Ascultă

ORDIN   Nr. 337 din 20 aprilie 2007

privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

EMITENT:      INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 293 din  3 mai 2007

 

  În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică,

  având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,

  preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

  ART. 1

  Se aprobă actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

  ART. 2

  Actualizarea prevăzută la art. 1 a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2.

  ART. 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

  ART. 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

            Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

                              Vergil Voineagu

 

C U P R I N S

 

 

ANEXA 1

 

 

CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ

Ediţie revizuită

CAEN Rev. 2

 

Introducere

Ce este CAEN?

  CAEN*1) reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a activităţilor economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unităţi statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producţie, factori de producţie, formarea de capital şi tranzacţiile financiare) ale acestor unităţi.

-----------

  *1) CAEN - Clasificarea activităţilor din economia naţională.

  Ce sunt clasificările statistice?

  O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale:

  a) organizare ierarhică strictă şi detaliată care face posibilă culegerea şi prezentarea informaţiilor la diverse nivele de agregare (în funcţie de disponibilitatea datelor);

  b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat;

  c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entităţi ce se exclud reciproc);

  d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii metodologice omogene.

  Integrarea clasificărilor la nivel internaţional

  În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice internaţionale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice. Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate şi au fost corelate cu clasificările activităţilor economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial (în principal, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite), alte organizaţii regionale, de pildă Uniunea Europeană sau ţările Americii de Nord, şi-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii la clasificările mondiale.

  Aceasta a dat naştere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate şi corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene şi fiecare ţară a realizat sistemul naţional corespunzător.

 

 


Integrarea clasificărilor statistice la nivel internațional

 

 

Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experţi în clasificări internaţionale economice şi sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în funcţie de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referinţă, derivate şi conexe.

  Clasificările de referinţă sunt acele clasificări economice şi sociale care reprezintă rezultatul unor acorduri internaţionale aprobate de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de alt organism competent, ca de exemplu Biroul Internaţional al Muncii (ILO), Fondul Monetar Internaţional (IMF), UNESCO etc., în funcţie de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările de referinţă au dobândit o largă acceptare şi un acord oficial amplu şi sunt aprobate şi recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări. Un exemplu de asemenea clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internaţională Standard a Naţiunilor Unite, pentru toate activităţile economice, versiunea revizuită 4 (ISIC Rev. 4).

  Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referinţă. Ele pot fi elaborate prin adoptarea structurii şi categoriilor din clasificarea de referinţă, şi atunci este posibilă adăugarea unor detalii suplimentare faţă de clasificările de referinţă, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau agregarea unor poziţii din una ori mai multe clasificări de referinţă. Clasificările derivate sunt adesea întocmite pentru utilizarea la nivel naţional sau multinaţional. Un exemplu de astfel de clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.

  Clasificările conexe sunt cele care se referă parţial la clasificările de referinţă sau care sunt asociate cu clasificările de referinţă numai la anumite nivele ale structurii. Exemple de asemenea clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei şi Noii Zeelande (ANZSIC) sau Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).

  De ce sunt necesare revizuirile?

  Schimbarea structurilor economice şi tehnologiile noi generează noi activităţi şi produse care le depăşesc ca importanţă pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă astfel o provocare constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi, deoarece relevanţa clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte, întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai ales dacă include şi modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp.

  De ce o revizuire acum?

  Avantajele sistemului integrat descris mai sus sunt unanim recunoscute. Totuşi, un astfel de sistem impune restricţii părţilor participante.

  Segmentul referitor la bunuri transportabile din ISIC/CPC (şi segmentul european conex din NACE/CPA)*2) se bazează pe Sistemul armonizat*3) (acronimul englez: HS). Atunci când HS se modifică, trebuie să se modifice şi celelalte clasificări.

  O modificare structurală majoră în CPA, la nivelul de 4 cifre sau superior acestuia, depinde de o revizuire a NACE Rev. 2, deoarece CPA este direct legată, în structura sa, de NACE Rev. 2.

  NACE Rev. 2 este legat în mod direct de structura ISIC Rev. 4. Angajamentul de a menţine un sistem de clasificări corelat la nivel internaţional impune o revizuire a NACE Rev. 1.1 concomitent cu ISIC Rev. 3.1.

  Prin legăturile existente între clasificările utilizate la nivel european şi clasificările naţionale, acest proces de revizuire a NACE Rev. 1.1 şi creare a versiunii NACE Rev. 2 a impus un proces similar pentru CAEN Rev. 1, finalizat prin ediţia revizuită a acesteia, respectiv CAEN Rev. 2.

-----------

  *2) CPC - Clasificarea centrală a produselor, utilizată de Organizaţia Naţiunilor Unite; CPA este clasificarea produselor asociate activităţilor, utilizată de Uniunea Europeană, derivată din CPC.

  *3) Sistemul armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor elaborat şi actualizat de Organizaţia Internaţională a Vămilor (înfiinţată în 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare a Vămilor)

 

  Disponibilitatea clasificărilor europene şi naţionale

  RAMON, serverul Eurostat conţinând clasificări, are drept scop să pună la dispoziţie cât mai multe informaţii în legătură cu principalele clasificări statistice internaţionale utilizate în diverse domenii: analiză economică, mediu, învăţământ, ocupaţii, conturi naţionale etc.

  Sunt disponibile informaţii care acoperă următoarele aspecte: descriere generală; structura clasificărilor (care constă în coduri şi titluri); note explicative; tabele de corespondenţă între clasificări; documente metodologice, alte informaţii generale referitoare la clasificări.

  Ori de câte ori sunt disponibile, informaţiile sunt prezentate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

  Obiectivul este acela de a construi un loc central de referinţă pentru utilizatorii care solicită diverse informaţii despre clasificările statistice internaţionale.

  ISIC/CPC şi NACE/CPA, actualizate, sunt disponibile pe serverul RAMON.

  Serverul RAMON poate fi accesat public pe Web la următoarea adresă: http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/

  SENIN, serverul conţinând clasificările naţionale elaborate de Institutul Naţional de Statistică, este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.

  Sistemul de codificare al clasificării CAEN

  Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:

  - un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni);

  - un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);

  - un al treilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe);

  - un al patrulea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase).

 

 Relaţia cu alte clasificări de activităţi

  NACE reprezintă Nomenclatorul de activităţi utilizat în cadrul Comunităţii Europene. Actuala versiune a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2, asigură un raport de 1:1 cu NACE Rev. 2.

  ISIC Rev. 4 reprezintă Clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

  Având în vedere raportul 1:1 dintre CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2, rezultă:

  - CAEN Rev. 2 este o clasificare detaliată a ISIC Rev. 4;

  - primul nivel din ISIC Rev. 4 (secţiune) este identic cu cel din CAEN Rev. 2;

  - la nivel de diviziune, CAEN Rev. 2 este identic cu ISIC Rev. 4;

  - la nivel de grupă şi clasă, ISIC Rev. 4 este detaliat de CAEN Rev. 2 în conformitate cu cerinţele impuse de NACE Rev. 2.

 

Relaţia cu clasificările de produse

  CPSA 2008

  Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor, elaborată în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr 53/1999 privind aprobarea Clasificării produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA.

  Legătura între CPSA 2008 şi CAEN Rev. 2 apare în cadrul codului CPSA. La toate nivelurile din CPSA 2008, codificarea primelor 4 cifre este identică cu cele 4 cifre ale clasei corespunzătoare din CAEN Rev. 2.

  PRODROM

  Nomenclatorul de produse şi servicii industriale este elaborat de Institutul Naţional de Statistică şi este utilizat pentru anchetele statistice de producţie. Nomenclatorul PRODROM este armonizat cu nomenclatorul PRODCOM utilizat în cadrul Comunităţii Europene şi reprezintă o detaliere a acestuia.

  Legătura CAEN Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de 4 cifre (clasă), întrucât poziţiile PRODROM au fost realizate prin detalierea subclaselor elementare CPSA 2008.

  TVIR

  Tariful vamal de import al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 120/1993 privind detalierea şi clasificarea mărfurilor în Tariful vamal la import al României de la 6 la 8 cifre, cu modificările ulterioare, asigură un raport de 1:1 cu NC Nomenclatorul combinat utilizat în Uniunea Europeană.

  TVIR este corelat cu PRODROM (fiecare poziţie PRODROM are ataşat unul sau mai multe coduri TVIR) asigurându-se comparabilitatea rezultatelor din sfera producţiei cu cele din sfera comerţului exterior.

 

  CAEN

 Istoric

  Clasificarea activităţilor din economia naţională a fost elaborată de către Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru o ordonare specifică a informaţiilor corespunzătoare cerinţelor economiei de piaţă şi trecerii la sistemul conturilor naţionale.

  CAEN substituie Clasificarea ramurilor economiei naţionale - CREN utilizată în România din 1963 în baza HCM nr. 483/1962.

  Introducerea CAEN în sistemul statistic şi economic naţional a fost realizată treptat în perioada 1993 - 1997, beneficiind de colaborarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

  Omologarea şi implementarea CAEN la nivel naţional prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 satisfac obiectivul prioritar, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România, de armonizare cu Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană (NACE).

  CAEN a cunoscut în perioada 1997 - 2007 două actualizări:

  - în 2002 - actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2003 a CAEN Rev. 1 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002);

  - în 2007 - actualizarea CAEN şi implementarea începând cu 1 ianuarie 2008 a CAEN Rev. 2 (Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007).

  Principiile de elaborare a CAEN ţin seama de corespondenţa cu clasificările internaţionale şi, în special, cu cea europeană (NACE), în cadrul unui sistem integrat.

  Prin utilizarea CAEN, datele statistice sunt culese pe baza aceleiaşi structuri de clasificare (naţională şi europeană), CAEN fiind transpus direct în ISIC Rev. 4 (Clasificarea internaţională standard a activităţilor elaborată de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite) prin intermediul tabelelor de trecere.

  CAEN Rev. 2

  Având în vedere necesităţile impuse de evoluţia economiei româneşti şi principiile de armonizare cu clasificările europene, Institutul Naţional de Statistică a elaborat versiunea revizuită a CAEN, respectiv CAEN Rev. 2.

  Această versiune asigură un raport de 1:1 între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 (implementat la nivel european începând cu 1 ianuarie 2008), raport necesar având în vedere atât politica de globalizare, cât şi dorinţa de a mări convergenţa dintre clasificările europene şi cele utilizate în ţările din America de Nord.

  Prin această realizare se asigură armonizarea totală cu cerinţele acquis-ului comunitar în domeniul clasificărilor economice.

  Din experienţa utilizării clasificării CAEN, a reieşit că economia României nu prezintă particularităţi faţă de economia Uniunii Europene şi, în consecinţă, menţinerea unor diferenţe între CAEN Rev. 2 şi NACE Rev. 2 nu se justifică.

  CAEN Rev. 2 este implementat începând cu 1 ianuarie 2008 prin prezentul ordin, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.

  Criterii pentru diviziuni şi grupe CAEN

Principii utilizate în elaborarea CAEN

  Principalele criterii utilizate în delimitarea diviziunilor şi a grupelor CAEN (nivel de detaliere de două şi, respectiv, 3 cifre) se referă la caracteristicile activităţilor unităţilor productive, care joacă un rol decisiv în determinarea gradului de similitudine dintre structurile unităţilor şi anumite relaţii economice. Principalele aspecte de grupare pentru activităţi sunt următoarele:

  (i) caracterul bunurilor şi al serviciilor realizate;

  (ii) utilizările cărora sunt destinate produsele şi serviciile;

  (iii) mijloacele, procesul şi tehnologia de producţie.

  Ponderile atribuite acestor criterii variază de la un domeniu la altul. Într-un număr de cazuri, de exemplu: industria alimentară, textilă, de confecţii şi pielărie, industria construcţiilor de maşini şi echipamente şi domeniul serviciilor, criteriile sunt atât de echilibrate între ele, încât problema atribuirii ponderilor îşi pierde semnificaţia.

  În cazul produselor intermediare, componenţa fizică şi stadiul de fabricaţie capătă adesea o pondere importantă.

  În cazul produselor care implică procese de producţie complicate, se acordă în mod frecvent prioritate utilizării finale, tehnologiei şi fluxului de producţie al produselor respective, în detrimentul compoziţiei fizice a produselor.

  Criterii pentru clase CAEN

  Criteriile privind maniera în care sunt grupate activităţile în cadrul întreprinderilor ocupă locul central în definirea claselor (nivel de 4 cifre). Practic, clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic al unităţilor de producţie sau al întreprinderilor în funcţie de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere, toate unităţile clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privinţa tipului de activitate exercitată.

  Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite cât mai bine următoarele două condiţii:

  (i) categoria de produse şi servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producţiei unităţilor clasificate în acea clasă;

  (ii) o clasă să conţină unităţile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri şi servicii ce o caracterizează.

  Forma de proprietate şi forma juridică

  CAEN nu face distincţii în funcţie de forma de proprietate şi forma juridică, deoarece astfel de criterii nu au legătură cu caracteristicile activităţii în sine. Unităţile angajate în acelaşi tip de activitate economică sunt clasificate în acelaşi mod, chiar dacă, de exemplu, societatea comercială aparţine unor proprietari particulari sau guvernului, respectiv întreprinderea-mamă este sau nu este formată din una sau mai multe unităţi.

  Clasificările "forma de proprietate" şi "forma juridică" sunt construite în mod independent de clasificarea activităţilor.

  În mod similar, unităţile de producţie sunt clasificate după activitatea principală în care sunt angajate, fie că munca este executată de maşini electrice sau manual, fie că ea este prestată într-o fabrică sau într-o gospodărie; modernul faţă de tradiţional nu reprezintă un criteriu.

