Asculta

Colecţie de acte legislative privind bursele private

 

LEGE   Nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private

 

 

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

    ART. 1

    (1) Bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat, īn baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară īntr-o instituţie de īnvăţămānt superior acreditată, din ţară sau din străinătate.

    (2) Cuantumul bursei private se stabileşte la īncheierea contractului şi se poate modifica ulterior numai prin act adiţional la acesta.

    ART. 2

    (1) Contractul prin care se acordă bursa privată cuprinde clauze privind modul īn care beneficiarul trebuie să īşi īndeplinească obligaţiile de studiu, precum şi celelalte condiţii īn care se oferă bursa.

    (2) Contractul se semnează de beneficiar sau, īn funcţie de vārstă, de beneficiar, cu acordul reprezentantului său legal, şi de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizică ce oferă bursa.

    (3) Beneficiarul bursei private are obligaţia să prezinte contractul, īn vederea avizării, la instituţia/unitatea de īnvăţămānt īn care studiază.

    (4) Contractul poate conţine clauze prin care să se stabilească obligaţia beneficiarului de a lucra după finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.

    (5) *** Abrogat

    ART. 3

    Bursa privată poate fi acordată pe īntreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă de timp, stabilită prin contract.

    ART. 4

    Cuantumul lunar al bursei private va fi stabilit de către cel care acordă bursa sau de altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.

    ART. 5 *** Abrogat

    ART. 6 *** Abrogat

    ART. 7

    Bursa privată nu poate fi acordată, īn condiţiile prezentei legi, rudelor sau afinilor pānă la gradul al IV-lea inclusiv.

    ART. 8 *** Abrogat

    ART. 9 *** Abrogat

    ART. 10

    Īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor emite instrucţiuni pentru aplicarea acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

---------------

 

 

ORDIN   Nr. 1759/5371 din 24 noiembrie 2004

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private

 

EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - Nr. 1.759

              MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII - Nr. 5.371

PUBLICAT  ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1151 din  6 decembrie 2004

 

    Avānd īn vedere dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private,

    īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

    īn temeiul Hotărārii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

 

    ministrul finanţelor publice şi ministrul educaţiei şi cercetării emit prezentul ordin.

 

    ART. 1

    Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor şi Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de politici şi legislaţie privind veniturile bugetului general consolidat şi Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile şi instituţiile de īnvăţămānt acreditate vor lua măsuri pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

                        p. Ministrul finanţelor publice,

                               Maria Manolescu,

                               secretar de stat

 

                       Ministrul educaţiei şi cercetării,

                              Alexandru Athanasiu

 

    ANEXA 1

 

                              INSTRUCŢIUNI

    de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private

 

    I. Prevederi cu caracter general

 

    1. Bursele prevăzute de Legea nr. 376/2004 privind bursele private se pot acorda persoanelor fizice romāne: elevi, studenţi, doctoranzi sau celor care urmează un program de pregătire postuniversitară īntr-o instituţie de īnvăţămānt acreditată, din ţară sau din străinătate.

    2.1. Bursa se acordă īn baza unui contract īncheiat īntre o persoană juridică de drept privat sau o persoană fizică şi beneficiar, dintre cei menţionaţi la pct. 1.

    2.2. Contractul se semnează, īn calitate de părţi, de către beneficiar sau, īn funcţie de vārstă, de beneficiar, cu acordul scris al reprezentantului său legal, şi de către reprezentantul legal al persoanei juridice de drept privat sau de către persoana fizică ce oferă bursa.

    2.3. Beneficiarul bursei private are obligaţia să prezinte contractul, īn vederea avizării, la instituţia sau la unitatea de īnvăţămānt īn care studiază, care va specifica nivelul şi forma de īnvăţămānt urmate, precizānd durata normală a studiilor, precum şi anul de studiu īn care se află beneficiarul bursei.

    2.4. Instituţia sau unitatea de īnvăţămānt are obligaţia de a prezenta, semestrial sau trimestrial, informaţii privind situaţia şcolară a beneficiarului bursei, la cererea persoanei fizice sau a persoanei juridice care acordă bursa.

