Instrucţiuni de utilizare a serviciului

 "Acces controlat la dosarul contribuabilului"


 

Cum se obţine accesul la dosarul fiscal

Cerinţe de sistem

Accesarea aplicaţiei

Cum se renunţă la serviciul de acces la dosarul fiscal

Ce facem când am reînnoit certificatul

CUM SE OBŢINE ACCESUL LA DOSARUL FISCAL

1. Obţineţi un certificat calificat de semnătură electronică conform Legii 455/2001 de la unul din furnizorii acreditaţi. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe site-ul  www.mcsi.ro.

2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2. 

3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l, transmiteţi-l pe e-mail la furnizorul certificatului, primiţi-l prin e-mail semnat de acesta, apoi transmiteţi-l prin portal la ANAF (modulul Declaraţii electronice, Acces controlat la dosarul contribuabilului, opţiunea Înregistrare certificate calificate). 

4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formularul 152). 

5. Privind împuternicirea de la contribuabil: în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale). 

6. Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 152). 

7. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 152, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal, neprimirea acesteia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natură, pentru accesarea dosarului fiscal. După acest termen puteţi încerca să utilizați serviciul. Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de email Admin.Portal@mfinante.gov.ro

Avertizare:
Datorită unor dificultăţi tehnice, domeniul YAHOO nu acceptă e-mail-urile transmise de domeniul mfinante. De aceea, vă rugăm ca în relaţia cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, să utilizaţi o adresa de e-mail care să conţină un alt domeniu decât Yahoo şi la care să vă putem transmite răspunsurile noastre.

8. Accesaţi serviciul "Acces controlat la dosarul fiscal". 

CERINŢE DE SISTEM

Serviciul "Acces controlat la dosarul contribuabilului" funcţionează pe majoritatea calculatoarelor cu sistem de operare Windows. In plus, va trebui să setaţi browser-ul pentru prima limbă engleza:
Alegeţi din meniul Tools -> Internet Options

 

Apăsaţi butonul Languages


Daca nu există în listă, apăsaţi butonul Add, alegeţi English(United Status)[en-US] şi, după instalare, dacă este pe altă poziţie, poziţionaţi cursorul pe el şi apăsaţi "Move up" până ajunge în prima poziţie.ACCESAREA APLICAŢIEI


Accesarea aplicaţiei necesită logarea pe portal. Pentru logare apăsaţi butonul Autentificare certificat (marcat cu roşu, sus în dreapta)

 

După apasarea butonului de autentificare va apare fereastra din care selectati certificatul:

 

Din fereastra Choose a digital certificate, selectaţi certificatul dvs., apoi apăsaţi butonul OK, iar în fereastra următoare, ca în imaginea de mai jos, apăsaţi butonul Yes:

După autentificarea pe site-ul ANAF, în spaţiul privat al contribuabilului, puteţi alege accesarea aplicaţiei:
La accesarea link-ului Dosar fiscal se realizează deschiderea aplicaţiei:


 La accesarea serviciului "acces controlat la dosarul fiscal al contribuabilului", se afişează meniul principal:Acesta conţine patru submeniuri de lucru, astfel:

 • submeniul DATE IDENTIFICARE

 • submeniul VECTOR FISCAL

 • submeniul SITUAȚIE SINTETICA

 • submeniuri pentru fiecare DECLARAȚIE


  In mod automat, aplicaţia afişează un câmp de editare, referitor la codul fiscal pentru care se doreşte afişarea informaţiilor.

  Pentru completarea câmpului Cod fiscal, se procedează la alegerea unui CUI, din lista ataşată certificatului digital cu care s-a făcut autentificarea.

  Prin apăsarea butonului "Go", se lansează acţiunea de căutare a datelor pentru codul fiscal furnizat. In absenţa acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile, însă acestea nu vor avea conţinut.

  Detaliem mai jos definiţiile şi acţiunile, pentru fiecare dintre meniurile de lucru. Navigarea între meniuri este posibilă prin deplasarea mouse-ului şi alegerea opţiunii dorite.


  1. DATE IDENTIFICARE

  Se prezintă principalele date de identificare ale contribuabilului, sub formă de secţiuni, astfel:


  Secţiunea de date comune prezintă principalele date de identificare, comune tuturor tipurilor de coduri de identificare fiscală.

  Astfel, se prezintă codul de identificare fiscală selectat şi denumirea, în prima parte a secţiunii.

  Aceasta primă parte este prezentă în toate secţiunile aplicaţiei.


  In cea de a doua parte se prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni cu includerea numărului şi datei declaraţiei, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce priveşte înregistrarea ca plătitor de TVA, tipul sediului.


  Secţiunea date specifice prezintă principalele date specifice, caracteristice tipului de contribuabil selectat. Astfel, categoriile pentru care se prezintă informaţii de identificare specifice sunt:

  Mai jos detaliem informaţiile specifice disponibile pentru fiecare tip de contribuabil:


  Agenţi economici

  Se includ forma de organizare şi informaţii despre codul CAEN (incluzând numărul şi denumirea cestuia precum şi anul din care contribuabilul are asociat acest cod )


  Persoane fizice autorizate

  Se includ forma de organizare şi informaţii despre codul CAEN (incluzând numărul şi denumirea cestuia precum şi anul din care contribuabilul are asociat acest cod). In funcţie de categoria de persoană fizică (profesii libere sau prestatoare de activităţi comerciale), se prezintă codul numeric personal, nume şi prenume, cod CAEN (incluzând denumirea şi anul de atribuire), numărul de înregistrare la registrul comerţului.