  Scop comercial sau necomercial

  În structura CAEN Rev. 2 distincţia dintre scop comercial sau necomercial (market şi nonmarket) nu reprezintă un considerent. Deşi există unele clase care în mod normal sunt nonmarket, pot exista altele câteva care sunt de obicei efectuate atât de societăţi comerciale, cât şi de instituţii de stat.

 

Definiţii

    Activitate

  Definiţia activităţilor Se spune că o activitate are loc atunci când prin combinaţia de resurse-echipamente, forţă de muncă, tehnici de producţie, fluxuri de informaţii sau produse - se realizează bunuri sau servicii. Orice activitate se caracterizează prin intrările de produse (bunuri sau servicii), procesul de producţie şi ieşirile de produse (bunuri sau servicii). În practică, majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter mixt. Identificarea unei activităţi principale este necesară pentru a clasa o unitate într-o anumită poziţie din CAEN Rev. 2.

  Activitate principală

  Activitatea principală este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos), ca fiind acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în considerare. Activitatea principală astfel identificată nu reprezintă, în mod necesar, 50% sau mai mult din valoarea adăugată totală a unităţii.

  Activitate secundară

  O activitate secundară este oricare altă activitate a unităţii, activitate care produce bunuri sau servicii.

  Activităţi auxiliare

  Activităţile principale şi secundare sunt efectuate, în general, cu ajutorul unui număr de activităţi auxiliare, cum sunt: contabilitatea, transportul, depozitarea, achiziţionarea, condiţionarea, promovarea, repararea şi întreţinerea etc. Astfel, activităţile auxiliare sunt acelea care există doar pentru a sprijini activităţile productive principale şi secundare ale unei unităţi. Activităţile auxiliare asigură bunuri şi servicii consumabile pentru uzul acelei unităţi.

  Însă, dacă activităţile unei unităţi statistice şi activităţile auxiliare corespunzătoare (de exemplu, un centru de calcul) se desfăşoară în zone geografice diferite, atunci poate fi recomandabilă culegerea separată de date despre aceste unităţi pentru a se obţine categorii de date care să fie clasificate în funcţie de zona geografică.

  Ce este o activitate auxiliară?

  O activitate auxiliară trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  a) să servească unitatea sau unităţile de care aparţine; bunurile sau serviciile realizate nu trebuie să facă obiectul tranzacţiilor pe piaţă;

  b) o activitate similară să se desfăşoare în unităţi de producţie similare independente;

  c) să realizeze servicii sau, în cazuri excepţionale, bunuri consumabile care nu fac parte din produsul final al unităţii;

  d) să contribuie la costurile curente ale unităţii în sine, adică să nu genereze formarea brută de capital (active imobilizate).

  Ce nu este o activitate auxiliară?

  Trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu definiţia de mai sus, următoarele activităţi nu trebuie să fie considerate drept activităţi auxiliare:

  a) producerea de bunuri şi servicii care fac sau contribuie la formarea brută de capital; de exemplu, activitatea de construcţii pe cont propriu, care va fi clasificată separat la construcţii, dacă există date disponibile privind volumul activităţii;

  b) producţia, din care o parte importantă este comercializată chiar dacă o mare parte a sa este consumată în cadrul activităţii principale;

  c) producţia de bunuri care ulterior devin parte integrantă a producţiei realizate de activităţile principale sau secundare (de exemplu, producţia de cutii a unei secţii dintr-o întreprindere, utilizată pentru ambalarea produselor proprii);

  d) producţia de energie (dintr-o centrală electrică sau uzină de cocsificare integrată), chiar dacă întreaga producţie este consumată în unitatea producătoare;

  e) achiziţia de bunuri pentru revânzare ca atare;

  f) cercetarea şi dezvoltarea, deoarece această activitate nu asigură un serviciu care este consumat în cursul producţiei curente. În toate aceste cazuri, acolo unde există date separate pentru aceste activităţi, trebuie considerate unităţi separate şi ele trebuie considerate ca fiind unităţi cu un tip de activitate propriu şi clasificate în conformitate cu activitatea lor.

  Unităţi statistice

  Disponibilitatea datelor

  Este necesară o gamă largă de informaţii pentru a construi o imagine statistică completă a activităţii economice, dar nivelul organizatoric la care este posibilă culegerea de informaţii variază în funcţie de tipul de date. De exemplu, datele privind profitul pentru o societate comercială pot fi disponibile doar la sediul central şi ele acoperă activitatea centralizată a tuturor sucursalelor (locaţiilor), în timp ce datele privind vânzările pot fi disponibile pentru fiecare sucursală (locaţie). Pentru a observa şi a analiza în mod satisfăcător datele este, prin urmare, necesar să se definească o "familie de unităţi statistice". Acestea reprezintă elementele de bază pentru o încadrare corectă în activitatea corespunzătoare şi determinarea datelor care pot fi culese.

  Tipuri de unităţi statistice

  Diferitele tipuri de unităţi statistice sunt utilizate pentru a răspunde unei diversităţi de cerinţe, dar fiecare unitate este o entitate specifică, care este definită în aşa fel încât să poată fi recunoscută şi identificată. Ea poate fi o unitate legală sau fizic identificabilă ori, ca de pildă în cazul unităţii de producţie omogene, o "unitate" statistică.

  Comparabilitatea internaţională

  Pentru a asigura comparabilitatea internaţională, definiţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene sunt legate în mod direct de cele formulate în "Introducerea la Clasificarea industrială internaţională standard a tuturor activităţilor economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite" (ISIC Rev. 4) şi Sistemul conturilor naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

  Unităţile

  Unităţile descrise în Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, cu privire la unităţile statistice, sunt următoarele:

  - grupul de întreprinderi;

  - întreprinderea;

  - unitatea cu activitate (UTA);

  - unitatea locală;

  - unitatea locală cu activitate (UTA locală);

  - unitatea instituţională;

  - unitatea de producţie omogenă (UPO);

  - unitatea locală de producţie omogenă (UPO locală)

  Relaţia dintre diferitele tipuri de unităţi statistice este ilustrată în tabelul următor:

Relația dintre diferitele tipuri de unități statistice

 

Reguli de clasificare pentru unităţi

  Unităţile incluse în registrul statistic sunt clasificate conform CAEN Rev. 2 - nivel clasă.

  Fiecare unitate este clasificată pe baza activităţilor efectuate. În anumite cazuri, o unitate nu poate fi clasificată independent, având în vedere relaţiile acesteia cu alte unităţi de care trebuie să se ţină seama.

  Unităţile trebuie să fie clasificate (încadrate) în poziţia care le descrie cel mai bine activitatea, ţinându-se cont nu numai de natura produselor, ci şi de structura materiilor prime, inclusiv a procesului de producţie.

  Valoarea adăugată 

Reguli fundamentale de clasificare

  Valoarea adăugată reprezintă indicatorul de bază utilizat pentru determinarea activităţii principale a unei unităţi, conform CAEN Rev. 2. Reprezentând diferenţa dintre producţie şi consumul intermediar, valoarea adăugată este o măsură a contribuţiei fiecărei unităţi economice la produsul intern brut (PIB). Evaluarea acestei contribuţii se face prin valoarea adăugată brută la costul factorilor. Valoarea adăugată brută la costul factorilor reprezintă suma salariilor şi a altor elemente legate de costul factorilor de muncă, a profitului, a subvenţiilor de exploatare, a amortizării capitalului fix, total din care se scad impozitele legate de producţie.

  Activităţile economice sunt definite în CAEN Rev. 2. O unitate poate presta una sau mai multe activităţi care aparţin uneia ori mai multor poziţii din CAEN Rev. 2. Unităţile sunt clasificate conform activităţii lor principale. Activitatea principală este activitatea care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată a unităţii.

  Doar într-o clasă CAEN?

  În cazul simplu în care o unitate desfăşoară doar o singură activitate, clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de poziţia din CAEN Rev. 2 ce acoperă acea activitate la nivel de clasă.

  Acolo unde o unitate desfăşoară mai mult de o activitate, dar toate acestea aparţin aceleiaşi poziţii din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, atunci clasificarea activităţii acelei unităţi este determinată de clasa CAEN Rev. 2 în care sunt cuprinse toate aceste activităţi.

  În mai multe clase?

  În cazul în care o unitate desfăşoară activităţi care ocupă poziţii diferite în CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, sunt necesare reguli pentru determinarea activităţii principale. În cazul simplu în care, la nivel de clasă, o activitate contribuie cu mai mult de 50% din valoarea adăugată, aceasta determină activitatea principală.

  Acolo unde o unitate desfăşoară activităţi care ocupă două poziţii diferite în CAEN Rev. 2, va exista întotdeauna o poziţie care să reprezinte mai mult de 50% din valoarea adăugată, cu excepţia cazului foarte puţin probabil în care ambele activităţi cu poziţii diferite în CAEN Rev. 2 au ponderi egale de 50% .

  În cazul mai complex în care o unitate desfăşoară mai mult de două activităţi care aparţin mai multor poziţii diferite din CAEN Rev. 2, la nivel de clasă, fără ca vreuna dintre ele să reprezinte peste 50% din valoarea adăugată, stabilirea activităţii principale a acelei unităţi se face prin utilizarea metodei ordinii descrescătoare (top-down).

  Metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos)

  Metoda ordinii descrescătoare (top-down) urmează principiul ierarhic: încadrarea unei unităţi la nivelul cel mai detaliat al clasificării trebuie să fie în concordanţă cu clasificarea unităţii la nivelele superioare. Pentru a îndeplini această condiţie, procesul începe cu identificarea poziţiei relevante la nivelul cel mai înalt şi evoluează descendent, prin nivelele de clasificare, în modul următor:

  Identificarea secţiunii care are cea mai mare contribuţie relativă la valoarea adăugată.

  În cadrul acestei secţiuni se identifică diviziunea care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.

  În cadrul acestei diviziuni se identifică grupa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.

  În cadrul acestei grupe se identifică clasa care are relativ cea mai mare contribuţie la valoarea adăugată.

  Toate nivelele concordante

  Metoda top-down respectă principiul că la nivelele inferioare ale clasificării activitatea principală este în conformitate cu activitatea considerată principală la nivelele superioare.

  La nivelele inferioare ale clasificării, contribuţia valorii adăugate a poziţiei care rezultă din utilizarea metodei nu va reprezenta, în mod necesar, mai mult de 50% din valoarea adăugată totală a acelei unităţi. Cu cât se operează mai mult, de la nivelele superioare către cele inferioare ale structurii ierarhice a CAEN Rev. 2, cu atât mai frecvent se va constata această situaţie.

  Până la ce nivel coborâţi?

  În principiu, metoda top-down permite stabilirea activităţii principale a unei unităţi până la nivelul minim al clasificării ierarhice a activităţilor.

  Dar dacă nu se cunoaşte valoarea adăugată?

  Pentru a determina activitatea principală a unei unităţi trebuie să fie cunoscute contribuţiile la valoarea adăugată pentru activităţile care ocupă diverse poziţii în CAEN Rev. 2. În practică însă adeseori nu este posibilă obţinerea informaţiilor despre valoarea adăugată a diferitelor activităţi desfăşurate şi determinarea activităţii trebuie să fie făcută prin utilizarea altor indicatori (substitute). Aceştia pot fi:

  Substitute bazate pe producţie

  - producţia brută a unităţii care este atribuită mărfurilor şi serviciilor asociate fiecărei activităţi;

  - valoarea vânzărilor acelor grupe de produse aparţinând fiecărei activităţi.

  Substitute bazate pe cheltuielile de producţie (input)

  - câştiguri şi salarii ce se pot atribui diferitelor activităţi;

  - numărul de angajaţi în activităţi, respectiv proporţia personalului angajat în diverse activităţi ale unităţii.

  Dar acestea reprezintă doar aproximaţii

  Trebuie utilizate variabilele de înlocuire pentru datele necunoscute privind valoarea adăugată, astfel încât să obţinem cea mai bună aproximaţie posibilă, în comparaţie cu rezultatul care ar fi fost obţinut pe baza valorii adăugate. Utilizarea criteriilor de substituire nu schimbă metodele de determinare a activităţii principale. Ele reprezintă doar aproximări operaţionale ale datelor despre valoarea adăugată.

  Totuşi, utilizarea simplă a criteriilor de substituţie enumerate mai sus poate duce uneori la confuzii, dacă structura criteriilor de substituţie nu este proporţională cu valoarea adăugată (necunoscută).

  Probleme întâmpinate în legătură cu substitutele bazate pe producţie

  Folosind criteriile referitoare la vânzări (cifra de afaceri), devine evident faptul că în anumite cazuri proporţionalitatea cifrei de afaceri şi a valorii adăugate nu este valabilă. De exemplu, cifra de afaceri din comerţ are de obicei o contribuţie mult mai mică la valoarea adăugată din activitatea productivă. Alte exemple sunt cifra de afaceri a intermediarilor sau a antreprenorilor generali. Chiar în cazul procesului de producţie relaţia dintre cifra de afaceri şi valoarea adăugată rezultată poate varia între activităţi şi în interiorul lor. În unele cazuri, o cifră de afaceri nu are niciun sens sau nu există, de exemplu, în cazul activităţilor de intermediere financiară sau al activităţilor de asigurări. Aceleaşi considerente trebuie avute în vedere atunci când se utilizează drept criteriu de substituţie date privind producţia brută.

  Multe unităţi se ocupă de comerţ şi de alte activităţi. În astfel de cazuri cifra de afaceri din comerţ nu este indicatorul cel mai adecvat pentru înlocuirea valorii adăugate (necunoscută) a activităţii comerciale. În astfel de cazuri trebuie ţinut cont de faptul că trebuie luate în considerare regulile de clasificare specifice pentru comerţul cu amănuntul, aşa cum sunt stabilite în cele ce urmează.