    3.1. Clauzele contractului de bursă se stabilesc de către părţi, cu respectarea modelului de contract prevăzut īn anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.

    3.2. Bursa privată nu poate fi acordată rudelor sau afinilor pānă la gradul al IV-lea inclusiv.

    3.3. Pe perioada acordării bursei private se interzice beneficiarului să lucreze pentru cel care acordă bursa sau pentru altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.

    4.1. Bursa prevăzută la pct. 1 poate fi acordată pe īntreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă, stabilită prin contract de către părţi.

    4.2. Cuantumul bursei private se stabileşte la īncheierea contractului şi trebuie să acopere cel puţin masa, cazarea şi cheltuielile de īntreţinere, fără a se situa sub nivelul salariului minim pe economie. Acest cuantum se poate modifica ulterior īncheierii contractului numai prin act adiţional la acesta.

    4.3. Bursa se poate suspenda pe perioadele īn care beneficiarul ei nu īndeplineşte clauzele, stabilite prin contract.

    4.4. Beneficiarul bursei se poate obliga prin contract ca, după terminarea studiilor liceale, postliceale, universitare, postuniversitare sau de doctorat, pe parcursul cărora a primit bursa, să lucreze prin angajare, pe o anumită perioadă prevăzută īn contract, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.

    4.5. Beneficiarul bursei se obligă prin angajament de plată să restituie sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, īn caz de nerespectare a obligaţiilor asumate prin contract. Angajamentul de plată este prevăzut īn anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni şi constituie anexă la contract.

    4.6. Īn cazul restituirii sumelor reprezentānd burse private potrivit pct. 4.5, persoana fizică care a acordat bursa are obligaţia de a īnştiinţa organul fiscal competent īn vederea returnării sumelor respective cu care s-a redus impozitul datorat, iar persoana juridică va recalcula impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal respectiv.

 

    II. Prevederi cu caracter financiar

 

    A. Īn cazul contribuabililor persoane juridice

    1. Intră sub incidenţa art. 6 alin. 1 din Legea nr. 376/2004 persoanele juridice romāne de drept privat, precum şi persoanele juridice străine care sunt obligate la plata impozitului pe profit potrivit titlului II "Impozit pe profit" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

    2. La calculul profitului impozabil, cheltuielile īnregistrate īn contabilitate īn baza contractului prin care se acordă bursa privată şi a documentelor justificative de plată a acesteia sunt cheltuieli nedeductibile. Din punct de vedere fiscal, valoarea acesteia se scade din impozitul pe profit datorat dacă reprezintă cumulativ 3 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat, calculat īnainte de această deducere.

    3. Scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentānd bursa privată se efectuează lunar, trimestrial sau anual, potrivit metodologiei de calcul al impozitului pe profit, astfel īncāt la finele anului acestea să se īncadreze īn prevederile legii.

    Aceasta se īnregistrează īn contabilitate prin articolul contabil:

    6582 "Donaţii şi subvenţii acordate"/analitic distinct = 462 "Creditori diverşi"

    4. Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentānd bursa privată:

    Un contribuabil plătitor de impozit pe profit īncheie un contract cu un student, prin care īi acordă o bursă privată anuală de 60.000.000 lei, respectiv de 5.000.000 lei lunar.

    La calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005, acesta prezintă următoarele date financiare:

    Venituri din vānzarea mărfurilor    = 1.000.000.000 lei

    Venituri din activităţi diverse     =     2.000.000 lei

                                          _________________

                                          1.002.000.000 lei

 

    Cheltuieli privind mărfurile        =   750.000.000 lei

    Cheltuieli cu personalul            =    20.000.000 lei

    Alte cheltuieli de exploatare       =    90.000.000 lei

         din care: 15.000.000 lei bursa   _________________

                                            860.000.000 lei

 

    Calculul profitului impozabil pentru trimestrul I 2005

    Profitul impozabil = 1.002.000.000 - 860.000.000 + 15.000.000 = 157.000.000 lei.

