Ascultă

 

În sprijinul contribuabililor

 

 

 

 

GHID

privind impozitarea veniturilor din salarii şi activităţi independente realizate de

PERSOANELE FIZICE NEREZIDENTE

                                                                        Ministerul Finanţelor Publice

2003


GHID PRIVIND IMPOZITAREA VENITURILOR DIN SALARII SI ACTIVITATI INDEPENDENTE REALIZATE DE PERSOANELE FIZICE NEREZIDENTE

 

1. Cui se adresează acest ghid ?

  Acest ghid se adresează :

+    persoanelor fizice române fără domiciliu în România, pentru veniturile obţinute din România prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat;

+    persoanelor fizice străine, pentru veniturile obţinute din România prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României sau într-o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat.

+    persoanelor fizice române fără domiciliu în România, precum şi persoanelor fizice străine, care realizează venituri din România în alte condiţii[1] decât cele menţionate anterior şi potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri, după caz.

 

Notă :

   Persoanele fizice străine care îşi stabilesc domiciliul în România potrivit legislaţiei în vigoare se supun impozitului în România numai pentru veniturile realizate din România.

 

  2. Reguli generale de impunere

  Veniturile din România, indiferent de categoria din care fac parte şi de locul de realizare, obţinute de contribuabilii menţionaţi la pct.1, se impozitează separat pe fiecare categorie de venit.

   Pentru veniturile din activităţi independente, veniturile din salarii şi veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, impozitul se determină prin aplicarea cotelor de impozitare asupra venitului net aferent fiecărui loc de realizare a fiecărei categorii de venituri, astfel:

  - pentru veniturile din salarii impozitul se va calcula lunar, sumele reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual pe venit;

   - pentru calculul impozitului pe venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi comerciale, din profesii libere, altele decât cele  prevăzute la art. 21 (cu regim de reţinere la sursă) şi la art. 51 alin. (2) din ordonanţă (artişti, interpreţi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală), sumele reprezentând plăţi anticipate în contul impozitului anual pe venit se stabilesc de către organul fiscal în condiţiile legii.

   După încheierea anului fiscal organul fiscal va recalcula impozitul anual pe baza baremului anual stabilit potrivit legii, va emite o decizie de impunere pentru fiecare sursă şi categorie de venit şi va elibera documentul care să ateste venitul realizat şi impozitul plătit.

   Profesorii şi cercetătorii nerezidenţi care desfăşoară activitatea în România ce depăşeşte perioada de scutire stabilită prin convenţiile de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu diverse state, au obligaţia să depună declaraţia specială pentru veniturile realizate ca urmare a activităţii desfăşurate în România, pentru intervalul de timp ce depăşeşte perioada de scutire, la termenul şi în condiţiile prevăzute de ordonanţă.

 

  3. Aplicarea principiului celor 183 de zile

  La determinarea impozitului se va avea în vedere principiul celor 183 de zile care încep sau sfârşesc în anul calendaristic vizat.

  Notă : Modul de calcul al celor 183 de zile se va face aplicându-se metoda zilelor de prezenţă. Contribuabilul are posibilitatea să furnizeze dovezi referitoare la prezenţa sa pe baza datelor din documentele de transport, paşaport şi alte documente prin care atestă intrarea în România. În calculul celor 183 de zile se includ: ziua de sosire, ziua de plecare şi toate celelalte zile petrecute pe teritoriul României. Orice fracţiune de zi în care contribuabilul este prezent în România contează drept zi de prezenţă pentru calculul celor 183 de zile.

   Veniturile din salarii, realizate de persoanele fizice române care nu au domiciliul în România sau de persoanele fizice străine pentru activitatea desfăşurată în România, vor fi impozitate astfel:

   a) dacă persoana fizică este prezentă în România o perioadă ce depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat, veniturile din salarii se impozitează începând cu prima zi de la data sosirii acesteia, dovedită cu viza de intrare în România de pe paşaport. Organele fiscale române vor elibera documentul care atestă plata impozitului în România, la cererea contribuabilului, pentru fiecare an fiscal;

   b) dacă persoana fizică este prezentă în România o perioadă mai mică de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat, dar este rezidentă într-un stat cu care Guvernul României a încheiat o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri, veniturile din salarii vor fi impozitate în străinătate dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

   - persoana fizică care beneficiază de salariu stă în România o perioadă sau perioade care nu depăşesc în total 183 de zile într-o perioadă de 12 luni calendaristice începând sau sfârşind în anul fiscal vizat;

   - salariul este plătit de un angajator care nu este rezident al României;

   - salariul nu este suportat de un sediu permanent sau de o bază fixă pe care angajatorul o are în România.

