Asculta

Ordin nr. 1372 din 06/05/2008
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 13/05/2008


privind organizarea evidenței în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

 

 

  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

   în baza prevederilor art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 

   ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

 

   Art. 1. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, au obligația să țină evidențe corecte și complete:

   a) persoanele impozabile stabilite în România, pentru operațiunile efectuate în desfășurarea activității lor economice, pentru operațiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum și pentru orice altă operațiune reglementată la titlul VI din Codul fiscal;

   b) persoanele obligate la plata taxei pentru orice operațiune sau care se identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, în scopul desfășurării oricărei operațiuni, pentru operațiunile respective;

   c) persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile, pentru toate achizițiile intracomunitare;

   d) asociatul care contabilizează veniturile și cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părți, în cazul asociațiilor în participațiune care nu constituie o persoană impozabilă, pentru operațiunile realizate de respectiva asociație în participațiune.

   (2) În sensul art. 156 alin. (4) din Codul fiscal, jurnalele, registrele, evidențele și alte documente similare se vor întocmi de către fiecare persoană impozabilă astfel încât să cuprindă cel puțin elementele prevăzute pentru fiecare dintre acestea la pct. 79 din Normele metodologice date în aplicarea titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

   (3) Documentele prevăzute la alin. (2) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor. Fiecare persoană impozabilă poate să își stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată și taxa deductibilă, conform specificului propriu de activitate.

   (4) Modelele orientative ale jurnalelor și registrelor care trebuie întocmite conform art. 156 din Codul fiscal sunt propuse în anexele nr. 1-4.

   Art. 2. -

(1) Documentele prevăzute la art. 1 se pot întocmi manual sau prin utilizarea sistemului informatic, după caz.

   (2) Documentele prevăzute la art. 1 se pot stoca prin orice metode și în orice loc, în următoarele condiții:

   a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu excepția celor întocmite prin mijloace electronice, care pot fi păstrate în orice loc, dacă pe perioada stocării:

   1. se garantează accesul on-line la datele respective;

   2. se garantează integritatea conținutului documentelor respective;

   b) în cazul stocării prin mijloace electronice, aceste documente să fie puse la dispoziția organelor fiscale competente fără nicio întârziere, ori de câte ori se solicită acest lucru.

   Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidenței în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare.

