CODUL ETIC al funcţionarului public din administraţia fiscală care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei contribuabililor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Codul etic al funcţionarului public din administraţia fiscală, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei contribuabililor, denumit în continuare funcţionar fiscal, stabileşte obligaţii pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, formulează principii fundamentale şi defineşte obiective care trebuie respectate de către toti funcţionarii fiscali din cadrul structurilor de asistenţa contribuabililor, precum şi de întregul personal fiscal care vine în contact cu aceştia, în vederea creşterii încrederii în autoritatea fiscală şi a  prestigiului acesteia în rândul publicului.

Obligaţiile funcţionarilor fiscali înscrise în cod au în vedere aspecte legate de pregătirea profesionala, aptitudinile în domeniul comunicării şi normele etice care trebuie să guverneze activitatea de asistenţă fiscală a contribuabililor.

 

              

              Funcţionarul fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi unităţilor sale subordonate acţioneaza conform prevederilor Constituţiei României, Statutului funcţionarilor publici, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii din care face parte şi a celorlalte dispoziţii legale care reglementează activitatea de asistenţă.   

CAPITOLUL II

Principii fundamentale

 

În activitatea de asistenţă a contribuabililor vor fi respectate următoarele principii fundamentale :

 

   Principiul egalităţii

   Potrivit art. 16 din Constituţie (Egalitatea în drepturi), cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege.

   Pornind de la prevederile constituţionale menţionate, unitatea fiscală trebuie să asigure un tratament egal tuturor contribuabililor în ceea ce priveşte corectitudinea stabilirii obligaţiilor fiscale faţă de stat, a termenelor de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a impozitelor, a taxelor şi contribuţiilor sociale datorate statului, precum şi privind accesul la serviciile de asistenţă din cadrul administraţiei fiscale.

 

   Principiul nediscriminării

   Acest principiu derivă din principiul egalităţii şi impune ca nici un contribuabil, beneficiar al asistenţei fiscale, să nu fie pus într-o situaţie de inferioritate faţă de alţi contribuabili în ceea ce priveşte condiţia socială, etnia, sexul, convingerile politice, filozofice, religioase, situaţia de persoană cu  handicap etc.

 

   Principiul accesului la informaţiile de interes public

   Potrivit art. 31 din Constituţie (Dreptul la informaţie), dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

   Acordarea asistenţei implică un caracter permanent şi regulat, în funcţie de nevoile şi aşteptările acestora şi de resursele disponibile ale administraţiei fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.

  

Principiul gratuităţii asistenţei fiscale a contribuabililor

   Potrivit art. 47 din Constituţie, exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.

   Făcând parte din categoria serviciilor cu caracter public, asistenţa şi informarea contribuabililor se acordă în mod gratuit de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

 

   Principiul transparenţei

   Principiul transparenţei derivă din dreptul la informare a cetăţenilor, potrivit art. 31 din Constituţie. Ca urmare, fiecare unitate fiscală trebuie să aplice cu consecvenţă acest principiu în relaţia cu contribuabilii.

   Transparenţa trebuie concepută ca o condiţie a dialogului, dar şi ca un instrument de control al activităţii administraţiei fiscale de către contribuabili.

Acest principiu trebuie corelat cu dreptul contribuabilului la confidenţialitatea informaţiilor de ordin fiscal şi cu prevederile legale.

Prin prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 13/2001, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 62/6.02.2001 şi aprobată prin Legea nr. 502/2001, este reglementat modul de soluţionare (termene, responsabilităţi) a contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice.

 

   Principiul adaptării administraţiei fiscale la cerinţele contribuabililor

   Administraţia fiscală trebuie să găsească calea unei cooperări active pentru îmbunătăţirea asistenţei şi informării contribuabililor, potrivit cerinţelor acestora.

   Funcţionarul fiscal care acordă asistenţa trebuie să înţeleagă problematica fiscală formulată de contribuabil, să ţină cont de aşteptările şi nevoile acestuia. Totodată, administraţia fiscală orientată către contribuabili trebuie să aibă capacitatea de a se adapta în permanenţă la nevoile acestora. Numai o bună înţelegere a contribuabilului şi adaptarea răspunsului fiecărei situaţii particulare asigură o asistenţă eficientă şi de calitate.

