Asculta

                      LEGE   Nr. 85 din  6 iunie 2011

pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România şi Republica San Marino de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 408 din 10 iunie 2011

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Protocolul încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România şi Republica San Marino de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, ratificată prin Legea nr. 384/2007.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

                       PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                            ROBERTA ALMA ANASTASE

 

                          p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                                IOAN CHELARU

 

    Bucureşti, 6 iunie 2011.

    Nr. 85.

 

    Ambasada Republicii San Marino

    Nr. 115/P

 

    Ambasada Republicii San Marino la Roma prezintă salutul său Ambasadei României la Roma şi, cu referire la Convenţia dintre Republica San Marino şi România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, are onoarea să propună încheierea unui protocol de modificare a Convenţiei menţionate mai sus, cu următorul conţinut:

 

                                  "PROTOCOL

de modificare a Convenţiei dintre Republica San Marino şi România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

 

    Republica San Marino şi România,

    dorind să modifice Convenţia dintre Republica San Marino şi România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007 (denumită în continuare Convenţia),

    au convenit după cum urmează:

 

    ART. I

    Textul articolului 27 al Convenţiei se abrogă şi este înlocuit de următoarele:

    <<ART. 27

    Schimbul de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informaţii care se anticipează că vor fi relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii sau pentru administrarea ori implementarea legislaţiilor interne privitoare la impozitele de orice fel şi natură percepute de sau în numele statelor contractante, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară Convenţiei. Schimbul de informaţii nu este limitat de art. 1 şi 2 din Convenţie.

    2. Orice informaţie obţinută de un stat contractant în baza paragrafului 1 al acestui articol va fi tratată ca fiind secretă în acelaşi mod ca şi informaţia obţinută în baza prevederilor legislaţiei interne a acelui stat şi va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea impozitelor sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 al acestui articol sau cu supravegherea acţiunilor menţionate anterior. Asemenea persoane sau autorităţi vor folosi informaţia numai în astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare.

    3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei şi practicii administrative ale acelui stat contractant sau ale celuilalt;

    b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute în baza legislaţiei sau în cadrul practicii administrative normale a acelui stat contractant sau a celuilalt;

    c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    4. Dacă un stat contractant solicită informaţii în conformitate cu prevederile acestui articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informaţiilor pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informaţii în scopurile sale fiscale proprii. Obligaţia prevăzută în propoziţia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3 al acestui articol, însă aceste limitări nu vor fi interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes naţional faţă de informaţiile respective.

    5. Prevederile paragrafului 3 al acestui articol nu vor fi interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că informaţiile sunt deţinute de o bancă, altă instituţie financiară, trust, fundaţie, împuternicit sau de o persoană ce acţionează ca agent sau în calitate fiduciară ori pentru că acestea se referă la participaţiile deţinute în cadrul unei persoane.>>

    ART. II

    Fiecare dintre statele contractante va notifica celuilalt stat contractant, pe căi diplomatice, îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului protocol. Protocolul va intra în vigoare la data ultimei dintre aceste notificări. Prevederile sale se vor aplica:

    a) în ceea ce priveşte impozitele reţinute la sursă, la venitul creditat sau plătibil în ori după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în care protocolul intră în vigoare; şi

    b) în ceea ce priveşte alte impozite, la venitul creditat sau plătibil în ori după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în care protocolul intră în vigoare.

    ART. III

    Prezentul protocol va face parte integrantă din Convenţie, va rămâne în vigoare atât timp cât va rămâne în vigoare Convenţia şi se va aplica atât timp cât se va aplica Convenţia."

 

    Dacă această propunere este acceptabilă, această notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a dumneavoastră va constitui un protocol între Republica San Marino şi România de modificare a Convenţiei între Republica San Marino şi România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, care va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului.

    Ambasada Republicii San Marino la Roma foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României la Roma asigurarea înaltei sale consideraţii.

 

    Roma, 27 iulie 2010.

 

    Ambasadei României

    Roma

 

    ..........................................................................