 

  4. Obligaţia persoanelor fizice prezente în România o perioadă mai mică de 183 de zile

  Persoanele fizice prezente în România o perioadă mai mică de 183 de zile sunt obligate ca în termen de 15 zile de la data începerii activităţii să se adreseze organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi au reşedinţa, în vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil acestor venituri, în conformitate cu prevederile convenţiilor şi acordurilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de Guvernul României cu alte state.

   Astfel, contribuabilul va depune la organul fiscal următoarele:

   - cerere;

 - copie de pe documentul care reglementează raportul de muncă şi traducerea legalizată a acestuia;

   - certificatul de rezidenţă fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă a statului al cărui rezident este, şi traducerea legalizată a acestuia;

   - documentul care atestă dreptul de muncă pe teritoriul României, respectiv permisul de muncă.

   Dacă persoanele fizice străine şi persoanele fizice române care nu au domiciliul în România nu prezintă în termenul stabilit documentele anterior menţionate, acestea datorează impozit pe veniturile din salarii din prima zi de desfăşurare a activităţii. În situaţia în care persoanele respective depun ulterior documentele solicitate, organul fiscal va efectua regularizarea impozitului plătit.

  În cazul în care contribuabilii îşi prelungesc perioada de şedere în România, precum şi cei care, prin prezenţe repetate în România, totalizează peste 183 de zile, sunt obligaţi să înştiinţeze în scris organul fiscal competent despre depăşirea acestui termen, caz în care se aplică regimul fiscal prevăzut la pct. 3 lit. a).

   În această situaţie impozitul pe veniturile din salarii plătite din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România este datorat începând cu prima zi de sosire în România. În acest caz contribuabilul depune la organul fiscal competent declaraţii lunare de impunere, care vor cuprinde veniturile lunare realizate în perioada anterioară prelungirii şederii în România, în termen de 15 zile de la ultima zi a perioadei de 183 de zile expirate.

  Notă : Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii obţinute de către persoanelefizice române fără domiciliu în România şi de catre persoanele fizice străine care desfăşoară activitate in România (formular 226), se va depune lunar, în termen de 25 de zile de la expirarea lunii pentru care s-a realizat venitul.

   În situaţia în care beneficiarul venitului realizează salariul într-o sumă globală pe un interval de timp, după ce a expirat perioada de 183 de zile, sumele înscrise în declaraţii se pot stabili la nivelul unei medii lunare, respectiv suma globală a salariului declarat împărţită la numărul de luni din acea perioadă.

 

  5. Obligaţia persoanelor straine de a prezenta organului fiscal din România certificatul de rezidenţă fiscală

  Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală, în original, eliberat de organul fiscal din ţara de rezidenţă, prin care să se ateste că este rezident al statului respectiv şi că îi sunt aplicabile prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri.

  In anexa este prezentata Situaţia convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de România cu alte state la 31 decembrie 2003.

 

  6. Situaţiile în care se aplică prevederile legislaţiei fiscale române pentru impunerea persoanelor fizice straine

+     Persoanele fizice străine care realizează venituri din salarii si activitati independente din România cu rezidenţă într-un alt stat contractant cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri se impun în România conform Ordonanţei Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completarile ulterioare ordonanţei.

+     În aceleaşi condiţii şi pentru aceleaşi categorii de venituri se impun din prima zi şi persoanele fizice străine care realizează venituri din România şi sunt rezidenţi ai unor state cu care România nu are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri.

 

  7. Impunerea veniturilor din activităţi independente

  Persoanele fizice române care nu au domiciliul in România şi persoanele fizice străine sunt supuse impozitarii pentru veniturile obţinute din desfăşurarea in România, potrivit legii, a unei activităţi independente, printr-o bază fixă.

