Asculta

LEGE   Nr. 82 din 24 decembrie 1991

 

Legea contabilităţii

Republicată

 

    Textul Legii nr. 82/1991, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, a fost actualizat īn baza actelor normative modificatoare publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, pānă la 1 ianuarie 2005:

    - Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004;

    - Legea nr. 420/2004.

 

 

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.

    (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, precum şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au, de asemenea, obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi, după caz, contabilitatea de gestiune.

    (3) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul īn străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul sau domiciliul īn Romānia, precum şi sediile permanente din Romānia care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul īn străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

    ART. 2*)

    (1) Contabilitatea, ca activitate specializată īn măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 1 trebuie să asigure īnregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atāt pentru cerinţele interne ale acestora, cāt şi īn relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

    (11) Contabilitatea publică cuprinde:

    a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care să reflecte īncasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

    b) contabilitatea trezoreriei statului;

    c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, care să reflecte evoluţia situaţiei financiare şi patrimoniale, precum şi a excedentului sau a deficitului patrimonial;

    d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

    (2) Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat īn administrare, precum şi pentru īntocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum şi a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor locale.

------------

    *) Conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004, prevederile art. 2 alin. (11) lit. c) şi d) intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

    ART. 3

    (1) Contabilitatea se ţine īn limba romānă şi īn moneda naţională.

    (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate īn valută se ţine atāt īn moneda naţională, cāt şi īn valută, potrivit reglementărilor elaborate īn acest sens.

    (3) Pentru necesităţile proprii de informare, persoanele prevăzute la art. 1 pot opta pentru īntocmirea situaţiilor financiare şi īntr-o altă monedă.

    ART. 4

    (1) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme şi reglementări īn domeniul contabilităţii, planul de conturi general, modelele situaţiilor financiare, registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă, normele metodologice privind īntocmirea şi utilizarea acestora.

    (11) Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi emite norme privind contabilitatea īn partidă simplă.

    (2) Normele şi reglementările contabile pentru instituţiile de credit, unităţile de asigurare-reasigurare, precum şi pentru unităţile care operează pe piaţa de capital se elaborează şi se emit de Banca Naţională a Romāniei, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

    (3) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (11) şi (2) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.

    ART. 5

    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să conducă contabilitatea īn partidă dublă şi să īntocmească situaţii financiare anuale.

    (2) Categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea īn partidă simplă se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    (3) Pentru organizaţii patronale şi sindicale, precum şi pentru alte categorii de organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, Ministerul Finanţelor Publice aprobă un sistem simplificat de raportare financiară, avānd īn vedere şi cerinţele organismelor europene de profil.

    ART. 6

    (1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează īn momentul efectuării ei īntr-un document care stă la baza īnregistrărilor īn contabilitate, dobāndind astfel calitatea de document justificativ.

    (2) Documentele justificative care stau la baza īnregistrărilor īn contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au īntocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au īnregistrat īn contabilitate, după caz.

    ART. 7 *** Abrogat

    ART. 8

    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute la īnceputul activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor, īn cazul fuziunii sau īncetării activităţii, precum şi īn alte situaţii prevăzute de lege.

    (2) Ministerul Finanţelor Publice poate aproba excepţii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate īn administrarea instituţiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

    (3) Rezultatul inventarierii se īnregistrează īn contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

    ART. 9

    (1) Evaluarea elementelor deţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea acestora īn situaţiile financiare anuale se fac potrivit normelor şi reglementărilor contabile.

    (2) Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu excepţiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justă a acestora. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizaţi.

    (3) *** Abrogat

    ART. 10

    (1) Documentele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situaţiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

    (2) Pentru instituţiile publice documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat īn administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli este situaţia financiară trimestrială şi anuală.

    (3) Societăţile-mamă, definite astfel īn reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăţi, īntocmesc şi prezintă şi situaţii financiare anuale consolidate.

 

    CAP. 2

    Organizarea şi conducerea contabilităţii

 

    ART. 11

    (1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.

    (2) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi conduc contabilitatea, de regulă, īn compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană īmputernicită să īndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare şi răspund īmpreună cu personalul din subordine de organizarea şi conducerea contabilităţii, īn condiţiile legii.

