Asculta

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3209 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 776 din 19 noiembrie 2008

 

    În baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate,

    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

 

    ANEXA 1

 

NORME

privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

 

    ART. 1

    În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

    1. autoritate contractantă - unitatea militară desemnată din cadrul Ministerului Apărării al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite, având stabilite competenţe de achiziţie a bunurilor şi prestărilor de servicii pentru realizarea proiectelor NSIP din domeniul de responsabilitate;

    2. fonduri NSIP - fondurile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate;

    3. proiect NSIP în România - proiectele definite la art. 2 lit. e) din Legea nr. 294/2007;

    4. contractori - furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii angajaţi pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri NSIP, care facturează direct către autoritatea contractantă;

    5. subcontractori - furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii angajaţi pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri NSIP, care facturează direct către contractori;

    6. prestare de servicii - în sensul art. 129 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin prestare de servicii se înţelege orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri, inclusiv execuţia de lucrări;

    7. Codul fiscal - titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2

    (1) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007, se poate acorda direct pe baza unui certificat de scutire de taxă pe valoarea adăugată, după cum urmează:

    a) prin facturarea fără TVA a livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii de către contractorii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, în favoarea autorităţii contractante, şi de către subcontractorii înregistraţi în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal către contractori;

    b) prin scutirea de TVA, acordată direct pentru:

    1. importul de bunuri în România, efectuat direct de către autoritatea contractantă şi de către contractori;

    2. achiziţia intracomunitară de bunuri în România, efectuată de către autoritatea contractantă şi pentru care aceasta ar avea obligaţia plăţii TVA, conform prevederilor Codului fiscal;

    3. serviciile prestate de prestatori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

    4. livrările de bunuri realizate de furnizori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante potrivit art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.

    (2) Certificatul de scutire de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la alin. (1) se solicită de către autoritatea contractantă conform procedurii prevăzute la art. 3.

    (3) Pentru operaţiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA sau pentru operaţiunile pentru care nu s-a solicitat certificat de scutire de TVA, autoritatea contractantă poate solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor destinate realizării obiectivelor şi proiectelor finanţate din fonduri NSIP. Restituirea taxei se face în condiţiile prevăzute la art. 4.

    (4) În conformitate cu prevederile art. 128 alin. (2) şi art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, se consideră că un comisionar care primeşte de la vânzător o factură pe numele său şi emite o factură către cumpărător este considerat din punctul de vedere al TVA cumpărător şi revânzător. În scopul aplicării prezentelor norme, comisionarii care vor acţiona de această manieră vor fi consideraţi contractori sau, după caz, subcontractori.

    ART. 3

    (1) Certificatul pentru acordarea scutirii directe de TVA prevăzut la art. 2 alin. (2) se eliberează la cererea autorităţii contractante, de către organul fiscal competent de care aparţine aceasta. Modelul certificatului de scutire de taxa pe valoarea adăugată este prezentat în anexa nr. 2.

    (2) Autoritatea contractantă trebuie să prezinte următoarea documentaţie în vederea eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată:

    a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

    b) copii de pe documentele care atestă calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, pentru contractori şi, după caz, subcontractori, în cazul operaţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a);

    c) adresa din partea autorităţii contractante prin care aceasta să facă dovada că este desemnată de Ministerul Apărării şi din care să reiasă suma totală alocată din fonduri NSIP în lei sau în valută, după caz;

    d) copie de pe contractele încheiate de autoritatea contractantă cu contractorii şi, după caz, copie de pe contractele încheiate de contractori cu subcontractorii.