  Notă : Prin bază fixă se înţelege locul prin intermediul căruia activitatea unei persoane fizice române sau străine care nu are domiciliul in România, se desfăşoară in totalitate , sau numai parţial, în scopul obţinerii de venit.

  Se consideră bază fixă spaţiul pentru acordarea de consultanţă pe diverse domenii, deţinut in proprietate sau închiriat, precum şi sediul unităţii beneficiare a serviciului prestat. În această noţiune se cuprinde şi biroul pentru exercitarea unei profesii independente.

  Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, sunt obligaţi să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, completând Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile stabilite prin norme.

  Venitul net din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partidă simplă, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile.

  Impozitul se determină prin aplicarea cotelor de impozitare asupra venitului net aferent fiecărui loc de realizare a fiecărei categorii de venituri.

  Contribuabilii care încep o activitate au obligaţia să depună o declaraţie privind venitul estimat la organul fiscal unde se află sursa de venit, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

  Contribuabilii au obligaţia să completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie specială până la 15 mai anul urmator celui de realizare a venitului. Declaratii speciale se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.

  Contribuabilii sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, in baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent. Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe raza caruia se afla sursa de venit, pe fiecare categorie de venit si loc de realizare, luandu-se ca baza de calcul, venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent.

 

  8. Impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice cu dublă cetăţenie

  În situaţia în care există convenţii internaţionale de evitare a dublei impuneri, persoana fizică cu dublă cetăţenie - română şi a unui stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri - cu domiciliul în România se va impune în România, coroborat cu prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

  Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri persoana fizică respectivă va prezenta autorităţilor fiscale române certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală a celuilalt stat, precum şi traducerea legalizată a acestuia.

  Pentru a stabili al cărui rezident este persoana fizică respectivă, contribuabilul va face dovada "centrului intereselor vitale", respectiv va prezenta organului fiscal documentele necesare prin care se atestă că veniturile obţinute în celălalt stat sunt superioare celor realizate în România şi autoritatea fiscală a statului respectiv îşi rezervă dreptul de a-l considera rezident fiscal din punct de vedere al globalizării veniturilor, caz în care impunerea acestui contribuabil în România se va face numai pentru veniturile din România.

  Notă : Prin documente necesare se înţelege copiile declaraţiilor de impunere din celălalt stat, declaraţia pe propria răspundere privind situaţia copiilor şcolarizaţi, situaţia de avere, după caz, a familiei şi altele asemenea.

  În situaţia în care veniturile din celălalt stat nu sunt la nivelul care să conducă la acordarea rezidenţei fiscale în acest stat şi autoritatea fiscală română apreciază că sunt întrunite condiţiile pentru globalizarea veniturilor în România, acestui contribuabil i se vor globaliza veniturile în România şi, prin schimb de informaţii, autorităţile competente română şi din celălalt stat se vor informa asupra acestui caz.

 

  9. Unde se depune certificatul de rezidenţă fiscală şi valabilitatea acestuia

  Certificatul de rezidenţă fiscală se depune la organul fiscal de domiciliu sau la plătitorul de venit, după caz, în original, tradus în limba română şi autentificat de un notar public, înainte sau la prima plată efectuată în anul fiscal vizat, şi este valabil până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

 

  10. Situaţii speciale

+    Contribuabilii persoane fizice române care locuiesc în străinătate şi care îşi menţin domiciliul în România se impun în România în acelaşi mod ca şi persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, iar obligaţiile fiscale se exercită direct sau, în situaţia în care nu îşi îndeplinesc obligaţiile în mod direct, prin desemnarea unui reprezentant fiscal, potrivit potrivit reglementarilor legale, pentru veniturile realizate atât din România, cât şi din străinătate.

  Notă : Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.143/2003 privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal, modificat prin Ordinul ministrului finntelor publice nr.1.230/2003, desemnarea reprezentantului fiscal se face prin contract de mandat cu reprezentare, imputernicire sau procura încheiate în formă scrisă şi autentificate de un notar public.

  Imputernicirea sau procura sunt însoţite de o declaraţie pe propria răspundere autentificata a persoanei desemnate ca reprezentant fiscal, prin care aceasta acceptă imputernicirea sau procura.