    (3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii īn domeniul contabilităţii, īncheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate īn condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, care răspund, potrivit legii.

    (4) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată īn compartimente distincte, care nu au personal calificat īncadrat, potrivit legii, sau contracte de prestări de servicii īn domeniul contabilităţii, īncheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate īn condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 şi care au īnregistrat o cifră de afaceri anuală de pānă la echivalentul īn lei a 50.000 euro, răspunderea pentru ţinerea contabilităţii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.

    (5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată īn compartimente distincte sau care nu au personal īncadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, pot īncheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi īntocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu societăţi comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Īncheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinaţie.

    ART. 12

    Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie īnregistrate īn contabilitate, sunt interzise.

    ART. 13

    (1) Contabilitatea imobilizărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă.

    (2) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, īn condiţiile stabilite de reglementările legale.

    ART. 131

    Īnregistrarea īn contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziţie, de producţie sau la valoarea justă pentru alte intrări decāt cele prin achiziţie sau producţie, după caz.

    ART. 132

    Creanţele şi datoriile se īnregistrează īn contabilitate la valoarea nominală.

    ART. 14

    Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate īn contul capitalului subscris se reflectă distinct īn contabilitate.

    ART. 15

    Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.

    ART. 16

    (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz.

    (2) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.

    (3) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat se ţine pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

    ART. 17

    (1) Contabilitatea instituţiilor publice asigură īnregistrarea plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

    (2) Pentru finanţarea cheltuielilor īn limita prevederilor din bugetele aprobate, instituţiile publice au obligaţia organizării şi conducerii evidenţei angajamentelor bugetare şi legale īn conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 18

    (1) Īn contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la īnceputul exerciţiului financiar. Īnchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfārşitul exerciţiului financiar.

    (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la īnchiderea acestuia.

    (3) Repartizarea profitului se īnregistrează īn contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

    (4) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital social, potrivit hotărārii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.

    (5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual prin īnchiderea conturilor de cheltuieli efective şi a conturilor de surse din care au fost efectuate.

 

    CAP. 3

    Registrele de contabilitate

 

    ART. 19

    Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Īntocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

    ART. 20

    Registrele de contabilitate se utilizează īn strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă īn mod ordonat şi astfel completate īncāt să permită, īn orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.

    ART. 21

    Pentru verificarea īnregistrării corecte īn contabilitate a operaţiunilor efectuate se īntocmeşte balanţa de verificare, cel puţin anual, la īncheierea exerciţiului financiar, sau la termenele de īntocmire a situaţiilor financiare periodice.

    ART. 22

    Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor īnregistrate īn contabilitate īn conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.

    ART. 23

    Īnregistrarea īn contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau īncetarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare īntocmite īn asemenea situaţii.

    ART. 24

    Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare, precum şi documentele justificative care stau la baza īnregistrărilor īn contabilitatea financiară se păstrează īn arhiva persoanelor prevăzute la art. 1, timp de 10 ani, cu īncepere de la data īncheierii exerciţiului financiar īn cursul căruia au fost īntocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

    ART. 25

    Īn caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora īn termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise īn acest scop.

 

    CAP. 4

    Situaţii financiare anuale

 

    ART. 251*)

    (1) Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie īntocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

    (2) Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.

    (3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:

    a) pentru sucursalele cu sediul īn Romānia, care aparţin unei persoane juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, entităţilor autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi societăţilor de asigurare, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societate;

    b) pentru filialele consolidate ale societăţii-mamă, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, entităţilor autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi societăţilor de asigurare, dacă exerciţiul financiar diferă pentru societatea-mamă.

    (4) Exerciţiul financiar al unităţilor nou-īnfiinţate īncepe la data īnfiinţării, potrivit legii.

    (5) Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează īncepe la data īncheierii exerciţiului financiar anterior şi se īncheie īn ziua precedentă datei cānd īncepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar, indiferent de durata sa.