 

    Ambasada României în Italia

    Nr. 3.610

    Ambasada României la Roma prezintă salutul său Ambasadei Republicii San Marino la Roma şi are onoarea de a confirma primirea Notei verbale nr. 115/P din data de 27 iulie 2010 a distinsei ambasade, cu următorul conţinut:

    "Ambasada Republicii San Marino la Roma prezintă salutul său Ambasadei României la Roma şi, cu referire la Convenţia dintre Republica San Marino şi România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, are onoarea să propună încheierea unui protocol de modificare a Convenţiei menţionate mai sus, cu următorul conţinut:

 

                                <<PROTOCOL

de modificare a Convenţiei dintre Republica San Marino şi România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007

 

    Republica San Marino şi România,

    dorind să modifice Convenţia dintre Republica San Marino şi România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007 (denumită în continuare Convenţia),

    au convenit după cum urmează:

 

    ART. I

    Textul articolului 27 al Convenţiei se abrogă şi este înlocuit de următoarele:

    "ART. 27

    Schimbul de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informaţii care se anticipează că vor fi relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii sau pentru administrarea ori implementarea legislaţiilor interne privitoare la impozitele de orice fel şi natură percepute de sau în numele statelor contractante, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară Convenţiei. Schimbul de informaţii nu este limitat de art. 1 şi 2 din Convenţie.

    2. Orice informaţie obţinută de un stat contractant în baza paragrafului 1 al acestui articol va fi tratată ca fiind secretă în acelaşi mod ca şi informaţia obţinută în baza prevederilor legislaţiei interne a acelui stat şi va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea impozitelor sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 al acestui articol sau cu supravegherea acţiunilor menţionate anterior. Asemenea persoane sau autorităţi vor folosi informaţia numai în astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare.

    3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei şi practicii administrative ale acelui stat contractant sau ale celuilalt;

    b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute în baza legislaţiei sau în cadrul practicii administrative normale a acelui stat contractant sau a celuilalt;

    c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    4. Dacă un stat contractant solicită informaţii în conformitate cu prevederile acestui articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informaţiilor pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informaţii în scopurile sale fiscale proprii. Obligaţia prevăzută în propoziţia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3 al acestui articol, însă aceste limitări nu vor fi interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes naţional faţă de informaţiile respective.

    5. Prevederile paragrafului 3 al acestui articol nu vor fi interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că informaţiile sunt deţinute de o bancă, altă instituţie financiară, trust, fundaţie, împuternicit sau de o persoană ce acţionează ca agent sau în calitate fiduciară ori pentru că acestea se referă la participaţiile deţinute în cadrul unei persoane."

    ART. II

    Fiecare dintre statele contractante va notifica celuilalt stat contractant, pe căi diplomatice, îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare a prezentului protocol. Protocolul va intra în vigoare la data ultimei dintre aceste notificări. Prevederile sale se vor aplica:

    a) în ceea ce priveşte impozitele reţinute la sursă, la venitul creditat sau plătibil în ori după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în care protocolul intră în vigoare; şi

    b) în ceea ce priveşte alte impozite, la venitul creditat sau plătibil în ori după prima zi a lunii ianuarie a anului imediat următor anului în care protocolul intră în vigoare.

    ART. III

    Prezentul protocol va face parte integrantă din Convenţie, va rămâne în vigoare atât timp cât va rămâne în vigoare Convenţia şi se va aplica atât timp cât se va aplica Convenţia."

 

    Dacă această propunere este acceptabilă, această notă verbală împreună cu nota verbală de răspuns a dumneavoastră va constitui un protocol între Republica San Marino şi România de modificare a Convenţiei între Republica San Marino şi România pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, care va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului."

    Ambasada României la Roma are onoarea să confirme că această propunere este acceptabilă şi că nota verbală a distinsei ambasade împreună cu această notă verbală de răspuns constituie un protocol între România şi Republica San Marino de modificare a Convenţiei între România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, care va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a protocolului.

    Ambasada României la Roma foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii San Marino la Roma asigurarea înaltei sale consideraţii.

 

    Roma, 27 iulie 2010.

 

    Ambasadei Republicii San Marino

    Roma