  Contribuabilul reprezentat urmează a desemna un singur reprezentant fiscal pentru ansamblul operaţiunilor impozabile în România rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  Un reprezentant fiscal poate fi mandatat de mai mulţi contribuabili pentru a îndeplini obligaţiile ce le revin, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  Depunerea declaraţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plata impozitelor stabilite, precum si incasarea diferentelor de impozit rezultate in urma regularizarii anuale, se vor efectua de către reprezentantul fiscal la organul fiscal în a cărui rază teritorială se găseşte domiciliul acestuia, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului, respectiv sursa de venit, după caz.

  Cu ocazia depunerii primei declaraţii de venit sau de inregistrare de către reprezentantul fiscal se depune şi un exemplar al contractului de mandat/ imputernicirii/ procurii.

  În cazul în care contribuabilul este o persoană fizică străină, care nu are atribuit numărul de identificare fiscală, reprezentantul fiscal desemnat poate să completeze şi să depună pentru acesta la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul/sediul reprezentantului fiscal declaraţia de înregistrare fiscală, în vederea atribuirii numărului de identificare fiscală şi a eliberării certificatului de înregistrare fiscală.

+     Cetăţenii străini refugiaţi şi care sunt prezenţi în România, potrivit autorizărilor specifice acordate, se impozitează pentru veniturile realizate pe teritoriul României.

+     Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor realizate de persoanele fizice din străinătate ca urmare a închirierii/dării în arendă a proprietăţilor din România se declară şi se impun şi prin procedura desemnării unui reprezentant fiscal care achită impozitele datorate de contribuabil, răspunzând solidar cu acesta.

 

 

 

  11. Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si a persoanelor fizice straine

 

  Codul de inregistrare fiscala         pentru persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si pentru persoanele fizice straine este “numarul de identificare fiscala”, atribuit si administrat de  Ministerul Finantelor Publice.

  Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania si a persoanelor fizice straine care realizeaza venituri din Romania se face prin completarea si depunerea declaratiei de inregistrare fiscala la organul fiscal competent, in vederea atribuirii numarului de identificare fiscala si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.

  Persoanele fizice române fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine care realizează venituri din România vor depune formularului "Declaraţie de înregistrare fiscală/declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine şi pentru persoane fizice romane fără domiciliu în România" (030), însoţit de copie de pe paşaport sau copie de pe alt document eliberat de Ministerul de Interne.

  Pentru completarea si depunerea declaratiei de inregistrare fiscala, persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine pot sa-si desemneze un imputernicit pe baza unei procuri sau a unui contract in forma scrisa, autentificate.

  Nota:

  In cazul in care persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si pentru persoanele fizice straine nu se afla pe teritoriul Romaniei, declaratia de inregistrare fiscala poate fi completata si depusa la organul fiscal competent de catre platitorul de venit fara ca acesta sa prezinte o imputernicire speciala.

 

Organul fiscal competent sa inregistreze cererea de inregistrare fiscala pentru acesti contribuabili este directia generala a finantelor publice judeteana sau administratia finantelor publice a sectoarului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are resedinta sau domiciliul contribuabilul.

  In cazul in care declaratia de inregistrare se depune prin imputernicit, organul fiscal competent este directia generala a finantelor publice judeteana sau administratia finantelor publice a sectoarului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul imputernicitul.

  Declaratiile de inregistrare fiscala se depun in termen de 15 zile de la data obtinerii primului venit.

 

  Nota:

  Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine, care au calitatea de salariati, au obligatia sa  depuna declaraţia de înregistrare fiscală în termen de 5 zile de la data inceperii activitatii.

  Persoanele fizice române cu domiciliu în România, care solicită deduceri personale suplimentare pentru persoanele pe care le au în întreţinere şi care nu au cetăţenie română, vor depune pentru inregistrarea acestora in scopul acordarii deducerii, "Declaraţie de înregistrare fiscală /declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine şi pentru persoane fizice romane fără domiciliu în România" (030).

 

  12. Unde se pot obţine informaţii detaliate ?

      Informaţii detaliate se pot obţine la:

·    birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

·    la telefoanele  (021) 411.40.33 ;  (021) 411.40.48, cu taxare normală;

·    accesând pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro, unde se poate găsi şi adresa de e-mail la care se pot transmite întrebări.


