, chiar dacă aceasta ar conduce la reîncadrarea sub un alt cod tarifar cu 8 cifre, aplicarea, retragerea şi modificarea mărcilor, sigilarea, etichetarea, afişarea preţului sau alt semn distinctiv similar

    17. Testarea, ajustarea, reglarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor, aparaturii şi vehiculelor, mai ales pentru verificarea conformităţii la normele tehnice, cu condiţia să fie vorba de operaţiuni simple

    18. Operaţiuni constând în mătuirea elementelor de ţevărie pentru a le adapta exigenţelor anumitor pieţe.