  Probleme legate de substitutele criteriilor referitoare la cheltuielile de producţie

  Atunci când se aplică criteriile de substituţie bazate pe cheltuielile de producţie, trebuie avute în vedere precauţii similare. Proporţionalitatea dintre salarii sau numărul de angajaţi şi valoarea adăugată nu este sigură dacă intensitatea capitalului pentru diverse activităţi este diferită. Intensitatea mai mare a capitalului implică în mod normal o depreciere mai mare şi o contribuţie mai scăzută a salariilor la valoarea adăugată. Intensitatea capitalului variază în mod substanţial între diferite activităţi economice, precum şi între activităţi din aceeaşi clasă a CAEN Rev. 2. De exemplu, activitatea de colectare a deşeurilor va avea, probabil, o intensitate a capitalului mai scăzută decât activitatea de incinerare a reziduurilor. Totuşi, ambele activităţi intră în aceeaşi clasă din CAEN Rev. 2.

  Schimbări în clasificarea unităţilor

  Unităţile îşi pot schimba activitatea principală fie dintr-o dată, fie în mod treptat, pe parcursul unei perioade de timp. Activitatea principală se poate schimba în cursul unui an de la o perioadă statistică la următoarea. Aceasta fie din cauza factorilor sezonieri, fie datorită unei decizii a conducerii de a schimba structura producţiei. În fiecare caz apare o schimbare destul de bruscă în echilibrul activităţilor. De asemenea, o schimbare în structura producţiei sau a vânzărilor poate avea loc în mod treptat, în decurs de câţiva ani. Aceste cazuri impun schimbarea încadrării unităţii. Schimbările prea frecvente distorsionează statistica, până la a face interpretarea extrem de dificilă.

  Regula de stabilitate

  Pentru a evita schimbările frecvente este necesară o regulă de stabilitate. Fără o astfel de regulă ar exista schimbări aparente în demografia economică a întreprinderilor active, care nu ar fi altceva decât nişte artificii statistice. Regula de lucru este aceea că o activitate secundară trebuie să depăşească, timp de 2 ani, activitatea principală a unităţii înainte ca încadrarea să fie schimbată.

  Schimbările de încadrare a unităţilor, în scopul anchetelor statistice, nu se fac mai des decât o dată pe an sau la date fixe ori pe măsură ce informaţiile devin disponibile. Schimbările mai frecvente ar duce la o neconcordanţă între statisticile pe termen scurt (lunare sau trimestriale) şi cele pe termen lung.

  Glosar

  Acest glosar oferă o descriere mai detaliată a unora dintre termenii utilizaţi în introducerea la CAEN Rev. 2. S-au făcut toate încercările de a asigura concordanţa descrierilor cu definiţiile termenilor utilizaţi în alte lucrări, dar aceste descrieri nu urmăresc să ofere sensuri definitive, valabile în toate împrejurările. Scopul acestui glosar este doar acela de a-l ajuta pe utilizatorul de CAEN Rev. 2 să facă interpretări corecte.

  Produse destinate consumului intermediar

  Un produs destinat exclusiv consumului intermediar, denumit produs exclusiv, este un produs legat tehnologic de producţia altor produse din aceeaşi grupă, dar care nu este produs în nicio altă grupă (de exemplu, melasele legate de producţia zahărului). Produsele destinate exclusiv sunt utilizate ca materii prime pentru fabricarea altor produse.

  Un produs destinat consumului intermediar, denumit produs obişnuit (adică un produs care nu este exclusiv aparţinător unei singure grupe), este un produs legat din punct de vedere tehnologic de producerea altor produse, dar el nu este realizat în mai multe grupe (de exemplu, hidrogenul produs în timpul rafinării petrolului este legat tehnologic de cel produs în industria petrochimică şi în cocsificarea cărbunelui şi este identic cu cel produs în grupa care cuprinde alte produse chimice de bază).

  Bunuri de capital

  Bunurile de capital sunt bunuri, altele decât materiile prime şi combustibilul, utilizate pentru producţia altor bunuri şi/sau servicii. Ele includ clădirile, utilajele, locomotivele, camioanele, tractoarele etc. Terenul nu este considerat, de obicei, un bun de capital.

  Marfă

  Marfa este un bun transportabil cu care se poate face schimb. Poate fi un articol dintr-o serie obţinută la o linie de producţie, un articol unic sau suportul material pentru un serviciu (CD-ul pentru software). Acesta este un concept utilizat pentru clasificările vamale.

  Proces industrial

  Un proces de transformare (fizic, chimic, manual sau de orice natură) utilizat în fabricarea de noi produse (fie ele bunuri de consum, intermediare sau de investiţii), în prelucrarea produselor uzate sau pentru furnizarea de servicii industriale.

  Aparatură casnică sau de uz gospodăresc

  Aparatură şi echipament de un anumit tip, destinat în principal utilizării în gospodăriile private, de exemplu, maşini de spălat pentru menaj.

  Echipamente industriale

  Maşini şi echipamente cunoscute în principal pentru altă utilizare decât în gospodării (de exemplu, maşini-unelte şi maşini de spălat pentru spălătorii).

  Industria prelucrătoare

  În secţiunea C "Industria prelucrătoare" sunt incluse atât mica industrie, cât şi activităţile de mare anvergură. Trebuie remarcat faptul că utilizarea instalaţiilor şi maşinilor grele nu este exclusivă secţiunii C.

  Produs

  Un produs este rezultatul activităţii economice. Este termenul generic aplicat bunurilor şi serviciilor.

  Produs finit

  Produse pentru care prelucrarea s-a încheiat.

  Produs semifabricat

  Produse realizate printr-o serie de prelucrări, dar necesitând o prelucrare ulterioară, înainte de a fi gata pentru întrebuinţare. Ele pot fi vândute altor fabricanţi pentru prelucrarea ulterioară. Exemplele tipice ar putea include piesele brute, din metal turnat, vândute pentru a fi finisate în altă parte.

  Producţie

  Producţia este o activitate care are drept rezultat un produs. Termenul este utilizat cu referire la întreaga gamă a activităţilor economice. Termenul nu este exclusiv pentru sectorul agricol, extractiv sau de prelucrare, ci este folosit, de asemenea, şi pentru sectorul serviciilor. În funcţie de ramura de activitate se pot utiliza termeni mai specifici pentru a defini producţia: prestare de servicii, prelucrare, fabricare etc. Producţia poate fi măsurată în diverse moduri, fie în unităţi fizice, fie în termeni valorici.

  Transformare

  Transformarea este un proces care modifică natura, compoziţia sau forma materiilor prime ori a produselor semifabricate în scopul obţinerii de produse noi.

  Tratare

  Un proces care este executat, între altele, în scopul protejării anumitor produse pentru a le conferi anumite proprietăţi sau pentru a preveni orice efecte dăunătoare care ar putea rezulta din utilizarea lor. Exemple: tratarea culturilor, a lemnului, a materialelor şi reziduurilor.

  Valoare adăugată

  Valoarea adăugată brută este valoarea producţiei brute minus costul materialelor şi al altor costuri intermediare.

 

C U P R I N S

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ,SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT. 26

01        Agricultură, vânătoare şi servicii anexe. 26

011    Cultivarea plantelor nepermanente. 26

012    Cultivarea plantelor din culturi permanente. 26

013    Cultivarea plantelor pentru înmulţire. 26

014    Creşterea animalelor 26

015    Activităţi în ferme mixte (cultura. 26

016    Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare. 27

017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 27

02        Silvicultură şi exploatare forestieră. 27

021    Silvicultură şi alte activităţi forestiere. 27

022    Exploatarea forestieră. 27

023    Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană. 27

024    Activităţi de servicii anexe silviculturii 27

03        Pescuitul şi acvacultura. 27

031    Pescuitul 27

032    Acvacultura. 27

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ. 27

05        Extracţia cărbunelui superior şi inferior 27

051    Extracţia cărbunelui superior 27

052    Extracţia cărbunelui inferior 28

06        Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. 28

061    Extracţia petrolului brut 28

062    Extracţia gazelor naturale. 28

07        Extracţia minereurilor metalifere. 28

071    Extracţia minereurilor feroase. 28

072    Extracţia minereurilor metalifere neferoase. 28

08        Alte activităţi extractive. 28

081    Extracţia pietrei, nisipului şi argilei 28

089    Alte activităţi extractive n.c.a. 28

09        Activităţi de servicii anexe. 28

091    Activităţi de servicii anexe. 28

099    Activităţi de servicii anexe pentru  extracţia mineralelor 28

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE. 29

10        Industria alimentară. 29

101    Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne. 29

102    Prelucrarea şi conservarea peştelui,crustaceelor şi moluştelor 29

103    Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 29

104    Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale. 29

105    Fabricarea produselor lactate. 29

106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon. 29

107    Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase. 29

108    Fabricarea altor produse alimentare. 30

109    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 30

11        Fabricarea băuturilor 30

110    Fabricarea băuturilor 30

12        Fabricarea produselor din tutun. 30

120    Fabricarea produselor din tutun. 30

13        Fabricarea produselor textile. 30

131    Pregătirea fibrelor şi filarea. 30

132    Producţia de ţesături 31

133    Finisarea materialelor textile. 31

139    Fabricarea altor articole textile. 31

14        Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. 31

141    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană. 31

142    Fabricarea articolelor din blană. 31

143    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare. 31

15        Tăbăcirea şi finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 32

151    Tăbăcirea şi finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor 32

152    Fabricarea încălţămintei 32

16        Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu  excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite. 32

161    Tăierea şi rindeluirea lemnului 32

162    Fabricarea produselor din lemn,plută, paie şi din alte materiale vegetale. 32

17        Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie. 32

171    Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului 32

172    Fabricarea articolelor din hârtie şi carton. 32

18        Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 32

181    Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi 32

182    Reproducerea înregistrărilor 33

19        Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 33

191    Fabricarea produselor de cocserie. 33

192    Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 33

20        Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice. 33

201    Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare. 33

202    Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice. 33

203    Fabricarea vopselelor, lacurilor,cernelii tipografice şi masticurilor 33

204    Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie. 33

205    Fabricarea altor produse chimice. 34

206    Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale. 34

21        Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice  34

211    Fabricarea produselor farmaceutice de bază. 34

212    Fabricarea preparatelor farmaceutice. 34

22        Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice. 34

221    Fabricarea articolelor din cauciuc. 34

222    Fabricarea articolelor din material plastic. 34

23        Fabricarea altor produse din minerale nemetalice. 34

231    Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă. 34

232    Fabricarea de produse refractare. 34

233    Fabricarea materialelor de. 34

234    Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan. 35

235    Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului 35

236    Fabricarea articolelor din beton,ciment şi ipsos 35

237    Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 35

239    Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 35

24        Industria metalurgică. 35

241    Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje. 35

242    Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, 35

243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului 35

244    Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase. 36

245    Turnarea metalelor 36

25        Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 36

251    Fabricarea de construcţii metalice. 36

252    Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire. 36

253    Producţia generatoarelor de aburi(cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 36

254    Fabricarea armamentului şi muniţiei 36

255    Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 36

256    Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract 36

257    Producţia de unelte şi articole de fierărie. 37

259    Fabricarea altor produse prelucrate din metal 37

26        Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice. 37

261    Fabricarea componentelor electronice. 37

262    Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice. 37

263    Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 37

264    Fabricarea produselor electronice de larg consum. 37

265    Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri 37

266    Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi  electroterapie  37

267    Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice. 38

268    Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 38

27        Fabricarea echipamentelor electrice. 38

271    Fabricarea motoarelor electrice,generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a  electricităţii 38

272    Fabricarea de acumulatori şi baterii 38

273    Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea  38

274    Fabricarea de echipamente electrice  de iluminat 38

275    Fabricarea de echipamente casnice. 38

279    Fabricarea altor echipamente. 38

28        Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 38

281    Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală. 38

282    Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală. 39

283    Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere. 39

284    Fabricarea utilajelor pentru  prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte. 39

289    Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică. 39

29        Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 40

291    Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 40

292    Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 40

293    Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule  40

30        Fabricarea altor mijloace de transport 40

301    Construcţia de nave şi bărci 40

302    Fabricarea materialului rulant 40

303    Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale. 40

304    Fabricarea vehiculelor militare de luptă. 40

309    Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. 40

31        Fabricarea de mobilă. 40

310    Fabricarea de mobilă. 41

32        Alte activităţi industriale n.c.a. 41

321    Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare. 41

322    Fabricarea instrumentelor muzicale. 41

323    Fabricarea articolelor pentru sport 41

324    Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 41

325    Fabricarea de dispozitive, aparate şi  instrumente medicale şi stomatologice. 41

329    Alte activităţi industriale. 41

33        Repararea, întreţinerea şi instalarea  maşinilor şi echipamentelor 41

331    Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor 41

332    Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale. 43

35        Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă   şi aer condiţionat 43

