Ascultă

 

În sprijinul contribuabililor

 

 

Ministerul Finanţelor Publice

2003

 

 

GHIDUL CONTRIBUABILILOR CARE REALIZEAZA VENITURI DIN INCHIRIERI SI ARENDA

 

Definirea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile în bani şi/sau în natură provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.

            În această categorie de venit se cuprind veniturile din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.

            Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei, caselor de vacanţă, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare, si alte asemenea, inclusiv a unor părţi din acestea utilizate în scop de reclamă, afişaj şi publicitate.

 

             Incheierea contractului între părţi

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se stabilesc pe baza chiriei sau arendei stipulate conform contractului încheiat între părţi, în formă scrisă, şi înregistrat, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia, la organul fiscal competent şi anume la Administraţia finanţelor publice :

              Ţ în a cărui rază teritorială este situat bunul generator de venit, în cazul bunurilor imobile;

Ţ în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul contribuabilul, în cazul bunurilor mobile.

Obligaţia de a înregistra la organul fiscal contractul de cedare a folosinţei, în formă scrisă, revine proprietarului, uzufructuarului sau altui deţinător legal, după caz.

 

Depunerea „Declaraţiei privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor”

Odată cu înregistrarea la Administraţia finanţelor publice a contractului de închiriere încheiat între părţi, contribuabilul va completa şi depune formularul „Declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor”.

Declaraţia se mai depune de :

            - contribuabilii care incheie acte aditionale la contracte aflate in derulare, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului;

Dacă contribuabilul deţine şi închiriază bunuri imobile în locuri diferite, va completa câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului.

Dacă bunul imobil este deţinut în comun cu alte persoane, fiecare co-proprietar va completa şi depune câte o declaraţie privind venitul estimat, corespunzător cotei de proprietate care îi revine.

 

Transmiterea ”Deciziei de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor”

Pentru stabilirea sumelor reprezentând plăţile anticipate în contul impozitului anual, Administraţia finanţelor publice în raza căreia se află bunul imobil închiriat sau Administraţia finanţelor publice în raza căruia îşi are domiciliul contribuabilul, în cazul bunurilor mobile, stabileşte sumele şi termenele de plată trimestriale şi comunică contribuabilului şi organului fiscal de domiciliu al acestuia ”Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor”.

 

Efectuarea plăţilor anticipate

În baza ”Deciziei de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosinţei bunurilor”, contribuabilii efectueaza plăţile la Administraţia finanţelor publice pe raza căreia se află domiciliul contribuabilului, în 4 rate egale, până la data de :

Ÿ    15 martie inclusiv;

Ÿ    15 iunie inclusiv;

Ÿ    15 septembrie inclusiv;

Ÿ    15 decembrie inclusiv a anului fiscal.

   Dacă plăţile anticipate se stabilesc de către organul fiscal după expirarea termenelor de plată precizate mai sus, sumele datorate pentru trimestrele  respective se stabilesc la nivelul trimestrului IV al anului precedent.

Excepţie : Impozitul pe veniturile din arendare se plăteşte în 2 rate egale, până la :

· 1 septembrie;

· 15 noiembrie.

        Notă

        É Contribuabilul are dreptul să solicite emiterea unei noi decizii de plată anticipată cu titlu de impozit, dacă prezintă organului fiscal noi acte justificative referitoare la veniturile realizate din activitatea desfăşurată. Această modificare a plăţilor anticipate se poate solicita numai dacă venitul se modifică cu mai mult de 20% faţă de venitul luat în calculul impozitului, o singură dată pe an, în cursul semestrului II. În cazul diferenţelor de impozit în plus faţă de impozitul stabilit iniţial, acestea se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal, iar în cazul diferenţelor de impozit în minus se diminuează sumele reprezentând plăţi anticipate proporţional, pe următoarele termene de plată, stabilite iniţial prin "Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit" sau, după caz, când acestea nu sunt suficiente se diminuează sumele reprezentând plăţi anticipate, pentru perioadele anterioare aferente termenelor de plată, începând cu cele mai apropiate.

É În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, chiria sau arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

 

Determinarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor

            Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se determină prin deducerea din venitul brut, care reprezintă chiria/arenda in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura prevazute in contractul incheiat intre parti, a următoarelor cote de cheltuieli reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, astfel:

a)     50%, aplicată la venitul brut, în cazul contrucţiilor;

             Notă :Construcţiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998.

            b) 30%, aplicată la venitul brut, în celelalte cazuri.

             Nota : In cazul contractelor care au ca obiect atat inchirierea/arendarea de constructii cat si de terenuri si in care nu se mentioneaza distinct chiria/arenda aferenta constructiei si cea aferenta terenului, se va aplica cota de cheltuiala forfetara de 30%.

 

             Majorarea venitului brut cu cheltuielile care cad în sarcina proprietarului, dar sunt efectuate de cealaltă parte contractanta

Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă, cum ar fi, spre exemplu:

            - intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructie exterioara a cladirii, cum ar fi: acoperis, fatada, curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii, cum ar fi: casa scarii, casa ascensorului, si altele asemenea;

            - intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii, respectiv, ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de prepararea apei calde, instalatii electrice si de gaze;

            - repararea si mentinerea in stare de singuranta in exploatare si de functionare a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei.

            In cazul efectuării de către chiriaş a unor astfel de cheltuieli care cad in sarcina proprietarului si se incadrează in cota forfetară de cheltuieli, cu diminuarea corespunzatoare a chiriei, impunerea ramâne nemodificată.

 

 

 

Evaluarea chiriei/arendei în valută

În situaţia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

 

Evaluarea arendei în natură

            În cazul în care arenda se achită  în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole stabilite prin hotărâri ale consiliilor judetene si respectiv consiliului general al Municipiului Bucuresti, urmare propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen, directiilor generale ale finantelor publice judetene si a Municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. Preturile medii sunt folosite pentru stabilirea platilor anticipate ale anului fiscal urmator. Pentru  anul 2003, aceste hotarari se emit pana la finele lunii februarie.

 

Depunerea «Declaraţiei speciale privind veniturile din cedarea folosinţei bunurilor»

În situaţia în care contractul de închiriere îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

Ÿ    este consolidat în valută;

Ÿ    conţine clauze cu privire la suportarea de către chiriaş a cheltuielilor ce cad, conform legii, în sarcina proprietarului (arendatorului);

Ÿ    cuprinde alte clauze care nu se pot evalua în momentul încheierii contractului,

se va completa şi depune formularul «Declaraţie specială privind veniturile din cedarea folosinţei bunurilor».

   Dacă contribuabilul deţine bunuri imobile în locuri diferite, se va completa câte o declaraţie pentru fiecare loc de realizare a venitului.

   Dacă bunul imobil este deţinut în comun cu alte persoane, fiecare co-proprietar va completa şi depune câte o declaraţie specială, corespunzător cotei de proprietate care îi revine.

«Declaraţia specială privind veniturile din cedarea folosinţei bunurilor» se depune, până la data de 15 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, la Administraţia finanţelor publice :

    Ţ în raza căreia se află bunul imobil, în cazul bunurilor imobile;

    Ţ unde se află domiciliul contribuabilului, în cazul bunurilor mobile.

 

 

Depunerea «Declaraţiei de venit global»

 

Pentru stabilirea impozitului anual, contribuabilul va completa „Declaraţia de venit global”, care include totalitatea veniturilor obţinute în anul fiscal, inclusiv a celor din cedarea folosinţei bunurilor.

„Declaraţia de venit global” se depune, până la data de 15 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, la Administraţia finanţelor publice pe raza căreia se află domiciliul contribuabilului.

 

Transmiterea Deciziei de impunere anuală şi regularizarea diferenţelor de impozit

Administraţia finanţelor publice calculează venitul annual impozabil şi stabileşte diferenţele de impozit de plătit sau de restituit, după caz, şi transmite la domiciliul contribuabilului Decizia de impunere anuală.

Diferenţele de impozit se plătesc sau se restituie în termen de 60 de zile de la data comunicării Deciziei de impunere anuală.

 

Sancţiuni

Nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit se penalizează, potrivit art.131 din Ordonanţa Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, cu modificarile şi completarile ulterioare, astfel:

a.      cu 100.000 lei, daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 30 de zile inclusiv fata de termenul legal stabilit;

b.      cu 500.000 lei, daca declaratia este depusa cu o intarziere de peste 30 de zile fata de termenul legal stabilit.

Penalitatile aplicate potrivit lit. a si b se majoreaza cu 10% din diferenta de impozit anual ramas de achitat, stabilita prin decizia de impunere.

 

Unde se pot obţine informaţii detaliate ?

      Informaţii detaliate se pot obţine la:

·    birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

·    la telefoanele  (021) 411.40.33 ;  (021) 411.40.48, cu taxare normală;

·    accesând pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro, unde se poate găsi şi adresa de e-mail la care se pot transmite întrebări.