   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

   ANEXA  Nr. 1

   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────|
│                                        JURNAL PENTRU VÂNZĂRI                                         |
├────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────|
│    │Documentul │          │         │         │  Livrări de bunuri și prestări de servicii taxabile  |
│    │           │          │         │         │                                                      |
│    ├──────┬────┤          │         │         ├────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────|
│    │      │    │          │Codul de │         │                │                │Bunuri și │         |
│    │      │    │          │înregis- │         │  Cota de 19%   │   Cota de 9%   │ servicii │Bunuri și|
│    │      │    │          │  trare  │         │                │                │cu "taxare│servicii |
│    │      │    │Denumirea/│   în    │         │                │                │ inversă" │ pentru  |
│Nr. │      │    │  Numele  │ scopuri │  Total  ├───────┬────────┼───────┬────────┼──────────┤care s-a |
│crt.│      │    │  clien-  │ de TVA  │document │       │        │       │        │          │ aplicat |
│    │Nr. de│Data│  tului/  │al clien-│(inclusiv│       │        │       │        │          │un regim |
│    │ordine│    │beneficia-│ tului/  │  TVA)   │       │        │       │        │          │special, |
│    │      │    │  rului   │  bene-  │         │Baza de│Valoarea│Baza de│Valoarea│ Baza de  │ conform |
│    │      │    │          │ ficia-  │         │impozi-│  TVA   │impozi-│  TVA   │impozitare│art. 1521|
│    │      │    │          │  rului  │         │ tare  │        │ tare  │        │          │sau 1522 |
│    │      │    │          │         │         │       │        │       │        │          │din Codul|
│    │      │    │          │         │         │       │        │       │        │          │ fiscal  |
│    │      │    │          │         │         │       │        │       │        │          │         |
├────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────|
│ 0  │  1   │ 2  │    3     │    4    │    5    │   6   │   7    │   8   │   9    │    10    │   11    |
├────┼──────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────|
│    │      │    │          │         │         │       │        │       │        │          │         |
├────┴──────┴────┴──────────┴─────────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────────┼─────────|
│               TOTAL:                │         │       │        │       │        │          │         |
└─────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴─────────|
|──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                        JURNAL PENTRU VÂNZĂRI                                         │
|────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┤
|                        │      Livrări de bunuri și prestări de       │                │              │
|  Livrări de bunuri și  │    servicii scutite cu drept de deducere    │                │              │
|  prestări de servicii  ├─────────────────────────────┬───────────────┤                │              │
|   pentru care locul    │                             │               │                │              │
|livrării/prestării este │   Livrări intracomunitare   │               │   Livrări de   │  Operațiuni  │
|   în afara României    │          de bunuri          │Alte livrări de│   bunuri și    │neimpozabile/ │
|                        │                             │   bunuri și   │  prestări de   │Sume neincluse│
|───────────┬────────────┼──────────────┬──────────────┤  prestări de  │servicii scutite│  în baza de  │
|           │            │   Scutite    │   Scutite    │   servicii    │ fără drept de  │  impozitare  │
|           │            │ conform art. │ conform art. │  scutite cu   │    deducere    │  (opțional)  │
|           │            │143 alin. (2) │143 alin. (2) │   drept de    │                │              │
|Cu drept de│ Fără drept │lit. a) și d) │lit. b) și c) │   deducere    │                │              │
| deducere  │de deducere │  din Codul   │  din Codul   │               │                │              │
|           │            │    fiscal    │    fiscal    │               │                │              │
|           │            ├──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┤
|           │            │   Baza de    │   Baza de    │    Baza de    │    Baza de     │   Valoarea   │
|           │            │  impozitare  │  impozitare  │  impozitare   │   impozitare   │              │
|───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┤
|    12     │     13     │      14      │      15      │      16       │       17       │      18      │
|───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┤
|           │            │              │              │               │                │              │
|───────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┤
|           │            │              │              │               │                │              │
└───────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┘
 

 

 

 

 

 

 

 

   ANEXA  Nr. 2

   

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────|
│                                     JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI                                     |
├────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────|
│    │                    Documentul                    │Achiziții de bunuri și servicii din țară |
│    │                                                  │     și importuri de bunuri taxabile     |
│    ├──────┬────┬───────────┬─────────────┬────────────┼───────────────────┬─────────────────────|
│    │      │    │           │  Codul de   │            │                   │                     |
│Nr. │      │    │           │înregistrare │   Total    │    Cota de 19%    │     Cota de 9%      |
│crt.│ Nr.  │    │Furnizorul/│ în scopuri  │  document  │                   │                     |
│    │  de  │Data│Prestatorul│  de TVA al  │ (inclusiv  │                   │                     |
│    │ordine│    │           │furnizorului/│    TVA)    ├──────────┬────────┼──────────┬──────────|
│    │      │    │           │prestatorului│            │ Baza de  │Valoarea│ Baza de  │ Valoarea |
│    │      │    │           │             │            │impozitare│  TVA   │impozitare│   TVA    |
├────┼──────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────|
│ 0  │  1   │ 2  │     3     │      4      │     5      │    6     │   7    │    8     │    9     |
├────┼──────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────|
│    │      │    │           │             │            │          │        │          │          |
├────┴──────┴────┴───────────┴─────────────┼────────────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────|
│                  TOTAL:                  │            │          │        │          │          |
└──────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────|
|─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                     JURNAL PENTRU CUMPĂRĂRI                                     │
|──────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┤
|   Achiziții de   │Achiziții intracomunitare de bunuri│  Bunuri și servicii  │Bunuri și servicii │
|bunuri din țară și│                                   │     pentru care      │    pentru care    │
|    din import    ├───────────────────┬───────┬───────┤  beneficiarul este   │ beneficiarul este │
|  scutite, alte   │                   │       │       │obligat la plata taxei│ obligat la plata  │
|    achiziții     │     Taxabile      │       │       │   conform art. 150   │taxei conform art. │
| neimpozabile în  │                   │       │Neimpo-│ alin. (1) lit. b)-g) │ 160 din din Codul
| România sau care │                   │Scutite│zabile │   din Codul fiscal   │      fiscal       │
|  au fost supuse  ├──────────┬────────┤       │       ├──────────┬───────────┼──────────┬────────┤
|unui regim special│ Baza de  │Valoarea│       │       │ Baza de  │ Valoarea  │ Baza de  │Valoarea│
|de către vânzător │impozitare│  TVA   │       │       │impozitare│    TVA    │impozitare│  TVA   │
|──────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┤
|        10        │    11    │   12   │  13   │  14   │    15    │    16     │    17    │   18   │
|──────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┤
|                  │          │        │       │       │          │           │          │        │
|──────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┤
|                  │          │        │       │       │          │           │          │        │
|──────────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┘
 