    Impozitul pe profit īnainte de scăderea bursei private este de 157.000.000 x 19% = 29.830.000 lei.

    Avānd īn vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 6 din Legea nr. 376/2004, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

    - 3 la mie din cifra de afaceri reprezintă 3.006.000 lei;

    - 20% din impozitul pe profit īnainte de deducerea bursei private reprezintă 5.966.000 lei.

    Suma de scăzut din impozitul pe profit este 3.006.000 lei.

    Pentru trimestrul I 2005 impozitul pe profit datorat este de 29.830.000 - 3.006.000 = 26.824.000 lei.

 

    B. Īn cazul contribuabililor persoane fizice

    1. Īn aplicarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 376/2004, pot efectua cheltuieli cu bursele private contribuabilii care realizează venituri supuse procedurii de globalizare, respectiv: venituri din activităţi independente, venituri din salarii şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor potrivit titlului III "Impozitul pe venit" din Legea nr. 571/2003. De aceste prevederi beneficiază şi contribuabilii care realizează numai una dintre categoriile de venit enumerate mai sus.

    2. Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente pot efectua cheltuieli cu burse private, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 376/2004, sume care, cumulate, după caz, cu celelalte cheltuieli de sponsorizare şi mecenat efectuate conform legii, sunt deductibile plafonat īn limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003.

    3.1. Contribuabilii pentru care angajatorul are obligaţia să efectueze regularizarea anuală a impozitului pe veniturile din salarii vor īnştiinţa angajatorul īn perioada 1 - 15 ianuarie că a efectuat cheltuieli cu bursa privată īn baza unui contract şi solicită restituirea cheltuielilor cu bursa privată.

    3.2. Aceşti salariaţi pot solicita restituirea acestor cheltuieli cu bursa privată īn limita sumei reprezentānd 1% din impozitul pe venitul anual datorat, prin cerere scrisă către angajator, īnsoţită de copii de pe documentele justificative de plată şi contract.

    3.3. Dacă suma īnscrisă īn cerere către angajator privind cheltuiala efectuată cu bursa privată, cumulată cu suma dispusă a se vira către entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, depăşeşte plafonul de 1% din impozitul datorat pe venitul anual din salarii, atunci suma totală luată īn calcul de angajator este limitată la nivelul acestui plafon, avānd prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privată.

    4.1. Contribuabilii care au obligaţia să depună declaraţia de venit global şi au efectuat cheltuieli cu bursele private īn baza contractului īncheiat īntre părţi completează elementele necesare privind aceste cheltuieli īn rubricile corespunzătoare din declaraţia de venit global, la care anexează o copie a contractului şi a documentelor justificative de plată către persoana fizică beneficiară.

    4.2. Īn declaraţia de venit global se īnscriu toate cheltuielile efectuate īn cursul anului cu bursele private, ce urmează a fi recuperate din impozitul anual datorat īn limita sumei reprezentānd 1% din impozitul pe venitul anual datorat.

    4.3. Dacă suma īnscrisă īn declaraţia de venit global privind bursa privată, cumulată cu suma dispusă a se vira către entitatea nonprofit potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, depăşeşte plafonul de 1% din impozitul pe venitul anual datorat, atunci suma totală luată īn calcul este limitată la nivelul acestui plafon, avānd prioritate cheltuielile efectuate cu bursa privată.

    5.1. Contractele privind bursa privată, precum şi documentele de plată pentru aceste burse vor fi prezentate īn original şi īn copie la organul fiscal sau la angajator, după caz, păstrānd copiile acestora.

    5.2. Īn cazul īn care declaraţia de venit global se transmite prin poştă către organul fiscal, atunci aceasta va fi īnsoţită de copia contractului īncheiat īntre părţi privind bursa privată şi de pe documentele justificative de plată.

    6. Documentul justificativ de plată a bursei private īn cazul plătitorilor persoane fizice poate fi şi un īnscris īntre acesta şi beneficiarul bursei şi va cuprinde obligatoriu şi elementele de identificare a părţilor din contract: numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma şi data plăţii.

