Revocarea accesului la serviciul de depunere on-line

 

Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formular, modulul "Revocare online - formulare 151/153" din pagina "Declaraţii electronice".

Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte acest Formular. Acesta se depune Ón format h‚rtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală Ón a cărei rază contribuabilul Óşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi Ónsoţită de următoarele documente:

- actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, Ón original şi copie;

- documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, Ón original şi copie;

- Ómputernicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului.

Atenţie: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line. 

 

Revocarea accesului la serviciul "Acces controlat la informaţiile cuprinse Ón dosarul fiscal"

 

Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului  se solicită de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line, cu acest Formular, modulul "Revocare online - formulare 151/153" din pagina "Declaraţii electronice". Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte acest Formular. Acesta se depune Ón format h‚rtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală Ón a cărei rază contribuabilul Óşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi Ónsoţită de următoarele documente:

- actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, Ón original şi copie;

- documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, Ón original şi copie;

- Ómputernicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Acces controlat la dosarul fiscal.

Atenţie: prin formularul 153 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul Acces controlat la dosarul fiscal.