Asculta

 

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

 

 

O R D I N   NR . 125

privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare, publicat în Monitorul Oficial nr.  71 din 30 ianuarie 2008

 

 

            în temeiul prevederilor art.11 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

            având în vedere prevederile art.82  şi art.83 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul

 

 

 

O R D I N

 

 

Art.1 - (1) Plătitorii de impozite, taxe si contribuţii au obligaţia prezentării  următoarelor declaraţii fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare:

a)   Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;

b)   Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;

c)   Declaraţie privind accizele, cod 14.13.01.03/a;

d)   Decont de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;

e)   Declaraţie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;

f)     Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;

g)   Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, cod 14.13.01.05;

h)   Declaraţie rectificativă, cod 14.13.01.00/r;

 

 (2) Sunt exceptaţi de la prevederile alin.(1), următorii plătitori de impozite, taxe şi contribuţii:

a)   contribuabilii mari, pentru declaraţiile fiscale care se depun prin intermediul Sistemului Electronic Naţional, conform legii;

b)   contribuabilii care depun declaraţiile fiscale prevăzute la alin.(1) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 (3) Declaraţiile fiscale, altele decât cele prevăzute la alin.(1) se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul şi regimul documentelor.

(4) În cazul modificării denumirii formularelor prevăzute la alin.(1), lista acestora se actualizează corespunzător, cu denumirile noi, potrivit actelor normative de aprobare.

 

Art.2 - (1) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) se depun în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editează în două exemplare:

    - un exemplar se depune la organul fiscal competent;

    - un exemplar se păstrează de către plătitor.

    (2) Formatul hârtie se obţine prin utilizarea programului de asistenţă (DECLMF), elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

Art.3 – (1) Prezentul ordin se aplică pentru impozitele, taxele şi contribuţiile datorate începând cu data de 1 ianuarie 2008, cu termen de declarare  25 februarie 2008.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr.529/2003 privind depunerea în format electronic a declaraţiilor de impozite şi taxe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din 19 aprilie 2003, Ordinul ministrului finanţelor publice nr.409/2006 privind depunerea declaraţiilor fiscale cu codificarea informaţiei prin cod de bare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.286 din 30 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Art.4 -  Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor si Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

     Art.5  -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

                                    Emis la Bucureşti, la 15.01.2008

 

 

 

 

 

MINISTRUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR,

 

VARUJAN VOSGANIAN