    7. Neprezentarea documentelor necesare luării īn calcul a cheltuielilor privind bursele private īn condiţiile Legii nr. 376/2004 şi ale Legii nr. 571/2003 pānă la termenul de depunere a declaraţiei de venit global atrage pierderea dreptului conferit de lege.

 

    ANEXA 1

    la instrucţiuni

 

                          CONTRACT Nr. ......../.........

 

    I. Părţile contractului

    ART. 1

    Prezentul contract se īncheie īntre:

    1. Persoana fizică sau persoana juridică de drept privat, cu atributele lor de identificare:

    2. Domnul/Doamna/Domnişoara ..............................................., elev(ă)/student(ă)/masterand(ă)/doctorand(ă) īn anul .........., īn anul universitar/şcolar .................... la ...................., īnvăţămānt de zi/seral/i.d.d., născut/născută īn anul .........., luna ....................., ziua .........., īn localitatea ................................., fiul/fiica lui ....................... şi al/a ......................., cetăţean romān, cu domiciliul īn Romānia, str. .............................. nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............................, cod poştal ..............., telefon ................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .......... nr. ...................., eliberat/eliberată de ............................. la data de ............... .

 

    II. Obiectul contractului

    ART. 2

    Obiectul prezentului contract īl constituie acordarea unei burse private īn condiţiile Legii nr. 376/2004 şi ale instrucţiunilor de aplicare a acesteia.

 

    III. Termenul contractului

    ART. 3

    Prezentul contract se īncheie pentru un termen de .........., īncepānd cu data prezentului contract.

 

    IV. Obligaţiile părţilor

    ART. 4

    Persoana fizică sau persoana juridică de drept privat se obligă să asigure finanţarea bursei īn cuantum de ............. lunar, pe o perioadă de .......... luni, īncepānd cu luna .................... anul .......... .

    ART. 5

    Beneficiarul se obligă să īndeplinească următoarele obligaţii:

    a) cu privire la studii: .................... (se stabilesc de comun acord īntre părţile contractului);

    b) să profeseze, prin angajare, pentru o perioadă de .........., īn specialitatea pentru care s-a pregătit, pe un post corespunzător studiilor absolvite, la persoana fizică sau la persoana juridică de drept privat care acordă bursa privată;

    c) să restituie īn termen de 3 luni de la notificare, īn baza prezentului contract şi a angajamentului asumat, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, pentru neexecutare totală sau parţială a obligaţiilor;

    d) să prezinte prezentul contract spre avizare unităţii sau instituţiei de īnvăţămānt la care studiază.

    Prezentul contract se īncheie īn 4 exemplare, unul pentru persoana fizică sau persoana juridică de drept privat care acordă bursa, unul pentru beneficiarul bursei, unul pentru instituţia sau unitatea de īnvăţămānt unde acesta din urmă studiază şi unul pentru organul fiscal care efectuează deducerea fiscală.

 

    ANEXA 2

    la instrucţiuni

 

                                 ANGAJAMENT

               Anexă la Contractul nr. ........./........

 

    Subsemnatul ..............................., născut īn anul .........., luna ...................., ziua ........., īn localitatea ........................, fiul/fiica lui ........................... şi al/a ...................., cetăţean romān cu domiciliul stabil īn Romānia, localitatea ........................, str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ........................, cod poştal ......., telefon ...................., posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. .........., eliberat de Poliţia ................................. la data de .................... .

    Īn temeiul art. 5 lit. c) din Contractul nr. .............../.............., mă angajez să restitui sumele primite cu titlu de bursă īn baza art. 2 din contractul menţionat, indexate cu indicele de inflaţie, īn termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea persoanei juridice de drept privat sau a persoanei fizice care a acordat bursa.

 

              Data                               Beneficiarul bursei,

          ..............                      ..........................