351    Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice. 43

352    Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte. 43

353    Furnizarea de abur şi aer condiţionat 43

36        Captarea, tratarea şi distribuţia apei 43

360    Captarea, tratarea şi distribuţia apei 43

37        Colectarea şi epurarea apelor uzate. 43

370    Colectarea şi epurarea apelor uzate. 44

38        Colectarea, tratarea şi eliminarea. 44

381    Colectarea deşeurilor 44

382    Tratarea şi eliminarea deşeurilor 44

383    Recuperare materialelor 44

39        Activităţi şi servicii de decontaminare. 44

390    Activităţi şi servicii de decontaminare. 44

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII 44

41        Construcţii de clădiri 44

411    Dezvoltare (promovare) imobiliară. 44

412    Lucrări de construcţii a clădirilor 44

42        Lucrări de geniu civil 44

421    Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate. 44

422    Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare. 44

429    Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti 45

43        Lucrări speciale de construcţii 45

431    Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului 45

432    Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 45

433    Lucrări de finisare. 45

439    Alte lucrări speciale de construcţii 45

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR. 45

45        Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 45

451    Comerţ cu autovehicule. 45

452    Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 46

453    Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule. 46

454    Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 46

46        Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete  46

461    Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata. 46

462    Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii 46

463    Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului 46

464    Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum. 47

465    Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii 47

466    Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri 47

467    Comerţ cu ridicata specializat al altor produse. 48

469    Comerţ cu ridicata nespecializat 48

47        Comerţ cu amănuntul, cu excepţia. 48

471    Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. 48

472    Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate. 48

473    Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate  49

474    Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specialitate. 49

475    Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate. 49

476    Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate  49

477    Comerţ cu amănuntul al altor bunuri,în magazine specializate. 50

478    Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe. 50

479    Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe  50

49        Transporturi terestre şi transporturi prin conducte. 50

491    Transporturi interurbane de călători pe calea ferată. 50

492    Transporturi de marfă pe calea ferată. 50

493    Alte transporturi terestre de călători 51

494    Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare. 51

495    Transporturi prin conducte. 51

50        Transporturi pe apă. 51

501    Transporturi maritime şi costiere de pasageri 51

502    Transporturi maritime şi costiere de marfă. 51

503    Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare. 51

504    Transportul de marfă pe căi navigabile interioare. 51

51        Transporturi aeriene. 51

511    Transporturi aeriene de pasageri 51

512    Transporturi aeriene de marfă şi transportări spaţiale. 51

52        Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 51

521    Depozitări 51

522    Activităţi anexe pentru transporturi 51

53        Activităţi de poştă şi de curier 52

531    Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 52

532    Alte activităţi poştale şi de curier 52

55        Hoteluri şi alte facilităţi de cazare. 52

551    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare. 52

552    Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată. 52

553    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere. 52

559    Alte servicii de cazare. 52

56        Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie. 52

561    Restaurante. 52

562    Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie  52

563    Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 52

58        Activităţi de editare. 52

581    Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte  activităţi de editare  52

582    Activităţi de editare a produselor  software. 53

59        Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală. 53

591    Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe. 53

592    Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi 53

60        Activităţi de difuzare şi transmitere de programe. 53

601    Activităţi de difuzare a programelor 53

602    Activităţi de difuzare a programelor de televiziune. 53

61        Telecomunicaţii 53

611    Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu. 53

612    Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu. 54

613    Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 54

619    Alte activităţi de telecomunicaţii 54

62        Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 54

620    Activităţi de servicii în tehnologia. 54

63        Activităţi de servicii informatice. 54

631    Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe. 54

639    Alte activităţi de serviciiinformaţionale. 54

SECŢIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI 54

64        Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 54

641    Intermediere monetară. 54

642    Activităţi ale holdingurilor 54

643    Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare. 54

649    Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii 55

65        Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 55

651    Activităţi de asigurări 55

652    Activităţi de reasigurare. 55

653    Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 55

66        Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 55

661    Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii 55

662    Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii 55

663    Activităţi de administrare a fondurilor 55

SECŢIUNEA L - TRANZACŢII IMOBILIARE. 55

68        Tranzacţii imobiliare. 55

681    Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 55

682    Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau  închiriate. 56

683    Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract 56

SECŢIUNEA M – ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE. 56

69        Activităţi juridice şi de contabilitate. 56

691    Activităţi juridice. 56

692    Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 56

70        Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor  administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management 56

701    Activităţi ale direcţiilor  (centralelor), birourilor administrative centralizate. 56

702    Activităţi de consultanţă în management 56

71        Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică  56

711    Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea  56

712    Activităţi de testări şi analize tehnice. 56

72        Cercetare-dezvoltare. 56

721    Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie. 56

722    Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste. 57

73        Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 57

731    Publicitate. 57

732    Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice. 57

74        Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice. 57

741    Activităţi de design specializat 57

742    Activităţi fotografice. 57

743    Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 57

749    Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 57

75        Activităţi veterinare. 57

750    Activităţi veterinare. 57

SECŢIUNEA N - ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE  SERVICII SUPORT  57

771    Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule. 57

772    Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti 57

773    Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile  58

774    Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 58

78        Activităţi de servicii privind forţa de muncă. 58

781    Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă. 58

782    Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 58

783    Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă. 58

79        Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică. 58

791    Activităţi ale agenţiilor turistice  şi a tur-operatorilor 58

799    Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică. 58

80        Activităţi de investigaţii şi protecţie. 58

801    Activităţi de protecţie şi gardă. 58

802    Activităţi de servicii privind sistemele de securizare. 59

803    Activităţi de investigaţii 59

81        Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 59

811    Activităţi de servicii suport combinate. 59

812    Activităţi de curăţenie. 59

813    Activităţi de întreţinere peisagistică. 59

82        Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 59

821    Activităţi de secretariat şi servicii suport 59

822    Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 59

823    Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 59

829    Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 59

SECŢIUNEA O - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC  59

84        Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public. 59

841    Administraţie publică generală, economică şi socială. 59

842    Activităţi de servicii pentru societate. 60

843    Activităţi de protecţie socială obligatorie. 60

SECŢIUNEA P - ÎNVĂŢĂMÂNT. 60

85     Învăţământ 60

852    Învăţământ primar 60

853    Învăţământ secundar 60

854    Învăţământ superior 60

855    Alte forme de învăţământ 60

856    Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 60

SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ   SOCIALĂ. 61

86        Activităţi referitoare la sănătatea umană. 61

861    Activităţi de asistenţă spitalicească. 61

862    Activităţi de asistenţă medicală. 61

869    Alte activităţi referitoare la sănătatea umană. 61

87        Servicii combinate de îngrijire  medicală şi asistenţă socială, cu cazare. 61

871    Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală. 61

872    Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale  61

873    Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure. 61

879    Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 61

88        Activităţi de asistenţă socială, fără cazare. 61

881    Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru  persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure. 61

889    Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare. 61

90        Activităţi de creaţie şi interpretare artistică. 62

900    Activităţi de creaţie şi interpretare artistică. 62

91        Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale. 62

910    Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale. 62

92        Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 62

920    Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 62

93        Activităţi sportive, recreative şi distractive. 62

931    Activităţi sportive. 62

932    Alte activităţi recreative şi distractive. 62

SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE  SERVICII 62

94        Activităţi asociative diverse. 62

941    Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale. 62

942    Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 63

949    Alte activităţi asociative. 63

95        Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc. 63

951    Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii 63

952          Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc. 63

96        Alte activităţi de servicii 63

960    Alte activităţi de servicii 63

SECŢIUNEA T - ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU. 63

97        Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic  63

970    Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic  64

98        Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu. 64

981    Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu. 64

982    Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 64

SECŢIUNEA U - ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE. 64

99        Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale. 64

990    Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale. 64

 

 

 

 

Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2

 

 ______________________________________________________________________________

                        n.c.a.: neclasificate altundeva       *parte          

                                                              din            

 Div Grupă  Clasă            CAEN Rev. 2                  CAEN    ISIC  

                                                               Rev. 1  Rev. 4

 

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ,SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

 

01        Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

 

   011    Cultivarea plantelor nepermanente

                 0111   Cultivarea cerealelor (exclusiv        0111*   0111  

                        orez), plantelor leguminoase şi a      0112*         

                        plantelor producătoare de seminţe                    

                        oleaginoase                                          

                 0112   Cultivarea orezului                    0111*   0112  

                 0113   Cultivarea legumelor şi a pepenilor,   0111*   0113  

                        a rădăcinoaselor şi tuberculilor       0112*         

                 0114   Cultivarea trestiei de zahăr           0111*   0114  

                 0115   Cultivarea tutunului                   0111*   0115  

                 0116   Cultivarea plantelor pentru fibre      0111*   0116  

                        textile                                               

                 0119   Cultivarea altor plante din culturi    0111*   0119  

                        nepermanente                           0112*         

 

   012    Cultivarea plantelor din culturi permanente

                 0121   Cultivarea strugurilor                 0113*   0121  

                 0122   Cultivarea fructelor tropicale şi      0113*   0122  

                        subtropicale                                         

                 0123   Cultivarea fructelor citrice           0113*   0123  

                 0124   Cultivarea fructelor seminţoase şi     0113*   0124  

                        sâmburoase                                           

                 0125   Cultivarea fructelor arbuştilor        0112*   0125  

                        fructiferi, căpşunilor, nuciferilor    0113*         

                        şi a altor pomi fructiferi                           

                 0126   Cultivarea fructelor oleaginoase       0111*   0126  

                                                               0113*         

                 0127   Cultivarea plantelor pentru            0113*   0127  

                        prepararea băuturilor                                 

                 0128   Cultivarea condimentelor, plantelor    0111*   0128  

                        aromatice, medicinale şi a plantelor   0112*         

                        de uz farmaceutic                      0113*         

                 0129   Cultivarea altor plante permanente     0111*   0129  

                                                               0201*         

 

   013    Cultivarea plantelor pentru înmulţire

                 0130   Cultivarea plantelor pentru înmulţire  0112*   0130  

 

   014    Creşterea animalelor

                 0141   Creşterea bovinelor de lapte           0121*   0141* 

                 0142   Creşterea altor bovine                 0121*   0141* 

                 0143   Creşterea cailor şi a altor cabaline   0122*   0142  

                 0144   Creşterea cămilelor şi a camelidelor   0125*   0143  

                 0145   Creşterea ovinelor şi caprinelor       0122*   0144  

                 0146   Creşterea porcinelor                   0123    0145  

                 0147   Creşterea păsărilor                    0124    0146  

                 0149   Creşterea altor animale                0122*   0149  

                                                               0125*         

 

   015    Activităţi în ferme mixte (cultura

                        vegetală combinată cu creşterea                      

                        animalelor)                                          

                 0150   Activităţi în ferme mixte (cultura     0130    0150  

                        vegetală combinată cu creşterea                      

                        animalelor)                                          

 

   016    Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

                 0161   Activităţi auxiliare pentru producţia  0141*   0161  

                        vegetală                                             

                 0162   Activităţi auxiliare pentru creşterea  0142    0162  

                        animalelor                             9272*         

                 0163   Activităţi după recoltare              0141*   0163  

                                                               0111*         

                                                               0113*         

                 0164   Pregătirea seminţelor                  0111*   0164  

                                                               0112*         

                                                               0113*         

                                                               0141*         

 

   017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

                 0170   Vânătoare, capturarea cu capcane a     0150*   0170  

                        vânatului şi activităţi de servicii                  

                        anexe vânătorii                                      

 

02        Silvicultură şi exploatare forestieră

 

   021    Silvicultură şi alte activităţi forestiere

                 0210   Silvicultură şi alte activităţi        0112*   0210  

                        forestiere                             0201*         

 

   022    Exploatarea forestieră

                 0220   Exploatarea forestieră                 0201*   0220  

 

   023    Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

                 0230   Colectarea produselor forestiere       0112*   0230  

                        nelemnoase din flora spontană          0113*         

                                                               0201*         

 

   024    Activităţi de servicii anexe silviculturii

                 0240   Activităţi de servicii anexe           0202    0240  

                        silviculturii                          7414*         

 

03        Pescuitul şi acvacultura

 

   031    Pescuitul

                 0311   Pescuitul maritim                      0501*   0311  

                 0312   Pescuitul în ape dulci                 0501*   0312  

 

   032    Acvacultura

                 0321   Acvacultura maritimă                   0502*   0321  

                 0322   Acvacultura în ape dulci               0502*   0322  

                                                               0125*         

 

SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

 

05        Extracţia cărbunelui superior şi inferior

 

   051    Extracţia cărbunelui superior

                        (PCS =/> 23865 kJ/kg)                                

                 0510   Extracţia cărbunelui superior          1010*   0510  

                        (PCS =/> 23865 kJ/kg)                                

 

   052    Extracţia cărbunelui inferior

                        (PCS < 23865 kJ/kg)                                  

                 0520   Extracţia cărbunelui inferior          1020*   0520  

                        (PCS < 23865 kJ/kg)                                  

 

06        Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

 

   061    Extracţia petrolului brut

                 0610   Extracţia petrolului brut              1110*   0610  

 

   062    Extracţia gazelor naturale

                 0620   Extracţia gazelor naturale             1110*   0620  

 

07        Extracţia minereurilor metalifere

 

   071    Extracţia minereurilor feroase

                 0710   Extracţia minereurilor feroase         1310*   0710  

 

   072    Extracţia minereurilor metalifere neferoase

                 0721   Extracţia minereurilor de uraniu şi    1200*   0721  

                        toriu                                                

                 0729   Extracţia altor minereuri metalifere   1320*   0729  

                        neferoase                                             

 

08        Alte activităţi extractive

 

   081    Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

                 0811   Extracţia pietrei ornamentale şi a     1411*   0810*  

                        pietrei pentru construcţii, extracţia  1412*         

                        pietrei calcaroase, ghipsului, cretei  1413*         

                        şi a ardeziei                                        

                 0812   Extracţia pietrişului şi nisipului;    1421*   0810* 

                        extracţia argilei şi caolinului        1422*         

 

   089    Alte activităţi extractive n.c.a.

                 0891   Extracţia mineralelor pentru           1430*   0891  

                        industria chimică şi a                               

                        îngrăşămintelor naturale                             

                 0892   Extracţia turbei                       1030*   0892  

                 0893   Extracţia sării                        1440*   0893  

                 0899   Alte activităţi extractive n.c.a.      1450*   0899  

 

09        Activităţi de servicii anexe

                        extracţiei                                            

 