 

 

 

 

      S I T U A T I A 

 Conventiilor pentru evitarea dublei impuneri

incheiate de România cu alte state la  31 decembrie 2003

 

Nr

crt.

ŢARA

Nr. si data Decretului (Legii) de ratificare a Conventiei

Buletinul (M.O.) in care este publicata Conventia

Data intrarii in vigoare

Data de la care se aplica

1

Africa de Sud

  59/13.07.1994

 199/1994

29.10.1995

  1.01.1996

2

Albania

  86/18.10.1994

 302/1994

20.10.1995

  1.01.1996

3

Algeria

  25/12.04.1995

   69/1995

11.07.1996

  1.01.1997

4

Anglia

  26/03.02.1976

   13/1976

22.11.1976

  1.04.1976

5

Armenia

  121/9.07.1997

 156/1997

24.08.1997

  1.01.1998

6

Austria

254/10.07.1978

   64/1978

10.01.1979

  1.01.1978

7

Australia

  85/20.03.2001

 150/2001

11.04.2001

  1.01.2002

8

Bangladesh

221/04.09.1987

   37/1987

21.08.1988

  1.01.1989

9

Belarus

102/26.05.1998

 200/1998

15.07.1998

  1.01.1999

10

Belgia

  82/15.04.1977

34-35/1977

03.10.1978

 1.01.1978 - 31.12.1998

10

Belgia

126/16.10.1996

 262/1996

17.10.1998

  1.01.1999

11

Bulgaria

    5/10.01.1995

     7/1995

12.09.1995

  1.01.1996

12

Canada

418/05.12.1979

   97/1979

29.12.1980

  1.01.1978

13

Cehia

  37/23.06.1994

 157/1994

10.08.1994

  1.01.1995

14

China

    5/24.01.1992

   10/1992

05.03.1992

  1.01.1993

15

Cipru

261/09.07.1982

   66/1982

08.11.1982

  1.01.1983

16

Coreea de Sud

  18/08.04.1994

   96/1994

06.10.1994

  1.01.1995

17

Coreea de Nord

104/19. 06.2000

301/2000

25.08.2000

  1.01.2001

18

Croatia

127/16.10.1996

 271/1996

28.11.1996

  1.01.1997

19

Danemarca

389/27.10.1977

 118/1977

28.12.1977

  1.01.1974

20

Ecuador

  111/9.11.1992

 294/1992

22.01.1996

  1.01.1997

21

Egipt

316/14.10.1980

   84/1980

05.01.1981

  1.01.1982

22

Elvetia

  60/13.07.1994

 200/1994

27.12.1994

  1.01.1994

23

EAU

  74/03.11.1993

 262/1993

23.01.1996

  1.01.1997

24

Fed. Rusa

  38/16.06.1994

 158/1994

11.08.1995

  1.01.1996

25

Filipine

  23/04.04.1995

   64/1995

27.11.1997

  1.01.1998

26

Finlanda

  61/02.03.1978

   16/1978

27.12.1978

 1.01.1979 - 31.12.2000

26

Finlanda

201/24.12.1999

 642/1999

04.02.2000

  1.01.2001

27

Franta

240/23.12.1974

 171/1974

27.09.1975

  1.01.1975

28

Georgia

  45/26.03.1999

 132/1999

15.05.1999

  1.01.2000

29

Grecia

  23/12.03.1992

   46/1992

07.04.1995

  1.01.1996

30

India

221/04.09.1987

   37/1987

14.11.1987

  1.01.1988

31

Indonezia

   50/ 2.03.1998

 104/1998

13.01.1998

  1.01.2000

32

Irlanda

208/28.11.2000   

 626/2000

29.12.2000

  1.01.2001

33

Israel

  39/14.02.1998

   86/1998

21.06.1998

  1.01.1999

34

Iordania

215/26.06.1984

   51/1984

02.08.1984

  1.01.1985

35

Italia

  82/15.04.1977

34-35/1977

06.02.1979

  1.01.1979

36

Letonia

606/6.11.2002

841/2002

28.11.2002

  1.01.2003

37

Liban

  10/21.03.1996

   62/1996

06.04.1997

  1.01.1998

38

Lituania

278/15.05.2002   

393/2002

15.07.2002

  1.01.2003

39

Luxemburg

  85/18.10.1994

 299/1994

08.12.1995

  1.01.1996

40

Japonia

213/05.07.1976