 

                              ---------------

 

 

ORDIN   Nr. 2025 din 30 iunie 2008

privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentānd cheltuieli pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

PUBLICAT  ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 515 din  9 iulie 2008

 

    Īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    īn temeiul prevederilor art. 57 şi ale art. 58^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare, prevăzute īn anexa nr. 1:

    1. formularul 252 "Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii", cod 14.13.02.13/s;

    2. formularul 255 "Decizie privind restituirea sumelor reprezentānd cheltuieli cu bursele private", cod 14.13.02.13/b.

    ART. 2

    Se aprobă Procedura pentru acordarea deducerii reprezentānd cheltuieli pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private, prevăzută īn anexa nr. 2.

    ART. 3

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite īn anexa nr. 3.

    ART. 4

    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5

    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6

    Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

                   p. Ministrul economiei şi finanţelor,

                               Cătălin Doica,

                              secretar de stat

 

    Bucureşti, 30 iunie 2008.

    Nr. 2.025.

 

    ANEXA 1 *1)

 

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusă īn facsimil.

 

AF   Ministerul Economiei şi Finanţelor

     Agenţia Naţională de Administrare Fiscală                         252

     Administraţia Finanţelor Publice _____________

 

                                                       Nr. īnregistrare ________

                                                       Data ____________________

 

                            DECIZIE DE IMPUNERE

          privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii

                                      _______

                             pe anul |_|_|_|_|

 

Către:

      Nume _________________________           Cod numeric personal/

      Prenume ______________________           Număr de identificare fiscală:

Domiciliul: Localitatea ____________           _________________________________

Cod poştal _________________________  Īn baza art. 58^1 din Legea nr. 571/2003

Strada _____________________________  privind Codul fiscal, cu modificările şi

Număr _____ Bloc _____  Scara ______  completările ulterioare şi a Cererii

Ap. _____ Judeţ (sector) ___________  privind destinaţia sumei reprezentānd pānă

                                      la 2% din impozitul anual şi deducerea

                                      cheltuielilor efectuate pentru

                                      economisirea īn sistem colectiv pentru

                                      domeniul locativ pe anul ...... nr. ......

                                      din data ..........., se recalculează

                                      impozitul pe veniturile din salarii la

                                      funcţia de bază, după cum urmează:

 

                                                                        - lei -

 ______________________________________________________________________________

|                    Denumire indicator               | Decizie    | Decizie   |

|                                                     | anterioară | curentă   |

|_____________________________________________________|____________|___________|

| 1. Venit impozabil din salarii, la funcţia de bază*)|            |           |

|_____________________________________________________|____________|___________|

| 2. Cheltuieli deductibile privind economisirea īn   |            |           |

|    sistem colectiv pentru domeniul locativ          |            |           |

|_____________________________________________________|____________|___________|

| 3. Venit impozabil din salarii, recalculat          |            |           |

|    (rd. 1 - rd. 2)                                  |            |           |

|_____________________________________________________|____________|___________|

| 4. Impozit anual datorat pe veniturile din salarii, |            |           |

|    la funcţia de bază                               |            |           |

|_____________________________________________________|____________|___________|

| 5. Impozit anual pe veniturile din salarii reţinut  |            |           |

|    de plătitorul de venituri/stabilit, la funcţia   |            |           |

|    de bază                                          |            |           |

|_____________________________________________________|____________|___________|

| 6. Diferenţă de impozit stabilită īn minus          |            |           |

|    (rd. 5 - rd. 4)                                  |            |           |

|_____________________________________________________|____________|___________|

| 7. Diferenţe de impozit, conform      |a. constatate|                        |

|    art. 90 alin. (2) din Ordonanţa    |   īn plus   |                        |

|    Guvernului nr. 92/2003,            |_____________|________________________|

|    republicată, cu modificările şi    |b. constatate|                        |

|    completările ulterioare            |   īn minus  |                        |

|_______________________________________|_____________|________________________|

 

    Diferenţa de impozit stabilită/constatată īn minus (rd. 6 sau rd. 7b) īn sumă de ___________ lei se compensează şi/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale īn vigoare.