 

Principiul respectului şi consideraţiei faţă de contribuabili

   Potrivit acestui principiu, funcţionarii administraţiei fiscale trebuie să adopte un comportament bazat pe respect şi consideraţie faţă de contribuabili. Funcţionarii administraţiei fiscale trebuie să manifeste solicitudine, limbaj politicos, respect şi promptitudine în relaţiile cu contribuabilii, şi să evite – pe cât posibil -  situaţiile conflictuale, tensionate.

 

Principiul confidenţialităţii

Toate informaţiile oferite de contribuabil autorităţilor fiscale trebuie să rămână confidenţiale şi nu pot fi transmise în nici o circumstanţă către o terţă parte, cu excepţia cazului în care se obţine permisiunea contribuabilului sau în situaţia în care legea prevede altfel.

 

CAPITOLUL III

Obiective

 

   Obiectivul general al activităţii de asistenţă îl constituie furnizarea de informaţii de calitate către contribuabili, referitoare la prevederile legislaţiei fiscale, obligaţiile care le revin în materie fiscală, precum şi promovarea conformării fiscale voluntare, printr-o abordare orientată către contribuabil, în care acesta este privit ca partener egal al administraţiei fiscale.

   Obiectivele specifice ale activităţii asistenţei contribuabililor sunt următoarele :

 

Respectarea dreptului la petiţionare al contribuabililor

   Articolul 21 din Constituţie (Accesul liber la justiţie) stipulează că orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi  intereselor sale legitime. Totodată, nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

   Art. 51 din legea fundamentală (Dreptul la petiţionare) stipulează că cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. La rândul lor, autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

Potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 122/8.11.1990, cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administraţiv sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administraţive de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

   Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu se răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective, dacă prin lege nu se prevede un alt termen.

 

 

 

       Angajarea administraţiei în slujba contribuabilului, orientarea administraţiei fiscale către client

   Orientarea activităţii de asistenţă către client contribuie la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi creşterea gradului de conformare fiscală a contribuabililor. În acelaşi timp această orientare îl ajută pe contribuabil în îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

 

Claritate, simplitate şi corectitudine în relaţia cu contribuabilii

   Mesajele transmise de administraţia fiscală trebuie să fie accesibile pentru toate categoriile de contribuabili, indiferent de nivelul de pregătire al acestora. Totodată, dacă o anumită problemă a fost cauzată contribuabilului din vina administraţiei, aceasta va trebui să-şi recunoască eroarea şi să ia măsuri corespunzătoare pentru îndreptarea acesteia.

 

Răspunsuri competente şi la timp la întrebările contribuabililor

   Răspunsurile clar formulate de funcţionarii fiscali în concordanţă cu prevederile legale şi transmiterea acestora în timp util contribuabililor definesc de fapt calitatea activităţii de asistenţă şi informare a contribuabililor.

   Impactul public al acţiunilor funcţionarilor fiscali poate avea efect asupra respectării legii şi conformării fiscale voluntare. Totodată, de modul în care fiecare funcţionar înţelege să adopte un comportament adecvat poziţiei de persoană publică în care se găseşte depinde, în ultimă instanţă, imaginea administraţiei fiscale şi a Ministerului Finanţelor Publice în general.

 

   Răspunsuri complete la întrebările contribuabililor

   Asistenţa şi informarea contribuabililor trebuie să aibă ca obiectiv formularea unor răspunsuri complete, astfel încât să se diminueze nevoia unui contact  suplimentar din partea contribuabilului pentru aceeaşi problemă.

   Soluţionarea problematicii ridicate de contribuabil în cadrul unui singur contact cu administraţia fiscală prezintă următoarele avantaje :

   - reduce stress-ul pentru contribuabil;

   - îmbunătăţeşte conformare fiscală voluntară;

   - contribuie la satisfacerea cerinţelor contribuabilului;

- creşte eficienţa muncii la nivelul administraţiei.

 

Comunicare între toate nivelurile de asistenţă

   Atât între direcţia specializată de la nivel central şi structurile judeţene, cât şi între acestea şi structurile de la nivelul unităţilor subordonate, trebuie să existe o comunicare permanentă, care să contribuie la înţelegerea mesajelor primite de la contribuabili şi să asigure transparenţa sistemului fiscal.

 

Folosirea celor mai diverse mijloace pentru informarea contribuabililor

   Unitatea fiscală va elabora programe de asistenţă şi va urmări materializarea acestora, în concordanţă cu nevoile exprimate de contribuabili.