    (6) Situaţiile financiare anuale consolidate ale unei societăţi-mamă se īntocmesc pentru acelaşi exerciţiu financiar aplicabil situaţiilor financiare anuale ale societăţii-mamă. Dacă exerciţiul financiar al filialelor diferă de exerciţiul financiar aplicabil societăţii-mamă, situaţiile financiare anuale consolidate pot fi īntocmite la o altă dată pentru a ţine cont de exerciţiul financiar al majorităţii sau al celor mai importante dintre societăţile consolidate.

    (7) Exerciţiul financiar pentru instituţiile publice este anul bugetar.

------------

    *) Conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004, prevederile art. 251 alin. (3) şi (6) intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

    ART. 26*)

    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să īntocmească situaţii financiare anuale, inclusiv īn situaţia fuziunii, divizării sau īncetării activităţii acestora, īn condiţiile legii.

    (2) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi la alte perioade decāt anual, īn cadrul exerciţiului financiar.

    (3) Pentru persoanele juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară situaţiile financiare anuale se compun din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative.

    (4) Persoanele juridice care nu īndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementărilor prevăzute la alin. (3) aplică reglementări contabile conforme cu directivele europene şi īntocmesc situaţii financiare anuale, care se compun din bilanţ, cont de profit şi pierdere, politici contabile şi note explicative.

    (5) Criteriile menţionate la alin. (4) şi categoriile de persoane care aplică reglementările prevăzute la alin. (3) şi (4) se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    (6) Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial situaţiile financiare anuale se compun din bilanţ, contul rezultatului exerciţiului, politici contabile şi note explicative.

    (7) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt īnsoţite de raportul administratorilor.

    (8) Pentru sucursalele din Romānia ale instituţiilor de credit şi ale altor instituţii financiare cu sediul īn străinătate, instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) stabilesc conţinutul situaţiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Instituţiile respective stabilesc şi cerinţele referitoare la informaţiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective īn situaţia īn care acestea nu sunt obligate să publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

    (9) Instituţiile publice īntocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

------------

    *) Conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004, prevederile art. 26 alin. (3) şi (4) intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

    ART. 261

    Raportul anual cuprinde situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

    ART. 262

    Situaţiile financiare anuale vor fi īnsoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1) prin care īşi asumă răspunderea pentru īntocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

    a) politicile contabile utilizate la īntocmirea situaţiilor financiare anuale sunt īn conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

    c) persoana juridică īşi desfăşoară activitatea īn condiţii de continuitate.

    ART. 263*)

    O societate-mamă trebuie să īntocmească atāt raport anual pentru propria activitate, cāt şi raport anual consolidat.

------------

    *) Conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004, prevederile art. 263 intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

    ART. 264*)

    (1) Obiectivul situaţiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

    (2) Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat, precum şi celelalte componente, respectiv informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, politici contabile şi note explicative la situaţiile financiare anuale consolidate, şi vor fi făcute publice īmpreună cu situaţiile financiare anuale individuale ale societăţii-mamă.

------------

    *) Conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 420/2004, prevederile art. 264 intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

    ART. 27

    (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

    (2) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situaţiile financiare īntocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau īncetării activităţii persoanelor prevăzute la art. 26 alin. (3).

    (3) Persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) au obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale pe perioada premergătoare aplicării reglementărilor armonizate, īn condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2), după caz.

    (4) Criteriile īn funcţie de care situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevăzute la art. 26 alin. (4) sunt supuse auditului financiar se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Verificarea de către cenzori a situaţiilor financiare anuale se efectuează potrivit legii.

    ART. 28

    (1) Persoanele juridice care organizează contabilitatea īn partidă dublă trebuie să publice situaţiile financiare anuale. Fac obiectul publicării situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz. Aceste prevederi se aplică şi sucursalelor īnregistrate īn Romānia, care aparţin unor persoane juridice cu sediul īn străinătate, precum şi societăţilor-mamă care īntocmesc situaţii financiare consolidate.

    (2) Acţionarii şi angajaţii unei societăţi au dreptul să se informeze īn legătură cu situaţiile financiare anuale la sediul social al societăţii sau al societăţii-mamă, fără nici o discriminare.

    (3) Situaţiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.

    (4) Īn caz de īncetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, situaţiile financiare anuale, precum şi registrele şi celelalte documente la care se referă art. 24 se predau la arhivele statului, īn conformitate cu prevederile legale īn materie.