    Diferenţa de impozit constatată īn plus (rd. 7a) īn sumă de ____________ lei se plăteşte īn funcţie de data comunicării prezentei astfel:

    - dacă data comunicării este cuprinsă īn intervalul 01 - 15 din lună, termenul de plată este pānă la data de 5 a lunii următoare;

    - dacă data comunicării este cuprinsă īn intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este pānă la data de 20 a lunii următoare; īmpotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune, īn termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie īnştiinţare de plată, conform legii.

 

Aprobat:             Verificat:         Īntocmit:         Am primit un exemplar

Funcţie ____________ Funcţie __________ Funcţie _________ Semnătură contribuabil

Nume, prenume        Nume, prenume      Nume, prenume     ______________________

____________________ __________________ _________________ Data __/__/____

Data __/__/____      Data __/__/____    Data __/__/____   sau nr. şi data

                                                          confirmării de primire

 

------------

    *) Se preia suma reprezentānd venit bază de calcul la funcţia de bază din fişele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210 la funcţia de bază) şi din declaraţiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate īn Romānia şi de către persoanele fizice romāne angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate īn Romānia (formular 224).

 

Număr de operator de date cu caracter personal 1067           Cod 14.13.02.13/s

 

AF   Ministerul Economiei şi Finanţelor

     Agenţia Naţională de Administrare Fiscală                         255

     Administraţia Finanţelor Publice _____________

 

                                                       Nr. īnregistrare ________

                                                       Data ____________________

 

                                  DECIZIE

      privind restituirea sumelor reprezentānd cheltuieli cu bursele private

                                      _______

                             pe anul |_|_|_|_|

 

Către:

      Nume _________________________           Cod numeric personal/

      Prenume ______________________           Număr de identificare fiscală:

Domiciliul: Localitatea ____________           _________________________________

Cod poştal _________________________  Īn baza art. 57 alin. (4) din Legea

Strada _____________________________  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

Număr _____ Bloc _____  Scara ______  modificările şi completările ulterioare şi

Ap. _____ Judeţ (sector) ___________  a Cererii privind destinaţia sumei

                                      reprezentānd pānă la 2% din impozitul

                                      anual şi deducerea cheltuielilor efectuate

                                      pentru economisirea īn sistem colectiv

                                      pentru domeniul locativ pe anul ......

                                      nr. ...... din data ..........., se

                                      stabilesc cheltuielile admise cu bursa

                                      privată, după cum urmează:

 

                                                                        - lei -

 ______________________________________________________________________________

|                    Denumire indicator               | Decizie    | Decizie   |

|                                                     | anterioară | curentă   |

|_____________________________________________________|____________|___________|

| 1. Cheltuieli admise cu bursa privată*)             |            |           |

|_____________________________________________________|____________|___________|

| 7. Diferenţe de impozit, conform      |a. constatate|                        |

|    art. 90 alin. (2) din Ordonanţa    |   īn plus   |                        |

|    Guvernului nr. 92/2003,            |_____________|________________________|

|    republicată, cu modificările şi    |b. constatate|                        |

|    completările ulterioare            |   īn minus  |                        |

|_______________________________________|_____________|________________________|

 

    Cheltuielile admise cu bursa privată/diferenţa de impozit constatată īn minus (rd. 1 sau rd. 2b) īn sumă de ____________ lei se compensează şi/sau se restituie, după caz, potrivit prevederilor legale īn vigoare.

    Diferenţa de impozit constatată īn plus (rd. 2a) īn sumă de ____________ lei se plăteşte īn funcţie de data comunicării prezentei astfel:

    - dacă data comunicării este cuprinsă īn intervalul 01 - 15 din lună, termenul de plată este pānă la data de 5 a lunii următoare;

    - dacă data comunicării este cuprinsă īn intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este pānă la data de 20 a lunii următoare. Īmpotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune, īn termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezintă titlu de creanţă şi constituie īnştiinţare de plată, conform legii.