  Instituţii publice

  Se includ actul normativ de înfiinţare, sistemul de finanţare, organul tutelar, sectorul de activitate

  Act Normativ de înfiinţare, Sistem finanţare, Organ tutelar, Sector de activitate.


  Persoane juridice nerezidente

  Se includ codul de identificare fiscală în ţara de apartenenţă şi forma juridică

  Cod Identificare Fiscala în <TARA>: Forma juridică :  2. VECTOR FISCAL

  Secţiunea cuprinde informaţii legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxă/contribuţie, datele de început şi sfârşit (dacă este cazul) şi periodicitatea declarării acestora, ca în exemplul de mai jos:  3. SITUAŢIE SINTETICĂ

  Secţiunea cuprinde informaţii referitoare la obligaţiile de plată restante. In primul tabel se prezintă sumele totale, grupate pe ani şi luni:

  AN

  IANUARIE

  FEBRUARIE

  MARTIE

  APRILIE

  MAI

  IUNIE

  IULIE

  AUGUST

  SEPTEMBRIE

  OCTOMBRIE

  NOIEMBRIE

  DECEMBRIE

  2006

  60

  0

  0

  0

  8000

  9500

  7500

  300

  1500

  0

  500

  105000


  La click pe suma aleasă, se detaliază informaţii despre natura sumelor care compun creanţa şi data la care se raportează:  In continuare se detaliază informaţii despre documentele în baza cărora suma este cuprinsă în creanţe:  4. DECLARAŢII

  Secţiunea cuprinde informaţii legate despre declaraţiile depuse, grupate după tipul declaraţiei:  Prezentarea se face sub formă tabelară, în ordinea descrescătoare a anilor de raportare.

  În cadrul anilor, gruparea se face pe luna de raportare, ca în exemplul de mai jos :
  I
  n cazul în care în declaraţie perioada de raportare este înlocuita cu T1…T4 sau S1, S2, (T = Trimestru / S= semestru), tabelul conţine perioada de raportare ca atare, numărul de înregistrare şi data, obținute de la organul fiscal competent.


  Ataşat fiecărei secţiunii de declaraţii există filtre, pe baza cărora se poate selecta o declaraţie în vederea generării şi vizualizării copiei acesteia:

  ATENŢIE: Pentru completarea datei de înregistrare este disponibil un calendar cu ajutorul căruia se alege data de înregistrare în formatul corect.

  După introducerea elementelor de filtrare şi apăsarea butonului Go, se generează copia declaraţiei selectate.

  CUM SE RENUNŢĂ LA SERVICIUL DE ACCES LA DOSARUL FISCAL

  Pot exista cazuri în care contribuabil care accesează dosarul fiscal doreşte să renunţe la acest serviciu, de exemplu, când persoana împuternicită nu mai lucrează pentru aceeaşi firmă.

   Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului  se solicită de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line, cu acest  Formular, modulul "Revocare online - formulare 151/153" din pagina "Declaraţii electronice".

  Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obţinut, se foloseşte acest  Formular. Acesta se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul îşi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente: - actul de autorizare a funcţionării contribuabilului, în original şi copie; - documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original şi copie; - împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului Acces controlat la dosarul fiscal.

  Atenţie: prin formularul 153 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul Acces controlat la dosarul fiscal.

  CE FACEM CÂND AM REÎNNOIT CERTIFICATUL


  Descărcaţi un nou formular de document de comfirmare, îl completaţi cu datele dvs. şi semnaţi documentul cu NOUL certificat, păstrând aceeaşi adresă de e-mail folosită şi la înregistrarea certificatului (adică adresa trecută în formularul 152). Asiguraţi-vă că aţi semnat cu noul certificat, parcurgând următorii paşi:


  1. Apăsaţi click-dreapta pe câmpul "Semnătură utilizator" din documentul de confirmare


  2. Alegeţi a treia opţiune, "Show Signature Properties…"  3. Apăsaţi butonul "Show Certificate…"  În această fereastră puteţi verifica perioada de valabilitate.

  Opţional, puteţi apăsa pe "Details", unde puteţi vedea şi numărul certificatului (Serial Number):  După ce v-aţi asigurat că aţi semnat documentul de confirmare cu NOUL certificat, îl transmiteţi la adresa de confirmare a firmei care v-a emis certificatul. După ce primiţi ca răspuns pe e-mail docume ntul de confirmare, semnat de această firmă, trimiteţi acest fişier pe portalul ANAF, folosind secţiunea "Declaraţii electronice", modulul "Reînnoire certificate calificate".

  Va apare fereastra următoare:  De regulă, dupa actualizarea datelor în sistem, care se face în maxim 4 zile lucrătoare de la trimitere, se trimite automat un e-mail de confirmare, care vă informează că noul număr al certificatului a fost introdus în baza de date a ANAF şi că puteţi folosi noul certificat calificat pentru a accesa serviciile ANAF şi a depune documente electronice. Neprimirea acestuia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natură, pentru depunerea documentelor în format electronic. După acest termen puteţi încerca să utilizaţi serviciul de depunere prin internet. Recipisa primită în urma depunerii este o confirmare a posibilităţii tehnice de utilizare a serviciului.