   091    Activităţi de servicii anexe

                        extracţiei petrolului brut şi gazelor                

                        naturale                                             

                 0910   Activităţi de servicii anexe           1120    0910  

                        extracţiei petrolului brut şi gazelor  1110*         

                        naturale                                             

 

   099    Activităţi de servicii anexe pentru  extracţia mineralelor

                 0990   Activităţi de servicii anexe pentru    1010*   0990  

                        extracţia mineralelor                  1020*         

                                                               1030*         

                                                               1200*         

                                                               1310*         

                                                               1320*         

                                                               1411*         

                                                               1412*         

                                                               1413*         

                                                               1421*         

                                                               1422*         

                                                               1430*         

                                                               1440*         

                                                               1450*         

 

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

 

10        Industria alimentară

 

   101    Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

                 1011   Prelucrarea şi conservarea cărnii      1511    1010* 

                                                               1512*         

                 1012   Prelucrarea şi conservarea cărnii de   1512*   1010* 

                        pasăre                                               

                 1013   Fabricarea produselor din carne        1513*   1010* 

                        (inclusiv din carne de pasăre)                       

 

   102    Prelucrarea şi conservarea peştelui,crustaceelor şi moluştelor

                 1020   Prelucrarea şi conservarea peştelui,   1520*   1020  

                        crustaceelor şi moluştelor                           

 

   103    Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

                 1031   Prelucrarea şi conservarea cartofilor  1531    1030* 

                 1032   Fabricarea sucurilor de fructe şi      1532    1030* 

                        legume                                               

                 1039   Prelucrarea şi conservarea fructelor   0141*   1030* 

                        şi legumelor n.c.a.                    1533*         

                                                               5131*         

 

   104    Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale

                 1041   Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor    1541    1040* 

                                                               1542          

                                                               0113*         

                 1042   Fabricarea margarinei şi a altor       1543    1040* 

                        produse comestibile similare                         

 

   105    Fabricarea produselor lactate

                 1051   Fabricarea produselor lactate şi a     1551    1050* 

                        brânzeturilor                                        

                 1052   Fabricarea îngheţatei                  1552    1050* 

 

   106    Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

                 1061   Fabricarea produselor de morărit       1561    1061  

                 1062   Fabricarea amidonului şi a produselor  1562*   1062  

                        din amidon                                           

 

   107    Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

                 1071   Fabricarea pâinii; fabricarea          1581*   1071* 

                        prăjiturilor şi a produselor                          

                        proaspete de patiserie                               

                 1072   Fabricarea biscuiţilor şi              1582    1071* 

                        pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor                

                        şi a produselor conservate de                        

                        patiserie                                            

                 1073   Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor,    1585*   1074  

                        cuş-cuş-ului şi a altor produse                      

                        făinoase similare                                    

 

   108    Fabricarea altor produse alimentare

                 1081   Fabricarea zahărului                   1583    1072  

                 1082   Fabricarea produselor din cacao, a     1584    1073  

                        ciocolatei şi a produselor zaharoase                 

                 1083   Prelucrarea ceaiului şi cafelei        1586    1079* 

                 1084   Fabricarea condimentelor şi            1587    1079* 

                        ingredientelor                         1440*         

                 1085   Fabricarea de mâncăruri preparate      1513*   1075  

                                                               1520*         

                                                               1533*         

                                                               1581*         

                                                               1585*         

                 1086   Fabricarea preparatelor alimentare     1588    1079* 

                        omogenizate şi alimentelor dietetice                 

                 1089   Fabricarea altor produse alimentare    1513*   1079* 

                        n.c.a.                                 1589          

                                                               1562*         

                                                               1581*         

 

   109    Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

                 1091   Fabricarea preparatelor pentru hrana   1571    1080* 

                        animalelor de fermă                                  

                 1092   Fabricarea preparatelor pentru hrana   1572    1080* 

                        animalelor de companie                               

 

11        Fabricarea băuturilor

 

   110    Fabricarea băuturilor

                 1101   Distilarea, rafinarea şi mixarea       1591    1101  

                        băuturilor alcoolice                   1592*         

                                                               5134*         

                 1102   Fabricarea vinurilor din struguri      0113*   1102* 

                                                               1593          

                                                               5134*         

                 1103   Fabricarea cidrului şi a altor vinuri  1594    1102* 

                        din fructe                                           

                 1104   Fabricarea altor băuturi nedistilate,  1595    1102* 

                        obţinute prin fermentare                              

                 1105   Fabricarea berii                       1596    1103* 

                 1106   Fabricarea malţului                    1597    1103* 

                 1107   Producţia de băuturi răcoritoare       1598    1104  

                        nealcoolice; producţia de ape                        

                        minerale şi alte ape îmbuteliate                     

 

12        Fabricarea produselor din tutun

 

   120    Fabricarea produselor din tutun

                 1200   Fabricarea produselor din tutun        1600    1200  

 

13        Fabricarea produselor textile

 

   131    Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile                                      

                 1310   Pregătirea fibrelor şi filarea         1711    1311  

                        fibrelor textile                       1712          

                                                               1713          

                                                               1714          

                                                               1715          

                                                               1716          

                                                               1717          

 

   132    Producţia de ţesături

                 1320   Producţia de ţesături                  1721    1312  

                                                               1722          

                                                               1723          

                                                               1724          

                                                               1725          

                                                               1830*         

 

   133    Finisarea materialelor textile

                 1330   Finisarea materialelor textile         1730    1313  

                                                               5271*          

 

   139    Fabricarea altor articole textile

                 1391   Fabricarea de metraje prin tricotare   1760    1391  

                        sau croşetare                          1830*         

                 1392   Fabricarea de articole confecţionate   1740*   1392  

                        din textile (cu excepţia                             

                        îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)                  

                 1393   Fabricarea de covoare şi mochete       1751    1393  

                 1394   Fabricarea de odgoane, frânghii,       1752*   1394  

                        sfori şi plase                                       

                 1395   Fabricarea de textile neţesute şi      1753    1399* 

                        articole din acestea, cu excepţia                    

                        confecţiilor de îmbrăcăminte                         

                 1396   Fabricarea de articole tehnice şi      1754*   1399* 

                        industriale din textile                              

                 1399   Fabricarea altor articole textile      1754*   1399* 

                        n.c.a.                                 3663*         

 

14        Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

 

   141    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană

                 1411   Fabricarea articolelor de              1810*   1410* 

                        îmbrăcăminte din piele                               

                 1412   Fabricarea de articole de              1821    1410* 

                        îmbrăcăminte pentru lucru                             

                 1413   Fabricarea altor articole de           1822    1410* 

                        îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de                   

                        corp)                                                

                 1414   Fabricarea de articole de lenjerie     1823    1410* 

                        de corp                                              

                 1419   Fabricarea altor articole de           1771*   1410* 

                        îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.       1824*         

 

   142    Fabricarea articolelor din blană

                 1420   Fabricarea articolelor din blană       1830*   1420  

 

   143    Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare

                 1431   Fabricarea prin tricotare sau          1771*   1430* 

                        croşetare a ciorapilor şi articolelor                

                        de galanterie                                         

                 1439   Fabricarea prin tricotare sau          1772    1430* 

                        croşetare a altor articole de                        

                        îmbrăcăminte                                          

 

15        Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

 

   151    Tăbăcirea şi finisarea pieilor;fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor

           1511   Tăbăcirea şi finisarea pieilor;        1910    1511  

                        prepararea şi vopsirea blănurilor      1830*         

                 1512   Fabricarea articolelor de voiaj şi     1920*   1512  

                        marochinărie şi a articolelor de       3663*         

                        harnaşament                                          

 

   152    Fabricarea încălţămintei

                 1520   Fabricarea încălţămintei               1930*   1520  

 

16        Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu  excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

 

   161    Tăierea şi rindeluirea lemnului

                 1610   Tăierea şi rindeluirea lemnului        2010    1610  

 

   162    Fabricarea produselor din lemn,plută, paie şi din alte materiale vegetale 

                 1621   Fabricarea de furnire şi a panourilor  2020    1621  

                        din lemn                                             

                 1622   Fabricarea parchetului asamblat în     2030*   1622* 

                        panouri                                              

                 1623   Fabricarea altor elemente de           2030*   1622* 

                        dulgherie şi tâmplărie, pentru                       

                        construcţii                                          

                 1624   Fabricarea ambalajelor din lemn        2040*   1623  

                 1629   Fabricarea altor produse din lemn;     1930*   1629  

                        fabricarea articolelor din plută,      2051*         

                        paie şi din alte materiale vegetale    2052*         

                        împletite                              3663*         

 

17        Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

 

   171    Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

                 1711   Fabricarea celulozei                   2111    1701* 

                 1712   Fabricarea hârtiei şi cartonului       2112    1701* 

 

   172    Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

                 1721   Fabricarea hârtiei şi cartonului       2121    1702  

                        ondulat şi a ambalajelor din hârtie                  

                        şi carton                                            

                 1722   Fabricarea produselor de uz            1754*   1709* 

                        gospodăresc şi sanitar, din hârtie     2122*         

                        sau carton                                           

                 1723   Fabricarea articolelor de papetărie    2123    1709* 

                                                               2222*         

                 1724   Fabricarea tapetului                   2124    1709* 

                 1729   Fabricarea altor articole din hârtie   2125*   1709* 

                        şi carton n.c.a.                       3663*         

 

18        Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

 

   181    Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi

                 1811   Tipărirea ziarelor                     2221    1811* 

                 1812   Alte activităţi de tipărire n.c.a.     2222*   1811* 

                                                               2122*         

                                                               2125*          

                 1813   Servicii pregătitoare pentru           2224    1812* 

                        pretipărire                            2225          

                 1814   Legătorie şi servicii conexe           2223    1812* 

 

   182    Reproducerea înregistrărilor

                 1820   Reproducerea înregistrărilor           2231    1820  

                                                               2232          

                                                               2233          

 

19        Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

 

   191    Fabricarea produselor de cocserie

                 1910   Fabricarea produselor de cocserie      2310    1910  

                                                               2414*         

 

   192    Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

                 1920   Fabricarea produselor obţinute din     2320    1920  

                        prelucrarea ţiţeiului                  1010*         

                                                               1020*         

                                                               1030*         

 

20        Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

 

   201    Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare

                 2011   Fabricarea gazelor industriale         2411    2011* 

                 2012   Fabricarea coloranţilor şi a           2412    2011* 

                        pigmenţilor                                           

                 2013   Fabricarea altor produse chimice       2413    2011* 

                        anorganice, de bază                    2330*         

                 2014   Fabricarea altor produse chimice       2414*   2011* 

                        organice, de bază                      1592*         

                 2015   Fabricarea îngrăşămintelor şi          2415    2012  

                        produselor azotoase                                  

                 2016   Fabricarea materialelor plastice în    2416    2013* 

                        forme primare                                        

                 2017   Fabricarea cauciucului sintetic în     2417    2013* 

                        forme primare                                        

 

   202    Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

                 2020   Fabricarea pesticidelor şi a altor     2420    2021  

                        produse agrochimice                                  

 

   203    Fabricarea vopselelor, lacurilor,cernelii tipografice şi masticurilor

                 2030   Fabricarea vopselelor, lacurilor,      2430    2022  

                        cernelii tipografice şi masticurilor                 

 

   204    Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

                 2041   Fabricarea săpunurilor, detergenţilor  2451*   2023* 

                        şi a produselor de întreţinere                       

                 2042   Fabricarea parfumurilor şi a           2452    2023* 

                        produselor cosmetice (de toaletă)      2451*         

 

   205    Fabricarea altor produse chimice

                 2051   Fabricarea explozivilor                2461    2029* 

                                                               3663*         

                 2052   Fabricarea cleiurilor                  2462*   2029* 

                 2053   Fabricarea uleiurilor esenţiale        2463    2029* 

                 2059   Fabricarea altor produse chimice       2462*   2029* 

                        n.c.a.                                 2464          

                                                               2466*         

 

   206    Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

                 2060   Fabricarea fibrelor sintetice şi       2470    2030  

                        artificiale                                           

 

21        Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

 

   211    Fabricarea produselor farmaceutice de bază

                 2110   Fabricarea produselor farmaceutice     2441    2100* 

                        de bază                                              

 

   212    Fabricarea preparatelor farmaceutice

                 2120   Fabricarea preparatelor farmaceutice   2442*   2100* 

                                                               2330*         

 

22        Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

 

   221    Fabricarea articolelor din cauciuc

                 2211   Fabricarea anvelopelor şi a camerelor  2511    2211  

                        de aer; reşaparea şi refacerea         2512          

                        anvelopelor                                          

                 2219   Fabricarea altor produse din cauciuc   2513*   2219  

                                                               1930*         

                                                               3663*         

 

   222    Fabricarea articolelor din material plastic

                 2221   Fabricarea plăcilor, foliilor,         2521*   2220* 

                        tuburilor şi profilelor din material                 

                        plastic                                              

                 2222   Fabricarea articolelor de ambalaj din  2522    2220* 

                        material plastic                                     

                 2223   Fabricarea articolelor din material    2523*   2220* 

                        plastic pentru construcţii             3663*         

                 2229   Fabricarea altor produse din material  2524*   2220* 

                        plastic                                1930*         

                                                               3663*         

 

23        Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

 

   231    Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

                 2311   Fabricarea sticlei plate               2611    2310* 

                 2312   Prelucrarea şi fasonarea sticlei       2612    2310* 

                        plate                                                

                 2313   Fabricarea articolelor din sticlă      2613    2310* 

                 2314   Fabricarea fibrelor din sticlă         2614    2310* 

                 2319   Fabricarea de sticlărie tehnică        2615*   2310* 

 

   232    Fabricarea de produse refractare

                 2320   Fabricarea de produse refractare       2626    2391  

 

   233    Fabricarea materialelor de construcţii din argilă

                 2331   Fabricarea plăcilor şi dalelor din     2630    2392* 

                        ceramică                                             

                 2332   Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi    2640*   2392* 

                        altor produse pentru construcţii,                    

                        din argilă arsă                                      

 

   234    Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan

                 2341   Fabricarea articolelor ceramice        2621    2393* 

                        pentru uz gospodăresc şi ornamental                  

                 2342   Fabricarea de obiecte sanitare din     2622    2393* 

                        ceramică                                             

                 2343   Fabricarea izolatorilor şi pieselor    2623    2393* 

                        izolante din ceramică                                

                 2344   Fabricarea altor produse tehnice din   2624    2393* 

                        ceramică                               3162*         

                 2349   Fabricarea altor produse ceramice      2625    2393* 

                        n.c.a.                                               

 

   235    Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

                 2351   Fabricarea cimentului                  2651    2394* 

                 2352   Fabricarea varului şi ipsosului        2652    2394* 

                                                               2653          

 

   236    Fabricarea articolelor din beton,ciment şi ipsos

                 2361   Fabricarea produselor din beton        2661    2395* 

                        pentru construcţii                                   

                 2362   Fabricarea produselor din ipsos        2662    2395* 

                        pentru construcţii                                   

                 2363   Fabricarea betonului                   2663    2395* 

                 2364   Fabricarea mortarului                  2664    2395* 

                 2365   Fabricarea produselor din azbociment   2665    2395* 

                 2369   Fabricarea altor articole din beton,   2666    2395* 

                        ciment şi ipsos                                      

 

   237    Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

                 2370   Tăierea, fasonarea şi finisarea        2670    2396  

                        pietrei                                               

 

   239    Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

                 2391   Fabricarea de produse abrazive         2681*   2399* 

                 2399   Fabricarea altor produse din minerale  2682    2399* 

                        nemetalice, n.c.a.                                   

 

24        Industria metalurgică

 

   241    Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

                 2410   Producţia de metale feroase sub forme  2710    2410* 

                        primare şi de feroaliaje                             

 

   242    Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

                 2420   Producţia de tuburi, ţevi, profile     2722    2410* 

                        tubulare şi accesorii pentru acestea,                

                        din oţel                                             

 

   243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului

                 2431   Tragere la rece a barelor              2731    2410* 

                 2432   Laminare la rece a benzilor înguste    2732    2410* 

                 2433   Producţia de profile obţinute la rece  2733    2410* 

                                                               2811*         

                 2434   Trefilarea firelor la rece             2734    2410* 

 

   244    Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

                 2441   Producţia metalelor preţioase          2741    2420* 

                 2442   Metalurgia aluminiului                 2742    2420* 

                 2443   Producţia plumbului, zincului şi       2743    2420* 

                        cositorului                                          

                 2444   Metalurgia cuprului                    2744    2420* 

                 2445   Producţia altor metale neferoase       2745    2420* 

                 2446   Prelucrarea combustibililor nucleari   2330*   2420* 

 

   245    Turnarea metalelor

                 2451   Turnarea fontei                        2721    2431* 

                                                               2751          

                 2452   Turnarea oţelului                      2752    2431* 

                 2453   Turnarea metalelor neferoase uşoare    2753    2432* 

                 2454   Turnarea altor metale neferoase        2754    2432* 

 

25        Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii

 

   251    Fabricarea de construcţii metalice

                 2511   Fabricarea de construcţii metalice şi  2811*   2511* 

                        părţi componente ale structurilor                    

                        metalice                                             

                 2512   Fabricarea de uşi şi ferestre din      2812*   2511* 

                        metal                                                

 

   252    Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire

                        centrală                                             

                 2521   Producţia de radiatoare şi cazane      2822*   2512* 

                        pentru încălzire centrală                            

                 2529   Producţia de rezervoare, cisterne şi   2821*   2512* 

                        containere metalice                                  

 

   253    Producţia generatoarelor de aburi(cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

                 2530   Producţia generatoarelor de aburi      2830*   2513  

                        (cu excepţia cazanelor pentru                        

                        încălzire centrală)                                  

 

   254    Fabricarea armamentului şi muniţiei

                 2540   Fabricarea armamentului şi muniţiei    2960*   2520  

 

   255    Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

                 2550   Fabricarea produselor metalice         2840    2591  

                        obţinute prin deformare plastică;                    

                        metalurgia pulberilor                                

 

   256    Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract

                 2561   Tratarea şi acoperirea metalelor       2851    2592* 

                 2562   Operaţiuni de mecanică generală        2852    2592* 

 

   257    Producţia de unelte şi articole de fierărie

                 2571   Fabricarea produselor de tăiat         2861*   2593* 

                                                               2875*         

                 2572   Fabricarea articolelor de feronerie    2863*   2593* 

                 2573   Fabricarea uneltelor                   2862*   2593* 

                                                               2956*         

 

   259    Fabricarea altor produse prelucrate din metal

                 2591   Fabricarea de recipienţi, containere   2871*   2599* 

                        şi alte produse similare din oţel                    

                 2592   Fabricarea ambalajelor uşoare din      2872    2599* 

                        metal                                                 

                 2593   Fabricarea articolelor din fire        2873    2599* 

                        metalice; fabricarea de lanţuri şi     2874*         

                        arcuri                                                

                 2594   Fabricarea de şuruburi, buloane şi     2874*   2599* 

                        alte articole filetate: fabricarea de                

                        nituri şi şaibe                                      

                 2599   Fabricarea altor articole din metal    2875*   2599* 

                        n.c.a.                                 3162*         

                                                               3663*         

 

26        Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

 

   261    Fabricarea componentelor electronice

                 2611   Fabricarea subansamblurilor            2466*   2610* 

                        electronice (module)                   3110*         

                                                               3120*         

                                                               3130*         

                                                               3210*         

                                                               3230*         

                 2612   Fabricarea altor componente            3210*   2610* 

                        electronice                                          

 

   262    Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

                 2620   Fabricarea calculatoarelor şi a        3002*   2620  

                        echipamentelor periferice              3230*         

 

   263    Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

                 2630   Fabricarea echipamentelor de           3220*   2630  

                        comunicaţii                            3230*         

                                                               3162*         

                                                               3320*         

 

   264    Fabricarea produselor electronice de larg consum

                 2640   Fabricarea produselor electronice de   3230*   2640  

                        larg consum                            3650*         

 

   265    Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

                 2651   Fabricarea de instrumente şi           3162*   2651* 

                        dispozitive pentru măsură,             3320*         

                        verificare, control, navigaţie                        

                 2652   Producţia de ceasuri                   3350*   2652  

 

   266    Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi  electroterapie

                 2660   Fabricarea de echipamente pentru       3310*   2660  

                        radiologie, electrodiagnostic şi                     

                        electroterapie                                       

 

   267    Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

                 2670   Fabricarea de instrumente optice şi    3340*   2670  

                        echipamente fotografice                3320*         

                                                               3230*         

 

   268    Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

                 2680   Fabricarea suporţilor magnetici şi     2465    2680  

                        optici destinaţi înregistrărilor                     

 

27        Fabricarea echipamentelor electrice

 

   271    Fabricarea motoarelor electrice,generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a  electricităţii

                 2711   Fabricarea motoarelor, generatoarelor  3110*   2710* 

                        şi transformatoarelor electrice        3162*         

                 2712   Fabricarea aparatelor de distribuţie   3120*   2710* 

                        şi control a electricităţii                          

 

   272    Fabricarea de acumulatori şi baterii

                 2720   Fabricarea de acumulatori şi baterii   3140    2720  

 

   273    Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

                 2731   Fabricarea de cabluri cu fibră optică  3130*   2731  

                                                               3340*         

                 2732   Fabricarea altor fire şi cabluri       3130*   2732  

                        electrice şi electronice               2523*         

                 2733   Fabricarea dispozitivelor de           3130*   2733  

                        conexiune pentru fire şi cabluri       2524*         

                        electrice şi electronice               3120*         

 

   274    Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

                 2740   Fabricarea de echipamente electrice    3150    2740  

                        de iluminat                            3161*         

                                                               3162*         

 

   275    Fabricarea de echipamente casnice

                 2751   Fabricarea de aparate electrocasnice   2971*   2750* 

                                                               2956*         

                 2752   Fabricarea de echipamente casnice      2972*   2750* 

                        neelectrice                                          

 

   279    Fabricarea altor echipamente

                        electrice                                            

                 2790   Fabricarea altor echipamente           2943*   2790  

                        electrice                              3162*         

                                                               3120*         

                                                               3130*         

                                                               3210*         

 

28        Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

 

   281    Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală

                 2811   Fabricarea de motoare şi turbine (cu   2911*   2811  

                        excepţia celor pentru avioane,         3430*         

                        autovehicule şi motociclete.)                        

                 2812   Fabricarea de motoare hidraulice       2912*   2812  

                                                               2913*         

                 2813   Fabricarea de pompe şi compresoare     2912*   2813* 

                 2814   Fabricarea de articole de robinetărie  2913*   2813* 

                 2815   Fabricarea lagărelor, angrenajelor,    2914*   2814  

                        cutiilor de viteză şi a elementelor                   

                        mecanice de transmisie                               

 

   282    Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

                 2821   Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi  2921*   2815  

                        arzătoarelor                           2971*         

                                                               2972*         

                 2822   Fabricarea echipamentelor de ridicat   2922*   2816  

                        şi manipulat                           3550*         

                 2823   Fabricarea maşinilor şi                3001    2817  

                        echipamentelor de birou (exclusiv      3230*         

                        fabricarea calculatoarelor şi a        3612*         

                        echipamentelor periferice)                           

                 2824   Fabricarea maşinilor-unelte portabile  2941*   2818  

                        acţionate electric                                    

                 2825   Fabricarea echipamentelor de           2923*   2819* 

                        ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a  2971*         

                        echipamentelor de uz casnic                           

                 2829   Fabricarea altor maşini şi utilaje de  2924*   2819* 

                        utilizare generală n.c.a.              2943*         

                                                               3320*         

 

   283    Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

                 2830   Fabricarea maşinilor şi utilajelor     2931*   2821  

                        pentru agricultură şi exploatări       2932*         

                        forestiere                             2953*         

 

   284    Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte

                 2841   Fabricarea utilajelor şi a             2862*   2822* 

                        maşinilor-unelte pentru prelucrarea    2942*         

                        metalului                              3162*         

                 2849   Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.  2943*   2822* 

                                                               2862*         

 

   289    Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică

                 2891   Fabricarea utilajelor pentru           2951*   2823  

                        metalurgie                                           

                 2892   Fabricarea utilajelor pentru           2952*   2824  

                        extracţie şi construcţii               2862*         

                                                               3410*         

                 2893   Fabricarea utilajelor pentru           2953*   2825  

                        prelucrarea produselor alimentare,                    

                        băuturilor şi tutunului                              

                 2894   Fabricarea utilajelor pentru           2954*   2826  

                        industria textilă, a îmbrăcămintei şi  2956*         

                        a pielăriei                                          

                 2895   Fabricarea utilajelor pentru           2955*   2829* 

                        industria hârtiei şi cartonului                      

                 2896   Fabricarea utilajelor pentru           2956*   2829* 

                        prelucrarea maselor plastice şi a                    

                        cauciucului                                          

                 2899   Fabricarea altor maşini şi utilaje     2956*   2829* 

                        specifice n.c.a.                       3162*         

                                                               3320*         

                                                               3340*          

                                                               3530*         

                                                               3650*         

                                                               3663*         

 

29        Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

 

   291    Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

                 2910   Fabricarea autovehiculelor de          3410*   2910  

                        transport rutier                                     

 

   292    Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

                 2920   Producţia de caroserii pentru          3420*   2920  

                        autovehicule; fabricarea de remorci                  

                        şi semiremorci                                       

 

   293    Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

                 2931   Fabricarea de echipamente electrice    3161*   2930* 

                        şi electronice pentru autovehicule şi                

                        pentru motoare de autovehicule                       

                 2932   Fabricarea altor piese şi accesorii    3430*   2930* 

                        pentru autovehicule şi pentru motoare  3611*         

                        de autovehicule                                       

 

30        Fabricarea altor mijloace de transport

 

   301    Construcţia de nave şi bărci

                 3011   Construcţia de nave şi structuri       3511*   3011   

                        plutitoare                             3611*         

                 3012   Construcţia de ambarcaţiuni sportive   3512*   3012  

                        şi de agrement                                       

 

   302    Fabricarea materialului rulant

                 3020   Fabricarea materialului rulant         3162*   3020  

                                                               3520*         

                                                               3611*         

 

   303    Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

                 3030   Fabricarea de aeronave şi nave         2960*   3030  

                        spaţiale                               3530*         

                                                               3611*         

 

   304    Fabricarea vehiculelor militare de luptă

                 3040   Fabricarea vehiculelor militare de     2960*   3040  

                        luptă                                                

 

   309    Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.

                 3091   Fabricarea de motociclete              3541    3091  

                                                               3410*         

                 3092   Fabricarea de biciclete şi de          3542    3092  

                        vehicule pentru invalizi               3543*         

                                                               3663*         

                 3099   Fabricarea altor mijloace de           3550*   3099  

                        transport n.c.a.                                     

 

31        Fabricarea de mobilă

 

   310    Fabricarea de mobilă

                 3101   Fabricarea de mobilă pentru birouri    3310*   3100* 

                        şi magazine                            3550*         

                                                               3611*         

                                                               3612*         

                 3102   Fabricarea de mobilă pentru bucătării  3611*   3100* 

                                                               3613          

                 3103   Fabricarea de saltele şi somiere       3615    3100* 

                 3109   Fabricarea de mobilă n.c.a.            3611*   3100* 

                                                               3614*         

 

32        Alte activităţi industriale n.c.a.

 

   321    Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare

                 3211   Baterea monedelor                      3621    3211* 

                 3212   Fabricarea bijuteriilor şi             3622    3211* 

                        articolelor similare din metale şi     3350*         

                        pietre preţioase                                     

                 3213   Fabricarea imitaţiilor de bijuterii    3661    3212  

                        şi articole similare                   3350*         

 

   322    Fabricarea instrumentelor muzicale

                 3220   Fabricarea instrumentelor muzicale     3630*   3220  

 

   323    Fabricarea articolelor pentru sport

                 3230   Fabricarea articolelor pentru sport    3640*   3230  

 

   324    Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

                 3240   Fabricarea jocurilor şi jucăriilor     3650*   3240  

 

   325    Fabricarea de dispozitive, aparate şi  instrumente medicale şi stomatologice

                 3250   Fabricarea de dispozitive, aparate şi  2442*   3250  

                        instrumente medicale şi stomatologice  3310*         

                                                               3320*         

                                                               3340*         

                                                               1740*          

                                                               2924*         

 

   329    Alte activităţi industriale

                 3291   Fabricarea măturilor şi periilor       3662    3290* 

                 3299   Fabricarea altor produse               1810*   3290* 

                        manufacturiere n.c.a.                  1824*         

                                                               1920*         

                                                               2052*         

                                                               2211*         

                                                               2524*         

                                                               2875*          

                                                               3640*         

                                                               3663*         

                                                               3310*         

                                                               2051*         

 

33        Repararea, întreţinerea şi instalarea  maşinilor şi echipamentelor

 

   331    Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor

                 3311   Repararea articolelor fabricate din    2811*   3311  

                        metal                                  2821*         

                                                               2822*         

                                                               2830*         

                                                               2861*         

                                                               2862*          

                                                               2863*         

                                                               3550*         

                                                               2871*         

                                                               2875*         

                                                               2960*         

                                                               3420*         

                 3312   Repararea maşinilor                    2911*   3312  

                                                               2912*         

                                                               2913*         

                                                               2914*         

                                                               2921*         

                                                               2922*         

                                                               2923*          

                                                               2924*         

                                                               2932*         

                                                               2931*         

                                                               2941*         

                                                               2942*         

                                                               2943*         

                                                               2951*         

                                                               2952*         

                                                               2953*         

                                                               2954*         

                                                               2955*         

                                                               2956*         

                                                               7250*         

                 3313   Repararea echipamentelor electronice   2924*   3313  

                        şi optice                              3110*         

                                                               3162*         

                                                               3210*         

                                                               3230*         

                                                               3310*         

                                                               3320*         

                                                               3340*         

                                                               3350*         

                 3314   Repararea echipamentelor electrice     2971*   3314  

                                                               3110*         

                                                               3120*         

                                                               3162*         

                                                               3310*         

                                                               3320*         

                 3315   Repararea şi întreţinerea navelor şi   3511*   3315* 

                        bărcilor                               3512*         

                 3316   Repararea şi întreţinerea aeronavelor  3530*   3315* 

                        şi navelor spaţiale                                  

                 3317   Repararea şi întreţinerea altor        3520*   3315* 

                        echipamentelor de transport n.c.a.     3543*         

                                                               3550*         

                 3319   Repararea altor echipamente            1740*   3319  

                                                               1752*         

                                                               2040*         

                                                               2051*         

                                                               2513*         

                                                               2521*         

                                                               2524*         

                                                               2615*         

                                                               2640*         

                                                               2681*         

                                                               3630*         

                                                               3650*         

 

   332    Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

                 3320   Instalarea maşinilor şi                2521*   3320  

                        echipamentelor industriale             2615*         

                                                               2640*         

                                                               2681*         

                                                               28*           

                                                               29*           

                                                               30*            

                                                               31*           

                                                               32*           

                                                               33*           

                                                               34*           

                                                               35*           

                                                               36*           

                                                               3320*         

                                                               3330          

 

SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ,GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

 

35        Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă   şi aer condiţionat

 

   351    Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

                 3511   Producţia de energie electrică         4011*   3510* 

                 3512   Transportul energiei electrice         4012    3510* 

                 3513   Distribuţia energiei electrice         4013*   3510* 

                 3514   Comercializarea energiei electrice     4013*   3510* 

 

   352    Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

                 3521   Producţia gazelor                      4021    3520* 

                 3522   Distribuţia combustibililor gazoşi,    4022*   3520* 

                        prin conducte                                        

                 3523   Comercializarea combustibililor        4022*   3520* 

                        gazoşi, prin conducte                                

 

   353    Furnizarea de abur şi aer condiţionat

                 3530   Furnizarea de abur şi aer condiţionat  4030*   3530  

 

SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 

 

36        Captarea, tratarea şi distribuţia apei

 

   360    Captarea, tratarea şi distribuţia apei

                 3600   Captarea, tratarea şi distribuţia      4100    3600  

                        apei                                                 

 

37        Colectarea şi epurarea apelor uzate

 

   370    Colectarea şi epurarea apelor uzate

                 3700   Colectarea şi epurarea apelor uzate    9001    3700  

 

38        Colectarea, tratarea şi eliminarea

                        deşeurilor; activităţi de recuperare                 

                        a materialelor reciclabile                            

 

   381    Colectarea deşeurilor

                 3811   Colectarea deşeurilor nepericuloase    9002*   3811  

                                                               9003*         

                 3812   Colectarea deşeurilor periculoase      4011*   3812  

                                                               9002*         

                                                               2330*         

 

   382    Tratarea şi eliminarea deşeurilor

                 3821   Tratarea şi eliminarea deşeurilor      1450*   3821  

                        nepericuloase                          2415*         

                                                               9002*         

                 3822   Tratarea şi eliminarea deşeurilor      9002*   3822  

                        periculoase                            2330*         

 

   383    Recuperare materialelor

                 3831   Demontarea (dezasamblarea) maşinilor   3710*   3830* 

                        şi a echipamentelor scoase din uz                    

                        pentru recuperarea materialelor                      

                 3832   Recuperarea materialelor reciclabile   3710*   3830* 

                        sortate                                3720          

 

39        Activităţi şi servicii de decontaminare

 

   390    Activităţi şi servicii de decontaminare

                 3900   Activităţi şi servicii de              9003*   3900  

                        decontaminare                                        

 

SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII

 

41        Construcţii de clădiri

 

   411    Dezvoltare (promovare) imobiliară

                 4110   Dezvoltare (promovare) imobiliară      7011*   4100* 

 

   412    Lucrări de construcţii a clădirilor

                        rezidenţiale şi nerezidenţiale                        

                 4120   Lucrări de construcţii a clădirilor    4521*   4100* 

                        rezidenţiale şi nerezidenţiale         4523*         

 

42        Lucrări de geniu civil

 

   421    Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate

                 4211   Lucrări de construcţii a drumurilor    4523*   4210* 

                        şi autostrăzilor                                     

                 4212   Lucrări de construcţii a căilor        4523*   4210* 

                        ferate de suprafaţă şi subterane       4521*         

                 4213   Construcţia de poduri şi tuneluri      4521*   4210* 

 

   422    Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare

                 4221   Lucrări de construcţii a proiectelor   4521*   4220* 

                        utilitare pentru fluide                4524*         

                                                               4525*         

                 4222   Lucrări de construcţii a proiectelor   4521*   4220* 

                        utilitare pentru electricitate şi                    

                        telecomunicaţii                                       

 

   429    Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

                 4291   Construcţii hidrotehnice               4524*   4290* 

                 4299   Lucrări de construcţii a altor         4521*   4290* 

                        proiecte inginereşti n.c.a.            4523*         

 

43        Lucrări speciale de construcţii

 

   431    Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului

                 4311   Lucrări de demolare a construcţiilor   4511*   4311  

                 4312   Lucrări de pregătire a terenului       4511*   4312* 

                 4313   Lucrări de foraj şi sondaj pentru      4512    4312* 

                        construcţii                                          

 

   432    Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

                 4321   Lucrări de instalaţii electrice        4531*   4321  

                                                               4534*         

                 4322   Lucrări de instalaţii sanitare, de     4531*   4322  

                        încălzire şi de aer condiţionat        4533          

                 4329   Alte lucrări de instalaţii pentru      2922*   4329  

                        construcţii                            4532          

                                                               4534*         

                                                               4531*         

 

   433    Lucrări de finisare

                 4331   Lucrări de ipsoserie                   4541    4330* 

                 4332   Lucrări de tâmplărie şi dulgherie      2030*   4330* 

                                                               2523*         

                                                               2812*         

                                                               4542          

                 4333   Lucrări de pardosire şi placare a      4543    4330* 

                        pereţilor                                            

                 4334   Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi    4544    4330* 

                        montări de geamuri                                   

                 4339   Alte lucrări de finisare               4545*   4330* 

 

   439    Alte lucrări speciale de construcţii

                 4391   Lucrări de învelitori, şarpante şi     2030*   4390* 

                        terase la construcţii                  4522*         

                 4399   Alte lucrări speciale de construcţii   4521*   4390* 

                        n.c.a.                                 4522*         

                                                               4524*         

                                                               4525*         

                                                               4545*         

                                                               4550          

 

SECŢIUNEA G - COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

 

45        Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

  

   451    Comerţ cu autovehicule          

                 4511   Comerţ cu autoturisme şi autovehicule  5010*   4510* 

                        uşoare (sub 3,5 tone)                                

                 4519   Comerţ cu alte autovehicule            5010*   4510* 

 

   452    Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

                 4520   Întreţinerea şi repararea              5020*   4520  

                        autovehiculelor                                       

 

   453    Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule

                 4531   Comerţ cu ridicata de piese şi         5030*   4530* 

                        accesorii pentru autovehicule                        

                 4532   Comerţ cu amănuntul de piese şi        5030*   4530* 

                        accesorii pentru autovehicule                        

 

   454    Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

                 4540   Comerţ cu motociclete, piese şi        5040    4540  

                        accesorii aferente; întreţinerea şi                  

                        repararea motocicletelor                             

 

46        Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

 

   461    Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

                 4611   Intermedieri în comerţul cu materii    5111    4610* 

                        prime agricole, animale vii,                         

                        materii prime textile şi cu                           

                        semifabricate                                        

                 4612   Intermedieri în comerţul cu            5112    4610* 

                        combustibili, minereuri, metale şi                   

                        produse chimice pentru industrie                     

                 4613   Intermedieri în comerţul cu material   5113    4610* 

                        lemnos şi materiale de construcţii                   

                 4614   Intermedieri în comerţul cu maşini,    5114    4610* 

                        echipamente industriale, nave şi                     

                        avioane                                              

                 4615   Intermedieri în comerţul cu mobilă,    5115    4610* 

                        articole de menaj şi de fierărie                     

                 4616   Intermedieri în comerţul cu textile,   5116    4610* 

                        confecţii din blană, încălţăminte şi                  

                        articole din piele                                   

                 4617   Intermedieri în comerţul cu produse    5117    4610* 

                        alimentare, băuturi şi tutun                         

                 4618   Intermedieri în comerţul specializat   5118    4610* 

                        în vânzarea produselor cu caracter                   

                        specific, n.c.a.                                     

                 4619   Intermedieri în comerţul cu produse    5119    4610* 

                        diverse                                              

 

   462    Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

                 4621   Comerţ cu ridicata al cerealelor,      5121    4620* 

                        seminţelor, furajelor şi tutunului     5125          

                        neprelucrat                                          

                 4622   Comerţ cu ridicata al florilor şi al   5122    4620* 

                        plantelor                                            

                 4623   Comerţ cu ridicata al animalelor vii   5123    4620* 

                 4624   Comerţ cu ridicata al blănurilor,      5124    4620* 

                        pieilor brute şi al pieilor                          

                        prelucrate                                           

 

   463    Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

                 4631   Comerţ cu ridicata al fructelor şi     5131*   4630* 

                        legumelor                              5138*         

                 4632   Comerţ cu ridicata al cărnii şi        5132    4630* 

                        produselor din carne                                 

                 4633   Comerţ cu ridicata al produselor       5133    4630* 

                        lactate, ouălor, uleiurilor şi                        

                        grăsimilor comestibile                               

                 4634   Comerţ cu ridicata al băuturilor       5134*   4630* 

                 4635   Comerţ cu ridicata al produselor din   5135    4630* 

                        tutun                                                

                 4636   Comerţ cu ridicata al zahărului,       5136    4630* 

                        ciocolatei şi produselor zaharoase                   

                 4637   Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai,     5137    4630* 

                        cacao şi condimente                                  

                 4638   Comerţ cu ridicata specializat al      5138*   4630* 

                        altor alimente, inclusiv peşte,                      

                        crustacee şi moluşte                                 

                 4639   Comerţ cu ridicata nespecializat de    5139    4630* 

                        produse alimentare, băuturi şi tutun                  

 

   464    Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum

                 4641   Comerţ cu ridicata al produselor       5141    4641* 

                        textile                                               

                 4642   Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei    5142    4641* 

                        şi încălţămintei                                     

                 4643   Comerţ cu ridicata al aparatelor       5143*   4649* 

                        electrice de uz gospodăresc, al        5147*         

                        aparatelor de radio şi televizoarelor                

                 4644   Comerţ cu ridicata al produselor din   5144*   4649* 

                        ceramică, sticlărie, şi produse de                   

                        întreţinere                                          

                 4645   Comerţ cu ridicata al produselor       5145    4649* 

                        cosmetice şi de parfumerie                           

                 4646   Comerţ cu ridicata al produselor       5146    4649* 

                        farmaceutice                                         

                 4647   Comerţ cu ridicata al mobilei,         5147*   4649* 

                        covoarelor şi a articolelor de         5143*         

                        iluminat                                             

                 4648   Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi    5147*   4649*  

                        bijuteriilor                                         

                 4649   Comerţ cu ridicata al altor bunuri de  5147*   4649* 

                        uz gospodăresc                         5144*         

 

   465    Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii

                 4651   Comerţ cu ridicata al                  5184    4651  

                        calculatoarelor, echipamentelor                      

                        periferice şi software-ului                          

                 4652   Comerţ cu ridicata de componente şi    5143*   4652  

                        echipamente electronice şi de          5186          

                        telecomunicaţii                                      

 

   466    Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

                 4661   Comerţ cu ridicata al maşinilor        5188    4653  

                        agricole, echipamentelor şi                          

                        furniturilor                                         

                 4662   Comerţ cu ridicata al                  5181    4659* 

                        maşinilor-unelte                                      

                 4663   Comerţ cu ridicata al maşinilor        5182    4659* 

                        pentru industria minieră şi                          

                        construcţii                                           

                 4664   Comerţ cu ridicata al maşinilor        5183    4659* 

                        pentru industria textilă şi al                       

                        maşinilor de cusut şi de tricotat                    

                 4665   Comerţ cu ridicata al mobilei          5185*   4659* 

                        de birou                                             

                 4666   Comerţ cu ridicata al altor maşini     5185*   4659* 

                        şi echipamente de birou                              

                 4669   Comerţ cu ridicata al altor maşini şi  5187    4659* 

                        echipamente                                          

 

   467    Comerţ cu ridicata specializat al altor produse

                 4671   Comerţ cu ridicata al combustibililor  5151    4661  

                        solizi, lichizi şi gazoşi şi al                      

                        produselor derivate                                  

                 4672   Comerţ cu ridicata al metalelor şi     5152    4662  

                        minereurilor metalice                                

                 4673   Comerţ cu ridicata al materialului     5153    4663* 

                        lemnos şi a materialelor de            5144*         

                        construcţie şi echipamentelor          5147*         

                        sanitare                                              

                 4674   Comerţ cu ridicata al echipamentelor   5154    4663* 

                        şi furniturilor de fierărie pentru                   

                        instalaţii sanitare şi de încălzire                  

                 4675   Comerţ cu ridicata al produselor       5155*   4669* 

                        chimice                                              

                 4676   Comerţ cu ridicata al altor produse    5155*   4669* 

                        intermediare                           5156          

                 4677   Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi    5157    4669* 

                        resturilor                                           

 

   469    Comerţ cu ridicata nespecializat

                 4690   Comerţ cu ridicata nespecializat       5190    4690  

 

47        Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor

 

   471    Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate

                 4711   Comerţ cu amănuntul în magazine        5211    4711  

                        nespecializate, cu vânzare                           

                        predominantă de produse alimentare,                  

                        băuturi şi tutun                                     

                 4719   Comerţ cu amănuntul în magazine        5212    4719  

                        nespecializate, cu vânzare                           

                        predominantă de produse nealimentare                 

 

   472    Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate

                 4721   Comerţ cu amănuntul al fructelor şi    5221    4721* 

                        legumelor proaspete, în magazine       5227*         

                        specializate                                          

                 4722   Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al    5222    4721* 

                        produselor din carne, în magazine                    

                        specializate                                         

                 4723   Comerţ cu amănuntul al peştelui,       5223    4721* 

                        crustaceelor şi moluştelor, în                       

                        magazine specializate                                

                 4724   Comerţ cu amănuntul al pâinii,         5224    4721* 

                        produselor de patiserie şi produselor                

                        zaharoase, în magazine specializate                  

                 4725   Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în  5225    4722  

                        magazine specializate                                

                 4726   Comerţ cu amănuntul al produselor din  5226    4723  

                        tutun, în magazine specializate                       

                 4729   Comerţ cu amănuntul al altor produse   5227*   4721* 

                        alimentare, în magazine specializate                 

 

   473    Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

                 4730   Comerţ cu amănuntul al carburanţilor   5050    4730  

                        pentru autovehicule în magazine                      

                        specializate                                          

 

   474    Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specialitate

                 4741   Comerţ cu amănuntul al                 5248*   4741* 

                        calculatoarelor, unităţilor                          

                        periferice şi software-ului în                       

                        magazine specializate                                

                 4742   Comerţ cu amănuntul al echipamentului  5248*   4741* 

                        pentru telecomunicaţii în magazine                   

                        specializate                                         

                 4743   Comerţ cu amănuntul al echipamentelor  5245*   4742  

                        audio/video în magazine specializate                 

 

   475    Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate

                 4751   Comerţ cu amănuntul al textilelor, în  5241    4751  

                        magazine specializate                                

                 4752   Comerţ cu amănuntul al articolelor de  5246    4752  

                        fierărie, al articolelor din sticlă                   

                        şi a celor pentru vopsit, în magazine                

                        specializate                                         

                 4753   Comerţ cu amănuntul al covoarelor,     5244*   4753  

                        carpetelor, tapetelor şi a altor       5248*         

                        acoperitoare de podea, în magazine                   

                        specializate                                         

                 4754   Comerţ cu amănuntul al articolelor şi  5245*   4759* 

                        aparatelor electrocasnice, în                        

                        magazine specializate                                

                 4759   Comerţ cu amănuntul al mobilei, al     5244*   4759* 

                        articolelor de iluminat şi al          5245*         

                        articolelor de uz casnic n.c.a., în    5248*         

                        magazine specializate                                 

 

   476    Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate

                 4761   Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în    5247*   4761* 

                        magazine specializate                                

                 4762   Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi     5247*   4761* 

                        articolelor de papetărie, în magazine                

                        specializate                                          

                 4763   Comerţ cu amănuntul al discurilor şi   5245*   4762  

                        benzilor magnetice cu sau fără                       

                        înregistrări audio/video, în magazine                

                        specializate                                         

                 4764   Comerţ cu amănuntul al echipamentelor  5248*   4763  

                        sportive, în magazine specializate                   

                 4765   Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi    5248*   4764  

                        jucăriilor, în magazine specializate                 

 

   477    Comerţ cu amănuntul al altor bunuri,în magazine specializate

                 4771   Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei,  5242    4771* 

                        în magazine specializate                             

                 4772   Comerţ cu amănuntul al încălţămintei   5243    4771* 

                        şi articolelor din piele, în magazine                

                        specializate                                         

                 4773   Comerţ cu amănuntul al produselor      5231    4772* 

                        farmaceutice, în magazine                            

                        specializate                                         

                 4774   Comerţ cu amănuntul al articolelor     5232    4772* 

                        medicale şi ortopedice, în magazine                  

                        specializate                                         

                 4775   Comerţ cu amănuntul al produselor      5233    4772* 

                        cosmetice şi de parfumerie, în                       

                        magazine specializate                                

                 4776   Comerţ cu amănuntul al florilor,       5248*   4773* 

                        plantelor şi seminţelor; comerţ cu                    

                        amănuntul al animalelor de companie                  

                        şi a hranei pentru acestea, în                       

                        magazine specializate                                

                 4777   Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi   5248*   4773* 

                        bijuteriilor, în magazine                            

                        specializate                                         

                 4778   Comerţ cu amănuntul al altor bunuri    5248*   4773* 

                        noi, în magazine specializate                        

                 4779   Comerţ cu amănuntul al bunurilor de    5250    4774  

                        ocazie vândute prin magazine           5263*         

 

   478    Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

                 4781   Comerţ cu amănuntul al produselor      5262*   4781  

                        alimentare, băuturilor şi produselor                 

                        din tutun efectuat prin standuri,                    

                        chioşcuri şi pieţe                                   

                 4782   Comerţ cu amănuntul al textilelor,     5262*   4782  

                        îmbrăcămintei şi încălţămintei                       

                        efectuat prin standuri, chioşcuri şi                 

                        pieţe                                                

                 4789   Comerţ cu amănuntul prin standuri,     5262*   4789  

                        chioşcuri şi pieţe al altor produse                  

 

   479    Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe

                 4791   Comerţ cu amănuntul prin intermediul   5261    4791  

                        caselor de comenzi sau prin Internet   5263*         

                 4799   Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  5263*   4799  

                        magazinelor standurilor, chioşcurilor                

                        şi pieţelor                                          

 

                        SECŢIUNEA H - TRANSPORT ŞI DEPOZITARE                

 

49        Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

 

   491    Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

                 4910   Transporturi interurbane de călători   6010*   4911  

                        pe calea ferată                                      

 

   492    Transporturi de marfă pe calea ferată

                 4920   Transporturi de marfă pe calea ferată  6010*   4912  

 

   493    Alte transporturi terestre de călători

                 4931   Transporturi urbane, suburbane şi      6021*   4921  

                        metropolitane de călători                            

                 4932   Transporturi cu taxiuri                6022    4922* 

                 4939   Alte transporturi terestre de          6021*   4922* 

                        călători n.c.a.                        603           

 

   494    Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare

                 4941   Transporturi rutiere de mărfuri        6024*   4923* 

                 4942   Servicii de mutare                     6024*   4923* 

 

   495    Transporturi prin conducte

                 4950   Transporturi prin conducte             6030    4930  

 

50        Transporturi pe apă

 

   501    Transporturi maritime şi costiere de pasageri

                 5010   Transporturi maritime şi costiere de   6110*   5011  

                        pasageri                                             

 

   502    Transporturi maritime şi costiere de marfă

                 5020   Transporturi maritime şi costiere de   6110*   5012  

                        marfă                                                

 

   503    Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

                 5030   Transportul de pasageri pe căi         6120*   5021  

                        navigabile interioare                                

 

   504    Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

                 5040   Transportul de marfă pe căi            6120*   5022  

                        navigabile interioare                                

 

51        Transporturi aeriene

 

   511    Transporturi aeriene de pasageri

                 5110   Transporturi aeriene de pasageri       6210*   5110  

                                                               6220*         

 

   512    Transporturi aeriene de marfă şi transportări spaţiale

                 5121   Transporturi aeriene de marfă          6210*   5120* 

                                                               6220*         

                 5122   Transporturi spaţiale                  6230*   5120* 

 

52        Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi

 

   521    Depozitări

                 5210   Depozitări                             6312    5210  

 

   522    Activităţi anexe pentru transporturi

                 5221   Activităţi de servicii anexe pentru    1110*   5221  

                        transporturi terestre                  6321          

                                                               5020*         

                                                               6010*         

                 5222   Activităţi de servicii anexe           1110*   5222  

                        transporturilor pe apă                 6110*         

                                                               6120*         

                                                               6322*         

                 5223   Activităţi de servicii anexe           6230*   5223  

                        transporturilor aeriene                6323*         

                 5224   Manipulări                             6311    5224  

                 5229   Alte activităţi anexe transporturilor  6340*   5229  

 

53        Activităţi de poştă şi de curier

 

   531    Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

                 5310   Activităţi poştale desfăşurate sub     6411*   5310  

                        obligativitatea serviciului universal                

 

   532    Alte activităţi poştale şi de curier

                 5320   Alte activităţi poştale şi de curier   6412    5320  

 

SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE                

 

55        Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

 

   551    Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

                        similare                                             

                 5510   Hoteluri şi alte facilităţi de cazare  5510    5510* 

                        similare                                              

 

   552    Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

                 5520   Facilităţi de cazare pentru vacanţe    5521*   5510* 

                        şi perioade de scurtă durată           5523*         

 

   553    Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

                 5530   Parcuri pentru rulote, campinguri şi   5521*   5520  

                        tabere                                 5522          

 

   559    Alte servicii de cazare

                 5590   Alte servicii de cazare                5523*   5590  

 

56        Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

 

   561    Restaurante

                 5610   Restaurante                            5530    5610  

 

   562    Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie

                 5621   Activităţi de alimentaţie (catering)   5552*   5621  

                        pentru evenimente                                    

                 5629   Alte servicii de alimentaţie n.c.a.    5551    5629  

                                                               5552*         

 

   563    Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

                 5630   Baruri şi alte activităţi de servire   5540    5630  

                        a băuturilor                                         

 

SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI  COMUNICAŢII                                          

 

58        Activităţi de editare

 

   581    Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte  activităţi de editare

                 5811   Activităţi de editare a cărţilor       2211*   5811  

                                                               7240*         

                 5812   Activităţi de editarea de ghiduri,     2211*   5812  

                        compendii, liste de adrese şi          7240*         

                        similare                                              

                 5813   Activităţi de editare a ziarelor       2212    5813* 

                                                               7240*         

                 5814   Activităţi de editare a revistelor şi  2213    5813* 

                        periodicelor                           7240*         

                 5819   Alte activităţi de editare             2215    5819  

                                                               2222*         

                                                               7240*         

 

   582    Activităţi de editare a produselor software

                 5821   Activităţi de editare a jocurilor de   7221*   5820* 

                        calculator                             7240*         

                 5829   Activităţi de editare a altor produse  7221*   5820* 

                        software                               7240*         

 

59        Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală

 

   591    Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

                 5911   Activităţi de producţie                9211*   5911  

                        cinematografică, video şi de programe  9220*         

                        de televiziune                                       

                 5912   Activităţi post-producţie              9211*   5912  

                        cinematografică, video şi de programe                

                        de televiziune                                       

                 5913   Activităţi de distribuţie a filmelor   9212    5913  

                        cinematografice, video şi a                          

                        programelor de televiziune                           

                 5914   Proiecţia de filme cinematografice     9213    5914  

 

   592    Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi

de editare muzicală

                 5920   Activităţi de realizare a              2214    5920  

                        înregistrărilor audio şi activităţi    7240*         

                        de editare muzicală                    7487*         

                                                               9211*         

                                                               9220*          

 

60        Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 

 

   601    Activităţi de difuzare a programelor de radio 

                 6010   Activităţi de difuzare a programelor   6420*   6010  

          &nbs