 

Aprobat:             Verificat:         Īntocmit:         Am primit un exemplar

Funcţie ____________ Funcţie __________ Funcţie _________ Semnătură contribuabil

Nume, prenume        Nume, prenume      Nume, prenume     ______________________

____________________ __________________ _________________ Data __/__/____

Data __/__/____      Data __/__/____    Data __/__/____   sau nr. şi data

                                                          confirmării de primire

 

------------

    *) Suma admisă se calculează la nivelul impozitului anual pe veniturile din salarii, la funcţia de bază şi īn afara funcţiei de bază (conform fişelor fiscale şi declaraţiilor privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate īn Romānia şi de către persoanele fizice romāne angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate īn Romānia).

 

Număr de operator de date cu caracter personal 1067            Cod 14.13.02.13/b

 

    ANEXA 2

 

                                  PROCEDURĂ

pentru acordarea deducerii reprezentānd cheltuieli pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ şi restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

 

    I. Deducerea cheltuielilor pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ

    1. Persoanele fizice care au efectuat īn cursul anului cheltuieli pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, pot solicita deducerea acestora, īn limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an, din venitul impozabil din salarii realizat la funcţia de bază īn cursul anului.

    2. Deducerea se acordă de organul fiscal competent, la solicitarea titularului contractului de economisire şi creditare īn sistem colectiv pentru domeniul locativ.

    Prin organ fiscal competent se īnţelege:

    a) organul fiscal īn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde īşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal īn Romānia;

    b) organul fiscal īn a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

    3. Solicitarea deducerii se face de către titularul contractului de economisire-creditare, prin depunerea formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentānd pānă la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea īn sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13, la organul fiscal competent, completat īn conformitate cu instrucţiunile prevăzute de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    4. Pentru a beneficia de deducerea din venitul impozabil din salarii a cheltuielilor pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ solicitantul va prezenta organului fiscal următoarele documente, īn copie:

    - fişele fiscale (formular 210) şi/sau declaraţiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate īn Romānia şi de către persoanele fizice romāne angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate īn Romānia (formular 224), pentru veniturile realizate la funcţia de bază;

    - contractul de economisire-creditare;

    - extrasul de cont eliberat de instituţia de credit sau documentele de atestare a plăţii sumelor reprezentānd cheltuieli pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ, după caz, aferente anului fiscal pentru care se solicită deducerea.

    5. Īn situaţia īn care documentele menţionate nu au fost depuse, organul fiscal va notifica persoanele solicitante īn vederea prezentării tuturor documentelor necesare acordării deducerii. Soluţionarea cererii de acordare a deducerii se va realiza după depunerea documentelor.

    6. Pe baza datelor din evidenţa fiscală şi a documentelor prezentate de contribuabil, organul fiscal competent stabileşte nivelul cheltuielilor deductibile, īn limita prevăzută de lege, şi recalculează venitul impozabil din salarii ca diferenţă īntre venitul impozabil din salarii la funcţia de bază (venit bază de calcul din fişa fiscală la funcţia de bază şi din formularele 224) şi suma reprezentānd cheltuieli deductibile pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ.

    Impozitul anual pe veniturile din salarii la funcţia de bază se stabileşte prin aplicarea cotei de impozit la venitul impozabil din salarii recalculat, prin Decizia de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii, cod 14.13.02.13/s.

    Īn vederea efectuării restituirii, organul fiscal competent verifică datele din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul existenţei unor obligaţii fiscale neachitate īnregistrate de către contribuabil şi restituie, īn termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, diferenţele de impozit stabilite īn minus numai după efectuarea compensării acestora cu eventualele obligaţii fiscale restante.

    Decizia se emite īn două exemplare:

    a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit legii;

    b) un exemplar se păstrează la dosarul contribuabilului.

 

    II. Restituirea cheltuielilor efectuate cu plata burselor private

    1. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii şi au efectuat īn cursul anului cheltuieli pentru acordarea burselor private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, pot solicita restituirea acestora, īn limita sumei reprezentānd pānă la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii.