   69/1976

09.04.1978

  1.01.1978

41

Kazahstan

    11/6.03.2000

  109/2000

21.04.2000

  1.01.2001

42

Kuwait

    5/08.03.1993

   57/1993

05.10.1994

  1.01.1992

43

Malayezia

482/26.12.1983

 106/1983

07.04.1984

  1.01.1985

44

Malta

    61/3.07.1996

 144/1996

16.08.1996

  1.01.1997

45

Macedonia

306/17.05.2002

  473/2002

16.08.2002

  1.01.2003

46

Maroc

404/01.11.1982

   99/1982

30.08.1987

  1.01.1987

47

Mexic

331/20.06.2001

  372/2001

15.08.2001

  1.01.2002

48

Moldova

  60/17.06.1995

 127/1995

10.04.1996

  1.01.1997

49

Namibia

  61/15.04.1999

 188/1999

05.08.1999

  1.01.2000

50

Nigeria

  10/08.03.1993

   58/1993

18.04.1993

  1.01.1994

51

Norvegia

  67/25.03.1981

   19/1981

27.09.1981

  1.01.1982

52

Olanda

316/14.10.1980

   84/1980

05.12.1980

  1.01.1980-

31.12.1999

52

Olanda

  85/25.05.1999

 251/1999

29.07.1999

  1.01.2000

53

Pakistan

418/05.12.1979

   97/1979

20.03.1980

  1.01.1980-

31.12.2001

53

Pakistan

212/28.11.2000

 632/2000

13.01.2001

  1.01.2002

54

Polonia

    6/10.01.1995

     7/1995

15.09.1995

  1.01.1996

55

Portugalia

  63/15.04.1999

 194/1999

14.07.1999

  1.01.2000

56

R.F.Germania

  29/16.01.2002

   73/2002

17.12.2003

  1.01.2004

56

R.F.Germania

625/21.11.1973

 197/1973

01.11.1975

  1.01.1972-

31.12.2003

57

Republica Federativa  Iugoslavia

122/09.07.1997

 155/1997

01.01.1998

  1.01.1998

58

*) R.S.F.
Iugoslavia

331/14.10.1986

   61/1986

21.10.1988

  1.01.1989

59

S.U.A.

238/23.12.1974

 168/1974

26.02.1976

  1.01.1974

60

Singapore

475/09.07.2002

580/2002

28.11.2002

  1.01.2003 (pt. Romania)

  1.01.2004

(pt. Singapore)

61

Siria

  40/11.02.1988

     9/1988

07.11.1991

  1.01.1992

62

Slovacia

  96/10.11.1994

 315/1994

29.12.1995

  1.01.1996

63

Slovenia

55/24.01.2003

 105/2003

28.03.2003

  1.01.2004

64

Spania

418/05.12.1979

   97/1979

26.06.1980

  1.01.1980

65

Sri Lanka

149/22.05.1985

   27/1985

28.02.1986

  1.01.1986

66

Suedia

432/31.10.1978

 104/1978

08.12.1978

  1.01.1978

67

Thailanda

    3/03.02.1997

   18/1997

03.04.1997

  1.01.1998

68

Tunisia

326/23.12.1987

   60/1987

19.01.1989

  1.01.1990

69

Turcia

331/14.10.1986

   61/1986

15.09.1988

  1.01.1989

70

Ucraina

128/16.10.1996

 272/1996

17.11.1997

  1.01.1998 15.01.1998

71

Ungaria

  91/26.10.1994

 306/1994

14.12.1995

  1.01.1996

72

Uzbekistan

  26/12.03.1997

   46/1997

17.10.1997

  1.01.1998

73

Vietnam

    6/13.03.1996

   56/1996

24.04.1996

  1.01.1997

74

Zambia

215/26.06.1984

   51/1984

29.10.1992

  1.01.1993

 

*) Prevederile acestei conventii se aplica in cazul Bosnia-Hertegovina.

 [1] - veniturile sunt obţinute din activităţi care nu se realizează prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul României;

   - veniturile sunt obţinute într-o perioadă care nu depăşeşte în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni, începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat, în condiţiile prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri.