Asculta

                      LEGE   Nr. 245 din 17 iulie 2013

pentru ratificarea Protocolului dintre Romānia şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMĀNIEI

PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 448 din 22 iulie 2013

 

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Protocolul dintre Romānia şi Republica Austria şi Protocolul adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 şi ratificată prin Legea nr. 333/2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.034 din 22 noiembrie 2005.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

                      PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                            VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

                         p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

                         CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

    Bucureşti, 17 iulie 2013.

    Nr. 245.

 

                                   PROTOCOL

īntre Romānia şi Republica Austria şi Protocol adiţional de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005

 

    Romānia şi Republica Austria,

    dorind să īncheie un protocol şi un protocol adiţional care să modifice Convenţia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 (denumită īn continuare Convenţia),

    au convenit după cum urmează:

 

    ART. 1

    Articolul 27 al Convenţiei se īnlocuieşte cu următoarele:

    "ART. 27

    Schimbul de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba astfel de informaţii care se consideră că sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Convenţii sau pentru administrarea ori implementarea legislaţiilor interne privitoare la impozitele de orice fel şi de orice natură percepute de sau īn numele statelor contractante ori al autorităţilor locale sau al unităţilor sale administrativ-teritoriale, īn măsura īn care impozitarea la care se referă nu este contrară Convenţiei. Schimbul de informaţii nu este limitat de articolele 1 şi 2.

    2. Orice informaţie obţinută conform paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratată ca fiind secretă īn acelaşi mod ca şi informaţia obţinută īn baza legislaţiei interne a acelui stat şi va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) īnsărcinate cu stabilirea, īncasarea, aplicarea, urmărirea sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 sau cu supravegherea acţiunilor menţionate anterior. Aceste persoane sau autorităţi vor folosi informaţia numai īn astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informaţia īn procedurile judecătoreşti sau īn deciziile judiciare. Independent de prevederile anterioare, informaţiile obţinute de un stat contractant pot fi utilizate īn alte scopuri atunci cānd informaţiile respective pot fi utilizate īn astfel de scopuri potrivit legislaţiei ambelor state şi cānd autoritatea competentă a statului furnizor autorizează o astfel de utilizare.

    3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu vor fi interpretate ca impunānd unui stat contractant obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei şi practicii administrative a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute īn baza legislaţiei sau īn cadrul practicii administrative normale a acelui stat sau a celuilalt stat contractant;

    c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    4. Dacă un stat contractant solicită informaţii īn conformitate cu acest articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informaţiilor pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informaţii īn scopurile sale fiscale proprii. Obligaţia prevăzută īn propoziţia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3, īnsă aceste limitări nu vor fi interpretate ca permiţānd unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes naţional faţă de informaţiile respective.

    5. Prevederile paragrafului 3 nu vor fi interpretate ca permiţānd unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că informaţiile sunt deţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de un īmputernicit sau de o persoană care acţionează ca agent sau īn calitate fiduciară sau pentru că acestea se referă la participaţiile deţinute īn cadrul unei persoane."

    ART. 2

    Statele contractante se vor notifica reciproc, pe cale diplomatică, cu privire la īndeplinirea tuturor procedurilor legale necesare pentru intrarea īn vigoare a prezentului protocol. Protocolul va intra īn vigoare īn prima zi a celei de-a treia luni imediat următoare datei la care s-a primit ultima dintre notificările menţionate mai sus. Prevederile prezentului protocol vor produce efecte pentru perioadele impozabile care īncep la 1 ianuarie sau după 1 ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului īn care protocolul intră īn vigoare.

    ART. 3

    Prezentul protocol va face parte integrantă din Convenţie şi va rămāne īn vigoare atāt timp cāt va rămāne īn vigoare Convenţia şi se va aplica atāt timp cāt se va aplica Convenţia.

    Drept care, reprezentanţii celor două state contractante, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol.

 

    Semnat la Viena, la 1 octombrie 2012, īn două exemplare originale, īn limbile romānă, germană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. Īn caz de divergenţe de interpretare, textul īn limba engleză va prevala.

 

                              PENTRU ROMĀNIA

                             Silvia Davidoiu,

                 ambasadorul Romāniei īn Republica Austria

 

                         PENTRU REPUBLICA AUSTRIA

                             Andreas Schieder,

                             secretar de stat

                    Ministerul Federal al Finanţelor

 

                            PROTOCOL ADIŢIONAL

 

    La data semnării Protocolului de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005, īncheiat astăzi īntre Romānia şi Republica Austria, subsemnaţii au convenit faptul că următoarele prevederi vor face parte integrantă din protocol:

    Referitor la articolul 27:

    1. Autoritatea competentă a statului solicitant va furniza următoarele informaţii autorităţii competente a statului solicitat atunci cānd va face o solicitare de informaţii īn baza Convenţiei pentru a demonstra relevanţa informaţiilor pentru solicitare:

    a) identitatea persoanei aflată sub examinare sau investigare;

    b) o declaraţie privind informaţiile solicitate, inclusiv natura lor şi forma īn care statul solicitant doreşte să primească informaţiile de la statul solicitat;

    c) scopul fiscal pentru care sunt solicitate informaţiile;

    d) motivele care au condus la presupunerea că informaţiile solicitate sunt prezente īn statul solicitat sau se află īn posesia sau controlul unei persoane din jurisdicţia statului solicitat;

    e) īn măsura īn care se cunosc, numele şi adresa oricărei persoane care se presupune că se află īn posesia informaţiilor solicitate;

    f) o declaraţie din care să rezulte că statul solicitant a urmat toate căile posibile de obţinere a informaţiilor de pe teritoriul său, cu excepţia celor care ar fi dat naştere unor dificultăţi majore.

    2. Se īnţelege că schimbul de informaţii prevăzut de articolul 27 nu include măsuri care constituie "investigaţii aleatoare".

    3. Se īnţelege că paragraful 5 al articolului 27 nu impune statelor contractante să facă schimb de informaţii īn mod spontan sau automat īn condiţiile prevăzute de acel paragraf.

    4. Se īnţelege că, īn vederea interpretării articolului 27 - īn plus faţă de principiile menţionate mai sus -, vor fi luate īn considerare şi principiile stabilite īn comentariile OCDE.

    Drept care, reprezentanţii celor două state contractante, autorizaţi īn bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol adiţional.

 

    Semnat la Viena, la 1 octombrie 2012, īn două exemplare originale, īn limbile romānă, germană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. Īn caz de divergenţe de interpretare, textul īn limba engleză va prevala.

 

                               PENTRU ROMĀNIA

                               Silvia Davidoiu,

                  ambasadorul Romāniei īn Republica Austria

 

                          PENTRU REPUBLICA AUSTRIA

                              Andreas Schieder,

                              secretar de stat

                       Ministerul Federal al Finanţelor