    ART. 29

    (1) Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, un exemplar al situaţiilor financiare anuale se depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, astfel:

    a) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3), īn termen de 150 de zile de la īncheierea exerciţiului financiar;

    b) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (4) şi (6), īn termen de 120 de zile de la īncheierea exerciţiului financiar;

    c) persoanele care, de la constituire, nu au desfăşurat activitate vor depune o declaraţie īn acest sens, īn termen de 60 de zile de la īncheierea exerciţiului financiar. Prevederile prezentului alineat se aplică pānă la data de 31 decembrie 2006, inclusiv pentru situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2006.

    (2) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

    (3) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome şi unităţile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar din situaţiile financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta.

 

    CAP. 5

    Contabilitatea trezoreriei statului şi a instituţiilor publice

 

    ART. 30

    (1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează şi funcţionează pe principiul execuţiei de casă şi asigură īnregistrarea operaţiunilor de īncasări şi plăţi īn conturi de venituri şi cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

    (2) Īn contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise şi repartizate şi pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele locale, precum şi conturi de disponibilităţi din care se pot efectua plăţi.

    (3) Contabilitatea trezoreriei statului asigură informaţii cu privire la derularea execuţiei bugetare īn condiţii de echilibru financiar, aprobată anual prin lege pentru fiecare buget, precum şi īn limita disponibilităţilor aflate īn conturi.

    (4) Īn contabilitatea trezoreriei statului se reflectă, īn conturi distincte, īmprumuturile de stat interne şi externe primite pentru finanţarea deficitelor bugetare, precum şi pentru alte acţiuni prevăzute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum şi depozitele atrase de la instituţiile financiare şi de la persoane fizice.

    (5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează īn cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale subordonate şi cuprinde operaţiunile privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate īn contul organelor administraţiei publice centrale şi locale.

    (6) Organizarea şi conducerea contabilităţii trezoreriei statului se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.

    (7) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează şi conduc contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor īncasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.

    ART. 31

    (1) Contabilitatea execuţiei bugetelor locale se organizează şi se conduce la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice şi asigură īnregistrarea operaţiunilor privind: drepturile constatate, veniturile īncasate, cheltuielile efectuate īn executarea bugetelor locale, precum şi obligaţiile cu termene legale de plată pānă la data de 31 decembrie; evidenţa subvenţiilor primite de la bugetul de stat şi de la celelalte bugete, precum şi a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne şi externe; stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale prin īnchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.

    (2) Unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile şi serviciile publice de subordonare locală, care au personalitate juridică şi ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează şi conduc contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor īncasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.

    ART. 32

    (1) Contabilitatea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se organizează şi se conduce īn cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al unităţilor subordonate, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice şi asigură īnregistrarea operaţiunilor privind: drepturile constatate, veniturile īncasate, cheltuielile efectuate īn executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi obligaţiile cu termene legale de plată pānă la data de 31 decembrie; evidenţa subvenţiilor primite de la bugetul de stat; stabilirea rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat prin īnchiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.

    (2) Instituţiile publice cu personalitate juridică, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează şi conduc contabilitatea drepturilor constatate şi a veniturilor īncasate, precum şi a angajamentelor şi a plăţilor efectuate, potrivit bugetului aprobat.

    ART. 33

    (1) Ministerul Finanţelor Publice īntocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.

    (2) Obiectul principal al bilanţului instituţiilor publice īl constituie patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cuprinzānd domeniul public şi cel privat, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, evaluate īn expresie bănească, după metodologia stabilită de fiecare minister, autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

    (3) Evidenţa īn unităţi fizice sau valorice, după caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substanţe minerale utile şi a celorlalte resurse naturale ale solului şi subsolului se realizează de către unităţile care administrează, exploatează şi folosesc bunurile respective.

    (4) La īncheierea exerciţiului financiar, īn contabilitatea trezoreriei statului se procedează la īncheierea execuţiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor Publice, după cum urmează:

    a) īncheierea execuţiei bugetului de stat se efectuează de către unităţile teritoriale ale trezoreriei statului;

    b) īncheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unităţile Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;

    c) īncheierea execuţiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

    (5) Ministerul Finanţelor Publice īntocmeşte trimestrial şi anual bilanţul general al trezoreriei statului, īn structura stabilită de acesta, care se aprobă īn condiţiile legii.

    ART. 34

    Bilanţul anual al instituţiilor publice, īn structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului o dată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.

 

    CAP. 6

    Contravenţii şi infracţiuni

 

    ART. 35

    Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvārşite īn astfel de condiţii īncāt, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

    1. deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie īnregistrate īn contabilitate;

    2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la:

    a) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;

    b) īntocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, īnregistrarea īn contabilitate a acestora īn perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

    c) efectuarea inventarierii;

    d) īntocmirea şi auditarea situaţiilor financiare anuale;

    e) īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite potrivit legii;

    f) nedepunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate;

    g) publicarea situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.

    3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.

    ART. 36

    (1) Contravenţia prevăzută la art. 35 pct. 2 lit. g) se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 300.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c) şi d), cu amendă de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) şi b), cu amendă de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei. Criteriile īn funcţie de care se stabileşte nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri.

    (11) Amenda pentru neīndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 35 pct. 2 lit. e) este de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, dacă perioada de īntārziere pentru īntocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsă īntre 15 şi 30 de zile lucrătoare, şi de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, dacă perioada de īntārziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

    (2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) īn funcţie de rata inflaţiei.

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele cu atribuţii de control financiar şi de alte persoane anume īmputernicite de Ministerul Finanţelor Publice.

    (4) Amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi (11) se suportă de persoanele vinovate.

    (5) Contravenţiilor prevăzute la art. 35 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor*).

----------

    *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

 

    ART. 37

    Efectuarea cu ştiinţă de īnregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a īnregistrărilor īn contabilitate, avānd drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum şi a elementelor de activ şi de pasiv ce se reflectă īn bilanţ, constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii.

 

    CAP. 7

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

    ART. 38

    (1) Īn termen de 6 luni de la intrarea īn vigoare a prezentei legi Ministerul Finanţelor Publice va elabora normele şi reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene*).

    (2) Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din prezenta lege vor elabora şi vor actualiza permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute la art. 1.

------------

    *) A se vedea Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 279 şi nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, reglementări care se aplică īncepānd cu data de 1 ianuarie 2003.

 

    ART. 39

    Ministerul Finanţelor Publice exercită controlul asupra modului īn care se aplică prevederile prezentei legi.

    ART. 40

    Prezenta lege intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).

------------

    *) A se vedea şi datele de intrare īn vigoare a actelor normative modificatoare.

 

    ART. 41

    Prevederile prezentei legi se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul īn străinătate, ce aparţin persoanelor prevăzute la art. 1, cu sediul sau domiciliul īn Romānia, cāt şi subunităţilor cu sediul īn Romānia, ce aparţin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul īn străinătate.

    ART. 42

    Pentru dezvoltarea cadrului instituţional īn domeniul contabilităţii şi al profesiei contabile, se reorganizează Colegiul Consultativ al Contabilităţii. Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi sursele de finanţare ale acestuia se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Contabilităţii, care se aprobă prin hotărāre a Guvernului, ce va fi promovată pānă la data de 31 martie 2005.

    ART. 43

    Pe data intrării īn vigoare a prezentei legi se abrogă:

    - Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor şi evidenţelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat īn Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;

    - Hotărārea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată īn Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;

    - Hotărārea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată īn Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;

    - Hotărārea nr. 1.116/1975 privind īmbunătăţirea analizei pe bază de bilanţ, creşterea operativităţii şi calităţii informaţiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat, publicată īn Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;

    - Hotărārea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social īn devize şi alte operaţiuni aplicabile īncepānd cu bilanţul contabil cu termen de depunere pānă la 15 aprilie 1996, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;

    - Hotărārea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor īn domeniul contabilităţii, verificarea şi certificarea bilanţului contabil īn baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificările ulterioare;

    - Hotărārea Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea īn contabilitatea agenţilor economici a unor operaţiuni economico-financiare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;

    - orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi*).

------------

    *) Liniuţele 5 - 7 ale art. 43 au fost introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 310/2002.