CODUL ETIC AL INSPECTORULUI DE CONTROL FISCAL

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Codul etic al inspectorului de control fiscal stabileste norme etice pentru inspectorii de control fiscal care isi desfasoara activitatea in Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate si formuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate de catre toti inspectorii de control fiscal in vederea cresterii increderii in autoritatea fiscala si a prestigiului controlului fiscal.

Normele etice stabilite in Cod pornesc de la rolul si functiile inspectorului de control fiscal in administratia fiscala, precum si de la individualizarea functiei inspectorului de control fiscal prin caracteristici care includ:

Inspectorul de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si unitatile sale subordonate actioneaza conform prevederilor Constitutiei Romaniei, Statutului functionarilor publici, Regulamentului de Organizare si Functionare al unitatii din care face parte si a celorlalte dispozitii legale care reglementeaza activitatea de control fiscal.

Codul etic al inspectorului de control fiscal se aplica la nivelul tuturor structurilor de control fiscal, respectarea prevederilor sale fiind obligatorie pentru toti inspectorii de control fiscal.

Prin prezentul Cod se urmareste asigurarea unor servicii de calitate si informarea contribuabililor asupra regulilor etice ale activitatii de control, de a caror respectare sunt indreptatiti sa beneficieze in relatiile cu autoritatea controlului fiscal.

Codul etic al inspectorului de control fiscal incurajeaza contribuabilul sa contribuie activ la derularea activitatii de control

CAPITOLUL II

OBIECTIV

Obiectivul Codului etic al inspectorului de control fiscal il reprezinta desfasurarea la cele mai inalte standarde de profesionalism a activitatii de control fiscal . Atingerea acestui obiectiv impune indeplinirea a trei cerinte de baza:

CREDIBILITATEA

Societatea isi manifesta nevoia de credibilitate in controlul fiscal ca justificare a participarii fiecarui membru al societatii la formarea resurselor financiare ale bugetului de stat.

Existenta unui cadru etic pe care trebuie sa-l respecte inspectorul de control fiscal constituie o garantie a cresterii increderii contribuabilului in controlul fiscal.

PROFESIONALISM

Exercitarea functiei de inspector de control fiscal este efectuata de persoane ale caror capacitati intelectuale si experienta dobandite prin pregatire le asigura competenta necesara activitatii de control fiscal.

CALITATEA SERVICIILOR

Societatea in general si contribuabilii in special solicita efectuarea controlului fiscal la cele mai inalte cote de calitate si standarde de performanta, astfel incat sa se asigure atat realizarea functiei de control fiscal cat si derularea nestingherita a activitatii contribuabilului pe perioada controlului.

CAPITOLUL III

PRINCIPII FUNDAMENTALE

Pe intreaga durata a controlului fiscal, inspectorii de control fiscal au obligatia de a actiona cu profesionalism, dovedind corectitudine si obiectivitate in relatiile cu contribuabilii si cu celelalte persoane cu care vin in contact pe parcursul indeplinirii atributiilor de serviciu.

In scopul atingerii obiectivului controlului fiscal, persoanele care exercita aceasta functie trebuie sa respecte urmatoarele principii fundamentale:

1. Integritatea este principiul conform caruia inspectorii de control fiscal isi vor exercita functia cu onestitate, buna credinta si responsabilitate, respectand legea si actionand in conformitate cu prevederile legale si cu cerintele functiei; nu vor lua parte, cu buna stiinta, la nici o activitate ilegala si nu se vor angaja in acte care sa discrediteze functia de inspector de control fiscal.

2. Obiectivitatea este principiul conform caruia inspectorii de control fiscal trateaza toate situatiile cu care se confrunta in activitatea lor conform starii de fapt fara influente externe.

Inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) sa dovedeasca onestitate in indeplinirea tuturor atributiilor de serviciu;

b) sa fie obiectiv in efectuarea constatarilor si in stabilirea masurilor luate ori propuse;

c) sa evite ideile preconcepute si partinirea;

d) sa nu se lase influentat in luarea deciziilor de oferte din partea contribuabililor incompatibile cu integritatea si obiectivitatea;

e) sa respinga si sa informeze superiorii despre orice acte de coruptie, fapte sau actiuni ilegale;

f) sa nu foloseasca pozitia sa de functionar public in interese particulare;

g) sa nu conditioneze indeplinirea corecta a atributiilor de serviciu de obtinerea unor recompense din partea contribuabilului;

h) sa nu solicite, sa nu primeasca sau sa accepte cadouri, imprumuturi si orice alte valori sau servicii, in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu;

i) sa nu se implice in activitati sau intelegeri, direct sau indirect, care ar da nastere la conflicte de interese;

j) sa nu foloseasca bunurile sau influenta entitatii controlate pentru rezolvarea unor probleme personale;

k) sa semnaleze conducatorului ierarhic eventualele cazuri de conflict de interese in care se afla ca urmare a sarcinilor de control primite.

3. Legalitatea reprezinta principiul potrivit caruia orice actiune de control fiscal poate fi efectuata daca este prevazuta intr-un act normativ aplicabil domeniului de activitate supus procedurii de control.

4. Confidentialitatea este principiul conform caruia inspectorii de control fiscal sunt obligati sa nu dezvaluie informatiile pe care le primesc de la contribuabili fara o autorizare a celor in drept, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Inspectorul de control fiscal va fi prudent in folosirea si protejarea informatiilor acumulate in cursul verificarii si nu va folosi informatiile si documentele de care ia cunostinta pentru nici un scop contrar legii.

Inspectorii de control fiscal au obligatia sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul activitatilor profesionale, in legatura cu afacerile contribuabililor. Obligatia respectarii confidentialitatii se mentine chiar si dupa terminarea relatiei profesionale intre inspectorul de control fiscal si contribuabil.

Inspectorul de control fiscal care dobandeste informatii in timpul exercitarii sarcinilor de serviciu profesionale au obligatia sa nu foloseasca informatia in avantajul personal sau in avantajul unei terte parti.

5. Competenta, este principiul conform careia toate situatiile sunt tratate printr-un rationament profesional.

In acest scop, inspectorii de control fiscal trebuie sa fie impartiali si sa aplice cunostintele, experienta si aptitudinile necesare in exercitarea atributiilor de serviciu.

CAPITOLUL IV

RESPONSABILITATEA

O caracteristica a functiei de inspector de control fiscal o constituie responsabilitatea acestuia fata de entitatile supuse controlului fiscal.

Entitatile supuse controlului fiscal sunt persoanele fizice romane si straine, societati comerciale, companii nationale, organizatii, asociatii sau fundatii nonprofit, institutii publice, precum si orice alte entitati care desfasoara activitati, potrivit legii, pe teritoriul Romaniei, contribuabili care au obligatii fiscale fata de bugetul de stat.

Responsabilitatea unui inspector de control fiscal fata de entitatile controlate nu impune satisfacerea intereselor acestora.

Inspectorul de control fiscal trebuie sa-si asume intreaga responsabilitate cu privire la constatarile inscrise in procesul verbal de control fiscal.

 

CAPITOLUL V

CONDUITA

In indeplinirea atributiilor de serviciu, inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) sa respecte Constitutia, legile tarii, reglementarile si normele privind controlul fiscal, regulamentul de organizare si functionare.

b) sa respecte orice dispozitie interna cu caracter oficial;

c) sa manifeste loialitate fata de tara si fata de institutia controlului fiscal si sa considere aceasta ca cel mai inalt principiu moral;

d) sa respecte si sa aplice principiile prezentului cod etic;

e) sa nu faca discriminari in relatiile cu contribuabilii, sa nu acorde privilegii acestora;

f) sa nu accepte favoruri sau beneficii pentru sine sau pentru membrii familiei;

g) sa nu se angajeze niciodata in relatiile de afaceri cu contribuabilii, persoane fizice sau juridice, direct sau indirect, relatii care ar afecta indeplinirea corecta, cinstita si cu constiinciozitate a indatoririlor de serviciu;

h) sa se abtina, in activitatea desfasurata, de la orice comportament care ar discredita functia de inspector de control fiscal;

i) sa nu se lase influentat de interesele personale si nici de presiunile de orice fel, in indeplinirea atributiilor de serviciu;

j) sa actioneze pentru combaterea fraudei, coruptiei, traficului ilicit de marfuri si bunuri si a altor actiuni ilicite;

k) sa sesizeze conducatorului ierarhic cazurile in care i se cere sa actioneze contrar codului etic;

l) sa sesizeze faptele ilicite de care a luat cunostinta in exercitiul functiei.

 

CAPITOLUL VI

ATITUDINEA FATA DE CONTRIBUABILI

In relatiile cu contribuabilii, inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) sa dea dovada de politete, respect, disponibilitate fata de problemele cu care se confrunta contribuabilii si sa considere contribuabilul nu doar ca pe un platitor de impozite si taxe ci si ca pe un partener egal, avand drepturi si obligatii clar stabilite prin lege.

b) sa acorde importanta si timpul necesar discutiilor cu contribuabilii sau cu cei desemnati legal in acest sens, pentru a fundamenta constatarile pe baza tuturor argumentelor contribuabilului;

c) sa acorde contribuabiluilui o perioada rezonabila de timp pentru a furniza orice informatii, cu exceptia situatiilor in care documentele trebuie puse imediat la dispozitie;

d) sa solicite contribuabilului sa clarifice aspectele pentru care considera ca sunt necesare informatii suplimentare;

e) sa isi formuleze si exprime independent opinia fata de contribuabil, si sa se pronunte cu sinceritate, concis, exprimandu-si, daca este cazul, rezervele fata de argumentele contribuabilului;

f) sa asigure egalitatea de tratament si sa nu faca discriminare pe criterii de nationalitate, sex, origine, rasa, etnie, handicap, varsta, religie sau convingeri politice;

g) sa dea dovada de seriozitate, profesionalism si respect fata de persoanele cu care intra in relatii de serviciu;

h) sa dea dovada de operativitate, in exercitarea atributiilor de serviciu evitand sa prelungeasca in mod inutil perioada de desfasurare a controlului;

i) sa motiveze in scris deciziile luate.

CAPITOLUL VII

COMPORTAMENTUL IN CADRUL INSTITUTIEI

Inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) sa promoveze in cadrul serviciului relatii bazate pe responsabilitate, loialitate, respect reciproc, colaborare si sprijin profesional;

b) sa indeplineasca sarcinile de serviciu in limitele competentelor si responsabilitatilor atribuite;

c) sa indeplineasca toate sarcinile dispuse de conducatorii ierarhici, cu conditia ca acestea sa nu contravina dispozitiilor legale;

d) sa actioneze intotdeauna astfel incat sa nu fie afectata imaginea institutiei.

CAPITOLUL VIII

DEMNITATEA, SPRIJINUL PROFESIONAL

SI MEDIUL DE LUCRU

1. Inspectorii de control fiscal sunt obligati:

a) sa apere demnitatea functiei si sa nu lezeze prestigiul autoritatii controlului fiscal;

b) sa nu raspunda la provocarile adresate de orice persoana cu care vine in contact prin natura activitatii, cu privire la persoana sa, colegilor sau institutiei din care face parte.

2. Inspectorii de control fiscal beneficiaza:

a) de protectia legii, in exercitarea atributiilor de serviciu;

b) de drepturile recunoscute de lege;

c) de sprijin pentru imbunatatirea si perfectionarea cunostintelor si activitatii sale profesionale;

d) de pregatire profesionala, initiala si continua, pe tot parcursul carierei sale;

e) de conditii de munca de natura sa-i ocroteasca sanatatea si integritatea fizica;

f) de dotarile materiale necesare, care sa-i permita indeplinirea sarcinilor de serviciu in conditiile optime si cu operativitate.

CAPITOLUL IX

RESPECTAREA NORMELOR DIN PREZENTUL COD

1. Inspectorii de control fiscal trebuie sa fie constienti de faptul ca este in interesul lor sa respecte Codul etic, incalcarea sa conducand la suportarea consecintelor legale, cu efecte negative asupra carierei profesionale prin aplicarea de masuri disciplinare.

2. Comportamentul inspectorii de control fiscal trebuie fie conform cerintelor Codului etic.

3. In cazul in care inspectorii de control fiscal nu respecta cerintele Codului etic sau nu pot justifica abaterile de la prevederile ace-stuia vor suporta sanctiuni disciplinare potrivit prevederilor legale.

4. Daca exista indicii ca faptele savarsite de inspectorii de control fiscal intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, conducatorii acestora vor sesiza organele abilitate ale statului.

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

1. In vederea luarii la cunostinta de catre contribuabili a modului in care inspectorii de control fiscal trebuie sa se comporte, Codul etic al inspectorului de control fiscal va fi pus la dispozitia contribuabililor, la solicitarea acestora, de toate structurile de control fiscal.

2. Conducerea unitatilor din structura autoritatii controlului fiscal va lua masurile necesare pentru a se asigura ca inspectorii din subordine cunosc si respecta Codul etic in exercitarea atributiilor de serviciu.

3. Cazurile de conduita inadecvata si masurile adoptate vor fi popularizate in randul inspectorilor, cu pastrarea confidentialitatii celor implicati.