Asculta

                    LEGE   Nr. 181 din 18 octombrie 2012

pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Romānia şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMĀNIEI

PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 715 din 22 octombrie 2012

 

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Protocolul de modificare a Convenţiei dintre Romānia şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, ratificată prin Legea nr. 85/1994, şi Protocolul adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

                       PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                            VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

 

                            PREŞEDINTELE SENATULUI

                       GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

    Bucureşti, 18 octombrie 2012.

    Nr. 181.

 

                                  PROTOCOL

de modificare a Convenţiei dintre Romānia şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993

 

    Romānia şi Marele Ducat de Luxemburg,

    dorind să īncheie un protocol de modificare a Convenţiei dintre Romānia şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 (denumită īn continuare "Convenţie"),

    au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Articolul 28 ("Schimb de informaţii") din Convenţie se abrogă şi se īnlocuieşte cu următorul text:

    "ART. 28

    SCHIMBUL DE INFORMAŢII

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba acele informaţii care se consideră că sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Convenţii sau pentru administrarea ori implementarea legislaţiilor interne privitoare la impozitele de orice fel şi natură percepute īn numele statelor contractante sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori al autorităţilor locale ale acestora, īn măsura īn care impozitarea la care se referă nu este contrară Convenţiei. Schimbul de informaţii nu este limitat de articolele 1 şi 2.

    2. Orice informaţie obţinută conform paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratată ca fiind secretă, īn acelaşi mod ca informaţia obţinută īn baza legislaţiei interne a acelui stat, şi va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) īnsărcinate cu stabilirea, īncasarea, aplicarea, urmărirea sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 ori cu supravegherea acţiunilor menţionate anterior. Asemenea persoane sau autorităţi vor folosi informaţia numai īn astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informaţia īn procedurile judecătoreşti sau īn deciziile judiciare.

    3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu vor fi īn niciun caz interpretate ca impunānd unui stat contractant obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei şi practicii sale administrative sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute īn baza legislaţiei sau īn cadrul practicii sale administrative normale sau a celuilalt stat contractant;

    c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    4. Dacă un stat contractant solicită informaţii īn conformitate cu acest articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informaţiilor pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informaţii īn scopurile sale fiscale proprii. Obligaţia prevăzută īn propoziţia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3, īnsă aceste limitări nu vor fi īn niciun caz interpretate ca permiţānd unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes naţional faţă de informaţiile respective.

    5. Prevederile paragrafului 3 nu vor fi īn niciun caz interpretate ca permiţānd unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii la cerere doar pentru faptul că informaţiile sunt deţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de un īmputernicit sau de o persoană care acţionează ca agent ori īn calitate fiduciară sau pentru că acestea se referă la drepturile de proprietate deţinute īn cadrul unei persoane."

    ART. 2

    1. Prezentul protocol va fi supus ratificării īn conformitate cu procedurile aplicabile īn Romānia şi īn Luxemburg. Statele contractante se vor notifica reciproc īn scris, pe cale diplomatică, cu privire la īndeplinirea respectivelor proceduri aplicabile ale acestora.

    2. Protocolul va intra īn vigoare la data primirii ultimei notificări menţionate la paragraful 1. Prevederile prezentului protocol vor produce efecte pentru anii fiscali care īncep la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului īn care intră īn vigoare prezentul protocol.

 

    Drept care subsemnaţii, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol.

    Semnat la Luxemburg la 4 octombrie 2011, īn două exemplare originale, īn limbile romānă şi franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

                                Pentru Romānia,

                             Gheorghe Ialomiţianu,

                         ministrul finanţelor publice

 

                       Pentru Marele Ducat de Luxemburg,

                                 Luc Frieden,

                             ministrul finanţelor

 

                              PROTOCOL ADIŢIONAL

 

    La momentul semnării Protocolului de modificare a Convenţiei dintre Romānia şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, subsemnaţii au convenit că următoarele prevederi vor face parte integrantă din protocol:

    1. Se īnţelege că autoritatea competentă a statului solicitat va furniza, la cererea autorităţii competente a statului solicitant, informaţii īn scopul articolului 28.

    2. Autoritatea competentă a statului solicitant va furniza următoarele informaţii autorităţii competente a statului solicitat, atunci cānd va face o solicitare de informaţii īn baza Convenţiei, pentru a demonstra relevanţa informaţiilor pentru solicitare:

    a) identitatea persoanei verificate sau investigate;

    b) o declaraţie privind informaţiile solicitate, inclusiv natura lor şi forma īn care statul solicitant doreşte să primească informaţiile de la statul solicitat;

    c) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informaţiile;

    d) motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt prezente īn statul solicitat sau se află īn posesia ori controlul unei persoane din jurisdicţia statului solicitat;

    e) īn măsura īn care sunt cunoscute, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află īn posesia informaţiilor solicitate;

    f) o declaraţie din care să rezulte că statul solicitant a urmat toate căile posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore.

    3. Chiar dacă paragraful 2 conţine cerinţe procedurale importante, subparagrafele a) - f) ale acelui paragraf nu vor fi totuşi interpretate ca īmpiedicānd schimbul efectiv de informaţii.

 

    Drept care subsemnaţii, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol adiţional.

    Semnat la Luxemburg la 4 octombrie 2011, īn două exemplare originale, īn limbile romānă şi franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

                               Pentru Romānia,

                            Gheorghe Ialomiţianu,

                        ministrul finanţelor publice

 

                      Pentru Marele Ducat de Luxemburg,

                                Luc Frieden,

                            ministrul finanţelor