    (3) În certificatul de scutire de TVA se va înscrie suma totală pentru care s-a solicitat scutire de TVA, defalcată pe fiecare din operaţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi pe fiecare contractor şi, după caz, pe fiecare subcontractor. Dacă valoarea contractelor este exprimată în valută, pentru conversia în lei se va utiliza cursul de schimb valutar de la data depunerii cererii de eliberare a certificatului la organul fiscal competent. Diferenţele în lei dintre sumele înscrise în certificatul de scutire şi sumele de la data efectuării operaţiunilor, generate de modificarea cursului de schimb valutar, nu vor afecta scutirea de TVA acordată, cu condiţia ca sumele în valută aferente operaţiunilor să corespundă cu cele din cererea de eliberare a certificatului de scutire şi să se încadreze în totalul sumei alocate din fonduri NSIP.

    (4) Certificatul de scutire de TVA este valabil pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate de la data eliberării pe toată durata de realizare a obiectivului/proiectului în limita totalului sumei înscrise în acesta. În situaţia în care, ulterior eliberării certificatului de scutire de taxă pe valoarea adăugată, se schimbă contractorii sau subcontractorii ori se suplimentează fondurile iniţiale sau se încheie contracte noi cu contractori/subcontractori pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul iniţial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme, menţionându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilă.

    (5) Contractorii şi subcontractorii au obligaţia să menţioneze pe facturile emise numărul şi data certificatului în baza căruia facturează în regim de scutire.

    ART. 4

    (1) Restituirea taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 2 alin. (3), se efectuează de către organele fiscale teritoriale competente la cererea autorităţii contractante care a efectuat operaţiunile înainte de eliberarea certificatului de scutire de TVA.

    (2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată se depun la organul fiscal teritorial de care aparţine autoritatea contractantă, trimestrial, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare încheierii unui trimestru, şi vor fi însoţite numai de documente aferente cumpărărilor efectuate în trimestrul pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată. Nedepunerea în termen şi necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adăugată.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazuri fortuite sau de forţă majoră, la solicitarea autorităţii contractante, ministrul economiei şi finanţelor poate aproba repunerea în termen a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care cererea şi/sau documentele justificative nu au fost depuse în termenul prevăzut la alin. (2). Cererile de repunere în termen trebuie depuse la organul fiscal competent împreună cu documentele justificative. Organele fiscale competente vor analiza dacă sunt îndeplinite toate condiţiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzute de prezentele norme, precum şi dacă există un caz fortuit sau de forţă majoră care să justifice solicitarea repunerii în termen. În urma analizei, organele fiscale competente vor proceda astfel:

    a) dacă sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată şi consideră justificată solicitarea, vor întocmi o notă cu propunerea de repunere în termen, care va fi transmisă Direcţiei de legislaţie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în vederea înaintării spre aprobare ministrului economiei şi finanţelor;

    b) dacă nu consideră justificată solicitarea sau nu sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, vor comunica solicitanţilor motivele respingerii cererii de repunere în termen.

    (4) Documentaţia necesară pentru restituirea TVA trebuie să cuprindă:

    a) cererea de restituire a TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

    b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală al solicitantului;

    c) facturi sau alte documente legal aprobate din care să rezulte cuantumul taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată;

    d) dovada plăţii până la data soluţionării cererii pentru bunurile sau serviciile achiziţionate pentru care se solicită restituirea taxei pe valoarea adăugată (dispoziţii de plată, dispoziţii de încasare, ordine de plată, cecuri, extrase de cont, chitanţe, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de plată);

    e) adresa din partea autorităţii contractante prin care aceasta să facă dovada că este desemnată de Ministerul Apărării şi din care să reiasă suma totală alocată din fonduri NSIP în lei sau în valută, după caz;

    f) copii de pe documentele care atestă calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, pentru contractori, în cazul operaţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).

    (5) Restituirea taxei pe valoarea adăugată se realizează conform procedurii aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.250/2007 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute de Codul fiscal.

