Direcţia Antifraudă Fiscală

Directia Antifrauda Fiscala desfasoara activitati de inspectie fiscala, la nivel national, in vederea identificarii si combaterii fraudei fiscale si colaboreaza cu alte institutii abilitate pentru realizarea sarcinilor ce revin Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in domeniu.

Pentru a-si indeplini atributiile, Directia :

1. Elaborează şi supune spre aprobare vicepreşedintelui coordonator programul anual, trimestrial şi lunar de inspecţie fiscală, soluţiile şi măsurile necesare pentru continua îmbunătăţire a activităţii în domeniul identificării şi combaterii fraudei fiscale.

2. Efectuează inspecţii fiscale în vederea identificării şi combaterii fraudei fiscale la toate categoriile de contibuabili, indiferent de marimea şi forma de organizare.
Supune investigării fiscale toate actele şi faptele rezultând din activitatea contribuabililor privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale.

3. Solicită, sub aprobarea vicepreşedintelui coordonator, direcţiilor generale ale finanţelor publice din judeţe şi municipiul Bucureşti şi Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili efectuarea de inspecţii fiscale precum şi măsuri de valorificare a constatărilor din actele de control întocmite de inspectorii Direcţiei Antifraudă Fiscală.

4.În cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală desfăşurate, Direcţia poate solicita informaţii şi mijloace tehnice direcţiilor generale ale finanţelor publice din judeţe şi municipiul Bucureşti si Direcţiei Generale a Marilor Contribuabili

5. În cadrul acţiunilor de control inopinat sau încrucişat desfăşurate, inspectorii Direcţiei Antifraudă Fiscală pot solicita, sub aprobarea conducerii vicepreşedintelui coordonator, în baza protocolului încheiat, sprijinul MAI pentru oprirea mijloacelor de transport încărcate cu produse accizabile, efectuarea de percheziţii, în condiţiile legii, să ridice probe, documente şi informaţii pe suport de hârtie sau informatic şi să solicite informatii de la alte instituţii ale statului în vederea combaterii fraudei şi evaziunii fiscale.

6. Asigură, coordonează şi urmăreşte culegerea de informaţii fiscale, la nivel naţional, privind formele, căile, metodele şi mijloacele de fraudare de către contribuabili a bugetelor administrate de Agenţia Natională de Administrare Fiscală, pe activităţi şi categorii de contribuabili, prin desfăşurarea de activităţi de investigare fiscală şi constituirea unei baze de date la nivel central în acest sens. Totodată, valorifică informaţiile, formulează propuneri de măsuri organizatorice şi legislative de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale.

7. Efectuează studii şi analize pentru promovarea unor tehnici şi metode moderne în domeniul antifraudei fiscale şi a unui management performant şi competitiv în această activitate.

8. Organizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţii de pregătire profesională a aparatului propriu al direcţiei şi respectarea întocmai a reglementărilor legale în domeniul realizării veniturilor cuvenite bugetului general consolidat.

9. Colaborează cu direcţiile de specialitate din Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu direcţiile generale ale finanţelor publice din judeţe şi municipiul Bucureşti şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili pentru:

a) elaborarea şi aplicarea reglementărilor în domeniile fiscal şi contabil care să asigure prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
b) asigurarea condiţiilor pentru formarea profesională continuă a aparatului de inspecţie fiscală şi organizarea de schimburi de experienţă în vederea aplicării unitare a legislaţiei fiscale în concordanţă cu legislaţia statelor membre U.E.;
c) solicită informaţii necesare desfasurării de inspecţii fiscale de la statele membre U.E.

10. Participă la elaborarea programelor cadru privind sistemul informatic şi de evidenţă a veniturilor bugetare, la nivel central şi teritorial şi formularea de propuneri care să faciliteze efectuarea inspecţiei fiscale în condiţii de informatizare a evidenţei.

11. Acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală, în activitatea de inspecţie fiscală şi pentru respectarea Codului etic al inspectorului fiscal.

12. Avizează, la solicitarea autorităţilor emitente, proiecte de acte normative privind activitatea fiscală şi contabilă.

13. Informează, în regim de urgenţă, conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală despre cazurile deosebite de evaziune fiscală constatate şi măsurile luate ori dispuse precum şi despre cazurile de corupţie în care sunt implicate persoane din activitatea de inspecţie fiscală.

14. Elaborează şi supune spre aprobare vicepreşedintelui coordonator strategii şi obiective de luptă contra evaziunii fiscale precum şi metode şi tehnici de depistare a faptelor de evaziune fiscală.

15.Participă la lucrările diverselor colective de lucru organizate de Agenţia Natională de Administrare Fiscală şi Ministerul Economiei şi Finanţelor sau în afara acestora, pe probleme care intră în sfera sa de competenţă.

16. Pentru realizarea obiectivelor şi eficientizarea activităţii de combatere a fraudei fiscale colaborează cu instituţiile cu atribuţii în domeniul combaterii fraudei fiscale.

17.Participă în comisiile de angajare şi promovare a personalului de conducere pentru structurile teritoriale de inspecţie fiscală.

18. Reprezintă, pe baza împuternicirii Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, interesele instituţiei în domeniile interne şi internaţionale privind combaterea fraudei fiscale.

19.Colaborează cu Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei pentru crearea bazei de date privind formele, căile, metodele şi mijloacele de fraudare de către contribuabili a bugetelor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea calitativă a informaţiilor din baza de date, necesare desfăşurării inspecţiei fiscale.

20. Asigură accesul la informaţiile fiscale ale structurilor abilitate din cadrul Uniunii europene şi colaborează cu structurile similare din Uniunea Europeană pentru îmbunătăţirea schimburilor de informaţii intracomunitare pentru combaterea fraudei fiscale în domeniul operaţiunilor intracomunitare.

21. Elaborează tematici şi planuri de acţiune pentru verificarea unor obiective, asigură şi răspunde de calitatea acestora.

22. Elaborează şi aplică procedurile de selectare a contribabililor pentru inspecţia fiscală.

Pornind de la experienţa acumulată în perioada anterioară şi având în vedere obiectivul principal privind descoperirea şi combaterea fraudei şi evaziunii fiscale sub toate aspectele şi formele ei de manifestare, Direcţia Antifraudă Fiscală se va axa în perioada următoare pe următoarele direcţii de acţiune:

-organizarea de controale inopinate şi incrucişate la distribuitorii angro cu atestat, având în vedere tendinţa antrepozitarilor autorizaţi de a înfiinţa prin persoane afiliate societăţi comerciale cu unic scop distribuirea produselor accizabile obţinute în cadrul antrepozitului fiscal de producţie;
-intensificarea controalelor la antrepozitele fiscale de producţie produse intermediare, având în vedere diferenţa foarte mare între accizul datorat pentru aceste produse (51,08 Euro/hl produs) şi accizul datorat pentru alcool etilic (750 Euro/hl alcool pur);
-monitorizarea şi controlul antrepozitelor fiscale de producţie din domeniul prelucrării tutunului şi fabricării ţigaretelor, în vederea corelării importurilor de tutun cu producţia realizată în antrepozitele fiscale autorizate;
-efectuarea de controale la antrepozitele fiscale de producţie a produselor energetice, în vederea depistării eventualelor sustrageri de la plata accizelor aferente produselor rezultate din prelucrarea reziduurilor petroliere.

Direcţia Antifraudă Fiscală are următoarea structură organizatorică: