Ascultă

Complexitatea contextului economic al ultimilor ani şi presiunile în creştere generate de procesul de globalizare determină autorităţile fiscale să identifice noi vectori de creştere şi de eficientizare a activităţii. Identificarea şi fiscalizarea veniturilor real obţinute de unele categorii de persoane fizice, considerate cu potenţial sau risc fiscal, reprezintă o miză cu o importanţă deosebită pentru administraţiile fiscale moderne. în acest context, o categorie de contribuabili care face obiectul unei atenţii speciale o reprezintă segmentul persoanelor fizice cu averi mari (PFAM), datorită complexităţii şi dimensiunii afacerilor şi fluxurilor financiare pe care le gestionează, precum şi impactului semnificativ asupra sistemului general de impozitare a veniturilor pe care îl are conformarea sau neconformarea fiscală a acestora. Astfel, un număr tot mai mare de administraţii fiscale îşi înfiinţează unităţi dedicate acestui segment de contribuabili, în scopul unei mai bune înţelegeri a comportamentului de afaceri al acestora, al identificării riscurilor fiscale şi al îmbunătăţirii conformării la declararea şi plata impozitelor.

Toţi contribuabilii, indiferent de rolul lor în viaţa socială şi economică, trebuie să-şi cunoască drepturile, obligaţiile şi consecinţele cu care se vor confrunta în caz de neconformare. Menţinerea încrederii în sistemul fiscal presupune informarea permanentă asupra politicii şi strategiei fiscale, modalităţii de utilizare a banilor publici, dar şi asigurarea că toţi contribuabilii sunt trataţi corect.

În anul 2011, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a iniţiat procesul de creare a premiselor legislative şi organizatorice necesare implementării programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari, ca o expresie normală de integrare a României în tendinţele globale de abordare a fiscalităţii.

Prin Strategia de conformare fiscală a PFAM pe baza managementului riscurilor, adoptată în anul 2012, a fost mandatată cu punerea în aplicare a unui program dedicat acestui segment de contribuabili Direcţia Verificări Fiscale din cadrul structurii centrale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (începând cu anul 2015, DVF a fost reorganizată sub denumirea Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice).

în anul 2017 Strategia de conformare fiscală a PFAM a fost actualizată, în consecinţa adoptării Strategiei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 2017 – 2020 şi ţinându-se seama de noile evoluţii şi tendinţe identificate pe plan internaţional în domeniul conformării fiscale pe acest segment de contribuabili.

Conform noii strategii de conformare adoptate, prin PFAM se înţelege persoana fizică rezidentă română care deţine o avere mai mare de 25 de milioane de euro, atât în România cât şi în străinătate, conform surselor de informaţii interne şi externe disponibile ANAF.

La momentul adoptării strategiei (mai 2017), grupul PFAM constituit pe baza acestei definiţii cuprindea 364 de persoane fizice, cu menţiunea că acest grup se actualizează anual, pe măsura preluării şi prelucrării de noi informaţii.

Programul are în vedere abordarea pe bază de risc a problemelor de conformare fiscală ataşabile acestei categorii de contribuabili, urmărind cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor care caracterizează segmentul analizat şi a factorilor care influenţează neconformarea, articularea riscurilor fiscale specifice şi identificarea, proiectarea şi aplicarea tratamentelor celor mai eficace şi eficiente pentru îmbunătăţirea gradului de conformare.

Strategia pusă în aplicare, deşi include un program de selectare în vederea controlului şi alocarea de resurse semnificative pentru efectuarea verificărilor, nu se rezumă la aceste acţiuni. Obiectivul constând în creşterea conformării fiscale a segmentului contribuabililor persoane fizice cu averi mari, pentru riscurile identificate se aplică o paletă extinsă de tratamente, începând cu oferirea de servicii de asistenţă contribuabililor, informarea şi educarea acestora în scopul cunoaşterii şi respectării legislaţiei fiscale, comunicarea publică a mesajelor de încurajare a conformării fiscale. De asemenea, se pune accent pe dialogul cu organizaţiile profesionale şi practicienii din domeniul fiscal, în vederea identificării problemelor cu care se confruntă contribuabilii şi a soluţiilor celor mai adecvate, astfel încât, prin interacţiuni reciproce, să se pună bazele unui sistem de învăţare în comun şi să se amelioreze sistemul de practici fiscale din România, la cel mai favorabil cost pentru ambele părţi. Astfel, contribuabilii beneficiază de avantaje cum sunt costurile mai reduse ale conformării, reducerea riscurilor de controverse fiscale, optimizarea utilizării timpului afectat gestionării problemelor fiscale şi o mai bună înţelegere a legislaţiei în domeniu, iar administraţia fiscală îşi îndeplineşte rolul de îmbunătăţire a colectării veniturilor bugetare.

Un element de noutate al noii abordări strategice în materia asigurării conformării fiscale voluntare îl constituie utilizarea unui serviciu dedicat managementului relaţiilor cu contribuabilii PFAM, prin care fiecare persoană din categoria PFAM beneficiază de serviciile unui inspector fiscal, cu atribuţii în cunoaşterea şi gestionarea problemelor de conformare fiscală specifice şi a oferirii de servicii de calitate, particularizate. Se introduce astfel, în practica fiscală din România în domeniul conformării persoanelor fizice, conceptul modern de conformare prin colaborare normal cooperative compliance

Pe de altă parte, în scopul combaterii cazurilor în care contribuabilii nu înţeleg să se conformeze obligaţiilor legale, tratamentul fiscal pus în practică constă în efectuarea de verificări amănunţite şi inspecţii fiscale, utilizând analiza de risc pentru selectarea persoanelor care urmează a fi supuse controlului. Programul de control vizează atât corectarea situaţiei fiscale a contribuabililor selectaţi pentru verificări prin stabilirea obligaţiilor fiscale suplimentare de plată şi, după caz, sancţionarea abaterilor constatate, cât şi încurajarea conformării fiscale generale a celorlalţi contribuabili, prin publicarea periodică a rezultatelor obţinute.