    ART. 5

    Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerul Apărării (gestionarul contului unic al fondurilor) va depune anual o declaraţie conţinând valoarea investiţiilor realizate din fonduri NSIP, la Unitatea de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

    ART. 6

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

    ANEXA 1

    la norme

 

    MINISTERUL APĂRĂRII

    Autoritatea contractantă

    Nr. ............../data

 

                                 CERERE

              de eliberare a certificatului de scutire de TVA

 

    În conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.209/2008 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, prin prezenta cerere solicităm eliberarea certificatului de scutire de TVA, pentru suma totală de ............ (în lei sau valută, după caz), pentru:

 

    a) livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de contractori/subcontractori înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal în România:

    1. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

       1.1. Subcontractor .............. contract nr. ...... valoare .........

       1.2. Subcontractor .............. contract nr. ...... valoare .........

    2. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

       2.1. Subcontractor .............. contract nr. ...... valoare .........

       2.2. Subcontractor .............. contract nr. ...... valoare .........

 

    b) importuri efectuate direct de autoritatea contractantă şi de contractori:

    Contractor/subcontractor ........... contract nr. ...... valoare .........

    Contractor/subcontractor ........... contract nr. ...... valoare .........

 

    c) achiziţii intracomunitare efectuate direct de autoritatea contractantă:

    Contractor ......................... contract nr. ...... valoare .........

    Contractor ......................... contract nr. ...... valoare .........

 

    d) serviciile prestate de prestatori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, şi livrările de bunuri realizate de furnizori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante potrivit art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.

    1. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

    2. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

 

    Certificatul de scutire de TVA solicitat este aferent obiectivului/proiectului .....................................................

 

    Conducătorul structurii solicitante,

    Funcţia ............................

    Semnătura ..........................

 

    NOTĂ:

    În situaţia în care contractele sunt încheiate în valută, nu se face conversie în lei în cerere.

 

    ANEXA 2

    la norme

 

    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti

    (Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili)

 

                                 CERTIFICAT

                              de scutire de TVA

 

                           nr. ...../data .......

 

    În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, se acordă scutire de taxă pe valoarea adăugată (autoritatea contractantă din Ministerul Apărării) în valoare totală de ................., pentru:

 

    a) livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de contractori/subcontractori înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal în România:

    1. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

       1.1. Subcontractor .............. contract nr. ...... valoare .........

       1.2. Subcontractor .............. contract nr. ...... valoare .........

    2. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

       2.1. Subcontractor .............. contract nr. ...... valoare .........

       2.2. Subcontractor .............. contract nr. ...... valoare .........

 

    b) importuri efectuate direct de autoritatea contractantă şi de contractori:

    Contractor/subcontractor ........... contract nr. ...... valoare .........

    Contractor/subcontractor ........... contract nr. ...... valoare .........

 

    c) achiziţiile intracomunitare efectuate direct de autoritatea contractantă:

    1. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

    2. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

 

    d) serviciile prestate de prestatori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, şi livrările de bunuri realizate de furnizori nestabiliţi în România pentru care obligaţia plăţii TVA revine autorităţii contractante potrivit art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.

    1. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

    2. Contractor ...................... contract nr. ...... valoare .........

 

    Contractorii vor factura fără taxa pe valoarea adăugată bunurile livrate şi serviciile prestate, beneficiind de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de bunuri şi servicii destinate realizării contractelor.

    Pe facturile emise se vor înscrie numărul şi data prezentului certificat şi denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului.

 

                               Director executiv,

                           .......................

 

    ANEXA 3

    la norme

 

    MINISTERUL APĂRĂRII

    Autoritatea contractantă

    Nr. ............./data

 

                                   CERERE

                de restituire a taxei pe valoarea adăugată

 

    1. Denumirea solicitantului ..............................................

    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) şi ale art. 4 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.209/2008 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată în sumă totală de ...................... (lei), plătită pentru bunurile şi serviciile achiziţionate, cu finanţare asigurată din fondurile financiare NSIP.

 

    Restituirea este aferentă obiectivului/proiectului ......................:

    Solicităm restituirea în contul nr. ....................................., deschis la ......................... .

 

    Conducătorul structurii solicitante,

    Funcţia ............................

    Semnătura ..........................