   ANEXA  Nr. 3

   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                     REGISTRUL NONTRANSFERURILOR DE BUNURI                                                    │
├────┬──────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│    │              │Primitorul bunurilor│     Bunuri transportate      │          Bunuri returnate          │  Bunuri care nu se returnează   │
│    │              ├──────────┬─────────┼──────────┬──────────┬────────┼──────────────┬──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬───────────┤
│    │     Data     │          │         │          │          │        │     Data     │          │          │          │          │Documentul │
│Nr. │transportului/│          │         │          │          │        │transportului │          │          │          │          ├──────┬────┤
│crt.│  expedierii  │Denumirea/│ Adresa  │Descrierea│Cantitatea│Valoarea│  bunurilor   │Descrierea│Cantitatea│Descrierea│Cantitatea│ Nr.  │    │
│    │              │  numele  │         │          │          │        │returnate după│          │          │          │          │  de  │Data│
│    │              │          │         │          │          │        │prelucrare sau│          │          │          │          │ordine│    │
│    │              │          │         │          │          │        │  expertiză   │          │          │          │          │      │    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼────┤
│ 0  │      1       │    2     │    3    │    4     │    5     │   6    │      7       │    8     │    9     │    10    │    11    │  12  │ 13 │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼────┤
│    │              │          │         │          │          │        │              │          │          │          │          │      │    │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼────┤
│    │              │          │         │          │          │        │              │          │          │          │          │      │    │
└────┴──────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴────┘
 

 

 

 

 

 

   ANEXA  Nr. 4

   

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│            REGISTRUL BUNURILOR MOBILE CORPORALE PRIMITE ÎN SCOPUL EXPERTIZĂRII SAU EFECTUĂRII DE LUCRĂRI ASUPRA ACESTORA             │
├────┬────────┬─────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│    │        │   Expeditorul   │   Bunuri primite    │Bunuri care se returnează clientului│  Bunuri care nu se returnează clientului  │
│    │        │                 │                     │   după expertiză sau prelucrare    │                                           │
│    │        ├──────────┬──────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬──────────────┼──────────┬──────────┬─────────────────────┤
│Nr. │  Data  │          │      │          │          │          │          │              │          │          │ Serviciile prestate │
│crt.│primirii│          │      │          │          │          │          │              │          │          ├─────────────────────┤
│    │        │Denumirea/│Adresa│Descrierea│Cantitatea│Descrierea│Cantitatea│     Data     │Descrierea│Cantitatea│     Documentul      │
│    │        │  Numele  │      │          │          │          │          │transportului │          │          ├─────────┬──────┬────┤
│    │        │          │      │          │          │          │          │              │          │          │Denumirea│Nr. de│Data│
│    │        │          │      │          │          │          │          │              │          │          │         │ordine│    │
├────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼────┤
│ 0  │   1    │    2     │  3   │    4     │    5     │    6     │    7     │      8       │    9     │    10    │   11    │  12  │ 13 │
├────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼────┤
│    │        │          │      │          │          │          │          │              │          │          │         │      │    │
├────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼────┤
│    │        │          │      │          │          │          │          │              │          │          │         │      │    │
└────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────┴────┘