   Eforturile vor fi orientate spre determinarea nevoilor contribuabililor şi satisfacerea acestora într-un grad cât mai înalt.

   Informaţiile vor fi furnizate printr-o varietate de mijloace (corespondenţă scrisă, poştă electronică, telefon, mass media, publicaţii, programe complexe de asistenţă şi informare).

 

Programe orientate pe grupuri ţintă

   Unitatea fiscală va elabora programe specifice pentru acele categorii de contribuabili ale căror nevoi de informare în materie fiscală sunt mai eficient de îndeplinit prin folosirea acestor programe.

   Programele vor include acţiuni adaptate la condiţiile economico-culturale şi la cerinţele contribuabililor, care să contribuie la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi să răspundă la problemele de interes major ale acestora.

Asistenţa furnizată pentru corectarea eventualelor erori din evidenţele fiscale

Eventualele erori şi neconcordanţe din evidenţele fiscale semnalate de contribuabili vor fi aduse la cunoştinţa compartimentului de specialitate în vederea corectării acestora şi regularizării diferenţelor de impozit.

   Totodată, unitatea fiscală va furniza toate informaţiile solicitate de contribuabili în vederea clarificării situaţiei fiscale a acestora.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţiile funcţionarului fiscal

 

   Funcţionarul fiscal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor de asistenţă ale contribuabililor va depune toate eforturile în vederea realizării unei autoinstruiri continue în ceea ce priveşte conţinutul reglementărilor în materie fiscală.

   Pe lângă o foarte bună pregătire de specialitate în domeniul impozitelor şi taxelor, funcţionarul fiscal trebuie să dispună de aptitudini în domeniul comunicării, astfel încât să fie în măsură să prezinte contribuabilului, într-un limbaj accesibil acestuia, prevederile legislaţiei fiscale.

   Obligaţiile funcţionarului fiscal din structurile de asistenţă pentru contribuabili, care intră în contact direct cu aceştia, sunt:

 

Perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale

   Funcţionarul fiscal din structurile de asistenţă pentru contribuabili este obligat să-şi perfecţioneze permanent pregătirea profesională pentru a putea răspunde tuturor întrebărilor referitoare la sistemul de impozite şi taxe reglementat de legislaţia în vigoare. În acest scop, este necesar ca unitatea fiscală să asigure o specializare a funcţionarilor fiscali pe grupe de impozite şi taxe.

Prin creşterea nivelului de pregătire profesională, funcţionarul fiscal este în măsură să ofere toate informaţiile pe care contribuabililii le solicită şi să îi ajute să identifice formularele de declaraţii fiscale, în concordanţă cu situaţia fiscală particulară, şi totodată să răspundă întrebărilor formulate de contribuabili în legătură cu modul de completare a datelor din declaraţiile fiscale, termenul de depunere a acestora şi de efectuare a plăţilor în contul impozitelor şi taxelor, dreptul de a face contestaţii, precum şi consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor fiscale.

 

Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare

Funcţionarul fiscal din structurile de asistenţă pentru contribuabili va depune întregul efort pentru a aprecia cât mai corect nivelul de înţelegere şi starea emoţională a contribuabilului şi totodată pentru a înţelege cât mai corect întrebarea sau problema ridicată de acesta, astfel încât să-i poată oferi răspunsul corect, într-un mod pe care contribuabilul sa-l înţeleagă.

Funcţionarul fiscal trebuie să aibă capacitatea de a obţine informaţii complete şi relevante de la contribuabil, în vederea încadrării legale corecte a întrebării sau speţei prezentate de contribuabil şi formulării directe sau, după caz, în urma obţinerii punctului de vedere de la direcţiile (serviciile) de specialitate, a unor răspunsuri clare, în concordanţă cu reglementările fiscale şi aşteptările sau exigenţele contribuabilului.

În urma analizării situaţiei contribuabilului, funcţionarul fiscal va aduce la cunoştinţa acestuia paşii care trebuie urmaţi pentru a se conforma reglementărilor şi procedurilor fiscale în vigoare.