    Īn situaţia contribuabililor care au solicitat restituirea cheltuielilor cu bursa privată şi au optat şi pentru virarea unei sume din impozitul anual pe veniturile din salarii pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult, potrivit legii, suma totală luată īn calcul este limitată la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, avānd prioritate cheltuielile efectuate īn cursul anului de raportare cu bursa privată.

    2. Restituirea cheltuielilor admise cu bursele private se efectuează de organul fiscal competent definit la cap. I pct. 2, la solicitarea persoanei fizice care a efectuat cheltuielile cu bursele private.

    3. Solicitarea se face de către contribuabil prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentānd pānă la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea īn sistem colectiv pentru domeniul locativ", cod 14.13.04.13, completat īn conformitate cu instrucţiunile prevăzute de Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.371/2007.

    4. Pe baza documentelor prezentate de contribuabil şi a datelor din evidenţa fiscală, organul fiscal competent stabileşte suma de restituit, avānd īn vedere impozitul anual pe veniturile din salarii realizate īn cursul anului, la funcţia de bază şi īn afara funcţiei de bază (din fişele fiscale şi declaraţiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate īn Romānia şi de către persoanele fizice romāne angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate īn Romānia).

    Restituirea sumei reprezentānd cheltuieli admise cu bursele private se efectuează prin emiterea Deciziei privind restituirea sumelor reprezentānd cheltuieli cu bursele private, cod 14.13.02.13/b.

    Īn vederea efectuării restituirii, organul fiscal competent verifică datele din evidenţa analitică pe plătitori, sub aspectul existenţei unor obligaţii fiscale neachitate īnregistrate de către contribuabil şi restituie, īn termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, cheltuielile admise cu bursa privată numai după efectuarea compensării acestora cu eventualele obligaţii fiscale restante.

    Decizia se emite īn două exemplare:

    a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit legii;

    b) un exemplar se păstrează la dosarul contribuabilului.

    5. Īn situaţia contribuabililor care solicită şi deducerea cheltuielilor pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ, cheltuielile admise cu bursa privată şi/sau suma de virat pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult se stabilesc după acordarea deducerii cheltuielilor pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ, pe baza impozitului anual recalculat (rd. 4 din formularul 252).

 

    ANEXA 3

 

    CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE ŞI DE PĂSTRARE ALE FORMULARELOR PREVĂZUTE LA ART. 1

 

    1. Denumire: "Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii (formularul 252)

    1.1. Codul: cod 14.13.02.13/s

    1.2. Format: A4/t1

    1.3. Caracteristicile - pe o singură faţă;

         de tipărire:     - se poate utiliza şi echipament informatic pentru

                          editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei

                          contribuabilului.

    1.4. Se difuzează: gratuit.

    1.5. Se utilizează: pentru recalcularea impozitului pe veniturile din salarii, realizate la funcţia de bază, ca urmare a acordării deducerii cheltuielilor efectuate pentru economisire īn sistem colectiv pentru domeniul locativ.

    1.6. Se īntocmeşte īn două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

    - organul fiscal īn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde īşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal īn Romānia;

    - organul fiscal īn a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

    1.7. Circulă - un exemplar la organul fiscal competent;

                 - un exemplar la contribuabil.

    1.8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

    2. Denumire: "Decizie privind restituirea sumelor reprezentānd cheltuieli cu bursele private", cod 14.13.02.13/b (formularul 255)

    2.1. Codul: cod 14.13.02.13/b

    2.2. Format: A4/t1

    2.3. Caracteristicile - pe o singură faţă;

    de tipărire:          - se poate utiliza şi echipament informatic pentru

                          editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei

                          contribuabilului.

    2.4. Se difuzează: gratuit.

    2.5. Se utilizează: pentru restituirea cheltuielilor admise cu bursa privată īn limita a 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii.

    2.6. Se īntocmeşte īn două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

    - organul fiscal īn a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde īşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal īn Romānia;

    - organul fiscal īn a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

    2.7. Circulă: - un exemplar la organul fiscal competent;

                  - un exemplar la contribuabil.

    2.8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

                              ---------------