 

Depăşirea eventualelor obstacole care pot afecta comunicarea cu contribuabilii

În activitatea de asistenţă, funcţionarul fiscal va depune întregul efort în vederea depăşirii eventualelor dificultăţi care pot afecta realizarea unei comunicări depline cu contribuabilii şi care pot fi cauzate de ambele părţi implicate :

· în ceea ce priveşte contribuabilii :

- gradul de percepţie, determinat de nivelul de pregătire al contribuabilului;

- lipsa de interes din partea contribuabilului pentru mesajul transmis de administraţia fiscală;

- dificultăţi de exprimare (ton, cuvinte folosite);

· în ceea ce priveşte funcţionarul fiscal :

- insuficientă încredere în sine, atunci când se urmăreşte transmiterea mesajului către contribuabil;

- emoţiile necontrolate;

- incompatibilitate pentru susţinerea dialogului.

 

Respectarea normelor etice

În activitatea desfăşurată, funcţionarul fiscal va ţine seama de calitatea sa de funcţionar public, care impune respectarea următoarelor obligaţii etice:

-               să facă cunoscute contribuabililor datele proprii de identificare (nume, prenume, funcţia şi locul de muncă), prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa. În situaţia în care îşi desfăşoară activitatea la ghişeul de acordare a asistenţei, ghişeul de informaţii sau alte ghişee de relaţii cu publicul, funcţionarul va face cunoscute, prin afişare, la loc vizibil, datele sale de identificare;

-               să aibă o ţinută decentă, corespunzătoare demnităţii şi prestigiului funcţiei;

-               să dea dovadă de disciplină, atât în relaţiile cu contribuabilii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi desfăşuară activitatea;

-               să rămână calm, politicos şi respectuos pe întreaga durată de acordare a asistenţei;

-               să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu contribuabilii;

-               să folosească un limbaj corect din punct de vedere gramatical;

-               să nu utilizeze un limbaj neadecvat situaţiei (argou sau limbaj de strictă specialitate);

-               să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la contribuabil;

-               să depună întregul efort pentru a răspunde la solicitările contribuabilului;

-               să acorde întreaga sa atenţie contribuabilului pe parcursul desfăşurării asistenţei fiscale;

-               să ofere răspunsuri complete şi corecte contribuabilului;

-               să se asigure că răspunsurile oferite sunt înţelese de către contribuabili;

-               să îndrume contribuabilii la direcţia (serviciul) de specialitate, în vederea obţinerii de informaţii detaliate, care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;

-               să mulţumească contribuabilului pentru faptul că a contactat serviciul de asistenţă pentru contribuabili şi să-l asigure de întreaga disponibilitate profesională a administraţiei fiscale;

-               să păstreze neştirbită autoritatea instituţiei pe care o reprezintă faţă de contribuabili.

 

Întreruperea acordării asistenţei

Situaţiile în care este permisă întreruperea acordării asistenţei, după o avertizare prealabilă a contribuabilului, sunt următoarele :

- folosirea de către contribuabil a unui limbaj trivial;

-          ameninţări la adresa funcţionarului fiscal;

-          utilizarea de către contribuabil a violenţei verbale şi/sau fizice.

Contribuabilul trebuie avertizat că, în cazul în care continuă în nota respectivă, discuţia cu acesta se va încheia.

În astfel de cazuri, funcţionarul fiscal va întrerupe imediat discuţia cu contribuabilul şi va solicita, după caz, informaţii de identificare a contribuabilului şi sprijinul organelor de ordine pentru propria protecţie.

  

 

 

CAPITOLUL V

Respectarea prevederilor prezentului cod

 

1. Respectarea prevederilor prezentului cod este obligatorie pentru toţi funcţionarii publici din administraţia fiscală care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei contribuabililor.

2. În acest scop funcţionarii fiscali vor lua măsuri în vederea îmbunătăţirii pregătirii profesionale, a perfecţionării aptitudinilor de comunicare şi modelării corespunzătoare a comportamentului în raport de cerinţele Codului etic.

3. Nerespectarea prevederilor prezentului cod atrage suportarea de măsuri disciplinare, cu efecte negative asupra carierei profesionale a celor implicaţi.

4. În cazurile în care există indicii că faptele săvârşite de funcţionarul fiscal întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, se vor  sesiza de urgenţă organele abilitate ale statului.

5. Răspunderea materială a personalului din activitatea de asistenţă se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

1. Codul etic al funcţionarului fiscal va fi pus la dispoziţia contribuabililor la solicitarea acestora.

 

2. Conducerea unităţilor fiscale va lua măsurile necesare pentru a se asigura că personalul din subordine cunoaşte şi respectaă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, Codul etic al funcţionarului public din administraţia fiscală care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei contribuabililor.